Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0932

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014

OJ L 259, 30.8.2014, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/932/oj

30.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/2


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 932/2014

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 219 ust. 1 w związku z art. 228,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym owoców i warzyw. Zakaz ten spowodował poważne zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku spowodowanych znacznym spadkiem cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy z dnia na dzień stał się niedostępny.

(2)

To zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku ma szczególne znaczenie w odniesieniu do sektora owoców i warzyw, w przypadku których w bieżącym okresie roku zbierane są duże ilości łatwo psujących się produktów.

(3)

W związku z tym na rynku wystąpiła sytuacja, której — jak się wydaje — zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie mogą zaradzić.

(4)

Aby obecna sytuacja na rynku nie przerodziła się w poważniejsze lub przedłużające się zakłócenia na rynku, niezbędne jest podjęcie pilnych działań mających na celu zapewnienie tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów łatwo psujących się owoców i warzyw, które zostały najbardziej dotknięte nagłą utratą rynków eksportowych na tym etapie zbiorów. Te tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia powinny obejmować okres od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. i powinny mieć formę unijnej pomocy finansowej dla producentów pomidorów, marchwi, kapusty, słodkiej papryki, kalafiorów i brokułów głowiastych, ogórków i korniszonów, grzybów, jabłek, gruszek, śliwek, owoców miękkich, świeżych winogron stołowych i owoców kiwi.

(5)

Na podstawie szacunkowych ilości, których dotyczy zakaz, pomoc finansowa Unii powinna być przyznana w maksymalnej kwocie 125 mln EUR. Łączna maksymalna kwota powinna zostać podzielona na dwie części, z których pierwsza powinna być przeznaczona na jabłka i gruszki, a druga na wszystkie pozostałe produkty objęte środkami wsparcia. Taki podział powinien zapewnić uniknięcie nierównego podziału między producentami różnych produktów i odzwierciedlić różny czas zbioru i ilościowy udział produktów dotkniętych rosyjskim zakazem przywozu.

(6)

Wycofanie z rynku, niezbieranie plonów i zielone zbiory stanowią skuteczne środki zarządzania kryzysowego w przypadku nadwyżki owoców i warzyw wynikającej z przejściowych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

(7)

W celu złagodzenia wpływu spadku cen należy tymczasowo uchylić istniejące ograniczenie polegające na tym, że wsparcie może być udzielone na wycofanie z rynku maksymalnie 5 % produkcji sprzedanej. Pomoc finansowa Unii powinna zatem zostać przyznana nawet w przypadku, gdy wycofanie z rynku przekracza pułap 5 %.

(8)

Pomoc finansowa na wycofanie z rynku powinna opierać się na odpowiednich kwotach określonych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 (2) w odniesieniu do wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji i w odniesieniu do wycofania z rynku do innych przeznaczeń, chyba że we niniejszym rozporządzeniu nie ustalono żadnej kwoty. W odniesieniu do produktów, dla których w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 nie ustalono żadnej kwoty, maksymalne kwoty powinny zostać ustalone w niniejszym rozporządzeniu.

(9)

Biorąc pod uwagę fakt, że kwoty dotyczące pomidorów, określone w załączniku XI do rozporządzenia (UE) nr 543/2011, odnoszą się do roku gospodarczego dla pomidorów przeznaczonych do przetworzenia i pomidorów do spożycia jako produkty świeże, należy sprecyzować, że maksymalna kwota mająca zastosowanie do pomidorów do spożycia jako produkty świeże do celów niniejszego rozporządzenia dotyczy okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.

(10)

W świetle wyjątkowych zakłóceń na rynku i w celu zagwarantowania, że wszyscy producenci owoców i warzyw otrzymają wsparcie Unii, pomoc finansowa Unii na wycofanie z rynku powinna zostać również przyznana producentom owoców i warzyw, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów.

(11)

W celu wspierania bezpłatnej dystrybucji wycofanych owoców i warzyw w niektórych organizacjach, takich jak organizacje charytatywne i szkoły oraz wszelkich innych równoznacznych przeznaczeń zatwierdzonych przez państwa członkowskie, w odniesieniu do producentów, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, zastosowanie powinno mieć również 100 % maksymalnych kwot ustalonych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 lub w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W przypadku operacji wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja, powinni oni otrzymać 50 % maksymalnych ustalonych kwot. W tym kontekście producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, powinni spełniać takie same lub podobne warunki jak organizacje producentów. Powinni oni zatem podlegać, podobnie jak uznane organizacje producentów, odpowiednim przepisom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011.

