EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0561

Rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 169, 7.6.2014, p. 152–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/561/oj

7.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/152


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 561/2014

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Partnerstwa publiczno-prywatne w formie wspólnych inicjatyw technologicznych przewidziano pierwotnie w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE (2).

(2)

W decyzji Rady 2006/971/WE (3) wskazano konkretne partnerstwa publiczno-prywatne, które mają być wspierane, w tym partnerstwa publiczno-prywatne w obszarach objętych wspólnymi inicjatywami technologicznymi w dziedzinie nanoelektroniki (ENIAC) i w zakresie systemów wbudowanych (ARTEMIS).

(3)

W komunikacie Komisji zatytułowanym „ »Europa 2020« – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwanym dalej „strategią »Europa 2020« ”), zatwierdzonym przez Parlament Europejski i Radę, podkreślono konieczność stworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w wiedzę i innowacje, tak aby osiągnąć inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu w Unii.

(4)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (4) ustanowiony został „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (zwany dalej „programem »Horyzont 2020« ”). Celem programu „Horyzont 2020” jest zwiększenie wpływu na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu tego programu ze środkami finansowymi sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do realizacji ogólniejszych celów Unii w zakresie konkurencyjności, zmobilizować inwestycje prywatne oraz ułatwić rozwiązywanie problemów społecznych. Partnerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu, w tym na zrównoważonym wkładzie wszystkich partnerów, być rozliczane z realizacji swoich celów i dostosowane do strategicznych celów Unii w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie powinno przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, skuteczny i wydajny, a także powinno stwarzać szanse udziału wszystkim stronom aktywnym w poszczególnych obszarach tych partnerstw. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 zaangażowanie Unii w te partnerstwa może przyjąć formę wkładów finansowych we wspólne przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zgodnie z decyzją nr 1982/2006/WE.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 i decyzją Rady 2013/743/UE (5) należy przyznać dalsze wsparcie wspólnym przedsięwzięciom ustanowionym na mocy decyzji (UE) nr 1982/2006/WE na warunkach określonych w decyzji 2013/743/UE. Priorytet zakładający osiągnięcie wiodącej pozycji w przemyśle wymaga skoncentrowania się na dwóch określonych kierunkach działań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych: „mikro- i nanoelektronice” oraz „nowej generacji podzespołów i układów, inżynierii zaawansowanych i inteligentnych podzespołów i systemów wbudowanych”. ARTEMIS i ENIAC powinny zostać połączone w ramach jednej inicjatywy.

(6)

W komunikacie Komisji z dnia 26 czerwca 2012 r. pt. „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy” wskazano kluczowe technologie wspomagające – do których należy również mikro- i nanoelektronika – jako niezbędne źródła innowacji. Pomiędzy generowaniem podstawowej wiedzy a jej późniejszą komercjalizacją w formie towarów i usług występuje obecnie luka. Problem ten należy rozwiązać m.in. poprzez skoncentrowanie działań na pilotażowych liniach produkcyjnych i innowacyjnych projektach pilotażowych, w tym wielkoskalowych, w celu sprawdzenia technologii i produktów w warunkach przemysłowych oraz uzyskania większego stopnia integracji i wzajemnego stymulowania się poszczególnych kluczowych technologii wspomagających.

(7)

Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 23 maja 2013 r. pt. „Europejska strategia dotycząca podzespołów oraz układów mikro- i nanoelektronicznych” podzespoły oraz układy mikro- i nanoelektroniczne stanowią podstawę innowacji i konkurencyjności we wszystkich głównych sektorach gospodarki. Ze względu na znaczenie tego obszaru i wyzwania, przed którymi stoją zainteresowane strony w Unii, konieczne są szybkie i odważne posunięcia, tak aby w europejskich łańcuchach innowacji i wartości nie było słabych ogniw. W związku z tym proponuje się utworzenie mechanizmu na poziomie unijnym w celu połączenia i ukierunkowania dostarczania wsparcia dla badań naukowych i innowacji w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych ze strony państw członkowskich, Unii i sektora prywatnego.

(8)

W celu odzyskania przez Europę wiodącej pozycji w ekosystemie nanoelektronicznym zainteresowane strony ze środowiska przemysłowego i badawczego zaproponowały strategiczny program badań naukowych i innowacji o całkowitej kwocie inwestycji wynoszącej 100 mld EUR na okres do 2020 r., którego celem jest zwiększenie globalnego przychodu Europy w dziedzinie nanoelektroniki o ponad 200 mld EUR rocznie oraz stworzenie w Europie dodatkowych 250 000 bezpośrednich i pochodnych miejsc pracy.

(9)

Termin „podzespoły i układy elektroniczne” powinien obejmować obszary mikro- i nanoelektroniki oraz wbudowanych/cyberfizycznych i inteligentnych systemów i zastosowań zintegrowanych.

(10)

W ramach wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC utworzonego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 (6) z powodzeniem wdrożono program badań promujący odpowiednie obszary nanoelektroniki, w których Europa poprawiła swoją konkurencyjność poprzez pozyskanie inwestycji w dziedzinach priorytetowych i poprzez zaangażowanie całego ekosystemu.

(11)

Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 (7) skutecznie udowodniło swoją strategiczną pozycję, w ramach której odgórne kierownictwo łączy się z oddolnym definiowaniem kwestii technicznych wymagających rozwiązania, i przyciągnęło projekty o wynikach będących przedmiotem bezpośredniego zainteresowania branży.

(12)

Oceny śródokresowe wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS pokazują, że są one użytecznymi narzędziami przystosowanymi do łączenia wysiłków oraz że mają istotny wpływ na dziedziny, których dotyczą. W związku z powyższym należy w dalszym ciągu wspierać dziedziny badań objęte zakresem wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS w celu uzyskania dalszej poprawy konkurencyjności branży podzespołów i układów elektronicznych w Europie oraz skoncentrować się na strategicznych działaniach uzgodnionych wspólnie przez uczestniczące w inicjatywach zainteresowane strony z sektora prywatnego i publicznego.

(13)

Dalsze wsparcie dla programów badań naukowych w dziedzinie nanoelektroniki i systemów wbudowanych należy zapewniać w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach działalności operacyjnej wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, w tym wyniki ich ocen śródokresowych, w oparciu o zalecenia zainteresowanych stron oraz przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów.

(14)

Zwiększyła się interakcja pomiędzy zainteresowanymi stronami europejskich platform technologicznych ARTEMIS, ENIAC, i europejskiej platformy technologicznej integracji systemów inteligentnych (European Technology Platform on Smart Systems Integration – EPoSS), o czym świadczy ogłoszony przez nie w 2012 r. ogólny program strategiczny badań naukowych i innowacji branży układów i podzespołów ICT. W celu optymalnego ujęcia i wykorzystania synergii wynikających z takich interakcji należy utworzyć jedno wspólne przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem podzespoły i układy elektroniczne, w tym także dotychczasowe działania wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, i oparte na strukturze i zasadach w większym stopniu dostosowanych do potrzeb, co pozwoli zwiększyć efektywność i zapewnić uproszczenie (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL”). W tym celu Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno przyjąć przepisy finansowe dopasowane do jego potrzeb zgodnie z art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (8).

(15)

Realizacja ogólnego programu strategicznego badań naukowych i innowacji przedstawionego przez zainteresowane strony z branży opiera się na szeregu źródeł wsparcia: programach krajowych, regionalnych i międzyrządowych, unijnym programie ramowym oraz wspólnej inicjatywie technologicznej w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

(16)

Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie podzespołów i układów elektronicznych powinno łączyć środki finansowe i techniczne niezbędne, by sprostać złożoności stale rosnącego tempa innowacji w przedmiotowym obszarze. Z tego względu członkami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL powinny być: Unia, państwa członkowskie oraz państwa stowarzyszone z programem „Horyzont 2020” (zwane dalej „państwami stowarzyszonymi”), uczestniczące na zasadzie dobrowolności, a także stowarzyszenia reprezentujące jako członkowie prywatni przedsięwzięcia wchodzące w ich skład oraz inne organizacje działające w obszarze podzespołów i układów elektronicznych w Europie. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno być otwarte na nowych członków.

