EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 673/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu (EBC/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/72


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 673/2014

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu

(EBC/2014/26)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 25 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 25 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) utworzy zespół mediacyjny, którego zadaniem będzie rozstrzyganie różnicy zdań wyrażonych przez właściwe organy uczestniczących państw członkowskich w odniesieniu do sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru utworzonej na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z motywem 73 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 utworzenie zespołu mediacyjnego, a zwłaszcza jego skład, powinny gwarantować rozstrzyganie różnic zdań w sposób wyważony, w interesie Unii jako całości.

(3)

Regulamin zespołu mediacyjnego nie narusza procedury, w ramach której uczestniczące państwo członkowskie spoza strefy euro zawiadamia EBC o swoim uzasadnionym braku zgody wobec sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru zgodnie z art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(4)

Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru, jako członek zarówno Rady Prezesów, jak i Rady ds. Nadzoru, jest najlepiej umiejscowiony do pełnienia funkcji przewodniczącego zespołu mediacyjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Artykuł 1

Uzupełniający charakter rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie uzupełnia Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (2). Terminy użyte w niniejszym rozporządzeniu mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie Europejskiego Banku Centralnego.

ROZDZIAŁ I

ZESPÓŁ MEDIACYJNY

Artykuł 2

Ustanowienie

Zgodnie z art. 25 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 niniejszym ustanawia się zespół mediacyjny.

Artykuł 3

Skład

1.   W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym członku z każdego uczestniczącego państwa członkowskiego.

2.   Wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru, który nie jest członkiem zespołu mediacyjnego, pełni funkcję przewodniczącego zespołu mediacyjnego.

Artykuł 4

Mianowanie członków

1.   Każde uczestniczące państwo członkowskie mianuje jednego członka zespołu mediacyjnego spośród członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru. Przewodniczący ułatwia osiągnięcie równowagi pomiędzy członkami Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru.

2.   Mandat członka zespołu mediacyjnego wygasa w momencie, gdy przestaje on być członkiem organu, z którego został mianowany.

3.   Wykonując funkcję członka zespołu mediacyjnego każdy z jego członków działa w interesie Unii jako całości.

Artykuł 5

Udział w posiedzeniach zespołu mediacyjnego

1.   Z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 2 w posiedzeniach zespołu mediacyjnego uczestniczyć mogą wyłącznie jego członkowie, jego przewodniczący oraz jego sekretarz.

2.   Na zaproszenie zespołu mediacyjnego w poszczególnych posiedzeniach mogą uczestniczyć eksperci posiadający niezbędną dla zespołu mediacyjnego wiedzę fachową.

Artykuł 6

Posiedzenia zespołu mediacyjnego

1.   Przewodniczący może zwołać posiedzenie zespołu mediacyjnego w każdej sytuacji, w której uzna to za niezbędne.

2.   Posiedzenia zespołu mediacyjnego odbywają się w siedzibie EBC.

3.   Na wniosek przewodniczącego posiedzenia zespołu mediacyjnego mogą także odbywać się w drodze telekonferencji, chyba że sprzeciw wyrazi co najmniej trzech członków zespołu.

4.   Protokół z posiedzenia zespołu mediacyjnego przedstawia się jego członkom do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu lub wcześniej, w drodze procedury pisemnej; protokół po jego zatwierdzeniu podpisuje przewodniczący. Protokoły z posiedzeń udostępnia się Radzie Prezesów i Radzie ds. Nadzoru.

5.   Funkcję sekretarza zespołu mediacyjnego pełni Sekretarz Rady ds. Nadzoru. Pełniąc funkcję sekretarza zespołu mediacyjnego, wspomaga on przewodniczącego zespołu mediacyjnego w przygotowywaniu posiedzeń zespołu oraz posiedzeń komitetu ds. analizy przypadku oraz jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z tych posiedzeń, a także wspomaga sekretarza Rady Prezesów w przygotowywaniach do posiedzeń Rady Prezesów w odniesieniu do wszelkich kwestii, w które zaangażowany był zespół mediacyjny, oraz jest odpowiedzialny za sporządzanie odpowiednich części protokołów z tych posiedzeń.