(12)

Organizacje producentów są głównymi podmiotami w sektorze owoców i warzyw, są więc najodpowiedniejszymi podmiotami, by zagwarantować, że pomoc finansowa Unii na wycofanie z rynku zostanie wypłacona producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów. Powinny one zapewniać wypłatę tej pomocy producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, na podstawie zawartych z nimi umów. Jako że nie we wszystkich państwach członkowskich poziom zorganizowania rynku owoców i warzyw po stronie podaży jest jednakowy, w uzasadnionych przypadkach należy umożliwić właściwym organom państw członkowskich bezpośrednią wypłatę wsparcia dla producentów.

(13)

W celu złagodzenia efektów spadku cen pomoc finansowa Unii powinna być także przyznana w odniesieniu do operacji zielonych zbiorów i niezbierania plonów.

(14)

Kwoty wsparcia z tytułu niezbierania plonów lub zielonych zbiorów powinny być ustalane przez państwa członkowskie w odniesieniu do hektara na poziomie pokrywającym nie więcej niż 90 % maksymalnych kwot wsparcia z tytułu wycofania z rynku mających zastosowanie do wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja, jak określono w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 lub, w przypadku produktów, w odniesieniu do których we wspomnianym załączniku nie ustalono żadnej kwoty, w niniejszym rozporządzeniu. W przypadku pomidorów przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże kwotą braną pod uwagę przez państwa członkowskie powinna być kwota określona w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 maja. Niezbieranie plonów powinno uzyskać wsparcie nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego.

(15)

Organizacje producentów mają wspólne zdolności w zakresie podaży i są w stanie działać szybciej niż producenci, którzy nie są członkami takich organizacji, w przypadku gdy mają do czynienia z większymi ilościami mającymi bezpośredni wpływ na rynek. W związku z tym w celu zapewnienia bardziej efektywnego wdrożenia nadzwyczajnych środków wsparcia przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz celem przyspieszenia stabilizacji rynku, w odniesieniu do producentów będących członkami uznanych organizacji producentów należy zwiększyć pomoc finansową Unii na wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja, niezbieranie plonów i zielone zbiory do 75 % odnośnych kwot maksymalnych ustalonych dla wsparcia na wycofanie z rynku do innych przeznaczeń.

(16)

W odniesieniu do wycofania z rynku pomoc finansowa Unii na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów powinna również zostać przyznana producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów. Pomoc finansowa powinna wynieść 50 % maksymalnych kwot wsparcia ustalonych dla organizacji producentów.

(17)

Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów, i potrzebę przeprowadzania kontroli, które będą wiarygodne i wykonalne, pomocy finansowej Unii nie należy przyznawać producentom, którzy nie są członkami organizacji producentów, w odniesieniu do zielonych zbiorów owoców i warzyw, których normalne zbiory już się rozpoczęły, oraz w odniesieniu do niezbierania plonów, w przypadku gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W związku z tym producenci, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, powinni podlegać, podobnie jak uznane organizacje producentów, odpowiednim przepisom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 543/2011.

(18)

W odniesieniu do producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów, wypłaty pomocy finansowej Unii na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów powinien dokonywać bezpośrednio właściwy organ państwa członkowskiego. Ten właściwy organ powinien wypłacać odpowiednie kwoty producentom zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 543/2011 oraz z odpowiednimi przepisami i procedurami krajowymi.

(19)

W celu zagwarantowania, że pomoc finansowa Unii dla producentów niektórych owoców i warzyw jest wykorzystywana na zamierzone cele i w celu zapewnienia skutecznego wykorzystania budżetu Unii, państwa członkowskie powinny wprowadzić rozsądny poziom kontroli. W szczególności należy przeprowadzać kontrole dokumentacji, kontrole identyfikacyjne, kontrole bezpośrednie oraz kontrole na miejscu, obejmujące rozsądną ilość produktów, obszarów, organizacji producentów i producentów, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów. Państwa członkowskie powinny zagwarantować, że operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów i niezbierania plonów w odniesieniu do pomidorów dotyczą jedynie odmian przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże.

(20)

W celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem konieczne jest kontrolowanie pułapu wydatków, które mają być finansowane przez Unię, oraz ustanowienie systemu powiadamiania i monitorowania, aby uniknąć przekroczenia łącznej kwoty. Państwa członkowskie powinny dwa razy w tygodniu informować Komisję o stanie operacji zgłoszonych przez organizacje producentów oraz producentów, którzy nie są członkami organizacji. Kwalifikowalność do otrzymania pomocy finansowej Unii powinna zostać zakończona z chwilą, gdy odnośne kwoty zostaną osiągnięte. Jeżeli zgłoszone kwoty przekroczą maksymalne kwoty, należy zastosować współczynnik przydziału.

