Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0560

Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 169, 7.6.2014, p. 130–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/560/oj

7.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/130


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 560/2014

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Partnerstwa publiczno-prywatne w formie wspólnych inicjatyw technologicznych przewidziano pierwotnie w decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(2)

W decyzji Rady 2006/971/WE (3) wskazano konkretne partnerstwa publiczno-prywatne, które należy wesprzeć.

(3)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (4) ustanowiony został „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (zwany dalej „programem »Horyzont 2020« ”). Celem programu „Horyzont 2020” jest zwiększenie wpływu na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu tego programu z funduszami sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych zawiązywanych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do realizacji ogólniejszych unijnych celów w zakresie konkurencyjności, zmobilizowania inwestycji prywatnych oraz ułatwienia rozwiązywania problemów społecznych. Partnerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu, w tym na zrównoważonym wkładzie wszystkich partnerów, być rozliczane z realizacji swoich celów i dostosowane do unijnych celów strategicznych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie powinno przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, skuteczny i wydajny, a także powinno stwarzać równe szanse udziału wszystkim stronom aktywnym w poszczególnych obszarach tych partnerstw. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 zaangażowanie Unii w te partnerstwa może przyjąć formę wkładów finansowych we wspólne przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na mocy decyzji nr 1982/2006/WE.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 i decyzją Rady 2013/743/UE (5) można przyznać wsparcie wspólnym przedsięwzięciom ustanowionym w ramach programu „Horyzont 2020” na warunkach określonych w tej decyzji.

(5)

W komunikacie Komisji zatytułowanym „ »Europa 2020« – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (zwanym dalej „strategią »Europa 2020« ”), zatwierdzonym przez Parlament Europejski i Radę, podkreślono konieczność zapewnienia korzystnych warunków dla inwestowania w wiedzę i innowacje w celu osiągnięcia w Unii inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(6)

Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium, zwane dalej „BIC”) opracowało dokument określający wizję oraz strategiczny plan na rzecz innowacji i badań naukowych w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje z publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami. W strategicznym planie na rzecz innowacji i badań naukowych opisuje się główne wyzwania technologiczne i w zakresie innowacji, którym należy sprostać w celu stworzenia zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie, oraz wskazuje się działania w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania, które należy przeprowadzić w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz bioprzemysłu.

(7)

BIC jest organizacją niekomercyjną stworzoną w celu reprezentowania grupy branżowej, która wspiera wspólną inicjatywę technologiczną na rzecz bioprzemysłu. Jej członkami są podmioty ze wszystkich etapów łańcucha wartości w bioprzemyśle; należą do niej duże sektory przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), klastry regionalne, europejskie stowarzyszenia handlu oraz europejskie platformy technologiczne. Celem BIC jest zapewnianie i propagowanie rozwoju technologicznego i gospodarczego w bioprzemyśle w Europie. O przystąpienie może się ubiegać każdy zainteresowany podmiot z łańcucha wartości w bioprzemyśle. BIC stosuje ogólne zasady otwartości i przejrzystości w kwestii członkostwa, zapewniając szeroki udział przemysłu.

(8)

Każda kwalifikująca się instytucja może stać się uczestnikiem lub koordynatorem w wybranych projektach.

(9)

W komunikacie Komisji z dnia 13 lutego 2012 r. zatytułowanym „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”, a szczególnie w zawartym w nim planie działań, wzywa się do ustanowienia zrównoważonych i konkurencyjnych sektorów bioprzemysłu i łańcuchów wartości w bioprzemyśle w Europie przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego. Uwzględniając tendencję w kierunku uniezależnienia społeczeństwa od ropy naftowej, komunikat ma na celu lepsze zintegrowanie sektorów wytwarzania i przetwarzania biomasy, aby pogodzić bezpieczeństwo żywnościowe, niedobór zasobów naturalnych i cele środowiskowe z wykorzystaniem biomasy do celów przemysłowych i energetycznych.

(10)

W komunikacie Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowanym „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” potwierdzono strategiczne znaczenie bioprzemysłu dla przyszłej konkurencyjności Europy, co wskazano w komunikacie Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zatytułowanym „Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy”, oraz podkreślono potrzebę stworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz bioprzemysłu (zwanej dalej „inicjatywą BBI”).

(11)

Bioprzemysł i jego łańcuchy wartości muszą sprostać złożonym i istotnym wyzwaniom w zakresie technologii i innowacji. Będąc sektorem na etapie powstawania, bioprzemysł musi poradzić sobie z rozproszeniem kompetencji technicznych oraz ograniczonymi publicznie dostępnymi danymi na temat rzeczywistej dostępności zasobów w celu tworzenia trwałych i konkurencyjnych łańcuchów wartości. Aby sprostać tym wyzwaniom, należy osiągnąć masę krytyczną w skoncentrowany i spójny sposób na poziomie europejskim pod względem skali działalności, doskonałości i możliwości innowacji.

(12)

Inicjatywa BBI powinna łagodzić różnego rodzaju niedoskonałości rynku, które zniechęcają do prywatnych inwestycji w prekonkurencyjne działania w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania w dziedzinie bioprzemysłu w Europie. W szczególności inicjatywa powinna zapewnić niezawodność dostaw biomasy, przy uwzględnieniu innych konkurujących potrzeb społecznych i środowiskowych, oraz wspierać rozwój zaawansowanych technologii przetwórczych, działania demonstracyjne na dużą skalę oraz instrumenty polityki, tym samym ograniczając ryzyko w zakresie prywatnych inwestycji badawczych i innowacyjnych w rozwój zrównoważonych i konkurencyjnych bioproduktów i biopaliw.

(13)

Inicjatywa BBI powinna być partnerstwem publiczno-prywatnym mającym na celu zwiększenie inwestycji w rozwój zrównoważonego bioprzemysłu w Europie. Powinna ona zapewniać korzyści środowiskowe oraz społeczno-gospodarcze dla obywateli Europy, zwiększać konkurencyjność Europy i przyczyniać się do uzyskania przez Europę kluczowej pozycji w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania zaawansowanych technologicznie bioproduktów i biopaliw.