Artykuł 7

Głosowanie

1.   Kworum wymagane do przeprowadzenia głosowania przez zespół mediacyjny wynosi dwie trzecie liczby jej członków. W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym członkowie zespołu mogą głosować bez względu na kworum.

2.   Każdy członek ma jeden głos. Zespół mediacyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos członka o najdłuższej kadencji, a w przypadku dwóch lub większej liczby członków o jednakowo długiej kadencji — głos najstarszego z nich.

3.   Zespół mediacyjny przystępuje do głosowania na wniosek przewodniczącego. Przewodniczący zarządza głosowanie również na wniosek trzech członków zespołu mediacyjnego.

4.   Na wniosek przewodniczącego decyzje mogą być także podejmowane w drodze procedury pisemnej.

ROZDZIAŁ II

MEDIACJA

Artykuł 8

Wniosek o przeprowadzenie mediacji

1.   Aby zapewnić oddzielenie zadań dotyczących polityki pieniężnej od zadań nadzorczych, właściwe organy uczestniczących państw członkowskich, których dotyczy sprzeciw Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru i które mają na temat takiego sprzeciwu odmienne zdania, mogą, w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania takiego sprzeciwu wraz z jego uzasadnieniem, poprosić Radę ds. Nadzoru o wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji zmierzającej do rozstrzygnięcia takiej różnicy zdań. W tym celu zainteresowany właściwy organ zwraca się do Rady ds. Nadzoru z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, w którym wskazuje sprzeciw Rady Prezesów, którego wniosek dotyczy, oraz uzasadnienie wniosku. Sekretariat zawiadamia o wnioskach o przeprowadzenie mediacji członków Rady ds. Nadzoru.

2.   Dowolny inny właściwy organ uczestniczącego państwa członkowskiego, którego dotyczy ten sam sprzeciw i który ma na temat tego sprzeciwu odmienne zdanie, może, w ciągu pięciu dni roboczych od przekazania pierwszego wniosku o przeprowadzenie mediacji, złożyć odrębny wniosek o przeprowadzenie mediacji lub przystąpić do już złożonego wniosku, uzasadniając swoje odmienne zdanie.

3.   Dany sprzeciw Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru może być przedmiotem mediacji tylko jeden raz.

4.   Właściwy organ uczestniczącego państwa członkowskiego spoza strefy euro, który zawiadomi EBC o swoim uzasadnionym braku zgody ze sprzeciwem Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru zgodnie z art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz art. 13g ust. 4 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, nie może wystąpić o przeprowadzenie mediacji zgodnie z ust. 1 w odniesieniu do tego samego sprzeciwu Rady Prezesów.

5.   Jeżeli w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania sprzeciwu wraz z jego uzasadnieniem właściwy organ uczestniczącego państwa członkowskiego poprosi Radę ds. Nadzoru o wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, Rada ds. Nadzoru składa wniosek o przeprowadzenie mediacji w sekretariacie Rady Prezesów w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania sprzeciwu przez Radę Prezesów. Do wniosku o przeprowadzenie mediacji załącza się odpowiedni projekt decyzji Rady ds. Nadzoru oraz odpowiedni sprzeciw Rady Prezesów. O wniosku o przeprowadzenie mediacji zawiadamia się członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru.

6.   Jeżeli właściwy organ uczestniczącego państwa członkowskiego spoza strefy euro, który poprosił o przeprowadzenie mediacji w odniesieniu do braku zgody ze sprzeciwem Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru zgodnie z ust. 1, zawiadomi EBC o swoim uzasadnionym braku zgody z tym samym sprzeciwem Rady Prezesów zgodnie z art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wniosek o przeprowadzenie mediacji uważa się za wycofany.