(21)

Aby wywrzeć natychmiastowy wpływ na rynek oraz przyczynić się do ustabilizowania cen, tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane od daty ogłoszenia tych środków przez Komisję w dniu 18 sierpnia 2014 r.

(22)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 (3) ustanawia tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające producentów brzoskwiń i nektaryn. Uwzględniając presję wywieraną na rynki brzoskwiń i nektaryn w wyniku zakazu przywozu ogłoszonego przez Rosję, nadzwyczajne środki podjęto głównie w celu zaradzenia szczególnej sytuacji sektorów brzoskwiń i nektaryn. Dalszy rozwój sytuacji sprawił, że konieczne jest zajęcie się rynkami brzoskwiń i nektaryn w podobny sposób, jak innymi produktami objętymi niniejszym rozporządzeniem. W celu poprawy wpływu środka wsparcia i jego potencjału w zakresie stabilizacji rynku należy zezwolić na operacje wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja w wysokości maksymalnie 10 % wartości produkcji sprzedanej. Ponadto należy również zwiększyć odsetek unijnej pomocy finansowej dla producentów brzoskwiń i nektaryn, którzy nie są członkami organizacji producentów, i umożliwić państwom członkowskim zarządzanie operacjami wycofania z rynku bez ingerencji ze strony organizacji producentów.

(23)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014. Zmiany te powinny być stosowane z mocą wsteczną od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 913/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

TYMCZASOWE NADZWYCZAJNE WSPARCIE DLA NIEKTÓRYCH OWOCÓW I WARZYW

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   W niniejszym rozdziale ustanowiono przepisy dotyczące tymczasowych nadzwyczajnych unijnych środków wsparcia, które mają być przyznane organizacjom producentów w sektorze owoców i warzyw, uznanym zgodnie z art. 154 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz producentom, którzy nie są członkami takich organizacji.

Te tymczasowe nadzwyczajne unijne środki wsparcia obejmują operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów i niezbierania plonów.

2.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest w odniesieniu do następujących produktów sektora owoców i warzyw, przeznaczonych do spożycia jako produkty świeże:

a)

pomidory objęte kodem CN 0702 00 00;

b)

marchew objęta kodem CN 0706 10 00;

c)

kapusta objęta kodem CN 0704 90 10;

d)

słodka papryka objęta kodem CN 0709 60 10;

e)

kalafior i brokuły głowiaste objęte kodem CN 0704 10 00;

f)

ogórki objęte kodem CN 0707 00 05;

g)

korniszony objęte kodem CN 0707 00 90;

h)

grzyby z rodzaju Agaricus objęte kodem CN 0709 51 00;

i)

jabłka objęte kodem CN 0808 10;

j)

gruszki objęte kodem CN 0808 30;

k)

śliwki objęte kodem CN 0809 40 05;

l)

owoce miękkie objęte kodami CN 0810 20, 0810 30 i 0810 40;

m)

winogrona stołowe, świeże objęte kodem CN 0806 10 10; oraz

n)

owoce kiwi objęte kodem CN 0810 50 00.

3.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działania prowadzone w okresie od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r.

Artykuł 2

Maksymalna kwota pomocy finansowej Unii

Ogółem wydatki Unii na cele niniejszego rozdziału nie przekraczają 125 000 000 EUR. W ramach tej kwoty 82 000 000 EUR przeznacza się na pomoc finansową Unii w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) i j), a kwotę 43 000 000 EUR w odniesieniu do pozostałych produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Artykuł 3

Pomoc finansowa na wycofania dla organizacji producentów

1.   Pomoc finansową Unii przyznaje się w odniesieniu do operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, i do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja, przeprowadzanych w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   Jeżeli produkty, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, są wycofane w okresie, o którym mowa w art 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się do nich pułapu 5 %, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz w art. 79 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

3.   W przypadku produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, ale niewymienionych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, maksymalne kwoty wsparcia są określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

4.   W przypadku pomidorów maksymalna kwota jest kwotą określoną w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.

5.   Na zasadzie odstępstwa od art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 pomoc finansowa Unii na operacje wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja jest równa 75 % maksymalnych kwot wsparcia dla innych przeznaczeń, o których mowa w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

6.   Pomoc finansowa Unii, o której mowa w ust. 1, jest dostępna dla organizacji producentów, nawet jeżeli nie przewidują one operacji wycofania produktów z rynku w swoich programach operacyjnych. Art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie ma zastosowania do pomocy finansowej Unii na mocy niniejszego artykułu.

