EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960

Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 960/2014

z dnia 8 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3). Środki te obejmują ograniczenia dotyczące wywozu niektórych towarów i technologii podwójnego zastosowania, ograniczenia dotyczące świadczenia usług powiązanych oraz ograniczenia dotyczące niektórych usług związanych z dostawami broni i wyposażenia wojskowego, ograniczenia dotyczące sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych technologii stosowanych w przemyśle naftowym w Rosji, w formie wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia, a także ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych.

(2)

Szefowie państw lub rządów Unii Europejskiej wezwali do rozpoczęcia prac przygotowawczych w sprawie dalszych ukierunkowanych środków, tak aby możliwe było bezzwłoczne podjęcie dalszych działań.

(3)

Ze względu na powagę sytuacji Rada uważa za stosowne przyjęcie dalszych środków ograniczających w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie.

(4)

W tym kontekście należy zastosować dodatkowe ograniczenia dotyczące wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 (4).

(5)

Ponadto należy zakazać świadczenia usług związanych z głębinową eksploracją i produkcją ropy naftowej, arktyczną eksploracją i produkcją ropy naftowej lub projektami związanymi z olejem łupkowym.

(6)

Aby wywrzeć presję na rząd Rosji, należy także zastosować dalsze ograniczenia dotyczące dostępu do rynku kapitałowego wobec niektórych instytucji finansowych, z wyłączeniem instytucji o statusie międzynarodowym mających siedzibę w Rosji ustanowionych na mocy porozumień międzyrządowych z Rosją jako jednym z udziałowców, ograniczenia wobec osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji prowadzących działalność w sektorze obronnym, z wyłączeniem tych prowadzących główną działalność w przemyśle kosmicznym i w sektorze energii jądrowej, jak również ograniczenia wobec osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, których główny przedmiot działalności dotyczy sprzedaży lub transportu ropy naftowej bądź produktów ropopochodnych. Usługi finansowe inne niż te, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 833/2014, takie jak usługi depozytowe, usługi płatnicze, usługi ubezpieczeniowe, pożyczki od instytucji, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, oraz instrumenty pochodne wykorzystywane do celów zabezpieczenia na rynku energii nie są objęte zakresem przedmiotowych ograniczeń. Pożyczki uznawane będą za nowe pożyczki tylko wtedy, jeśli zostaną zaciągnięte po dniu 12 września 2014 r.

(7)

Środki te wchodzą w zakres zastosowania Traktatu, a zatem konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(8)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 lit. e) i f) otrzymują brzmienie:

„e)

»usługi inwestycyjne« oznaczają następujące usługi i działalność:

(i)

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z co najmniej jednym instrumentem finansowym;

(ii)

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

(iii)

prowadzenie transakcji na własny rachunek;

(iv)

zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;

(v)

doradztwo inwestycyjne;

(vi)

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

(vii)

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

(viii)

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

f)

»zbywalne papiery wartościowe« oznaczają następujące rodzaje papierów wartościowych, które podlegają zbyciu na rynku kapitałowym, z wyjątkiem instrumentów płatniczych:

(i)

akcje spółek oraz inne papiery wartościowe odpowiadające akcjom spółek, spółek osobowych lub innych podmiotów oraz kwity depozytowe dotyczące akcji;

(ii)

obligacje lub innego rodzaju papiery dłużne, w tym kwity depozytowe dotyczące takich papierów wartościowych;

(iii)

wszystkie inne papiery wartościowe przyznające prawo do nabycia lub zbycia takich zbywalnych papierów wartościowych;”

;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 — niezależnie od tego, czy te towary i technologia pochodzą z Unii — na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji wymienionych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologiami, określonymi w ust. 1 oraz związanych ze świadczeniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem takich towarów lub technologii, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji, wymienionych w załączniku IV;

b)

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów eksportowych, na potrzeby wszelkich sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby udzielania — bezpośrednio lub pośrednio — związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu w Rosji, wymienionych w załączniku IV.

3.   Zakazy określone w ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla wykonania umów lub porozumień zawartych przed dniem 12 września 2014 r. i świadczenia pomocy niezbędnej do utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału w obrębie UE.

4.   Zakazy przewidziane w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania, które mają być wykorzystane w sektorze aeronautyki i przemyśle kosmicznym lub powiązanego świadczenia pomocy technicznej i finansowej, do użytku niewojskowego oraz dla niewojskowych użytkowników końcowych, jak również do celów utrzymania i bezpieczeństwa istniejącego potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych w obrębie UE i wykorzystywanych w celach niewojskowych i przeznaczonych dla niewojskowego użytkownika końcowego.”