(17)

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno zajmować się precyzyjnie zdefiniowanymi zagadnieniami, tak by umożliwić szeroko rozumianym gałęziom przemysłu europejskiego projektowanie, wytwarzanie i stosowanie najbardziej innowacyjnych technologii podzespołów i układów elektronicznych. Ustrukturyzowane i skoordynowane wsparcie finansowe na poziomie europejskim jest niezbędne, aby pomóc zespołom badawczym i gałęziom przemysłu europejskiego w pozostaniu w ścisłej czołówce w warunkach silnej konkurencji międzynarodowej, zapewnić szybkie i szerokie wykorzystanie pozycji lidera technologicznego przez przemysł w całej Europie w sposób przynoszący istotne korzyści dla społeczeństwa, umożliwić współdzielenie ryzyka oraz łączyć wysiłki poprzez dostosowanie strategii i inwestycji we wspólnym interesie europejskim. Po otrzymaniu powiadomienia od danego państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich Komisja może uznać inicjatywy realizowane przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL za ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, pod warunkiem że spełnione są wszystkie odpowiednie warunki.

(18)

Stowarzyszenia prywatne AENEAS, ARTEMISIA i EPoSS pisemnie wyraziły zgodę na prowadzenie działań w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL w ramach struktury dobrze dostosowanej do charakteru partnerstwa publiczno-prywatnego. Stowarzyszenia prywatne powinny pismem zatwierdzającym zaakceptować statut znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(19)

Aby osiągnięte zostały cele Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, należy w jego ramach udzielać wsparcia finansowego, głównie w formie dotacji dla uczestników, przyznawanych na podstawie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Takie wsparcie finansowe powinno być ukierunkowane na udowodnione niedoskonałości rynku, które uniemożliwiają rozwój przedmiotowego programu, i powinno działać zachęcająco, aby zmienić zachowanie podmiotu otrzymującego wsparcie.

(20)

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wszelkie stosowne informacje jego odpowiednim organom, jak również promować jego działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL powinien być dostępny publicznie.

(21)

Przy ocenie ogólnego oddziaływania Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL należy wziąć pod uwagę inwestycje dokonywane przez wszystkie podmioty prawne inne niż Unia i państwa uczestniczące we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL (zwane dalej „państwami uczestniczącymi w ECSEL”), przyczyniające się do realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Oczekuje się, że łącznie wartość tych inwestycji wyniesie co najmniej 2 340 000 000 EUR.

(22)

Aby utrzymać równe warunki działania przedsiębiorstw działających na rynku wewnętrznym, finansowanie w ramach unijnego programu ramowego powinno być zgodne z przepisami w zakresie pomocy państwa, tak aby zapewnić skuteczność wydatków publicznych oraz zapobiegać zakłóceniom na rynku, takim jak wypieranie finansowania prywatnego, tworzenie nieskutecznych struktur rynkowych lub utrzymywanie niewydajnych przedsiębiorstw.

(23)

Uczestnictwo w działaniach pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 (9). Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno ponadto zapewniać spójne stosowanie tych zasad w oparciu o odpowiednie środki przyjęte przez Komisję. Odpowiednie organy mogą określić szczególne kryteria dotyczące kwalifikowalności poszczególnych wnioskodawców do otrzymania środków finansowych od państw uczestniczących w ECSEL. Państwo uczestniczące w ECSEL może określić szczególne przepisy dotyczące kwalifikowalności kosztów, gdy nie uprawnia ono Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL do realizacji jego wkładów na rzecz uczestników działań pośrednich.

(24)

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno również korzystać z elektronicznych środków zarządzanych przez Komisję, aby zapewnić otwartość, przejrzystość i ułatwić uczestnictwo w nim. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinny być zatem publikowane również w jednym portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję. Ponadto odnośne dane dotyczące między innymi wniosków, wnioskodawców, dotacji i uczestników powinny być udostępniane przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL do umieszczenia – w odpowiednim formacie i z częstotliwością odpowiadającą obowiązkom Komisji w zakresie sprawozdawczości – w elektronicznych środkach sprawozdawczości i upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

(25)

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno uwzględniać definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologicznej w klasyfikacji działań z zakresu technologicznych badań naukowych, opracowywania produktu i tworzenia demonstratorów technologicznych.

(26)

Wkładem finansowym Unii należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami oraz zgodnie z odpowiednimi zasadami zarządzania pośredniego określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012 i rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 (10).

(27)

W celu uproszczenia należy zmniejszyć obciążenia administracyjne dla wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnej ilości dokumentacji oraz sprawozdań. Audyty beneficjentów środków finansowych Unii przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013.

(28)

Należy chronić interesy finansowe Unii i pozostałych członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL przez zastosowanie proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym poprzez zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i analizę, odzyskiwanie utraconych, nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków finansowych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie kar administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

(29)

Audytor wewnętrzny Komisji powinien mieć takie same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL co w stosunku do Komisji.

(30)

Ze względu na specyficzny charakter oraz obecny status wspólnych przedsięwzięć, a także by zapewnić ciągłość z siódmym programem ramowym, wspólne przedsięwzięcia w dalszym ciągu powinny podlegać odrębnej procedurze udzielania absolutorium. W drodze odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL powinno być zatem udzielane przez Parlament Europejski na zalecenie Rady. Stąd też wymogi w zakresie sprawozdawczości określone w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 nie powinny dotyczyć wkładu finansowego Unii we Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL, ale w możliwie najszerszym zakresie powinny zostać dostosowane do wymogów przewidzianych dla organów na mocy art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Kontrola rachunków oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

(31)

Program „Horyzont 2020” powinien przyczyniać się także do zniwelowania różnic w badaniach naukowych i innowacjach w obrębie Unii poprzez promowanie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI). Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno zatem dążyć do wejścia w bliskie interakcje z EFSI, co może w szczególności pomóc we wzmocnieniu lokalnych, regionalnych i krajowych zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze zainteresowań Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL oraz wesprzeć działania na rzecz inteligentnej specjalizacji.

(32)

Wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS utworzono na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL powinno zapewniać stałe wsparcie na rzecz programów badań naukowych w dziedzinie nanoelektroniki i systemów wbudowanych poprzez wdrożenie pozostałych działań zainicjowanych na mocy rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008 zgodnie z tymi rozporządzeniami. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków na badania naukowe, przejście od wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL powinno zostać dostosowane do przejścia od siódmego programu ramowego do programu „Horyzont 2020” i zsynchronizowane z tym przejściem. Przez wzgląd na pewność prawa i jasność prawną należy zatem uchylić rozporządzenia (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008 oraz ustanowić przepisy przejściowe.

(33)

Mając na uwadze ogólny cel programu „Horyzont 2020”, jakim jest osiągnięcie większego uproszczenia i spójności, wszystkie zaproszenia do składania wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL powinny uwzględniać czas trwania programu „Horyzont 2020”.

(34)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wzmocnienie badań naukowych i innowacji w całej Unii, poprzez wdrożenie, za pomocą Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy”, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na konieczność zapobieżenia powielaniu działań, zachowania masy krytycznej oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania środków publicznych możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanowienie

1.   W celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” ustanawia się niniejszym wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 TFUE (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL”) na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. Aby uwzględnić czas trwania programu „Horyzont 2020”, zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. W należycie uzasadnionych przypadkach zaproszenia do składania wniosków można ogłaszać do dnia 31 grudnia 2021 r.

2.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zastępuje wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS ustanowione rozporządzeniami (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008 i jest ich następcą prawnym.

3.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL jest organem, któremu powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego i o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

4.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL ma osobowość prawną. We wszystkich państwach członkowskich ma ono zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw członkowskich. Może ono w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

5.   Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL mieści się w Brukseli (Belgia).

