EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 763/2014

z dnia 11 lipca 2014 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 119 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 119 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 ustanawia ogólne zasady w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych, które mają być stosowane do wszystkich programów operacyjnych i operacji finansowanych w ramach Funduszu Morskiego i Rybackiego (zwanego dalej „EFMR”). Szczegółowe zasady dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych dla ogółu społeczeństwa oraz działań informacyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów określono w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

(2)

Mając na względzie spójną i harmonijną wizualną tożsamość Unii do celów działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do działań w ramach polityki spójności Unii, w tym operacji finansowanych w ramach EFMR, zachodzi potrzeba ustalenia wytycznych dotyczących reprodukowania symbolu Unii oraz określenia standardowej kolorystyki, jak również właściwości technicznych do celów prezentacji tego symbolu wraz z odniesieniem do funduszu lub funduszy wspierających dane działanie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uznanie wsparcia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca odpowiada za dopilnowanie, aby wszystkie skierowane do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej środki informacyjne i promocyjne popularyzujące wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego były rozpoznawalne dzięki użyciu:

a)

symbolu Unii zgodnego z art. 2, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej zgodnym z art. 3;

b)

odniesienia do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienia do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z art. 4.

Artykuł 2

Symbol Unii

1.   Symbol Unii przedstawia się zgodnie ze standardami graficznymi określonymi w załączniku.

2.   Na stronach internetowych symbol Unii prezentuje się w kolorze. Kolor należy stosować również we wszystkich innych mediach, gdy tylko jest to możliwe. Wersję monochromatyczną można stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3.   Symbol Unii jest zawsze wyraźnie widoczny i umieszczony w eksponowanym miejscu. Umiejscowienie i wielkość symbolu powinno być odpowiednie do formatu wykorzystanego materiału lub dokumentu. Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm.

4.   W przypadku symbolu Unii umieszczonego na stronie internetowej musi on być widoczny w obrębie pola widzenia urządzenia cyfrowego, nie wymagając od użytkowników przewijania strony.

5.   Jeżeli obok symbolu Unii są wyświetlane inne znaki, symbol Unii ma przynajmniej taki sam rozmiar, mierzony w szerokości bądź wysokości, jak największe z pozostałych znaków. W związku z tym zaleca się takie umieszczanie symbolu UE, aby nie łączył się on z logo obcych organizacji.

Artykuł 3

Wzmianka o Unii Europejskiej

1.   Nazwa Unii Europejskiej powinna być zawsze zapisywana w całości. W połączeniu z symbolem UE można stosować którykolwiek z następujących krojów pisma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma lub Verdana. Nie jest dozwolone stosowanie kursywy, podkreśleń ani innych specjalnych form pisma.

2.   Rozmieszczenie tekstu względem symbolu UE jest dowolne, ale tekst nie może w żaden sposób kolidować z tym symbolem.

3.   Stosowany rozmiar pisma powinien być proporcjonalny do rozmiaru symbolu. Pismo powinno mieć kolor niebieski odbity pantone (Pantone Reflex Blue), czarny lub biały, w zależności od tła.

Artykuł 4

Wzmianka o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim

W przypadku wymieniania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na stronie internetowej, odniesienie to powinno znaleźć się w polu widzenia urządzenia cyfrowego, nie wymagając od użytkowników przewijania strony.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Standardy graficzne do celów reprodukcji godła Unii oraz standardowej kolorystyki

Bliższe szczegóły i wskazówki w internecie:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

OPIS SYMBOLICZNY

Na błękitnym tle dwanaście złotych gwiazd tworzy okrąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest stała (12), jako że dwunastka symbolizuje doskonałość i jedność.

OPIS HERALDYCZNY

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niedotykających się ramionami.

OPIS GEOMETRYCZNY

Image

Symbol ma kształt niebieskiej prostokątnej flagi o długości równej 1,5 szerokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach na planie niewidzialnego okręgu, którego środek leży w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej szerokości flagi. Każda z gwiazd ma pięć ramion, kończących się na obwodzie niewidocznych okręgów o promieniu równym 1/18 szerokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej — co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

PRZEPISOWE KOLORY

Kolory godła są następujące:

NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE Reflex Blue) na powierzchni prostokąta;

ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) — kolor gwiazd.

DRUK CZTEROKOLOROWY

Przy zastosowaniu druku czterobarwnego dwa standardowe kolory otrzymuje się z czterech barw procesu czterobarwnego.

ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) uzyskuje się dzięki użyciu barwy 100 % żółtej „Process Yellow”

NIEBIESKI PANTONE REFLEX uzyskuje się poprzez wymieszanie barw 100 % „Process Cyan” (zielonkawożółtej) i 80 % „Process Magenta” (purpurowej).

INTERNET

W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB: 0/51/153 (w systemie szesnastkowym: 003399), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).

REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Jeżeli jedynym dostępnym kolorem jest czarny, prostokąt powinien posiadać czarny kontur, a gwiazdy powinny być czarne na białym tle.

Image

Przy użyciu koloru niebieskiego (Reflex Blue) należy zastosować 100-procentowy niebieski z białym negatywem do odwzorowania gwiazd.

Image

REPRODUKCJE NA KOLOROWYM TLE

Jeżeli tło musi być kolorowe, wokół prostokąta należy wykonać białą obwódkę o szerokości 1/25 wysokości prostokąta.

Image

Top