Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0796

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 796/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

OJ L 218, 24.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32015R1829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/796/oj

24.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 796/2014

z dnia 23 lipca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 501/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (1), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 501/2008 (2) ustanowiono zasady w zakresie przygotowania, wyboru, realizacji, finansowania i kontroli programów, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008.

(2)

Z uwagi na reformę polityki unijnej dotyczącej promocji produktów rolnych, która ma wejść w życie w dnia 1 grudnia 2015 r., należy zmienić kalendarz przedkładania programów określony w art. 8 i 11 rozporządzenia (WE) nr 501/2008. Zmieniony kalendarz umożliwi również organizacjom branżowym i międzybranżowym, których to dotyczy, zaznajomienie się z nową częstotliwością przedkładania, która będzie stosowana od 2016 r. w związku z reformą polityki.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 501/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 501/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 8 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Organizacje branżowe i międzybranżowe w Unii, reprezentujące sektor lub sektory, których to dotyczy (zwane dalej »organizacjami proponującymi«), przedstawiają swe programy państwu członkowskiemu najpóźniej do dnia 28 lutego.”;

b)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Wybór programów przez Komisję

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji wykaz określony w art. 9 ust. 1, załączając w stosownych przypadkach wykaz wybranych organów wdrażających, jeżeli zostały one już wybrane zgodnie z art. 8 ust. 3, oraz po jednym egzemplarzu każdego z programów. Wykaz przekazuje się zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztową, a Komisja otrzymuje go najpóźniej dnia 30 kwietnia.

W przypadku programów obejmujących kilka państw członkowskich informacje te przekazywane są wspólnie za porozumieniem zainteresowanych państw członkowskich.

2.   Najpóźniej do dnia 15 lipca Komisja informuje zainteresowane państwa członkowskie w przypadku stwierdzenia niezgodności całości lub części przedstawionego programu:

a)

z przepisami unijnymi; lub

b)

z wytycznymi — w przypadku rynku wewnętrznego; lub

c)

z kryteriami określonymi w art. 9 ust. 2 — w przypadku krajów trzecich.

3.   Zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 3/2008 państwa członkowskie przekazują Komisji poprawione programy w terminie 55 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji określonej w ust. 2 niniejszego artykułu.

Po sprawdzeniu poprawionych programów Komisja podejmuje do dnia 30 listopada decyzję dotyczącą możliwości współfinansowania przez nią programów zgodnie z procedurą określoną w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 3/2008.

4.   Organizacje proponujące odpowiadają za prawidłową realizację wybranych programów i zarządzanie nimi.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do propozycji programów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3/2008 i które mają być przedkładane od 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. L 147 z 6.6.2008, s. 3).


Top