6.   Statut Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL (zwany dalej „statutem”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Cele i zakres

1.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL ma następujące cele:

a)

przyczynianie się do wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 oraz w szczególności części II decyzji 2013/743/EU;

b)

przyczynianie się do rozwoju silnej i konkurencyjnej globalnie branży podzespołów i układów elektronicznych w Unii;

c)

zapewnienie dostępności podzespołów i układów elektronicznych na potrzeby kluczowych rynków i w celu podejmowania wyzwań społecznych, aby utrzymać czołową pozycję Europy w zakresie rozwoju technologicznego, wypełnić lukę pomiędzy badaniami naukowymi a praktycznym zastosowaniem ich wyników, zwiększyć zdolność do innowacji oraz przyczynić się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii;

d)

dostosowanie strategii do działań państw członkowskich w celu przyciągnięcia inwestycji sektora prywatnego i przyczynienia się do zwiększenia skuteczności wsparcia publicznego poprzez zapobieganie zbędnemu powielaniu i rozdrabnianiu działań oraz poprzez ułatwianie uczestnictwa podmiotów zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami;

e)

utrzymanie i zwiększenie zdolności produkcyjnych w Europie w zakresie półprzewodników i systemów inteligentnych, w tym utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie urządzeń do produkcji i przetwarzania materiałów;

f)

zachowanie i wzmocnienie przodującej pozycji w zakresie projektowania i inżynierii systemów, w tym technologii wbudowanych;

g)

zapewnienie wszystkim zainteresowanym stronom dostępu do światowej klasy infrastruktury na potrzeby projektowania i produkcji podzespołów elektronicznych oraz systemów wbudowanych/cyberfizycznych i inteligentnych; oraz

h)

zbudowanie dynamicznego ekosystemu z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a tym samym wzmocnienie istniejących klastrów i sprzyjanie tworzeniu nowych klastrów w obiecujących nowych obszarach.

2.   Zakres prac Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL jest oparty na wynikach wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS, europejskiej platformy technologicznej EPoSS oraz prac finansowanych w ramach innych krajowych i europejskich programów. Jego celem będzie właściwe i zrównoważone wspieranie rozwoju i tworzenie synergii między następującymi głównymi obszarami:

a)

technologie projektowania, procesy i integracja, wyposażenie, materiały i produkcja na potrzeby mikro- i nanoelektroniki z ukierunkowaniem na miniaturyzację, dywersyfikację i zróżnicowanie oraz integrację heterogeniczną;

b)

procesy, metody, narzędzia i platformy, wzorcowe projekty i struktury na potrzeby oprogramowania lub intensywnie sterowanych systemów wbudowanych/cyberfizycznych, zapewniające bezkonfliktową zdolność przyłączeniową i interoperacyjność, bezpieczeństwo funkcjonalne, wysoką dostępność i ochronę dla zastosowań profesjonalnych i konsumenckich, a także usług sieciowych; oraz

c)

multidyscyplinarne podejścia w dziedzinie systemów inteligentnych, wykorzystujące zmiany rozwojowe w zakresie całościowego podejścia do projektowania i zaawansowanych technologii produkcyjnych, mające na celu dostarczenie samodzielnych i adaptowalnych systemów inteligentnych wyposażonych w złożone interfejsy i zapewniających kompleksowe funkcje, na przykład w oparciu o bezkonfliktową integrację sensoryki, sterowania, przetwarzania, zasilania i pracy w sieci.

Artykuł 3

Wkład finansowy Unii

1.   Wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, włącznie ze środkami EFTA, przeznaczony na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów operacyjnych, wynosi maksymalnie 1 184 874 000 EUR. Wkład finansowy Unii wnoszony jest ze środków budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na program szczegółowy programu wdrażający program „Horyzont 2020” (2014–2020), ustanowiony decyzją 2013/743/UE. Wykonanie budżetu w odniesieniu do wkładu finansowego Unii powierza się Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL działającemu jako organ, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 tego rozporządzenia.

2.   Ustalenia dotyczące wkładu finansowego Unii uzgadnia się w ramach umowy o delegowaniu zadań i corocznych umów w sprawie transferu środków zawieranych między Komisją, działającą w imieniu Unii, a Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL.

3.   Umowa o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, odnosi się do elementów określonych w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012, a także między innymi do:

a)

wymogów dotyczących wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL w odniesieniu do odpowiednich wskaźników efektywności, o których mowa w załączniku II do decyzji 2013/743/UE;

b)

wymogów dotyczących wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w załączniku III do decyzji 2013/743/UE;

c)

określonych wskaźników efektywności dotyczących funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

d)

ustaleń dotyczących przekazywania danych niezbędnych do zapewnienia Komisji możliwości wywiązania się z jej obowiązków w zakresie upowszechniania i sprawozdawczości, o których mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, w tym w jednym portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję;

e)

przepisów dotyczących publikacji przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zaproszeń do składania wniosków, w tym ogłaszania tych zaproszeń w jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję;

f)

wykorzystywania i zmian zasobów ludzkich, w szczególności rekrutacji według grupy funkcyjnej, grupy zaszeregowania i kategorii, zmiany zaszeregowania oraz wszelkich zmian liczby członków personelu.

Artykuł 4

Wkłady członków innych niż Unia

1.   Państwa uczestniczące w ECSEL wnoszą wkład finansowy na pokrycie kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL proporcjonalnie do wkładu finansowego Unii. Przewiduje się kwotę co najmniej 1 170 000 000 EUR w okresie, o którym mowa w art. 1.

2.   Członkowie prywatni Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL wnoszą wkład na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL lub sprawiają, aby taki wkład wniosły ich jednostki składowe i podmioty powiązane. Przewiduje się kwotę co najmniej 1 657 500 000 EUR w okresie, o którym mowa w art. 1.

3.   Wkłady, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, składają się z wkładów na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL określonych w art. 16 ust. 2, art. 16 ust. 3 lit. b) oraz art. 16 ust. 3 lit. c) statutu.

4.   Członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL inni niż Unia przedkładają Radzie Zarządzającej do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie dotyczące wartości wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2, wniesionych podczas poprzedniego roku budżetowego.

5.   Na potrzeby wyceny wkładów, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. c) statutu, koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów stosowaną przez dany podmiot, ze standardami rachunkowości obowiązującymi w państwie siedziby danego podmiotu oraz z obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty są poświadczane przez niezależnego kontrolera zewnętrznego wyznaczonego przez dany podmiot. Metoda wyceny może zostać zweryfikowana przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL, jeżeli poświadczenie budziłoby jakiekolwiek wątpliwości. W przypadku utrzymujących się wątpliwości, może ona zostać skontrolowana przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL.

6.   Komisja może podjąć działania naprawcze i ewentualnie zakończyć, proporcjonalnie zmniejszyć lub zawiesić wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL lub zainicjować procedurę likwidacji, o której mowa w art. 26 ust. 2 statutu, jeżeli członkowie inni niż Unia, w tym ich jednostki składowe i podmioty powiązane, nie wniosą wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, lub wniosą je tylko częściowo lub z opóźnieniem.

Artykuł 5

Przepisy finansowe

Bez uszczerbku dla art. 12 niniejszego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 110/2014 (11).

Artykuł 6

Personel

1.   Do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zastosowanie mają regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (12) (zwane dalej „regulaminem pracowniczym” i „warunkami zatrudnienia”) oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

2.   W odniesieniu do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia przyznane na mocy regulaminu pracowniczego organowi powołującemu oraz na mocy warunków zatrudnienia organowi właściwemu do zawierania umów (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”).

Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności, Rada Zarządzająca może w drodze decyzji zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i każde dalsze przekazanie przez niego tych uprawnień. W takich przypadkach Rada Zarządzająca samodzielnie wykonuje uprawnienia organu powołującego lub przekazuje je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3.   Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i do warunków zatrudnienia zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.

4.   Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w którym wskazuje się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy, zgodnie z jego rocznym budżetem.

5.   Personel Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.

6.   Wszystkie koszty związane z personelem ponosi Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL.

Artykuł 7

Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści

1.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL może korzystać z usług oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów niezatrudnionych przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL. Liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy dodaje się do informacji o zasobach kadrowych, o których mowa w art. 6 ust. 4, zgodnie z rocznym budżetem.