(14)

Celem inicjatywy BBI jest wykonanie programu działań w zakresie badań naukowych i innowacji w Europie, w ramach którego oceniona zostanie dostępność odnawialnych zasobów biologicznych, które można wykorzystać do produkcji biomateriałów, oraz, na tej podstawie, wsparcie tworzenia trwałych łańcuchów wartości w bioprzemyśle. Działania te należy prowadzić poprzez współpracę między zainteresowanymi stronami na wszystkich etapach łańcuchów wartości w bioprzemyśle, obejmujących sektory produkcji podstawowej i przetwórstwa, marki konsumenckie, MŚP, ośrodki badawcze i technologiczne oraz uczelnie.

(15)

Ze względu na ambitny charakter i zakres celów inicjatywy BBI, skalę zasobów finansowych i technicznych, które należy uruchomić, oraz konieczność zapewnienia skutecznej koordynacji i synergii zasobów i finansowania, konieczne jest zaangażowanie Unii. Dlatego też wspólne przedsięwzięcie zajmujące się realizacją wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz bioprzemysłu (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem BBI”) powinno zostać ustanowione jako osoba prawna.

(16)

Cel Wspólnego Przedsięwzięcia BBI powinien być realizowany poprzez wspieranie działań w zakresie badań naukowych i innowacji przy wykorzystaniu zasobów sektora publicznego i prywatnego. W tym celu Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinno organizować zaproszenia do składania wniosków dotyczących wspierania działań w zakresie badań naukowych, demonstracji i wdrażania.

(17)

Aby osiągnąć maksymalny efekt, Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinno działać w ścisłej synergii z innymi programami unijnymi w takich dziedzinach, jak edukacja, środowisko, konkurencyjność i MŚP, oraz z funduszami polityki spójności i polityką rozwoju obszarów wiejskich, co może w szczególności sprzyjać zwiększeniu krajowego i regionalnego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji w kontekście strategii inteligentnej specjalizacji.

(18)

Program „Horyzont 2020” powinien przyczyniać się także do zniwelowania różnic w badaniach naukowych i innowacjach w obrębie Unii poprzez promowanie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI). Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinno zatem dążyć do wejścia w bliskie interakcje z EFSI, co może w szczególności pomóc we wzmocnieniu lokalnych, regionalnych i krajowych zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze zainteresowań Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz podkreślać wysiłki na rzecz inteligentnej specjalizacji.

(19)

Członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia BBI powinny być Unia i BIC.

(20)

Przepisy dotyczące organizacji i działania Wspólnego Przedsięwzięcia BBI powinny zostać określone w statucie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI będącym częścią niniejszego rozporządzenia.

(21)

BIC pisemnie wyraziło zgodę na prowadzenie działań w zakresie badań naukowych w obszarze Wspólnego Przedsięwzięcia BBI w ramach struktury dobrze dopasowanej do charakteru partnerstwa publiczno-prywatnego. BIC powinno przystąpić do statutu zawartego w załączniku do niniejszego rozporządzenia poprzez podpisanie pisma zatwierdzającego.

(22)

Aby osiągnięte zostały cele Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, należy w jego ramach udzielać wsparcia finansowego na rzecz działań w drodze otwartych i przejrzystych procedur, głównie w formie dotacji dla uczestników, przyznawanych na podstawie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.

(23)

Wkłady członków innych niż Unia nie powinny ograniczać się wyłącznie do kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i do współfinansowania koniecznego do prowadzenia działań w zakresie badań naukowych i innowacji wspieranych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Wkłady te powinny dotyczyć również działań dodatkowych podejmowanych przez członków innych niż Unia, określonych w planie działań dodatkowych. W celu uzyskania odpowiedniego obrazu efektu dźwigni działań dodatkowych, powinny one przyczyniać się do realizacji szerszej inicjatywy BBI.

(24)

Udział w działaniach pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinien być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 (6). Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinno ponadto zapewniać spójne stosowanie tych zasad w oparciu o odpowiednie środki przyjęte przez Komisję.

(25)

Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinno również korzystać z elektronicznych środków zarządzanych przez Komisję, aby zapewnić otwartość i przejrzystość oraz ułatwić uczestnictwo. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinny być zatem publikowane również w jednym portalu dla uczestników, a także za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję. Ponadto odnośne dane dotyczące między innymi wniosków, wnioskodawców, dotacji i uczestników powinny być udostępniane przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI do umieszczenia – w odpowiednim formacie i z częstotliwością odpowiadającą obowiązkom Komisji w zakresie sprawozdawczości – w elektronicznych środkach sprawozdawczości i upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję.

(26)

Wkładem finansowym Unii we Wspólne Przedsięwzięcie BBI należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i z odpowiednimi zasadami zarządzania pośredniego określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (7) oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 (8).

(27)

W celu uproszczenia należy zmniejszyć obciążenia administracyjne dla wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnej ilości dokumentacji oraz sprawozdań. Audyty beneficjentów środków finansowych Unii przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013.

(28)

Interesy finansowe Unii i pozostałych członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI należy chronić przez zastosowanie proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym poprzez zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i analizę, odzyskiwanie środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania kar administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

(29)

Audytor wewnętrzny Komisji powinien wykonywać te same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI co w stosunku do Komisji.

(30)

Ze względu na specyficzny charakter oraz obecny status wspólnych przedsięwzięć, a także by zapewnić ciągłość z siódmym programem ramowym, wspólne przedsięwzięcia w dalszym ciągu powinny podlegać odrębnej procedurze udzielania absolutorium. W drodze odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI powinno być zatem udzielane przez Parlament Europejski na zalecenie Rady. Stąd też wymogi w zakresie sprawozdawczości określone w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 nie powinny dotyczyć wkładu finansowego Unii we Wspólne Przedsięwzięcie BBI, ale w możliwie najszerszym zakresie powinny zostać dostosowane do wymogów przewidzianych dla organów na mocy art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Kontrola rachunków oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

(31)

Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wszelkie stosowne informacje jego odpowiednim organom, jak również promować jego działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI powinien być dostępny publicznie.

(32)

Aby ułatwić ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia, Komisja powinna być odpowiedzialna za ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i początkowy etap jego działalności do czasu uzyskania przez nie zdolności operacyjnej wystarczającej do wykonywania własnego budżetu.

(33)

Mając na uwadze cel programu „Horyzont 2020”, jakim jest osiągnięcie większego uproszczenia i spójności, wszystkie zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI powinny uwzględniać czas trwania programu „Horyzont 2020”.