7.   Pomoc finansowa Unii, o której mowa w ust. 1, nie jest uwzględniana do celów obliczenia pułapów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

8.   Pułap jednej trzeciej wydatków, o którym mowa w art. 33 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz pułap przewidujący zwiększenie kwoty funduszu operacyjnego o maksymalnie 25 %, o którym mowa w art. 66 ust. 3 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, nie mają zastosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych na operacje wycofania produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, jeżeli produkty te są wycofane w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

9.   Wydatki poniesione na podstawie niniejszego artykułu stanowią część funduszu operacyjnego organizacji producentów.

Artykuł 4

Pomoc finansowa na wycofanie z rynku dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów

1.   Pomoc finansową Unii przyznaje się producentom owoców i warzyw, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, zgodnie z niniejszym artykułem na:

a)

operacje wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, o których mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

operacje wycofania do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja.

W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), maksymalne kwoty pomocy finansowej to kwoty określone w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku pomidorów maksymalna kwota jest kwotą określoną w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.

W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), maksymalne kwoty pomocy finansowej są równe 50 % kwot określonych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku pomidorów ta maksymalna kwota jest równa 50 % kwoty określonej w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.

2.   Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest dostępna na wycofanie produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, jeżeli produkty te są wycofane w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3.

3.   Producenci zawierają umowę z uznaną organizacją producentów w odniesieniu do całkowitej ilości produktów, które mają zostać dostarczone na mocy niniejszego artykułu. Organizacje producentów przyjmują wszystkie uzasadnione wnioski producentów, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów. Ilości dostarczone przez producentów, którzy nie są członkami organizacji, są zgodne z wielkością regionalnych plonów i odnośną powierzchnią.

4.   Pomoc finansowa jest wypłacana producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, przez organizację producentów, z którą podpisali oni umowę.

Kwoty, które odpowiadają kosztom faktycznie poniesionym przez organizację producentów na wycofanie odnośnych produktów, zatrzymuje organizacja producentów. Przedmiotowe koszty należy udokumentować, przedstawiając odpowiednie faktury.

5.   W należycie uzasadnionych przypadkach, na przykład przy niskim stopniu zorganizowania producentów w danym państwie członkowskim, oraz w niedyskryminacyjny sposób, państwa członkowskie mogą umożliwić producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, zastąpienie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, powiadomieniem właściwego organu danego państwa członkowskiego. Na potrzeby takiego powiadomienia stosuje się odpowiednio art. 78 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Ilości dostarczone przez producentów, którzy nie są członkami organizacji, są zgodne z wielkością regionalnych plonów i odnośną powierzchnią.

W takich przypadkach właściwy organ państwa członkowskiego wypłaca pomoc finansową Unii bezpośrednio producentom. W tym celu państwa członkowskie przyjmują nowe lub stosują obowiązujące przepisy krajowe lub procedury.

6.   W przypadku gdy uznanie organizacji producentów zostało zawieszone na podstawie art. 114 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, jej członków uznaje się za producentów niebędących członkami uznanej organizacji producentów do celów niniejszego artykułu.

7.   Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011, jak również art. 3 ust. 69 niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio w odniesieniu do niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Pomoc finansowa na niezbieranie plonów i zielone zbiory dla organizacji producentów

1.   Pomoc finansową Unii przyznaje się na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów przeprowadzane w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, i w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   Wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów. Na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 państwa członkowskie określają kwoty wsparcia, obejmujące zarówno pomoc finansową Unii, jak i wkład organizacji producentów w odniesieniu do niezbierania plonów i zielonych zbiorów, na hektar na poziomie nieprzekraczającym 90 % kwot ustalonych w odniesieniu do wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W przypadku pomidorów ta kwota jest równa 90 % kwoty określonej w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 maja w odniesieniu do operacji wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja.

Na zasadzie odstępstwa od art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 pomoc finansowa Unii na niezbieranie plonów i zielone zbiory jest równa 75 % kwot ustalonych przez państwa członkowskie zgodnie z akapitem pierwszym.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 środki w zakresie niezbierania plonów, o których mowa w art. 84 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia mogą być podejmowane, w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia i w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W takich przypadkach kwoty wsparcia, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zostają proporcjonalnie obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji producentów.

4.   Pomoc finansową Unii przyznaje się, nawet jeśli organizacje producentów nie uwzględniły tych operacji w swych programach operacyjnych. Artykuł 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie ma zastosowania do pomocy finansowej Unii na mocy niniejszego artykułu.