2.   Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję ustanawiającą przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL oraz przyjmowania stażystów.

Artykuł 8

Przywileje i immunitety

Do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL oraz jego personelu stosuje się postanowienia Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do TFUE.

Artykuł 9

Odpowiedzialność Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

1.   Odpowiedzialność kontraktową Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL regulują właściwe postanowienia umowne oraz prawo właściwe dla danej umowy, decyzji lub kontraktu.

2.   W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL naprawia szkody wyrządzone przez swój personel podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich.

3.   Wszelkie wypłaty dokonywane przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uważa się za wydatki Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i pokrywa się je z jego zasobów.

4.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie swoich obowiązków.

Artykuł 10

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawo właściwe

1.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy:

a)

na podstawie każdej klauzuli arbitrażowej zawartej w umowach i kontraktach zawartych przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL lub w wydanych przez nie decyzjach;

b)

w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez personel Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych;

c)

we wszelkich sporach między Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL a członkami jego personelu, w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia.

2.   W odniesieniu do wszelkich spraw z udziałem jednego z państw stowarzyszonych zastosowanie mają postanowienia szczegółowe właściwych umów.

3.   W odniesieniu do wszelkich spraw nieobjętych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawnymi Unii zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Artykuł 11

Ocena

1.   Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja, przy udziale niezależnych ekspertów, przeprowadzi ocenę śródokresową Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w ramach której oceniony zostanie w szczególności poziom uczestnictwa członków prywatnych oraz ich jednostek składowych i podmiotów powiązanych, jak również innych podmiotów prawnych, w działaniach pośrednich oraz ich wkład w te działania. Komisja sporządzi sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje Komisji. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przekaże to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wyniki oceny śródokresowej Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL uwzględnia się w dogłębnej ocenie oraz w ocenie śródokresowej, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013.

2.   Na podstawie wniosków z oceny śródokresowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może podjąć działania zgodnie z art. 4 ust. 6 lub wszelkie inne odpowiednie działania.

3.   W terminie sześciu miesięcy od likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, ale nie później niż dwa lata po rozpoczęciu procedury likwidacji, o której mowa w art. 26 statutu, Komisja przeprowadza ocenę końcową Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Wyniki tej oceny końcowej zostają przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 12

Absolutorium

W drodze odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Artykuł 13

Audyty ex post

1.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przeprowadza audyty ex post wydatków na działania pośrednie zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 jako część działań pośrednich programu „Horyzont 2020”.

2.   Komisja może podjąć decyzję o samodzielnym prowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. W takim przypadku Komisja dokonuje tego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności z przepisami rozporządzeń (UE, Euratom) nr 966/2012, (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013.

Artykuł 14

Ochrona interesów finansowych Unii

1.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL umożliwia pracownikom Komisji i innym osobom upoważnionym przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL lub przez Komisję, a także Trybunałowi Obrachunkowemu dostęp do należących do tego przedsięwzięcia miejsc i pomieszczeń oraz do wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, niezbędnych do przeprowadzenia ich audytów.

2.   Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (13) i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (14), w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działania, które wywierają wpływ na interesy finansowe Unii w związku z umową, decyzją lub kontraktem finansowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 umowy, decyzje i kontrakty wynikające z wdrażania niniejszego rozporządzenia zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Komisję, Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania tego rodzaju audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

4.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków przez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

5.   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (15). Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przyjmuje środki konieczne do ułatwienia dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez OLAF.

Artykuł 15

Poufność

Bez uszczerbku dla art. 16,Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy jego członków lub podmiotów uczestniczących w działaniach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Artykuł 16

Przejrzystość

1.   Do dokumentów będących w posiadaniu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (16).

2.   Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL może przyjmować praktyczne ustalenia dotyczące wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.   Bez uszczerbku dla art. 10 niniejszego rozporządzenia decyzje podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 228 TFUE.

Artykuł 17

Zasady uczestnictwa i upowszechniania

1.   Do działań finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 1290/2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL uznaje się za organ finansujący i zapewnia ono wsparcie finansowe na rzecz działań pośrednich określonych w art. 1 lit. a) statutu.

2.   Odpowiednie organy finansujące mogą określić szczególne kryteria dotyczące kwalifikowalności poszczególnych wnioskodawców do otrzymania środków finansowych od państw uczestniczących w ECSEL. Kryteria te mogą obejmować między innymi rodzaj wnioskodawcy, w tym status prawny i cel, warunki odpowiedzialności i wykonalności, w tym dobrą kondycję finansową, oraz spełnienie obowiązków fiskalnych i socjalnych.

3.   Gdy państwo uczestniczące w ECSEL nie uprawnia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL do realizacji jego wkładów na rzecz uczestników działań pośrednich w drodze umów o udzielenie dotacji z uczestnikami zawieranych przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL, może ono określić szczególne przepisy dotyczące kwalifikowalności kosztów w odniesieniu do finansowania uczestników.

4.   Szczególne kryteria i przepisy, o których mowa w niniejszym artykule, włącza się do planu prac.

Artykuł 18

Wsparcie ze strony państwa przyjmującego

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL i państwo, w którym znajduje się jego siedziba, mogą zawrzeć umowę administracyjną dotyczącą przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, którego państwo to ma udzielać Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL.

Artykuł 19

Uchylenie i przepisy przejściowe

1.   Rozporządzenie (WE) nr 72/2008 i rozporządzenie (WE) nr 74/2008 tracą moc.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 1 działania rozpoczęte na mocy rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008, w tym roczne plany realizacji przyjęte zgodnie z tymi rozporządzeniami, podlegają w dalszym ciągu przepisom tych rozporządzeń do czasu ich zakończenia.

3.   Oprócz wkładów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w okresie 2014–2017 wypłacone zostaną następujące wkłady na pokrycie kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL w celu ukończenia działań rozpoczętych zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008:

a)

wkład Unii – 2 050 000 EUR;

b)

wkład stowarzyszenia AENEAS – 1 430 000 EUR;

c)

wkład stowarzyszenia ARTEMISIA – 975 000 EUR.

Ocena śródokresowa, o której mowa w art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, obejmuje ocenę końcową wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS na mocy rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008.

4.   Dyrektor Wykonawczy powołany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 72/2008 przez pozostały okres swojej kadencji pełni obowiązki Dyrektora Wykonawczego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. Pozostałe warunki umowy Dyrektora Wykonawczego pozostają bez zmian.

5.   Jeżeli Dyrektor Wykonawczy powołany zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu pełnił obowiązki w ramach swojej pierwszej kadencji, zostaje powołany na pozostałą jej część z możliwością przedłużenia kadencji do 4 lat, zgodnie z art. 8 ust. 4 statutu. Jeżeli Dyrektor Wykonawczy powołany zgodnie z ust. 4 pełnił obowiązki w ramach drugiej kadencji, kadencja ta nie może być przedłużona. Dyrektor Wykonawczy, którego kadencję przedłużono, nie może pod koniec całego okresu jego kadencji brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko.

6.   Umowa o pracę z Dyrektorem Wykonawczym powołanym na podstawie rozporządzenia (WE) nr 74/2008 zostaje rozwiązana przed 27 czerwca 2014 r.

7.   Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5 niniejsze rozporządzenie nie wpływa na prawa i obowiązki członków personelu zatrudnionych na podstawie rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008. Umowy tych członków personelu mogą zostać odnowione na mocy niniejszego rozporządzenia, zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia oraz zgodnie z ograniczeniami budżetowymi Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

8.   Dyrektor Wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej i Rady Władz Publicznych.

9.   O ile członkowie wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC i wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS nie uzgodnią inaczej na podstawie rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008, wszelkie prawa i obowiązki, w tym aktywa, długi lub zobowiązania członków wspólnych przedsiębiorstw, wynikające z tych rozporządzeń, przenosi się na członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

10.   Wszelkie niewykorzystane środki przydzielone na mocy rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008 przenosi się na Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL. Wszelki należny wkład stowarzyszeń AENEAS i ARTEMISIA w środki administracyjne wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS za okres 2008–2013 przenosi się na Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Komisją.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 10 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(5)  Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).