(34)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wsparcie badań naukowych i innowacji w całej Unii poprzez realizację wspólnej inicjatywy BBI przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na konieczność zapobieżenia powielaniu działań, zachowania masy krytycznej oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania środków publicznego, możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustanowienie

1.   W celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz bioprzemysłu (zwanej dalej „inicjatywą BBI”) ustanawia się wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 TFUE (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem BBI”) na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. Aby uwzględnić czas trwania programu „Horyzont 2020”, zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. W należycie uzasadnionych przypadkach zaproszenia do składania wniosków można ogłaszać do dnia 31 grudnia 2021 r.

2.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI jest organem, któremu powierzono wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego i o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

3.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI ma osobowość prawną. We wszystkich państwach członkowskich ma ono zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw członkowskich. Może ono w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

4.   Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia BBI mieści się w Brukseli (Belgia).

5.   Statut Wspólnego Przedsięwzięcia BBI (zwany dalej „statutem”) znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Cele

Wspólne Przedsięwzięcie BBI ma następujące cele:

a)

przyczynianie się do wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, a także w szczególności części III decyzji 2013/743/UE;

b)

przyczynianie się do realizacji celów inicjatywy BBI, aby dążyć do bardziej zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększyć wzrost gospodarczy i zatrudnienie, w szczególności na obszarach wiejskich, poprzez stworzenie zrównoważonego i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie pozyskujące biomasę w sposób zrównoważony; a w szczególności:

(i)

demonstrowanie technologii umożliwiających wytwarzanie nowych chemicznych elementów podstawowych, nowych materiałów i nowych produktów konsumpcyjnych z europejskiej biomasy, które zastępują konieczność stosowania czynników produkcji na bazie paliw kopalnych;

(ii)

opracowywanie modeli biznesowych integrujących podmioty gospodarcze na wszystkich etapach łańcucha wartości, od dostawy biomasy, przez biorafinerie po konsumentów biomateriałów, biochemikaliów i biopaliw, między innymi poprzez stworzenie nowych powiązań międzysektorowych i wspieranie klastrów międzysektorowych; oraz

(iii)

tworzenie biorafinerii wzorcowych stosujących technologie i modele biznesowe związane z biomateriałami, biochemikaliami i biopaliwami oraz wykazujących taki poziom udoskonaleń w zakresie kosztów i efektywności, że są one konkurencyjne w stosunku do alternatyw opartych na paliwach kopalnych.

Artykuł 3

Wkład finansowy Unii

1.   Wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, włącznie ze środkami EFTA, przeznaczony na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów operacyjnych wynosi maksymalnej 975 000 000 EUR. Wkład Unii wnoszony jest ze środków z budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020”, ustanowiony w decyzji 2013/743/UE, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do organów, o których mowa w art. 209 tego rozporządzenia.

2.   Ustalenia dotyczące wkładu finansowego Unii uzgadnia się w ramach umowy o delegowaniu zadań i corocznych umów w sprawie transferu środków zawieranych między Komisją, działającą w imieniu Unii, a Wspólnym Przedsięwzięciem BBI.

3.   Umowa o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawiera elementy określone w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012, jak również obejmuje między innymi:

a)

wymogi dotyczące wysokości wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI w kontekście odpowiednich wskaźników efektywności, o których mowa w załączniku II do decyzji 2013/743/UE;

b)

wymogi dotyczące wysokości wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI w odniesieniu do monitorowania, o którym mowa w załączniku III do decyzji 2013/743/UE;

c)

określone wskaźniki efektywności dotyczące funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

d)

ustalenia dotyczące przekazywania danych niezbędnych do zapewnienia Komisji możliwości wywiązania się z jej obowiązków w zakresie upowszechniania informacji oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję;

e)

przepisy dotyczące publikacji przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI zaproszeń do składania wniosków, w tym ogłaszania tych zaproszeń w jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania w ramach programu „Horyzont 2020” zarządzanych przez Komisję;

f)

wykorzystanie i zmiany zasobów ludzkich, w szczególności nabór według grupy funkcyjnej, grupy zaszeregowania i kategorii, zmiana zaszeregowania oraz wszelkie zmiany liczby członków personelu.

Artykuł 4

Wkłady członków innych niż Unia

1.   Członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI inni niż Unia wnoszą lub sprawiają, że ich jednostki składowe wnoszą całkowity wkład w wysokości co najmniej 2 730 000 000 EUR w okresie ustalonym w art. 1.

2.   Wkłady, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, składają się z:

a)

wkładów na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI określonych w art. 12 ust. 2 oraz art. 12 ust. 3 lit. b) i c) statutu;

b)

wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 1 755 000 000 EUR w okresie ustalonym w art. 1 wnoszonych przez członków innych niż Unia lub ich jednostki składowe, składających się z kosztów poniesionych przez nich w trakcie realizacji działań dodatkowych wykraczających poza plan prac Wspólnego Przedsięwzięcia BBI przyczyniających się do realizacji celów inicjatywy BBI. Koszty te mogą być pokrywane z innych unijnych programów finansowania zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. W takich przypadkach wkład finansowy Unii nie może zastępować wkładów niepieniężnych wnoszonych przez członków innych niż Unia ani ich jednostki składowe.

Koszty, o których mowa w lit. b), nie kwalifikują się do wsparcia finansowego udzielanego przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI. Odpowiednie działania określa się w rocznym planie działań dodatkowych, w którym podawana jest wartość szacunkowa takich wkładów.

3.   Do dnia 31 stycznia każdego roku członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI inni niż Unia przedkładają Radzie Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia BBI sprawozdanie dotyczące wartości wkładów, o których mowa w ust. 2, wniesionych w poprzednim roku budżetowym. Grupa Przedstawicieli Państw jest również w odpowiednim czasie informowana.

4.   Na potrzeby wyceny wkładów, o których mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu i w art. 12 ust. 3 lit. c) statutu, koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów stosowaną przez dany podmiot, z obowiązującymi standardami rachunkowości w państwie siedziby danego podmiotu oraz zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty są poświadczane przez niezależnego audytora zewnętrznego wyznaczonego przez dany podmiot. Metoda wyceny może zostać zweryfikowana przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI, jeżeli poświadczenie budziłoby jakiekolwiek wątpliwości. Do celów niniejszego rozporządzenia koszty poniesione w ramach działań dodatkowych nie są poddawane audytowi przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI ani żaden organ unijny.