5.   Pułap jednej trzeciej wydatków, o którym mowa w art. 33 ust. 3 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz pułap przewidujący zwiększenie kwoty funduszu operacyjnego o maksymalnie 25 %, o którym mowa w art. 66 ust. 3 lit. c) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, nie mają zastosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych na środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu i związane z produktami, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, i w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

6.   Pomoc finansowa Unii nie jest uwzględniana do celów obliczenia pułapów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

7.   Wydatki poniesione na podstawie niniejszego artykułu stanowią część funduszu operacyjnego organizacji producentów.

Artykuł 6

Pomoc finansowa na niezbieranie plonów i zielone zbiory dla producentów, którzy nie są członkami organizacji producentów

1.   Pomoc finansową Unii przyznaje się się producentom, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, na przeprowadzenie operacji niezbierania plonów i zielonych zbiorów, w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, i w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3.

Na zasadzie odstępstwa od art. 85 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 zastosowanie mają następujące zasady:

a)

wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych zbiorów i dla których normalne zbiory jeszcze się nie zaczęły;

b)

środki w zakresie niezbierania plonów nie są podejmowane w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego;

c)

zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym wypadku nie są stosowane jednocześnie w odniesieniu do tego samego produktu i tego samego obszaru.

2.   Kwoty pomocy finansowej Unii na operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów są równe 50 % kwot określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 2.

3.   Producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, dokonują odpowiedniego powiadomienia właściwego organu danego państwa członkowskiego zgodnie z przepisami szczegółowymi, przyjętymi przez dane państwo członkowskie na podstawie art. 85 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

W takich przypadkach właściwy organ państwa członkowskiego wypłaca pomoc finansową Unii bezpośrednio producentom. W tym celu państwa członkowskie przyjmują nowe lub stosują obowiązujące przepisy krajowe lub procedury.

4.   W przypadku gdy uznanie organizacji producentów zostało zawieszone na podstawie art. 114 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, jej członków uznaje się za producentów niebędących członkami uznanej organizacji producentów do celów niniejszego artykułu.

5.   Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do niniejszego artykułu.

Artykuł 7

Kontrole operacji wycofania, niezbierania plonów i zielonych zbiorów

1.   Operacje wycofania, o których mowa w art. 3 i 4, podlegają kontrolom pierwszego szczebla zgodnie z art. 108 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Takie kontrole obejmują jednak co najmniej 10 % ilości produktów wycofanych z rynku i co najmniej 10 % organizacji producentów korzystających z pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w art. 4 ust. 5, kontrole pierwszego szczebla obejmują jednak 100 % ilości produktów wycofanych z rynku.

2.   Operacje niezbierania plonów i zielonych zbiorów, o których mowa w art. 5 i 6, podlegają kontrolom i warunkom określonym w art. 110 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, z wyjątkiem wymogu nieprzeprowadzania częściowych zbiorów w przypadku stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 5 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Kontrole obejmują co najmniej 25 % danych obszarów produkcji.

W odniesieniu do operacji niezbierania plonów i zielonych zbiorów, o których mowa w art. 6, kontrole obejmują 100 % danych obszarów produkcji.

3.   Operacje wycofania, o których mowa w art. 3 i 4, podlegają kontrolom drugiego szczebla zgodnie z art. 109 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Kontrole na miejscu obejmują jednak co najmniej 40 % podmiotów podlegających kontrolom pierwszego szczebla oraz co najmniej 5 % ilości produktów wycofanych z rynku.

4.   Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki kontroli, aby zapewnić, by operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów i niezbierania plonów w odniesieniu do pomidorów obejmowały jedynie odmiany przeznaczone do spożycia jako produkty świeże.

Artykuł 8

Powiadamianie Komisji o zamierzanych operacjach

1.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

a)

w każdy poniedziałek (przed 12.00 w południe czasu brukselskiego) o powiadomieniach otrzymanych zgodnie z art. 78 ust. 1 i art. 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 od poniedziałku do środy poprzedniego tygodnia; oraz

b)

w każdy czwartek (przed 12.00 w południe czasu brukselskiego) o powiadomieniach otrzymanych zgodnie z art. 78 ust. 1 i art. 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 od czwartku do soboty poprzedniego tygodnia.

Powiadomienia dotyczą operacji, które zostaną podjęte do celów niniejszego rozdziału, i zawierają informacje na temat ilości, powierzchni i maksymalnych wydatków Unii w odniesieniu do każdego z produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2.

W odniesieniu do tych powiadomień państwa członkowskie korzystają z modeli zawartych w załączniku II.