(10)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2).

(12)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz wprowadzające środki mające czasowe zastosowanie do urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(15)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

(16)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


ZAŁĄCZNIK

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ECSEL

Artykuł 1

Zadania

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL realizuje następujące zadania:

a)

finansowe wspieranie działań pośrednich w zakresie badań naukowych i innowacji, głównie poprzez dotacje;

b)

zapewnianie zrównoważonego zarządzania Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL;

c)

rozwijanie bliskiej współpracy i zapewnianie koordynacji z działaniami, organami i zainteresowanymi stronami na szczeblu europejskim (w szczególności z programem „Horyzont 2020”), krajowym i transnarodowym w celu promowania środowiska sprzyjającego innowacjom w Europie, uzyskania synergii i lepszego wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych;

d)

określenie i dostosowywanie, zależnie od potrzeby, wieloletniego planu strategicznego;

e)

sporządzanie i realizowanie planów prac służących wykonaniu wieloletniego planu strategicznego;

f)

formułowanie otwartych zaproszeń do składania wniosków, dokonywanie ich oceny oraz przyznawanie finansowania na działania pośrednie w drodze otwartych i przejrzystych procedur w granicach dostępnych środków;

g)

publikowanie informacji o działaniach pośrednich;

h)

monitorowanie realizacji działań pośrednich oraz zarządzanie umowami lub decyzjami dotyczącymi udzielenia dotacji;

i)

monitorowanie ogólnego postępu w realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

j)

prowadzenie działań związanych z informowaniem, komunikowaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem, stosując odpowiednio art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, w tym udostępnianie we wspólnej elektronicznej bazie danych programu „Horyzont 2020” szczegółowych informacji na temat wyniku zaproszeń do składania wniosków;

k)

zapewnianie łączności z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami badawczymi i uniwersytetami;

l)

wszelkie inne zadania niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Członkowie

1.

Członkami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL są:

a)

Unia, reprezentowana przez Komisję;

b)

Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo; oraz

c)

po zaakceptowaniu niniejszego statutu w formie pisma zatwierdzającego stowarzyszenie AENEAS zarejestrowane na mocy prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu (Francja), stowarzyszenie ARTEMISIA zarejestrowane na mocy prawa niderlandzkiego z siedzibą w Eindhoven (Niderlandy), stowarzyszenie EPoSS zarejestrowane na mocy prawa niemieckiego z siedzibą w Berlinie (Niemcy).

2.

Państwa będące członkami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zwane są dalej w niniejszym statucie „państwami uczestniczącymi w ECSEL”. Każde państwo uczestniczące w ECSEL mianuje swoich przedstawicieli w organach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i wyznacza podmiot lub podmioty krajowe odpowiedzialne za wykonywanie jego obowiązków związanych z realizacją działań przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL.

3.

W niniejszym statucie państwa uczestniczące w ECSEL i Komisja zwane są dalej „władzami publicznymi” Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

4.

W niniejszym statucie stowarzyszenia prywatne zwane są dalej „członkami prywatnymi” Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, a jednostki wchodzące w skład poszczególnych członków prywatnych, zgodnie z definicją w statucie danego członka prywatnego, zwane są dalej „jednostkami składowymi”.

Artykuł 3

Zmiany w składzie członkowskim

1.

Państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone niewymienione w art. 2 ust. 1 lit. b) stają się członkami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL po przekazaniu Radzie Zarządzającej pisemnej akceptacji niniejszego statutu oraz wszelkich innych przepisów regulujących funkcjonowanie Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

2.

Pod warunkiem wniesienia wkładu finansowego, o którym mowa w art. 16 ust. 4, służącego realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz pod warunkiem zaakceptowania przez nie niniejszego statutu, z wnioskiem o członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL mogą występować następujące podmioty:

a)

każdy kraj inny niż wymieniony w ust. 1 realizujący strategie lub programy badawczo-rozwojowe w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych;

b)

każdy inny podmiot prawny bezpośrednio lub pośrednio wspierający badania naukowe i innowacje w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym.

3.

Każdy wniosek o członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL zgodny z ust. 2 kierowany jest do Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, uwzględniając adekwatność i potencjalną wartość dodaną wnioskodawcy w odniesieniu do realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL oraz podejmuje decyzję w sprawie wniosku.

4.

Każdy członek może wypowiedzieć członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL. Takie wypowiedzenie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków. Od dnia wypowiedzenia były członek jest zwolniony z wszelkich obowiązków poza obowiązkami, które zostały zatwierdzone lub podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przed powiadomieniem o wypowiedzeniu członkostwa.

5.

Członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL nie może zostać przeniesione na stronę trzecią bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej.

6.

Po każdej zmianie w składzie członkowskim na podstawie niniejszego artykułu Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL publikuje bezzwłocznie na swojej stronie internetowej zaktualizowaną listę swoich członków wraz z datą tej zmiany.

Artykuł 4

Organy Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

Organami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL są:

a)

Rada Zarządzająca;

b)

Dyrektor Wykonawczy;

c)

Rada Władz Publicznych;

d)

Rada Członków Prywatnych.

Artykuł 5

Skład Rady Zarządzającej

W skład Rady Zarządzającej wchodzą przedstawiciele członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Każdy członek Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawem głosu członka w Radzie Zarządzającej.

Artykuł 6

Działanie Rady Zarządzającej

1.

Prawa głosu w Radzie Zarządzającej podzielone są w następujący sposób:

a)

1/3 – członkowie prywatni łącznie;

b)

1/3 – Komisja; oraz

c)

1/3 – państwa uczestniczące w ECSEL łącznie.

Członkowie dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. W przypadku braku porozumienia Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, w tym głosów członków nieobecnych.

2.

W ciągu pierwszych dwóch lat budżetowych prawa głosu państw uczestniczących w ECSEL są podzielone w następujący sposób:

a)

po jednym procencie dla każdego państwa uczestniczącego w ECSEL;

b)

pozostała część dzielona corocznie między państwa uczestniczące w ECSEL proporcjonalnie do ich wkładu finansowego w ostatnich dwóch latach, łącznie z ich wkładem we wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS.

W kolejnych latach budżetowych podział głosów pomiędzy państwami uczestniczącymi w ECSEL ustalany jest co roku proporcjonalnie do środków rzeczywiście wniesionych przez nie na rzecz działań pośrednich w dwóch poprzednich latach budżetowych.

Prawa głosu członków prywatnych są podzielone równo pomiędzy stowarzyszenia prywatne, o ile Rada Członków Prywatnych nie określi inaczej.

Prawa głosu każdego nowego członka Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL niebędącego państwem członkowskim ani państwem stowarzyszonym określa Rada Zarządzająca przed przystąpieniem takiego członka do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

3.

Rada Zarządzająca wybiera przewodniczącego na okres co najmniej jednego roku.

4.

Zwykłe posiedzenia Rady Zarządzającej odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Może ona zwoływać posiedzenia nadzwyczajne na wniosek Komisji, większości przedstawicieli państw uczestniczących w ECSEL, większości członków prywatnych, przewodniczącego lub Dyrektora Wykonawczego zgodnie z art. 16 ust. 5. Posiedzenia Rady Zarządzającej są zwoływane przez jej przewodniczącego i odbywają się zwykle w siedzibie Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Kworum Rady Zarządzającej tworzą Komisja, członkowie prywatni oraz co najmniej trzech delegatów głównych z państw uczestniczących w ECSEL.

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, o ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, lecz bez prawa głosu.

Rada Zarządzająca może zaprosić w indywidualnych przypadkach inne osoby do uczestniczenia w jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów, w szczególności przedstawicieli władz regionalnych w Unii.

5.

Przedstawiciele członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL nie są osobiście odpowiedzialni za działania, które podjęli w ramach wykonywania swoich obowiązków w charakterze przedstawicieli w Radzie Zarządzającej.