5.   Komisja może zakończyć, proporcjonalnie zmniejszyć lub zawiesić wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI lub zainicjować procedurę likwidacji, o której mowa w art. 20 ust. 2 statutu, jeżeli ci członkowie lub ich jednostki składowe nie wniosą wkładów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, wniosą je tylko częściowo lub z opóźnieniem. Decyzja Komisji nie uniemożliwia zwrotu kwalifikowalnych kosztów już poniesionych przez tych członków do czasu powiadomienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI o wspomnianej decyzji.

Artykuł 5

Przepisy finansowe

Bez uszczerbku dla art. 12 niniejszego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie BBI przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 110/2014 (9).

Artykuł 6

Personel

1.   Do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI zastosowanie mają regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (10) (zwane dalej „regulaminem pracowniczym” i „warunkami zatrudnienia”) oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

2.   W odniesieniu do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia przyznane na mocy regulaminu pracowniczego organowi powołującemu oraz na mocy warunków zatrudnienia organowi właściwemu do zawierania umów (zwane dalej „uprawnieniami organu powołującego”).

Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje – na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia – decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, Rada Zarządzająca może w drodze decyzji zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i każde dalsze przekazanie przez niego tych uprawnień. W takich przypadkach Rada Zarządzająca samodzielnie wykonuje uprawnienia organu powołującego lub przekazuje je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3.   Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i do warunków zatrudnienia zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.

4.   Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, w którym wskazuje się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy, zgodnie z rocznym budżetem Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

5.   Personel Wspólnego Przedsięwzięcia BBI składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.

6.   Wszystkie koszty związane z personelem ponosi Wspólne Przedsięwzięcie BBI.

Artykuł 7

Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści

1.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI może korzystać z usług oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów, którzy nie są zatrudniani przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI. Liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy dodaje się do zasobów kadrowych, o których mowa w art. 6 ust. 4, zgodnie z rocznym budżetem.

2.   Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję określającą przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i przyjmowania stażystów.

Artykuł 8

Przywileje i immunitety

W odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i jego personelu stosuje się postanowienia Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do TFUE.

Artykuł 9

Odpowiedzialność Wspólnego Przedsięwzięcia BBI

1.   Odpowiedzialność kontraktową Wspólnego Przedsięwzięcia BBI regulują właściwe postanowienia umowne oraz prawo właściwe dla danej umowy, decyzji lub danego kontraktu.

2.   W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Wspólne Przedsięwzięcie BBI naprawia szkody wyrządzone przez swój personel podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich.

3.   Wszelkie wypłaty dokonywane przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 lub 2, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki uważa się za wydatki Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i pokrywa z jego środków.

4.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonywanie swoich obowiązków.

Artykuł 10

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawo właściwe

1.   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy:

a)

na podstawie klauzuli arbitrażowej przewidzianej w umowach lub kontraktach zawartych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI lub w wydanych przez nie decyzjach;

b)

w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez personel Wspólnego Przedsięwzięcia BBI podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych;

c)

w każdym sporze między Wspólnym Przedsięwzięciem BBI a członkami jego personelu w zakresie regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia, i na warunkach w nich określonych.

2.   W odniesieniu do wszelkich kwestii nieobjętych przepisami niniejszego rozporządzenia lub innymi aktami prawa Unii zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Artykuł 11

Ocena

1.   Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja, przy udziale niezależnych ekspertów, przeprowadzi ocenę śródokresową Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Komisja sporządzi sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje Komisji. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przekaże to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wyniki oceny śródokresowej Wspólnego Przedsięwzięcia BBI uwzględnia się w dogłębnej ocenie oraz w ocenie śródokresowej, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013.

2.   Na podstawie wniosków z oceny śródokresowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może podjąć działania zgodnie z art. 4 ust. 5 lub wszelkie inne odpowiednie działania.

3.   W terminie sześciu miesięcy od likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale nie później niż dwa lata po rozpoczęciu procedury likwidacji, o której mowa w art. 20 statutu, Komisja przeprowadza ocenę końcową Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Wyniki tej oceny końcowej zostają przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 12

Absolutorium

W drodze odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady, zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Artykuł 13

Audyty ex post

1.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI przeprowadza audyty ex post wydatków na działania pośrednie zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 jako część działań pośrednich programu „Horyzont 2020”.

2.   Komisja może podjąć decyzję o samodzielnym prowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. W takim przypadku Komisja dokonuje tego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności z rozporządzeniami (UE, Euratom) nr 966/2012, (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013.

Artykuł 14

Ochrona interesów finansowych członków

1.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI umożliwia pracownikom Komisji i innym osobom upoważnionym przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI lub przez Komisję, a także Trybunałowi Obrachunkowemu dostęp do należących do tego przedsięwzięcia miejsc i pomieszczeń oraz do wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, niezbędnych do przeprowadzenia ich kontroli.

2.   Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (11) i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 883/2013 (12), w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, które wywierają wpływ na interesy finansowe Unii w związku z umową, decyzją lub kontraktem finansowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia.

3.   Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 umowy, decyzje i kontrakty wynikające z wdrażania niniejszego rozporządzenia zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Komisję, Wspólne Przedsięwzięcie BBI, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania takich audytów i dochodzeń zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.

4.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków przez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

5.   Wspólne Przedsięwzięcie BBI przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (13). Wspólne Przedsięwzięcie BBI przyjmuje środki konieczne do ułatwienia dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez OLAF.

Artykuł 15

Poufność

Bez uszczerbku dla art. 16, Wspólne Przedsięwzięcie BBI zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy jego członków lub podmiotów uczestniczących w działaniach Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Artykuł 16

Przejrzystość

1.   Do dokumentów będących w posiadaniu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 (14).

2.   Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia BBI może przyjmować praktyczne ustalenia dotyczące wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

3.   Bez uszczerbku dla art. 10 niniejszego rozporządzenia decyzje podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 228 TFUE.

Artykuł 17

Zasady uczestnictwa i upowszechniania

Do działań finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 1290/2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólne Przedsięwzięcie BBI uznaje się za organ finansujący i zapewnia ono wsparcie finansowe na rzecz działań pośrednich określonych w art. 1 statutu.