2.   W pierwszy poniedziałek lub czwartek, w zależności od tego, który z tych dni nastąpi później od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie przekazują Komisji informacje, o których mowa w ust. 1, wykorzystując model zawarty w załączniku II, w odniesieniu do operacji wycofania, niezbierania plonów lub zielonych zbiorów zgłoszonych od dnia 18 sierpnia 2014 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia włącznie. W celu uniknięcia podwójnego naliczania informacje te nie są włączane do pierwszego powiadomienia przedstawionego Komisji zgodnie z ust. 1.

3.   W chwili składania pierwszego powiadomienia państwa członkowskie informują Komisję o kwotach wsparcia ustalonych przez nie zgodnie z art. 79 ust. 1 lub 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 i art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia, wykorzystując w tym celu modele zawarte w załączniku III.

Artykuł 9

Monitorowanie przestrzegania maksymalnych kwot

Na podstawie powiadomień otrzymanych zgodnie z art. 8 Komisja upewnia się, że pomoc finansowa Unii, której dotyczą te powiadomienia, nie przekroczy jednej kwoty lub większej liczby kwot ustanowionych w art. 2.

W przypadku gdy Komisja stwierdzi, na podstawie tych powiadomień, że pomoc finansowa Unii, która ma zostać przyznana w wyniku tych powiadomień, przekroczy jedną kwotę lub większą liczbę kwot ustanowionych w art. 2, niezwłocznie informuje wszystkie państwa członkowskie, że nie będzie przyjmowała dalszych powiadomień dotyczących wszystkich produktów lub dalszych powiadomień dotyczących produktów, w odniesieniu do których przyznana kwota została przekroczona, w zależności od przypadku.

W przypadku gdy Komisja nie przyjęła powiadomienia przed poinformowaniem państw członkowskich o swoich ustaleniach zgodnie z akapitem drugim, nie przyznaje się żadnej pomocy finansowej Unii na dane operacje wycofania, niezbierania plonów lub zielonych zbiorów.

Artykuł 10

Powiadomienia dla organizacji producentów i producentów

1.   W przypadku gdy organizacje producentów i producenci, którzy nie są członkami organizacji producentów, złożyli powiadomienia do państw członkowskich zgodnie z art. 78 ust. 1 i 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, o których to powiadomieniach państwa członkowskie poinformowały Komisję, państwa członkowskie informują organizacje producentów i producentów nie wcześniej niż dwa dni kalendarzowe od powiadomienia Komisji, że przedmiotowe powiadomienia zostały otrzymane przez Komisję oraz że mogą oni kwalifikować się do wypłaty pomocy finansowej Unii zgodnie z art. 11 w odniesieniu do tych powiadomień.

2.   W przypadku gdy Komisja poinformowała państwa członkowskie, że nie będzie przyjmowała dalszych powiadomień dotyczących wszystkich produktów lub dalszych powiadomień dotyczących produktów, w odniesieniu do których przyznana kwota została przekroczona, państwa członkowskie informują odpowiednio organizacje producentów i producentów. W szczególności państwa członkowskie informują organizacje producentów i producentów o tym, że powiadomienia dotyczące ich operacji nie będą przyjmowane przez Komisję zgodnie z art. 9 akapit drugi oraz że nie kwalifikują się oni do wypłaty pomocy finansowej Unii zgodnie z art. 11 w odniesieniu do tych powiadomień.

Artykuł 11

Składanie wniosków o pomoc finansową Unii i jej wypłacanie

1.   Organizacje producentów składają wnioski o wypłatę pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 3, 4 i 5, w terminie ustalonym przez państwo członkowskie. Data ta ustalana jest przez państwo członkowskie na dzień przypadający co najmniej tydzień przed upływem ostatecznego terminu przekazywania Komisji informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 72 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 organizacje producentów składają wnioski o wypłatę całkowitej pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 3 i 5 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 72 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Pułap 80 % wstępnie zatwierdzonej kwoty pomocy dla danego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 72 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, nie ma zastosowania.

3.   Producenci, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów i nie podpisali umowy z uznaną organizacją producentów, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, zwracają się do właściwych organów wyznaczonych przez państwa członkowskie w celu otrzymania pomocy finansowej Unii dla celów art. 4 i 6.

4.   Do wniosków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, dołącza się dokumentację dodatkową uzasadniającą kwotę pomocy finansowej Unii, której dotyczy wniosek, i pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej Unii na mocy niniejszego rozdziału wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Artykuł 12

Powiadamianie o łącznych kwotach pomocy finansowej Unii, o które złożono wnioski, oraz o współczynniku przydziału

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o łącznych ilościach produktów wycofanych z rynku, łącznej powierzchni objętej niezbieraniem plonów lub zielonymi zbiorami i łącznych kwotach pomocy finansowej Unii na odpowiednie operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów i niezbierania plonów, na podstawie informacji przekazanych Komisji zgodnie z art. 8. Informacje te przekazywane są Komisji w terminie sześciu tygodni od dnia, w którym Komisja poinformowała wszystkie państwa członkowskie, że nie będzie przyjmowała dalszych powiadomień dotyczących wszystkich produktów lub dalszych powiadomień dotyczących produktów, w odniesieniu do których przyznana kwota została przekroczona, jak przewidziano w art. 9 akapit drugi.