Artykuł 9

Komitet ds. analizy przypadku

1.   Wniosek o przeprowadzenie mediacji złożony zgodnie z art. 8 ust. 5 przewodniczący zespołu mediacyjnego niezwłocznie przesyła członkom zespołu mediacyjnego.

2.   Dla każdego wniosku o przeprowadzenie mediacji złożonego zgodnie z art. 8 ust. 5, w ciągu pięciu dni roboczych od jego złożenia, zespół mediacyjny tworzy komitet ds. analizy przypadku oraz informuje członków zespołu o składzie komitetu.

3.   Komitet ds. analizy przypadku składa się z przewodniczącego zespołu mediacyjnego, który jest przewodniczącym komitetu, oraz czterech innych członków komitetu wyznaczonych przez zespół mediacyjny spośród swoich członków. Zespół mediacyjny dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy członkami Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru. W skład komitetu ds. analizy przypadku nie wchodzi członek zespołu mediacyjnego mianowany przez uczestniczące państwo członkowskie, którego właściwy organ wyraził odmienne zdanie zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz członek zespołu mediacyjnego mianowany przez uczestniczące państwo członkowskie, którego właściwy organ przystąpił do już złożonego wniosku o przeprowadzenie mediacji zgodnie z art. 8 ust. 2.

4.   W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania przez zespół mediacyjny wniosku o przeprowadzenie mediacji komitet ds. analizy przypadku przedkłada przewodniczącemu zespołu mediacyjnego projekt opinii, który obejmuje analizę dopuszczalności i zasadności prawnej wniosku o przeprowadzenie mediacji. W pilnych przypadkach komitet ds. analizy przypadku dostarcza projekt opinii w krótszym terminie wskazanym przez przewodniczącego.

5.   Przewodniczący niezwłocznie przedkłada projekt opinii zespołowi mediacyjnemu i zwołuje posiedzenie zespołu.

ROZDZIAŁ III

PROCEDURA PODEJMOWANIA DECYZJI

Artykuł 10

Mediacja

1.   Zespół mediacyjny rozważa projekt opinii przygotowany przez komitet ds. analizy przypadku i przedkłada opinię Radzie ds. Nadzoru i Radzie Prezesów w ciągu 20 dni roboczych od otrzymania wniosku o przeprowadzenie mediacji. W pilnych przypadkach zespół mediacyjny dostarcza opinię w krótszym terminie wskazanym przez przewodniczącego.

2.   Opinię sporządza się na piśmie i opatruje uzasadnieniem.

3.   Opinia zespołu mediacyjnego nie jest wiążąca dla Rady ds. Nadzoru i Rady Prezesów.

Artykuł 11

Przygotowanie nowego projektu decyzji

1.   Po rozważeniu opinii przedstawionej przez zespół mediacyjny, w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia tej opinii, Rada ds. Nadzoru może przedłożyć Radzie Prezesów nowy projekt decyzji.

2.   W pilnych przypadkach Rada ds. Nadzoru może przedłożyć nowy projekt decyzji w krótszym terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

3.   Nie jest dopuszczalne złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji w odniesieniu do sprzeciwu Rady Prezesów wobec nowego projektu decyzji przedłożonego zgodnie z ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 12

Poufność i tajemnica służbowa

1.   Obrady zespołu mediacyjnego mają charakter poufny. Jednak Rada Prezesów może upoważnić prezesa EBC do upublicznienia wyników obrad zespołu mediacyjnego.

2.   Dokumenty sporządzane przez zespół mediacyjny lub znajdujące się w jego posiadaniu są dokumentami EBC, które są niejawne i których przetwarzanie podlega postanowieniom art. 23 ust. 3 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Artykuł 13

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 2 czerwca 2014 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Decyzja 2004/257/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/2 ) (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33).


Top