Artykuł 18

Wsparcie ze strony państwa przyjmującego

Wspólne Przedsięwzięcie BBI i państwo, w którym znajduje się jego siedziba, mogą zawrzeć umowę administracyjną dotyczącą przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, którego państwo to ma udzielać Wspólnemu Przedsięwzięciu BBI.

Artykuł 19

Początkowa działalność

1.   Komisja odpowiada za ustanowienie i początkowy etap działalności Wspólnego Przedsięwzięcia BBI do czasu uzyskania przez nie zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu. Komisja prowadzi, zgodnie z prawem Unii, wszelkie konieczne działania we współpracy z pozostałymi członkami oraz przy zaangażowaniu właściwych organów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

2.   W celu, o którym mowa w ust. 1:

a)

do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego w wyniku powołania go przez Radę Zarządzającą zgodnie z art. 8 statutu Komisja może wyznaczyć urzędnika Komisji do działania w charakterze tymczasowego Dyrektora Wykonawczego oraz wykonywania obowiązków powierzonych Dyrektorowi Wykonawczemu, któremu może pomagać ograniczona liczba urzędników Komisji;

b)

na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia tymczasowy dyrektor wykonuje uprawnienia organu powołującego;

c)

Komisja może tymczasowo wyznaczyć ograniczoną liczbę swoich urzędników.

3.   Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy może zezwalać na wszelkie płatności w ramach środków przydzielonych w rocznym budżecie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą oraz może podejmować decyzje i zawierać umowy i kontrakty, w tym umowy o pracę po przyjęciu planu zatrudnienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

4.   Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy w porozumieniu z Dyrektorem Wykonawczym Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i za zgodą Rady Zarządzającej określa dzień, w którym Wspólne Przedsięwzięcie BBI osiągnie zdolność do wykonywania własnego budżetu. Począwszy od tego dnia, Komisja przestaje podejmować zobowiązania i dokonywać płatności z tytułu działań Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2014 r.

W imieniu Rady

G. STOURNARAS

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 10 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(5)  Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2).

(10)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz wprowadzające środki mające czasowe zastosowanie do urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(13)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

(14)  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).


ZAŁĄCZNIK

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ BIOPRZEMYSŁU

Artykuł 1

Zadania

Wspólne Przedsięwzięcie BBI realizuje następujące zadania:

a)

zapewnienie ustanowienia inicjatywy BBI i zapewnienie zrównoważonego zarządzania tą inicjatywą;

b)

mobilizowanie niezbędnych środków sektora publicznego i prywatnego;

c)

ustanowienie i rozwój bliskiej i długoterminowej współpracy między Unią, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami;

d)

zapewnienie efektywności inicjatywy BBI;

e)

osiągnięcie masy krytycznej działań w zakresie badań naukowych w celu uruchomienia programu długoterminowego;

f)

monitorowanie postępów w realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

g)

finansowe wspieranie działań pośrednich w zakresie badań naukowych i innowacji głównie poprzez dotacje;

h)

działania związane z informowaniem, komunikowaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem, stosując odpowiednio art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, w tym udostępnia we wspólnej elektronicznej bazie danych programu „Horyzont 2020” szczegółowe informacje na temat wyniku zaproszeń do składania wniosków;

i)

zapewnia łączność z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami badawczymi i uniwersytetami;

j)

wszelkie inne zadania niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Członkowie

1.

Członkami Wspólnego Przedsięwzięcia BBI są:

a)

Unia, reprezentowana przez Komisję,

b)

po zaakceptowaniu niniejszego statutu pismem zatwierdzającym, Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium Aisbl, zwane dalej „BIC”), organizacja niekomercyjna ustanowiona na mocy prawa belgijskiego, z siedzibą w Brukseli (Belgia).

2.

Jednostki składowe to jednostki wchodzące w skład poszczególnych członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innych niż Unia, zgodnie ze statutem danego członka.

Artykuł 3

Zmiany w składzie członkowskim

1.

O członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI może ubiegać się każdy podmiot prawny, który bezpośrednio lub pośrednio wspiera badania naukowe i innowacje w jednym z państw członkowskich lub państw stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”, pod warunkiem że wniesie on wkład w finansowanie, o którym mowa w art. 12, na rzecz realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz zaakceptuje statut Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

2.

Wniosek o członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI kieruje się do Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, dołączając wniosek o dostosowanie składu tej Rady Zarządzającej.

3.

Rada Zarządzająca rozpatruje wniosek, uwzględniając adekwatność i potencjalną wartość dodaną wnioskodawcy w odniesieniu do realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI; Rada Zarządzająca podejmuje następnie decyzję w sprawie wniosku.

4.

Każdy członek może wypowiedzieć członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI. Wypowiedzenie staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków. Od daty wypowiedzenia były członek jest zwolniony z wszelkich obowiązków poza obowiązkami, które zostały zatwierdzone lub podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI jeszcze przed wypowiedzeniem przez niego członkostwa.

5.

Członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI nie może zostać przeniesione na stronę trzecią bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej.

6.

Po każdej zmianie w składzie członków na podstawie niniejszego artykułu Wspólne Przedsięwzięcie BBI bezzwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej zaktualizowaną listę swoich członków wraz z datą danej zmiany.

Artykuł 4

Organy Wspólnego Przedsięwzięcia BBI

1.

Organami Wspólnego Przedsięwzięcia BBI są:

a)

Rada Zarządzająca;

b)

Dyrektor Wykonawczy;

c)

Komitet Naukowy;

d)

Grupa Przedstawicieli Państw.

2.

Komitet Naukowy i Grupa Przedstawicieli Państw są organami doradczymi Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Artykuł 5

Skład Rady Zarządzającej

W skład Rady Zarządzającej wchodzą:

a)

pięciu przedstawicieli Komisji w imieniu Unii; oraz

b)

pięciu przedstawicieli członków innych niż Unia, z których co najmniej jeden powinien być przedstawicielem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Artykuł 6

Działanie Rady Zarządzającej

1.

Unia posiada 50 % liczby głosów. Głosy Unii są niepodzielne. Członkowie inni niż Unia mają równą liczbę głosów. Członkowie dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć konsensus. Przy braku konsensusu Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, w tym głosów członków nieobecnych.

2.

Rada Zarządzająca wybiera przewodniczącego na dwuletnią kadencję.

3.