W odniesieniu do tych powiadomień państwa członkowskie korzystają z modelu zawartego w załączniku II.

2.   Jeżeli kwoty, o których powiadomiono na podstawie ust. 1, przekraczają jedną kwotę lub większą liczbę kwot ustanowionych w art. 2., Komisja ustala jeden lub dwa współczynniki przydziału dotyczące przyznania pomocy finansowej Unii, ograniczając łączne wydatki Unii do tych kwot.

Komisja ustala współczynniki przydziału, o których mowa w akapicie pierwszym, w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 229 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Państwa członkowskie stosują jednolicie współczynnik(-i) przydziału do wszystkich wniosków o wypłatę pomocy, o których mowa w art. 9.

3.   W przypadku gdy powiadomienia, o których mowa w ust. 1, nie przekraczają kwot określonych w art. 2, Komisja informuje państwa członkowskie, że nie zostanie ustalony żaden współczynnik przydziału.

Artykuł 13

Wypłacanie pomocy finansowej Unii

Właściwe organy państw członkowskich nie dokonują wypłat zanim współczynnik przydziału, o którym mowa w art. 12 ust. 2, nie zostanie ustalony lub zanim nie zostaną poinformowane przez Komisję, że żaden taki współczynnik przydziału nie zostanie ustalony. Wydatki państw członkowskich w odniesieniu do tych wypłat kwalifikują się do pomocy finansowej Unii jedynie w przypadku, gdy zostały dokonane do dnia 30 czerwca 2015 r.

ROZDZIAŁ II

ZMIANY

Artykuł 14

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 913/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 913/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1.

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), pomoc finansowa Unii dostępna jest w następujący sposób:

a)

na operacje wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji na podstawie art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 pomoc finansowa Unii jest dostępna w wysokości maksymalnie 10 % wielkości produkcji wprowadzonej do obrotu przez każdą organizację producentów;

b)

na zasadzie odstępstwa od art. 79 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 na operacje wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja pomoc finansowa Unii jest dostępna w wysokości maksymalnie 10 % wielkości produkcji brzoskwiń i nektaryn wprowadzonej do obrotu przez każdą organizację producentów. W odsetku tym nie uwzględnia się jednak ilości przekazanych na jeden z celów wymienionych w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub inny cel zatwierdzony przez państwa członkowskie na podstawie art. 80 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

Art. 79 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 nie ma zastosowania do celów akapitu pierwszego lit. b) niniejszego ustępu.”;

b)

dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.   Na zasadzie odstępstwa od art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 pomoc finansowa Unii na operacje wycofania z rynku do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia, jest równa 75 % maksymalnych kwot wsparcia na inne przeznaczenia, o których mowa w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.”;

2.

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Pomoc finansową Unii przyznaje się producentom brzoskwiń i nektaryn, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, zgodnie z niniejszym artykułem na:

a)

operacje wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji, o których mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

b)

operacje wycofania do przeznaczeń innych niż bezpłatna dystrybucja.

W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), maksymalne kwoty pomocy finansowej to kwoty określone w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), maksymalne kwoty pomocy finansowej są równe 50 % kwot określonych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011.

2.   Pomoc finansowa Unii, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest producentom brzoskwiń i nektaryn, którzy nie są członkami uznanych organizacji producentów, w odniesieniu do dostaw produktów, które zostają następnie wycofane z rynku, pod warunkiem przestrzegania niższego z pułapów określonych w ust. 3 akapit pierwszy niniejszego artykułu.”;

b)

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4 a.   W należycie uzasadnionych przypadkach, na przykład przy niskim stopniu zorganizowania producentów w danym państwie członkowskim, oraz w niedyskryminacyjny sposób, państwa członkowskie mogą umożliwić producentom, którzy nie są członkami uznanej organizacji producentów, zastąpienie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, powiadomieniem właściwego organu danego państwa członkowskiego. Na potrzeby takiego powiadomienia stosuje się odpowiednio art. 78 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Ilości dostarczone przez producentów, którzy nie są członkami organizacji, są zgodne z warunkami określonymi w ust. 3 niniejszego artykułu.

