EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0593

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 593/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 165 z 4.6.2014, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/593/oj

4.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/41


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 593/2014

z dnia 3 czerwca 2014 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu powiadomienia zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (1), w szczególności jego art. 16 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 345/2013 zobowiązuje właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia europejskiego funduszu venture capital (EuVECA) do powiadomienia właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o wszelkich wydarzeniach związanych z paszportem dla zarządzających kwalifikowalnym funduszem venture capital. Artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 345/2013 zobowiązuje również właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia do poinformowania właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego o usunięciu zarządzającego EuVECA z rejestru.

(2)

Biorąc pod uwagę, że ESMA nie opracował jeszcze specjalnego narzędzia informatycznego na potrzeby wspomnianego powiadomienia, pismo przesłane pocztą elektroniczną jest najbardziej odpowiednim formatem dla dokonywania tego rodzaju powiadomień między właściwymi organami a ESMA. W związku z tym ESMA powinien sporządzić i podać do wiadomości wszystkich właściwych organów wykaz odpowiednich adresów poczty elektronicznej.

(3)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożonych Komisji przez ESMA.

(4)

Biorąc pod uwagę ograniczony zakres i wpływ formatu powiadomienia oraz biorąc pod uwagę fakt, iż jedynie właściwe organy będą wykorzystywały ustalony format powiadomienia, ESMA nie przeprowadził konsultacji społecznych na temat wprowadzenia tego formatu powiadomienia. ESMA zasięgnał opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa format powiadomienia przekazywanego między właściwymi organami a ESMA w odniesieniu do informacji nadzorczych dotyczących wydarzeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 345/2013.

Artykuł 2

Format powiadomienia

Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia europejskiego funduszu venture capital powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej właściwe organy przyjmujących państw członkowskich i ESMA o wydarzeniach wymienionych w art. 16 ust. 1 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 345/2013 poprzez wypełnienie formularza, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wykaz adresów poczty elektronicznej

Każdy właściwy organ zgłasza do ESMA odpowiedni adres poczty elektronicznej do celów powiadamiania o informacjach nadzorczych.

ESMA podaje do wiadomości wszystkich właściwych organów wykaz odpowiednich adresów poczty elektronicznej, w tym odpowiedni adres poczty elektronicznej ESMA.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

Powiadomienie o rejestracji zarządzającego europejskim funduszem venture capital (EuVECA) lub powiadomienie o uaktualnieniu informacji już zgłoszonych

Image


Top