6.

Rada Zarządzająca przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 7

Zadania Rady Zarządzającej

1.

Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za orientację strategiczną i operacje Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL oraz nadzoruje realizację jego działań.

2.

Komisja, w swojej funkcji w Radzie Zarządzającej, dąży do zapewnienia koordynacji między działaniami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL a odpowiednimi działaniami programu „Horyzont 2020”, z myślą o promowaniu synergii przy określaniu priorytetów objętych wspólnymi badaniami naukowymi.

3.

Rada Zarządzająca wykonuje w szczególności następujące zadania:

a)

ocenia, zatwierdza lub odrzuca nowe wnioski o członkostwo zgodnie z art. 3 ust. 3 niniejszego statutu;

b)

podejmuje decyzje o zakończeniu członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL tych członków, którzy nie wypełniają swoich obowiązków;

c)

przyjmuje przepisy finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia;

d)

przyjmuje roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, w tym plan zatrudnienia, w którym określa się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

e)

wykonuje uprawnienia organu powołującego w odniesieniu do personelu, zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

f)

mianuje, odwołuje i przedłuża kadencję Dyrektora Wykonawczego oraz dostarcza mu wskazówek i monitoruje wyniki jego pracy;

g)

zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Programowego na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

h)

przyjmuje wieloletni plan strategiczny, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

i)

przyjmuje plan prac i związane z nim prognozy wydatków, o których mowa w art. 21 ust. 2;

j)

zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, w tym związane z nią wydatki, o których mowa w art. 22 ust. 1;

k)

organizuje, w stosownych przypadkach, ustanowienie jednostki audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

l)

ustanawia politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

m)

w stosownych przypadkach ustanawia przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

n)

w stosownych przypadkach ustanawia przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL oraz przyjmowania stażystów zgodnie z art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

o)

w stosownych przypadkach tworzy grupy doradcze inne niż organy Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

p)

w stosownych przypadkach przedkłada Komisji wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia zaproponowane przez członka Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

q)

odpowiada za każde zadanie nieprzydzielone żadnemu konkretnemu organowi Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL; może przydzielić takie zadanie jednemu z organów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Artykuł 8

Mianowanie i odwoływanie Dyrektora Wykonawczego oraz przedłużanie jego kadencji

1.

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Radę Zarządzającą spośród kandydatów z listy zaproponowanej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego postępowania rekrutacyjnego. W stosownych przypadkach Komisja włącza w postępowanie rekrutacyjne reprezentację innych członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

W szczególności odpowiednią reprezentację innych członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL zapewnia się na etapie wstępnej selekcji w ramach postępowania rekrutacyjnego. W tym celu państwa uczestniczące w ECSEL i członkowie prywatni wyznaczają w drodze porozumienia przedstawiciela i obserwatora w imieniu Rady Zarządzającej.

2.

Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i jest zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia.

Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL jest reprezentowane przez przewodniczącego Rady Zarządzającej.

3.

Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa trzy lata. Przed końcem tego okresu Komisja, w stosownych przypadkach wraz z państwami uczestniczącymi w ECSEL i członkami prywatnymi, przeprowadza ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłych zadań i wyzwań Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

4.

Działając na wniosek Komisji uwzględniający ocenę, o której mowa w ust. 3, Rada Zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego na okres maksymalnie czterech lat.

5.

Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może pod koniec całego okresu urzędowania brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko.

6.

Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany jedynie na podstawie decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek Komisji, która w stosownych przypadkach uwzględnia państwa uczestniczące w ECSEL i członków prywatnych.

Artykuł 9

Zadania Dyrektora Wykonawczego

1.

Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bieżące zarządzanie Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej.

2.

Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Odpowiada on za swoje działania przed Radą Zarządzającą.

3.

Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

4.

Dyrektor Wykonawczy, działając w sposób niezależny, realizuje w szczególności następujące zadania:

a)

konsoliduje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt wieloletniego planu strategicznego składającego się z wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji zaproponowanego przez Radę Członków Prywatnych oraz z wieloletnich prognoz finansowych przedstawionych przez władze publiczne;

b)

przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego budżetu, obejmujący związany z nim plan zatrudnienia, określający liczbę stanowisk czasowych w każdej grupie zaszeregowania i grupie funkcyjnej oraz liczbę personelu kontraktowego i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

c)

przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt planu prac, wraz z zakresem zaproszeń do składania wniosków niezbędnych do realizacji planu działalności w zakresie badań naukowych i innowacji zaproponowanego przez Radę Członków Prywatnych, oraz związanych z nim prognoz wydatków zaproponowanych przez władze publiczne;

d)

przedkłada Radzie Zarządzającej do zaopiniowania roczne sprawozdanie rachunkowe;

e)

przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności, w tym informacje na temat odnośnych wydatków;

f)

podpisuje poszczególne umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji;

g)

podpisuje umowy w sprawie zamówień publicznych;

h)

wdraża politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

i)

organizuje, kieruje i nadzoruje działania i personel Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL – w ramach ograniczeń w delegowaniu uprawnień przekazanych mu przez Radę Zarządzającą przewidzianych w art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

j)

ustanawia skuteczny i wydajny system kontroli wewnętrznej i zapewnia jego funkcjonowanie oraz zgłasza Radzie Zarządzającej wszelkie istotne zmiany;

k)

zapewnia prowadzenie oceny ryzyka i zarządzanie ryzykiem;

l)

podejmuje inne środki niezbędne do oceny postępów w realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia;

m)

wykonuje wszelkie inne zadania powierzone lub przekazane Dyrektorowi Wykonawczemu przez Radę Zarządzającą.

5.

Dyrektor Wykonawczy ustanawia Biuro Programowe realizujące, w ramach jego zakresu obowiązków, wszelkie zadania pomocnicze wynikające z niniejszego rozporządzenia. W Biurze Programowym pracuje personel Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i realizuje ono w szczególności następujące zadania:

a)

zapewnia wsparcie w zakresie ustanawiania odpowiedniego systemu księgowego i zarządzania nim zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL;

b)

zarządza zaproszeniami do składania wniosków przewidzianymi w planie prac, a także umowami o udzielenie dotacji i decyzjami o udzieleniu dotacji;

c)

udziela członkom i pozostałym organom Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL wszelkich odpowiednich informacji i wsparcia, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków, oraz odpowiada na ich wnioski w kwestiach szczegółowych;

d)

pełni funkcję sekretariatu organów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i udziela wsparcia grupom doradczym utworzonym przez Radę Zarządzającą.

Artykuł 10

Skład Rady Władz Publicznych

W skład Rady Władz Publicznych wchodzą przedstawiciele władz publicznych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Każda z władz publicznych mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawem głosu w Radzie Władz Publicznych.

Artykuł 11

Działanie Rady Władz Publicznych

1.

Prawa głosu w Radzie Władz Publicznych rozdziela się wśród władz publicznych corocznie, proporcjonalnie do ich wkładu finansowego w działania Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL w danym roku, zgodnie z art. 18 ust. 4, przy czym żaden z członków nie może mieć więcej niż 50 % wszystkich głosów w Radzie Władz Publicznych.

W sytuacji gdy mniej niż trzy państwa uczestniczące w ECSEL zgłosiły Dyrektorowi Wykonawczemu swój wkład finansowy zgodnie z art. 18 ust. 4, Komisja dysponuje 50 % praw głosu, a pozostałe 50 % dzieli się równo pomiędzy państwa uczestniczące w ECSEL.

Władze publiczne dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie. W przypadku braku porozumienia Rada Władz Publicznych podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, w tym głosów nieobecnych państw uczestniczących w ECSEL.

Każda z władz publicznych ma prawo weta we wszystkich kwestiach związanych z wykorzystaniem jej wkładu na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

2.

Rada Władz Publicznych wybiera przewodniczącego na okres co najmniej dwóch lat.

3.