Zwykłe posiedzenia Rady Zarządzającej odbywają się dwa razy w roku. Na wniosek Komisji, większości przedstawicieli członków innych niż Unia lub przewodniczącego Rada Zarządzająca może organizować posiedzenia nadzwyczajne. Posiedzenia Rady Zarządzającej są zwoływane przez jej przewodniczącego i odbywają się zwykle w siedzibie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, lecz bez prawa głosu.

Przewodniczący Grupy Przedstawicieli Państw ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora i udziału w jej obradach, lecz nie przysługują mu prawa głosu.

Przewodniczący Komitetu Naukowego – gdy tylko są omawiane kwestie wchodzące w zakres jego zadań – ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora i udziału w jej obradach; nie przysługują mu jednak prawa głosu.

Rada Zarządzająca może zaprosić w indywidualnych przypadkach inne osoby do uczestniczenia w jej posiedzeniach w charakterze obserwatorów, w szczególności przedstawicieli władz regionalnych w Unii oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

4.

Przedstawiciele członków nie są osobiście odpowiedzialni za działania, które podjęli w ramach wykonywania swoich obowiązków w charakterze przedstawicieli w Radzie Zarządzającej.

5.

Rada Zarządzająca przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 7

Zadania Rady Zarządzającej

1.

Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za orientację strategiczną i operacje Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz nadzoruje realizację jego działań.

2.

Komisja, w swojej funkcji w Radzie Zarządzającej, dąży do zapewnienia koordynacji między działaniami Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz odpowiednimi działaniami programu „Horyzont 2020”, z myślą o promowaniu synergii przy określaniu priorytetów objętych wspólnymi badaniami naukowymi.

3.

Rada Zarządzająca wykonuje w szczególności następujące zadania:

a)

ocenia, przyjmuje lub odrzuca wnioski o członkostwo zgodnie z art. 3 niniejszego statutu;

b)

podejmuje decyzje o zakończeniu członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI tych członków, którzy nie wypełniają swoich obowiązków;

c)

przyjmuje przepisy finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia BBI zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia;

d)

przyjmuje roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, w tym plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

e)

wykonuje uprawnienia organu powołującego w odniesieniu do personelu, zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

f)

mianuje, odwołuje i przedłuża kadencję Dyrektora Wykonawczego oraz dostarcza mu wskazówek i monitoruje wyniki jego pracy;

g)

zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Programowego na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

h)

przyjmuje roczny plan prac oraz związane z nim prognozy wydatków, zgodnie z propozycją Dyrektora Wykonawczego, po konsultacji z Komitetem Naukowym i Grupą Przedstawicieli Państw;

i)

zatwierdza roczny plan działań dodatkowych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia, na podstawie propozycji członków innych niż Unia i w stosownych przypadkach po zasięgnięciu opinii grupy doradczej ad hoc;

j)

zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, w tym związane z nią wydatki;

k)

organizuje, w stosownych przypadkach, ustanowienie jednostki audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

l)

zatwierdza zaproszenia do składania wniosków oraz, w stosownych przypadkach, związane z nimi przepisy dotyczące procedur składania, oceny, wyboru, przyznawania i przeglądu;

m)

zatwierdza wykaz działań wybranych do finansowania na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez zespół niezależnych ekspertów;

n)

ustanawia politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia BBI na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;

o)

w stosownych przypadkach ustanawia przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

p)

w stosownych przypadkach ustanawia przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz przyjmowania stażystów zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia;

q)

w stosownych przypadkach tworzy grupy doradcze inne niż organy Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

r)

w stosownych przypadkach przedkłada Komisji wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia zaproponowane przez członka Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

s)

odpowiada za każde zadanie nieprzydzielone żadnemu konkretnemu organowi Wspólnego Przedsięwzięcia BBI; może przydzielić takie zadanie jednemu z tych organów.

Artykuł 8

Mianowanie i odwoływanie Dyrektora Wykonawczego oraz przedłużanie jego kadencji

1.

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Radę Zarządzającą spośród kandydatów z listy zaproponowanej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego postępowania rekrutacyjnego. W stosownych przypadkach Komisja włącza w postępowanie rekrutacyjne reprezentację innych członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

W szczególności odpowiednią reprezentację innych członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI zapewnia się na etapie wstępnej selekcji w ramach postępowania rekrutacyjnego. W tym celu członkowie inni niż Unia wyznaczają, w drodze wspólnego porozumienia, przedstawiciela i obserwatora w imieniu Rady Zarządzającej.

2.

Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i jest zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia.

Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Wspólne Przedsięwzięcie BBI jest reprezentowane przez przewodniczącego Rady Zarządzającej.

3.

Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa trzy lata. Przed końcem tego okresu Komisja, w stosownych przypadkach wraz z członkami innymi niż Unia, przeprowadza ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłych zadań i wyzwań Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

4.

Działając na wniosek Komisji uwzględniający ocenę, o której mowa w ust. 3, Rada Zarządzająca może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego do maksymalnie czterech lat.

5.

Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może pod koniec całego okresu urzędowania brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko.

6.

Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany jedynie na podstawie decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek Komisji, która w stosownych przypadkach uwzględnia członków innych niż Unia.

Artykuł 9

Zadania Dyrektora Wykonawczego

1.

Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bieżące zarządzanie Wspólnym Przedsięwzięciem BBI zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej.

2.

Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Odpowiada on za swoje działania przed Radą Zarządzającą.

3.

Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

4.

Dyrektor Wykonawczy w sposób niezależny wykonuje w szczególności następujące zadania:

a)

przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego budżetu, obejmujący związany z nim plan zatrudnienia, określający liczbę stanowisk czasowych w każdej grupie zaszeregowania i grupie funkcyjnej oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;

b)

przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia roczny plan prac oraz związane z nim prognozy wydatków;

c)

przedkłada Radzie Zarządzającej do zaopiniowania roczne sprawozdanie rachunkowe;

d)

przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności, w tym informacje na temat odnośnych wydatków;

e)

przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia wykaz działań wybranych do finansowania;

f)

regularnie informuje Grupę Przedstawicieli Państw i Komitet Naukowy o wszystkich kwestiach mających znaczenie dla ich roli doradczej;

g)

podpisuje poszczególne umowy i decyzje;

h)

podpisuje umowy w sprawie zamówień publicznych;

i)

wdraża politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

j)

organizuje i nadzoruje działania i personel Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz kieruje tymi działaniami i personelem, w ramach uprawnień przekazanych mu przez Radę Zarządzającą przewidzianych w art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

k)

ustanawia skuteczny i wydajny system kontroli wewnętrznej i zapewnia jego działanie oraz zgłasza Radzie Zarządzającej wszelkie istotne zmiany w tym systemie;

l)

zapewnia prowadzenie oceny ryzyka i zarządzanie ryzykiem;

m)

podejmuje wszelkie inne środki niezbędne do oceny postępów w realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

n)

wykonuje wszelkie inne zadania powierzone lub przekazane Dyrektorowi Wykonawczemu przez Radę Zarządzającą.