W takich przypadkach właściwy organ państwa członkowskiego wypłaca pomoc finansową Unii bezpośrednio producentom. W tym celu państwa członkowskie przyjmują nowe lub stosują obowiązujące przepisy krajowe lub procedury.”;

3.

w art. 4 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„W odniesieniu do operacji wycofania z rynku, o których mowa w art. 3 ust. 4a, kontrole pierwszego szczebla obejmują jednak 100 % ilości produktów wycofanych z rynku.”.

ROZDZIAŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 15

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozdział I stosuje się od dnia 18 sierpnia 2014 r.

Rozdział II stosuje się od dnia 11 sierpnia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1.).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające producentów brzoskwiń i nektaryn (Dz.U. L 248 z 22.8.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Maksymalne kwoty wsparcia na operacje wycofania z rynku produktów niewymienionych w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, o których mowa w art. 3, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia

Produkt

Maksymalne wsparcie (EUR/100 kg)

Bezpłatna dystrybucja

Pozostałe przeznaczenia

Marchew

12,81

8,54

Kapusta

5,81

3,88

Słodka papryka

44,4

30

Brokuły głowiaste

15,69

10,52

Ogórki i korniszony

24

16

Grzyby

43,99

29,33

Śliwki

34

20,4

Owoce miękkie

12,76

8,5

Winogrona stołowe, świeże

39,16

26,11

Owoce kiwi

29,69

19,79


ZAŁĄCZNIK II

Modele do powiadamiania, o których mowa w art. 8

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU W CELU BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI

Państwo członkowskie:

Okres, którego dotyczy powiadomienie:

Data:


Produkt

Organizacje producentów

Producenci niebędący członkami organizacji

Ilości łącznie

(t)

Całkowita pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii (EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii (EUR)

wycofanie

transport

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

wycofanie

transport

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

Organizacje producentów

Producenci niebędący członkami organizacji

Ilości łącznie

(t)

Całkowita pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii (EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii (EUR)

wycofanie

transport

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

wycofanie

transport

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pomidory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (A + B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdego tygodnia należy wypełnić oddzielny arkusz excel (dla państw członkowskich, które przesłały uprzednie powiadomienia, należy też przesłać powiadomienia niewypełnione w odniesieniu do tygodni, w których nie podejmowano działań).

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Państwo członkowskie:

Okres, którego dotyczy powiadomienie:

Data:


Produkt

Organizacje producentów

Producenci niebędący członkami organizacji

Ilości łącznie

(t)

Całkowita pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (A)

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

Organizacje producentów

Producenci niebędący członkami organizacji

Ilości łącznie

(t)

Całkowita pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pomidory

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (B)

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (A + B)

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdego tygodnia należy wypełnić oddzielny arkusz excel (dla państw członkowskich, które przesłały uprzednie powiadomienia, należy też przesłać powiadomienia niewypełnione w odniesieniu do tygodni, w których nie podejmowano działań).

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE NIEZBIERANIA I ZIELONYCH ZBIORÓW

Państwo członkowskie:

Okres, którego dotyczy powiadomienie:

Data:


Produkt

Organizacje producentów

Producenci spoza organizacji

Całkowity obszar

(ha)

Całkowita pomoc finansowa Unii

(EUR)

Obszar

(ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

Obszar

(ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (A)

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

Organizacje producentów

Producenci niebędący członkami organizacji

Całkowity obszar

(ha)

Całkowita pomoc finansowa Unii

(EUR)

Obszar

(ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

Obszar

(ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pomidory

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (B)

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM (A + B)

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdego tygodnia należy wypełnić oddzielny arkusz excel (dla państw członkowskich, które przesłały uprzednie powiadomienia, należy też przesłać powiadomienia niewypełnione w odniesieniu do tygodni, w których nie podejmowano działań).


ZAŁĄCZNIK III

TABELE, KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ WRAZ Z PIERWSZYM POWIADOMIENIEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 UST. 3

OPERACJE WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia

Państwo członkowskie:

Data:


Produkt

Wkład organizacji producentów

(EUR/100 kg)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/100 kg)

Jabłka

 

 

Gruszki

 

 

Pomidory

 

 

Marchew

 

 

Kapusta

 

 

Słodka papryka

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

Grzyby

 

 

Śliwki

 

 

Owoce miękkie

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

Owoce kiwi

 

 

NIEZBIERANIE I ZIELONE ZBIORY

Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 5 niniejszego rozporządzenia

Państwo członkowskie:

Data:


Produkt

Uprawiane na wolnym powietrzu

Uprawiane w szklarni

Wkład organizacji producentów

(EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/ha)

Wkład organizacji producentów

(EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(EUR/ha)

Jabłka

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 


Top