Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin Tekst mający znaczenie dla EOG
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2014

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowania w Traktacie o Unii Europejskiej i w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (1), w szczególności jego art. 50,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (2), w szczególności jego art. 37 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 (3) zmienia niektóre tabele w poszczególnych językach ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia zawartymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i niektóre tabele w poszczególnych językach ze zwrotami wskazującymi środki ostrożności zawartymi w załączniku IV do tego rozporządzenia. Ze względu na przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r., konieczne jest, aby wszystkie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 487/2013 były również dostępne w języku chorwackim. Niniejsze rozporządzenie wprowadza niezbędne zmiany w tabelach ze zwrotami w poszczególnych językach.

(2)

Część 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera dwa wykazy zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych. Tabela 3.1 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Tabela 3.2 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji niebezpiecznych na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/ (4).

(3)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wnioski o nową lub zaktualizowaną zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji zostały przedłożone Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W oparciu o opinie na temat tych wniosków wydane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów, jak również uwagi otrzymane od zainteresowanych stron, należy wprowadzić, usunąć lub zaktualizować zharmonizowaną klasyfikację i zharmonizowane oznakowanie niektórych substancji, poprzez zmianę załącznika VI do tego rozporządzenia.

(4)

Zgodność z nową zharmonizowaną klasyfikacją nie powinna być wymagana natychmiast, ponieważ dostawcy będą potrzebować czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowych klasyfikacji oraz na sprzedaż istniejących zapasów. Ponadto dostawcy będą potrzebować czasu na uzyskanie zgodności z wymogami dotyczącymi rejestracji, stanowiącymi konsekwencję nowych zharmonizowanych klasyfikacji substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1 A i 1B (tabela 3.1) oraz kategorii 1 i 2 (tabela 3.2), lub jako działających bardzo toksycznie na organizmy wodne, mogących powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, w szczególności z wymogami ustanowionymi w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

(5)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, które pozwalają na zastosowanie nowych przepisów na wcześniejszym etapie na zasadzie dobrowolności, dostawcy powinni mieć możliwość stosowania nowych zharmonizowanych klasyfikacji i odpowiedniego dostosowania oznaczeń i opakowań na zasadzie dobrowolności przed wyznaczonym terminem zapewnienia zgodności.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 substancje i mieszaniny mogą, odpowiednio przed dniem 1 grudnia 2014 r. i dniem 1 czerwca 2015 r., być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 substancje klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 grudnia 2014 r. nie są objęte wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do dnia 1 grudnia 2016 r.

3.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 mieszaniny klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6) lub rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r. nie są objęte wymogiem zmiany oznakowania i opakowania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do dnia 1 czerwca 2017 r.

4.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3, zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w załączniku III do niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przed datą, o której mowa w art. 3 ust. 3.

Artykuł 3

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Artykuł 1 ust. 1 i 2 stosuje się w odniesieniu do substancji od dnia 1 grudnia 2014 r., a w odniesieniu do mieszanin od dnia 1 czerwca 2015 r.

3.   Artykuł 1 ust. 3 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.

(2)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 149 z 1.6.2013, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. L 196 z 16.8.1967, s. 1).

(5)  Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(6)  Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III część 1 tabela1.1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

kod H229: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2)

kod H230: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3)

kod H231: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV część 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 1.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

kod P210: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

kod P223: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

kod P244: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

kod P251: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

kod P284: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2)

w tabeli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

kod P310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

kod P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

kod P312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

kod P340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje…”

e)

kod P352: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

kod P361: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

kod P362: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

kod P364: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

kod P378: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Za gašenje rabiti…”

j)

połączone kody P301+P310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

połączone kody P301+P312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

połączone kody P302+P352: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

połączone kody P303+P361+P353: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

połączone kody P304+P340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

połączone kody P308+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

połączone kody P342+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

połączone kody P361+P364: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

połączone kody P362+P364: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

połączone kody P370+P378: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


ZAŁĄCZNIK III

W części 3 załącznika VI wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli 3.1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się odpowiadającą numerowi indeksowemu 015-188-00-X.

b)

pozycje odpowiadające numerom indeksowym 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 i 616-035-00-5 zastępuje się następującymi odpowiednimi pozycjami:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (narząd słuchu)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (narząd słuchu/)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (narząd słuchu)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (narząd słuchu)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krew, grasica)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krew, grasica)

H317

H410

 

M = 1

M = 1'”

 

c)

Wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3.1:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1 A

H361d

H302

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (układ nerwowy, układ odpornościowy)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (płuca) (wdychanie)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (płuca) (wdychanie)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (krtań)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (krtań)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2)

tabeli 3.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pozycję o odpowiadającą numerowi indeksowemu 015-188-00-X;

b)

pozycje odpowiadające numerom indeksowym 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 i 616-035-00-5 zastępuje się następującymi odpowiednimi pozycjami:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

wprowadza się następujące pozycje zgodnie z kolejnością pozycji określoną w tabeli 3.2:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top