;

3)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, następujących usług powiązanych, niezbędnych do głębinowej eksploracji i produkcji ropy naftowej, arktycznej eksploracji i produkcji ropy naftowej lub projektów związanych z olejem łupkowym w Rosji:

 

(i) wiercenie; (ii) testowanie odwiertów; (iii) usługi pomiarowe i wydobywcze; (iv) dostawa wyspecjalizowanych jednostek pływających.

2.   Zakazy przewidziane w ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla wykonania zobowiązania wynikającego z umowy lub porozumienia ramowego zawartych przed dniem 12 września 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotowe usługi są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa środowiska, lub do złagodzenia skutków tego zdarzenia.”

;

4)

w art. 4 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologią wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczeń lub gwarancji kredytów eksportowych, a także ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub z przeznaczeniem do wykorzystania w Rosji;”

;

5)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji bądź wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 90 dni i zostały wyemitowane po 1 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. lub które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane po dniu 12 września 2014 r. przez:

a)

znaczącą instytucję kredytową lub inną znaczącą instytucję, która ma wyraźne uprawnienie do wspierania konkurencyjności gospodarki rosyjskiej, jej dywersyfikacji i zachęcania do inwestycji, która ma siedzibę w Rosji i która w ponad 50 % stanowi własność publiczną lub podlega kontroli publicznej na dzień 1 sierpnia 2014 r., wymienioną w załączniku III; lub

b)

osobę prawną, podmiot lub organ mający siedzibę poza Unią, w którym ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku III; lub

c)

osobę prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, lub wymienionego w załączniku III.

2.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego zakupu, sprzedaży, świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji bądź wszelkich innych czynności związanych ze zbywalnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, które mają termin zapadalności przekraczający 30 dni i zostały wyemitowane po dniu 12 września 2014 r. przez:

a)

osobę prawną, podmiot lub organ, z siedzibą w Rosji, zajmujące się głównie, i prowadzące szeroko zakrojone działania związane z opracowywaniem, produkcją, sprzedażą lub wywozem sprzętu wojskowego lub usług wojskowych, wymienione w załączniku V, z wyjątkiem osób prawnych, podmiotów lub organów działających w sektorze kosmicznym i energii jądrowej;

b)

osobę prawną, podmiot lub organ, mające siedzibę w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub które w ponad 50 % stanowią własność publiczną, których całość majątku szacuje się na ponad 1 bln rubli rosyjskich i których szacowane przychody w co najmniej 50 % pochodzą ze sprzedaży lub transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, wymienione w załączniku VI;

c)

osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą poza Unią, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w lit. a) lub b) niniejszego ustępu; lub

d)

osobę prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a), b) lub c) niniejszego ustępu.

3.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego dokonywania wszelkich uzgodnień, służących udzielaniu nowych pożyczek lub kredytów o terminie zapadalności przekraczającym 30 dni lub bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w takich uzgodnieniach, jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lub 2, po dniu 12 września 2014 r., z wyjątkiem pożyczek lub kredytów, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania niezakazanego przywozu lub wywozu towarów i usług niefinansowych między Unią a Rosją, lub pożyczek, których szczególnym i udokumentowanym celem jest zapewnienie finansowania awaryjnego niezbędnego do spełnienia kryteriów wypłacalności i płynności osób prawnych mających siedzibę w Unii, do których prawa własności w ponad 50 % należą do podmiotu wymienionego w załączniku III.”

;

5a)

art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„a)

podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i c) oraz w art. 5 ust. 2 lit. c) i d), lub wymienione w załącznikach II, IV, V i VI;”

.

6)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w art. 2, 2a, 3a, 4 lub 5, w tym poprzez działanie w charakterze zastępcy dla podmiotów, o których mowa w art. 5, lub poprzez wykorzystanie wyjątków określonych w art. 5 ust. 3 do finansowania podmiotów, o których mowa w art. 5.”

;

7)

załącznik I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IV;

8)

załącznik II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik V;

9)

załącznik III do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VI.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 54 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 2a

 

JSC Syriusz (optoelektronika do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

OJSC Stankoinstrument (inżynieria mechaniczna do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

OAO JSC Chemcomposite (materiały do zastosowań cywilnych i wojskowych)

 

JSC Kalashnikov (broń strzelecka)

 

JSC Tula Arms Plant (systemy uzbrojenia)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (amunicja)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne)

 

OAO Almaz Antey (przedsiębiorstwo państwowe; broń, amunicja, badania)

 

OAO NPO Bazalt (przedsiębiorstwo państwowe, wytwarzanie maszyn do produkcji broni i amunicji)”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK V

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT”


Top