Zwyczajne posiedzenia Rady Władz Publicznych odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Na wniosek Komisji, większości przedstawicieli państw uczestniczących w ECSEL lub przewodniczącego może ona organizować posiedzenia nadzwyczajne. Posiedzenia Rady Władz Publicznych zwoływane są przez jej przewodniczącego i odbywają się zwykle w siedzibie Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Kworum Rady Władz Publicznych tworzą Komisja oraz co najmniej trzech delegatów głównych państw uczestniczących w ECSEL.

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestnictwa w obradach, o ile Rada Władz Publicznych nie postanowi inaczej, ale bez prawa głosu.

Każde państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone, niebędące członkiem Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, może uczestniczyć w Radzie Władz Publicznych w roli obserwatora. Obserwatorzy otrzymują wszelkie istotne dokumenty oraz mogą doradzać przy podejmowaniu wszelkich decyzji przez Radę Władz Publicznych. Wszystkich takich obserwatorów obowiązują zasady poufności mające zastosowanie do członków Rady Władz Publicznych.

Rada Władz Publicznych może w razie potrzeby powoływać grupy robocze podlegające ogólnej koordynacji ze strony jednej z władz publicznych lub większej liczby władz publicznych.

Rada Władz Publicznych przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Zadania Rady Władz Publicznych

Rada Władz Publicznych:

a)

zapewnia właściwe stosowanie zasad sprawiedliwości i przejrzystości przy przydzielaniu środków publicznych uczestnikom działań pośrednich;

b)

zatwierdza regulamin dotyczący zaproszeń do składania wniosków oraz oceny, wyboru i monitorowania działań pośrednich;

c)

zatwierdza rozpoczęcie procedury zaproszeń do składania wniosków zgodnie z planem prac;

d)

opracowuje ranking wniosków na podstawie kryteriów wyboru i udzielania dotacji, biorąc pod uwagę wkład w realizację celów zaproszenia do składania wniosków oraz synergii z priorytetami krajowymi;

e)

decyduje o przydzieleniu finansowania ze środków publicznych wybranym wnioskom w ramach dostępnych środków budżetowych przy uwzględnieniu weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z art. 18 ust. 5. Decyzja taka jest wiążąca dla państw uczestniczących w ECSEL i nie wymaga przeprowadzania dalszych procedur oceny lub wyboru.

Artykuł 13

Skład Rady Członków Prywatnych

W skład Rady Członków Prywatnych wchodzą przedstawiciele członków prywatnych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Każdy z członków prywatnych mianuje swoich przedstawicieli oraz delegata głównego, który dysponuje prawem głosu w Radzie Członków Prywatnych.

Artykuł 14

Działanie Rady Członków Prywatnych

1.

Posiedzenia Rady Członków Prywatnych zwołuje się co najmniej dwa razy w roku.

2.

Rada Członków Prywatnych może w razie potrzeby powoływać grupy robocze podlegające ogólnej koordynacji ze strony jednego z członków lub większej liczby członków.

3.

Rada Członków Prywatnych wybiera przewodniczącego.

4.

Rada Członków Prywatnych przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 15

Zadania Rady Członków Prywatnych

Rada Członków Prywatnych:

a)

sporządza i regularnie aktualizuje projekt wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, służący realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia;

b)

przygotowuje co roku projekt planu działalności w zakresie badań naukowych i innowacji na kolejny rok, będący podstawą zaproszeń do składania wniosków, o którym to planie mowa w art. 21 ust. 2;

c)

przedkłada Dyrektorowi Wykonawczemu projekt wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji oraz roczny projekt planu działalności w zakresie badań naukowych i innowacji w terminach określonych przez Radę Zarządzającą;

d)

organizuje forum doradcze dla zainteresowanych stron otwarte dla wszystkich podmiotów z sektora publicznego i prywatnego zainteresowanych obszarem podzespołów i układów elektronicznych, w celu zapewnienia im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej na temat projektu wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji oraz projektu planu działalności w zakresie badań naukowych i innowacji na dany rok.

Artykuł 16

Źródła finansowania

1.

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL jest finansowane wspólnie przez jego członków poprzez wkłady finansowe płatne w transzach i wkłady niepieniężne, obejmujące koszty ponoszone przez członków prywatnych lub przez ich jednostki składowe i podmioty powiązane w odniesieniu do realizacji działań pośrednich, których to kosztów Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL nie zwraca.

2.

Koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL są pokrywane z wkładów finansowych, o których mowa w:

a)

w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia wkładu Unii – w wysokości do 15 255 000 EUR;

b)

w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia – wkładu członków prywatnych – w wysokości do 19 710 000 EUR lub 1 % sumy całkowitych kosztów wszystkich projektów, w zależności od tego, która kwota jest wyższa, jednak jej maksymalna wysokość nie może przekraczać 48 000 000 EUR; oraz

c)

w art. 19 ust. 2 niniejszego rozporządzenia– wkładu przeznaczonego na dokończenie działań rozpoczętych na mocy rozporządzeń (WE) nr 72/2008 i (WE) nr 74/2008.

W przypadku gdy część wkładu na pokrycie kosztów administracyjnych nie zostanie wykorzystana, można ją udostępnić na pokrycie kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

3.

Koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL są pokrywane poprzez:

a)

wkład finansowy Unii;

b)

wkłady finansowe państw uczestniczących w ECSEL;

c)

wkłady niepieniężne członków prywatnych lub ich jednostek składowych i podmiotów powiązanych, obejmujące koszty ponoszone przez nich w związku z realizacją działań pośrednich, pomniejszone o wkłady Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, państw uczestniczących w ECSEL oraz wszelkie inne wkłady Unii w te koszty.

4.

Na środki Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL uwzględnione w jego budżecie składają się następujące wkłady:

a)

wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów administracyjnych;

b)

wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów operacyjnych, włącznie z wkładami państw uczestniczących w ECSEL, które powierzają realizację wkładu Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL zgodnie z art. 17 ust. 1;

c)

wszelkie przychody uzyskane przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL;

d)

wszystkie inne wkłady finansowe, środki i przychody.

Wszelkie odsetki od wkładów wpłaconych na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL uznaje się za jego przychód.

5.

W przypadku gdy członek Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL nie wykonuje swoich zobowiązań dotyczących uzgodnionego wkładu finansowego, Dyrektor Wykonawczy sporządza pismo w tej sprawie i ustala w nim rozsądny termin, w którym takie niewykonanie zobowiązania zostanie naprawione. W przypadku gdy w takim terminie niewykonanie zobowiązania nie zostaje naprawione, Dyrektor Wykonawczy zwołuje posiedzenie Rady Zarządzającej, która podejmuje decyzję, czy członek niewykonujący swoich zobowiązań powinien zostać pozbawiony członkostwa lub czy należy zastosować inne środki do czasu wykonania przez niego zobowiązań.

6.

Wszelkie środki i działania Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL służą realizacji celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

7.

Wszelkie aktywa wytworzone samodzielnie przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL lub przekazane mu na realizację jego celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia są własnością Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

8.

Z wyjątkiem przypadku likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL nadwyżka przychodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Artykuł 17

Wkłady państw uczestniczących w ECSEL

1.

Państwa uczestniczące w ECSEL mogą powierzyć Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL realizację ich wkładów na rzecz uczestników działań pośrednich w formie umów o udzielenie dotacji dla uczestników zawartych ze Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL. Mogą również powierzyć Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL wypłacanie swojego wkładu uczestnikom lub przekazywać płatności samodzielnie na podstawie weryfikacji dokonywanych przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL.

2.

W przypadku gdy państwo uczestniczące w ECSEL nie powierza Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL realizacji wkładu w sposób określony w ust. 1, podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zawarcia własnych umów o udzielenie dotacji w ramach czasowych podobnych do tych, które Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL wprowadziło w umowach o udzielenie dotacji. Dokonywana przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL weryfikacja kwalifikowalności kosztów, o której mowa w art. 18 ust. 7, może stanowić część własnej procedury płatności państwa uczestniczącego w ECSEL.

3.