5.

Dyrektor Wykonawczy ustanawia Biuro Programowe realizujące, w ramach jego zakresu obowiązków, wszelkie zadania pomocnicze wynikające z niniejszego rozporządzenia. W Biurze Programowym pracuje personel Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i realizuje ono w szczególności następujące zadania:

a)

zapewnia wsparcie w zakresie ustanawiania odpowiedniego systemu księgowego i zarządzania nim zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia BBI;

b)

zarządza zaproszeniami do składania wniosków przewidzianymi w rocznym planie prac oraz wykonaniem umów i decyzji, w tym ich koordynacją;

c)

udziela członkom i pozostałym organom Wspólnego Przedsięwzięcia BBI wszystkich odpowiednich informacji i wsparcia, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków, oraz odpowiada na ich wnioski w kwestiach szczegółowych;

d)

pełni funkcję sekretariatu organów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz udziela wsparcia grupom doradczym utworzonym przez Radę Zarządzającą.

Artykuł 10

Komitet Naukowy

1.

W skład Komitetu Naukowego wchodzi nie więcej niż piętnastu członków. Komitet Naukowy wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

2.

Skład Komitetu Naukowego stanowi wyważoną reprezentację światowej klasy ekspertów ze środowisk akademickich, przemysłu, MŚP, organizacji pozarządowych i organów regulacyjnych. Członkowie Komitetu Naukowego posiadają łącznie niezbędne kompetencje naukowe i wiedzę specjalistyczną obejmujące wszystkie dziedziny techniczne potrzebne do formułowania zaleceń naukowych odnoszących się do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

3.

Rada Zarządzająca określa szczegółowe kryteria, które muszą spełniać członkowie Komitetu Naukowego, ustala procedurę ich wyboru oraz mianuje jego członków. Rada Zarządzająca bierze pod uwagę potencjalnych kandydatów zaproponowanych przez Grupę Przedstawicieli Państw BBI.

4.

Komitet Naukowy wykonuje następujące zadania:

a)

doradza w sprawie priorytetów naukowych, które należy uwzględnić w rocznych planach prac;

b)

doradza w sprawie osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności.

5.

Posiedzenia Komitetu Naukowego odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący.

6.

Po uzgodnieniu tego z przewodniczącym Komitet Naukowy może zaprosić na swoje posiedzenia inne osoby.

7.

Komitet Naukowy przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 11

Grupa Przedstawicieli Państw

1.

W skład Grupy Przedstawicieli Państw wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i państwa stowarzyszonego z programem „Horyzont 2020”. Grupa Przedstawicieli Państw wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

2.

Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący. W posiedzeniach uczestniczą Dyrektor Wykonawczy i przewodniczący Rady Zarządzającej lub ich przedstawiciele.

Przewodniczący Grupy Przedstawicieli Państw może zapraszać na posiedzenia grupy inne osoby w charakterze obserwatorów, w szczególności przedstawicieli władz regionalnych w Unii, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub przedstawicieli stowarzyszeń MŚP.

3.

Grupa Przedstawicieli Państw jest konsultowana i, w szczególności, dokonuje przeglądu informacji i wydaje opinie w następujących kwestiach:

a)

postępów w wykonaniu programu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz w realizacji jego celów, w tym w sprawie procesu oceny w ramach zaproszeń do składania wniosków i procesu oceny wniosków;

b)

aktualizacji orientacji strategicznej;

c)

powiązań z programem „Horyzont 2020”;

d)

rocznych planów prac;

e)

zaangażowania MŚP.

4.

Grupa Przedstawicieli Państw przekazuje również informacje Wspólnemu Przedsięwzięciu BBI i pełni funkcje łącznika z BBI w następujących kwestiach:

a)

statusu odpowiednich krajowych lub regionalnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji oraz określania potencjalnych obszarów współpracy, obejmujących wdrażanie odpowiednich technologii, w celu umożliwienia synergii i zapobiegania powielaniu działań;

b)

konkretnych środków zastosowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym w zakresie wydarzeń upowszechniających, specjalistycznych warsztatów technicznych i działań związanych z komunikacją;

c)

konkretnych środków zastosowanych na poziomie krajowym lub regionalnym w zakresie działań wdrożeniowych dotyczących inicjatywy BBI.

5.

Grupa Przedstawicieli Państw może z własnej inicjatywy wydawać zalecenia lub propozycje kierowane do Rady Zarządzającej w kwestiach o charakterze technicznym, zarządczym i finansowym oraz w kwestii planów rocznych, w szczególności gdy kwestie te mają wpływ na interesy krajowe lub regionalne.

Rada Zarządzająca informuje niezwłocznie Grupę Przedstawicieli Państw o działaniach, jakie podjęła w związku z tymi zaleceniami lub propozycjami, lub podaje uzasadnienie w przypadku braku takich działań.

6.

Grupa Przedstawicieli Państw otrzymuje regularnie informacje, między innymi dotyczące udziału w działaniach pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI, wyniku wszystkich zaproszeń do składania wniosków i realizacji wszystkich projektów, synergii z innymi właściwymi programami Unii i wykonania budżetu BBI.

7.

Grupa Przedstawicieli Państw przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Źródła finansowania

1.

Działalność Wspólnego Przedsięwzięcia BBI jest finansowana wspólnie przez Unię i członków innych niż Unia lub ich jednostki składowe poprzez wkłady finansowe płatne w transzach i wkłady w formie kosztów ponoszonych przez nich na realizację działań pośrednich, których to kosztów Wspólne Przedsięwzięcie BBI nie zwraca.

2.

Koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia BBI nie przekraczają 58 500 000 EUR i są pokrywane poprzez wkłady finansowe dzielone równo w ujęciu rocznym między Unię i członków innych niż Unia. W przypadku gdy część wkładu na pokrycie kosztów administracyjnych nie zostanie wykorzystana, można ją udostępnić na pokrycie kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

3.

Koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia BBI są pokrywane poprzez:

a)

wkład finansowy Unii;

b)

wkład finansowy członków innych niż Unia;

c)

wkłady niepieniężne wnoszone przez członków innych niż Unia lub ich jednostki składowe; obejmują one koszty ponoszone przez nich na realizację działań pośrednich, pomniejszone o wkład Wspólnego Przedsięwzięcia BBI i wszelkie inne wkłady Unii w te koszty.

4.

Wkład finansowy członków innych niż Unia na pokrycie kosztów operacyjnych, o którym mowa w ust. 3 lit. b), wynosi co najmniej 182 500 000 EUR w okresie ustalonym w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

5.

Na środki Wspólnego Przedsięwzięcia BBI uwzględnione w jego budżecie składają się następujące wkłady:

a)

wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów administracyjnych;

b)

wkłady finansowe członków na pokrycie kosztów operacyjnych;

c)

wszelkie przychody wytworzone przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI;

d)

wszelkie inne wkłady finansowe, środki i przychody.

Wszelkie odsetki od wkładów wpłaconych Wspólnemu Przedsięwzięciu BBI przez jego członków uznaje się za jego przychód.

6.

Wszelkie środki Wspólnego Przedsięwzięcia BBI oraz działania przez nie podejmowane służą realizacji celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

7.

Wszelkie aktywa wytworzone przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI lub przekazane mu na realizację jego celów są własnością Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

8.

Z wyjątkiem przypadku likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia BBI nadwyżka przychodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Artykuł 13

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia BBI nie przekraczają kwoty środków finansowych dostępnych w jego budżecie lub zadeklarowanych przez jego członków.

Artykuł 14

Rok budżetowy

Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 15

Planowanie operacyjne i finansowe

1.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego planu prac, w którym ujęty jest szczegółowy plan działalności badawczej i innowacyjnej oraz działalności administracyjnej, a także związane z nimi prognozy wydatków na nadchodzący rok. Projekt planu prac obejmuje również szacunkową wartość wkładów, które mają zostać wniesione zgodnie z art. 12 ust. 3 lit. c) niniejszego statutu.

2.

Roczny plan prac na dany rok przyjmuje się do końca poprzedniego roku. Roczny plan prac podaje się do wiadomości publicznej.

3.

Dyrektor Wykonawczy przygotowuje projekt rocznego budżetu na kolejny rok i przedkłada go do przyjęcia Radzie Zarządzającej.

4.

Rada Zarządzająca przyjmuje roczny budżet na dany rok przed końcem poprzedniego roku.

5.

Roczny budżet dostosowuje się, aby uwzględnić kwotę wkładu finansowego Unii określoną w budżecie Unii.

Artykuł 16

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

1.

Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej sprawozdania roczne dotyczące wykonywania swoich obowiązków zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności dotyczące postępu w realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia BBI w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności w odniesieniu do rocznego planu prac na dany rok. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera między innymi informacje dotyczące następujących kwestii:

a)

badań naukowych, innowacji i innych prowadzonych działań oraz związanych z nimi wydatków;

b)

zgłoszonych działań, w tym w podziale na rodzaje uczestników, w tym MŚP, i na państwa;

c)

działań wybranych do finansowania, w tym w podziale na rodzaje uczestników, w tym MŚP, i na państwa, ze wskazaniem wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI na rzecz poszczególnych uczestników i działań.

2.

Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej.

3.

Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia BBI przekazuje wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego Wspólne Przedsięwzięcie BBI przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, zgodnie z art. 148 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012, księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia BBI sporządza końcowe sprawozdanie rachunkowe Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, a Dyrektor Wykonawczy przedkłada je Radzie Zarządzającej do zaopiniowania.

Rada Zarządzająca wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu końcowe sprawozdanie rachunkowe wraz z opinią Rady Zarządzającej.

Końcowe sprawozdanie rachunkowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku budżetowego.

Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi przedstawione w sprawozdaniu rocznym Trybunału w terminie do dnia 30 września. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź również Radzie Zarządzającej.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł 17

Audyt wewnętrzny

Audytor wewnętrzny Komisji posiada takie same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI co w stosunku do Komisji.

Artykuł 18

Odpowiedzialność członków i ubezpieczenie

1.

Odpowiedzialność finansowa członków za długi Wspólnego Przedsięwzięcia BBI jest ograniczona do już wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kosztów administracyjnych.

2.

Wspólne Przedsięwzięcie BBI zawiera i utrzymuje odpowiednie umowy o ubezpieczenie.

Artykuł 19

Konflikt interesów

1.

W trakcie realizacji swoich działań Wspólne Przedsięwzięcie BBI, jego organy i personel unikają wszelkich konfliktów interesów.

2.

Rada Zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia BBI przyjmuje przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do jego członków, organów i personelu. Przepisy te mają na celu unikanie konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawicieli członków zasiadających w Radzie Zarządzającej.

Artykuł 20

Likwidacja

1.

Wspólne Przedsięwzięcie zostaje zlikwidowane z upływem okresu ustalonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.

Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, procedura likwidacji zostaje uruchomiona automatycznie, jeżeli Unia lub wszyscy członkowie inni niż Unia wycofują się ze Wspólnego Przedsięwzięcia BBI.

3.

Do celów przeprowadzenia procedury likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia BBI Rada Zarządzająca wyznacza co najmniej jednego likwidatora, który działa zgodnie z jej decyzjami.

4.

W ramach likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia BBI jego aktywa zostają wykorzystane na pokrycie jego zobowiązań oraz wydatków związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest rozdzielana pomiędzy podmioty będące w czasie likwidacji członkami Wspólnego Przedsięwzięcia, proporcjonalnie do wysokości wkładów finansowych wniesionych przez nie na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Każda taka nadwyżka przydzielona Unii jest zwracana do budżetu Unii.

5.

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wszelkimi zawartymi przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI umowami, przyjętymi przez nie decyzjami oraz umowami w sprawie zamówień publicznych, których okres obowiązywania wykracza poza czas istnienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, przyjmuje się procedurę ad hoc.


Top