EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0568

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

OJ L 157, 27.5.2014, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/76


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 568/2014

z dnia 18 lutego 2014 r.

zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 60 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk przeprowadza się zgodnie z systemami określonymi w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011.

(2)

Załącznik V należy dostosować w celu uwzględnienia postępu technicznego, określenia przepisów dla szczególnego przypadku produktów, dla których wydano europejską ocenę techniczną, jak również w celu poprawy przejrzystości, dokładności i spójności z opisami i terminami w nim stosowanymi, w oparciu o doświadczenia zebrane w trakcie stosowania załącznika V.

(3)

Dostosowanie to ułatwi pracę producentów i jednostek notyfikowanych upoważnionych do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zmniejszy obciążenie administracyjne oraz zwiększy przejrzystość w odniesieniu do interpretacji rozporządzenia (UE) nr 305/2011, a co za tym idzie, będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność sektora budowlanego jako całości.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 zakłada, że producent jest odpowiedzialny za określenie typu wyrobu w odniesieniu do każdego produktu, który producent chce wprowadzić do obrotu. W tym samym kontekście rozporządzenie (UE) nr 305/2011 nie przewiduje istnienia certyfikacji wyrobów, lecz jednostki notyfikowane są odpowiedzialne tylko za ocenę właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, których to stałość jest następnie przedmiotem certyfikacji. Ten podział kompetencji między producenta i jednostki notyfikowane należy lepiej odzwierciedlić w załączniku V, nie powodując przy tym zmiany zakresu odpowiedzialności tych podmiotów.

(5)

Ponieważ stały nadzór zakładowej kontroli produkcji przez jednostki notyfikowane w rzeczywistości nie jest możliwy, a w praktyce nie jest prowadzony, należy wprowadzić odniesienie do charakteru tego nadzoru opierającego się na kontynuacji.

(6)

W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które nie są objęte lub w pełni objęte normami zharmonizowanymi, europejska ocena techniczna może być wydawana prze jednostkę ds. oceny technicznej. Zgodnie z art. 2 ust. 13 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 taka ETA już zawiera ocenę właściwości użytkowych przedmiotowego wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk. Dodatkowe kolejne kontrole prawidłowości tego procesu oceny nie przyniosłyby żadnej wartości dodanej, a tylko były źródłem niepotrzebnych kosztów dla producentów. Przedsiębiorstwa złożyły już wnioski o ETA i potrzebują pewności prawa w odniesieniu do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

(7)

W celu lepszego odzwierciedlenia obecnej praktyki, należy dostosować nazwy różnych rodzajów jednostek notyfikowanych i opis ich właściwych zadań.

(8)

Konieczne jest dostosowanie techniczne dotyczące terminu „pochłanianie hałasu”, o którym mowa w sekcji 3 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011, aby opracować dokładniejszy opis zasadniczych charakterystyk podlegających ocenie i większą spójność z terminologią stosowaną w odpowiednich zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.

(9)

W celu zapewnienia producentom płynnego przejścia do stosowania nowych przepisów należy umożliwić im stosowanie certyfikatów i innych dokumentów, które zostały wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Certyfikaty i inne dokumenty wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

Przewodniczący

José Manuel BARROSO


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK V

OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1.   SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych i określa typ wyrobu na podstawie ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzanych w ramach następujących systemów:

1.1.   System 1+

a)

producent przeprowadza:

(i)

zakładową kontrolę produkcji;

(ii)

dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań.

b)

notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę:

(i)

oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;

(ii)

wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;

(iii)

kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji;

(iv)

kontrolnego badania próbek pobranych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą w zakładzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

1.2.   System 1

a)

Producent przeprowadza:

(i)

zakładową kontrolę produkcji;

(ii)

dalsze badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań;

b)

notyfikowana jednostka certyfikująca wyrób podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę:

(i)

oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;

(ii)

wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;

(iii)

kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

1.3.   System 2+

a)

Producent przeprowadza:

(i)

ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;

(ii)

zakładową kontrolę produkcji;

(iii)

badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań.

b)

Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji podejmuje decyzję w sprawie wydania, ograniczenia, zawieszenia lub wycofania certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wyników następujących ocen i weryfikacji przeprowadzonych przez tę jednostkę:

(i)

wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;

(ii)

kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

1.4.   System 3

a)

Producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji;

b)

Notyfikowane laboratorium badawcze ocenia właściwości użytkowe na podstawie badań (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

1.5.   System 4

a)

Producent przeprowadza:

(i)

ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu;

(ii)

zakładową kontrolę produkcji.

b)

Interwencja jednostek notyfikowanych nie jest wymagana w stosunku do jakichkolwiek zadań.

1.6.   Wyroby budowlane, dla których wydano europejską ocenę techniczną

Jednostki notyfikowane wykonujące zadania w ramach systemów 1+, 1 i 3 oraz producenci wykonujący zadania w ramach systemów 2+ i 4 uznają europejską ocenę techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych tego produktu. Jednostki notyfikowane i producenci nie realizują w związku z tym zadań, o których mowa odpowiednio w pkt 1.1.b)(i), 1.2.b)(i), 1.3.a)(i), 1.4.b) oraz 1.5.a)(i).

2.   JEDNOSTKI BIORĄCE UDZIAŁ W OCENIE I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

W zależności od funkcji jednostek notyfikowanych biorących udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych rozróżnia się:

1)

jednostkę certyfikującą wyrób: jednostkę notyfikowaną zgodnie z rozdziałem VII do przeprowadzenia certyfikacji stałości właściwości użytkowych;

2)

jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji: jednostkę notyfikowaną zgodnie z rozdziałem VII do przeprowadzenia certyfikacji zakładowej kontroli produkcji;

3)

laboratorium: jednostkę notyfikowaną zgodnie z rozdziałem VII do pomiaru, sprawdzania, badania, obliczania lub oceny w inny sposób właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

3.   NOTYFIKACJE HORYZONTALNE: PRZYPADKI ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE ODNIESIENIE DO STOSOWNEJ ZHARMONIZOWANEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.

Reakcja na ogień;

2.

Odporność na ogień;

3.

Odporność na ogień zewnętrzny;

4.

Właściwości akustyczne;

5.

Emisje substancji niebezpiecznych.”


Top