Uzgodnień dotyczących współpracy między państwami uczestniczącymi w ECSEL a Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL dokonuje się w formie porozumień administracyjnych zawieranych między podmiotami wyznaczonymi w tym celu przez państwa uczestniczące w ECSEL a Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL.

4.

W przypadku gdy państwa uczestniczące w ECSEL powierzają Wspólnemu Przedsięwzięciu ECSEL realizację własnych wkładów zgodnie z ust. 1, oprócz porozumień administracyjnych, o których mowa w ust. 3, zawierane są coroczne porozumienia między podmiotami wyznaczonymi w tym celu przez państwa uczestniczące w ECSEL a Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL, określające warunki wkładu finansowego państw uczestniczących w ECSEL we Wspólnym Przedsięwzięciu ECSEL.

5.

Państwa członkowskie, państwa stowarzyszone i państwa trzecie niebędące członkami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL mogą dokonywać podobnych uzgodnień ze Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL.

Artykuł 18

Finansowanie działań pośrednich

1.

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL wspiera działania pośrednie poprzez otwarte i konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków oraz przydzielanie finansowania ze środków publicznych w ramach dostępnych budżetów. Wszelkie publiczne wsparcie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących pomocy państwa.

2.

Wkład finansowy władz publicznych stanowią środki, o których mowa w art. 16 ust. 3 lit. a) i art. 16 ust. 3 lit. b), wypłacane uczestnikom działań pośrednich jako zwrot kosztów kwalifikowalnych. Określone stawki zwrotu przez Unię i państwa uczestniczące w ECSEL ujmuje się w planie prac.

3.

Władze publiczne podają do wiadomości Dyrektora Wykonawczego kwotę własnych zobowiązań finansowych przewidzianych na potrzeby każdego zaproszenia do składania wniosków, które ma zostać uwzględnione w planie prac, oraz w stosownych przypadkach, zgodnie z art. 17 ust. 1, w czasie umożliwiającym przygotowanie projektu budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, z uwzględnieniem zakresu działalności dotyczącej badań naukowych i innowacji objętej planem prac.

4.

Dyrektor Wykonawczy weryfikuje kwalifikowalność wnioskodawców do finansowania unijnego, a państwa uczestniczące w ECSEL weryfikują kwalifikowalność swoich wnioskodawców w oparciu o ustalone uprzednio kryteria finansowania i podają wyniki do wiadomości Dyrektora Wykonawczego.

5.

W oparciu o weryfikacje przewidziane w ust. 4 Dyrektor Wykonawczy sporządza proponowaną listę działań pośrednich wybranych do finansowania ułożoną według wnioskodawców i podaje ją do wiadomości Rady Władz Publicznych, która podejmuje decyzję w sprawie maksymalnej kwoty przyznanego finansowania publicznego zgodnie z art. 12 lit. e) oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do zawarcia umów z odpowiednimi uczestnikami.

6.

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL stosuje wszelkie niezbędne środki, łącznie z weryfikacją kwalifikowalności kosztów, w celu wypłaty finansowania publicznego właściwym uczestnikom zgodnie z uzgodnieniami, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 4.

7.

Poza środkami wymaganymi przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL państwa uczestniczące w ECSEL nie wymagają dodatkowej sprawozdawczości ani monitoringu technicznego.

Artykuł 19

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL nie przekraczają kwoty środków finansowych dostępnych w jego budżecie lub zadeklarowanych do budżetu przez jego członków.

Artykuł 20

Rok budżetowy

Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 21

Planowanie operacyjne i finansowe

1.

W wieloletnim planie strategicznym określona zostaje strategia i plany realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia, w formie wieloletniego strategicznego programu badań naukowych i innowacji sporządzanego przez Radę Członków Prywatnych oraz w formie wieloletnich prognoz finansowych władz publicznych. Należy w nim wskazać priorytety w zakresie badań i innowacji w dziedzinie rozwijania i uzyskiwania kompetencji kluczowych w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych w różnych obszarach zastosowań w celu poprawy konkurencyjności Europy oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych. Należy poddawać go regularnej weryfikacji pod kątem ewoluujących potrzeb przemysłowych w Europie.

2.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego lub wieloletniego planu prac, zawierający plan działalności w zakresie badań naukowych i innowacji oraz działalności administracyjnej, a także związane z nimi prognozy wydatków.

3.

Plan prac przyjmuje się przed końcem roku poprzedzającego jego wdrożenie. Plan prac podaje się do wiadomości publicznej.

4.

Dyrektor Wykonawczy sporządza projekt rocznego budżetu na następny rok i przedkłada go do przyjęcia Radzie Zarządzającej.

5.

Roczny budżet na dany rok zostaje przyjęty przez Radę Zarządzającą w terminie do końca roku poprzedniego.

6.

Roczny budżet zostaje dostosowany w celu uwzględnienia kwoty wkładu finansowego Unii określonego w budżecie unijnym.

Artykuł 22

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

1.

Dyrektor Wykonawczy corocznie składa Radzie Zarządzającej sprawozdania z wykonania swoich obowiązków zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności dotyczące postępu w realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności w odniesieniu do rocznego planu prac na dany rok. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera między innymi informacje dotyczące następujących kwestii:

a)

badań naukowych, innowacji i innych prowadzonych działań oraz związanych z nimi wydatków;

b)

zgłoszonych wniosków – w podziale na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz na państwa;

c)

wniosków wybranych do finansowania, w podziale na rodzaje uczestników, w tym MŚP, oraz na państwa, ze wskazaniem wkładów Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i państw uczestniczących w ECSEL na rzecz poszczególnych uczestników i działań pośrednich.

2.

Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej.

3.

Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL przesyła wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, zgodnie z art. 148 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012, księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL sporządza końcowe sprawozdanie rachunkowe Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, a Dyrektor Wykonawczy przedkłada je Radzie Zarządzającej do zaopiniowania.

Rada Zarządzająca wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu końcowe sprawozdanie rachunkowe wraz z opinią Rady Zarządzającej.

Końcowe sprawozdanie rachunkowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku budżetowego.

Dyrektor Wykonawczy przekazuje Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi przedstawione w sprawozdaniu rocznym Trybunału w terminie do dnia 30 września. Dyrektor Wykonawczy przedstawia tę odpowiedź również Radzie Zarządzającej.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł 23

Audyt wewnętrzny

Audytor wewnętrzny Komisji posiada takie same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL co w stosunku do Komisji.

Artykuł 24

Odpowiedzialność członków i ubezpieczenie

1.

Odpowiedzialność finansowa członków za zadłużenie Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL jest ograniczona do już wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kosztów administracyjnych.

2.

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zawiera i utrzymuje odpowiednie umowy o ubezpieczenie.

Artykuł 25

Konflikt interesów

1.

W trakcie realizacji swoich działań Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL, jego organy i personel unikają wszelkich konfliktów interesów.

2.

Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do jego członków, organów i personelu. Przepisy te mają na celu unikanie konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawicieli członków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL wchodzących w skład Rady Zarządzającej lub Rady Władz Publicznych.

Artykuł 26

Likwidacja

1.

Z upływem okresu ustalonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zostaje zlikwidowane.

2.

Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, procedura likwidacji zostaje uruchomiona automatycznie, jeżeli Unia lub wszyscy członkowie prywatni wycofują się ze Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL.

3.

Do celów przeprowadzenia procedury likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL Rada Zarządzająca wyznacza co najmniej jednego likwidatora, który działa zgodnie z jej decyzjami.

4.

Podczas likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL jego majątek jest wykorzystywany na pokrycie jego zobowiązań oraz wydatków związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest rozdzielana między podmioty będące w czasie likwidacji członkami Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, proporcjonalnie do wysokości wkładów finansowych wniesionych przez nie na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Wszelka nadwyżka tego typu przekazana Unii zostaje zwrócona do budżetu Unii.

5.

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wszelkimi zawartymi przez Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL umowami lub przyjętymi przez nie decyzjami oraz umowami w sprawie zamówień publicznych, których okres obowiązywania jest dłuższy niż okres obowiązywania Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, przyjmuje się procedurę ad hoc.


Top