EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0439

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 439/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 250/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do definicji cech i technicznego formatu przekazywania danych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 128, 30.4.2014, p. 72–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Uchylona w sposób domniemany przez 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/439/oj

30.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/72


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 439/2014

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 250/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw w odniesieniu do definicji cech i technicznego formatu przekazywania danych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 ustanowiono wspólne ramy gromadzenia, przekazywania i oceny statystyk Unii Europejskiej dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności i funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 250/2009 (2) ustanowiono definicje cech i techniczny format przekazywania danych

(3)

Konieczne jest określenie definicji cech demografii przedsiębiorstw posiadających co najmniej jednego pracownika w celu uwzględnienia potrzeby większej międzynarodowej porównywalności wyników, w szczególności w odniesieniu do statystyk dotyczących przedsiębiorstw. Definicje te należy dodać w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 250/2009. W związku z tym należy odpowiednio zaktualizować techniczny format przekazywania danych określony w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009, w tym wykaz identyfikatorów zbioru danych, serie i wykaz zmiennych.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

przed kodem 11 11 0 dodaje się następujące kody:

„Kod

:

11 01 0

Nazwa

:

Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność zatrudniających co najmniej jednego pracownika w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw rynkowych, które w trakcie danego okresu sprawozdawczego t zatrudniały co najmniej jednego pracownika.

Kod

:

11 02 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniły pierwszego pracownika w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Może to dotyczyć nowopowstałych przedsiębiorstw zdefiniowanych w 11 92 0, lecz także przedsiębiorstw zdefiniowanych w 11 91 0, jeżeli przedsiębiorstwa prowadziły już działalność w poprzednich okresach sprawozdawczych, ale nie zatrudniały pracowników w dwóch poprzednich okresach sprawozdawczych.

Kod

:

11 03 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw rynkowych, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu sprawozdawczego t i które zatrudniały co najmniej jednego pracownika wcześniej w danym okresie sprawozdawczym t.

Może to dotyczyć zlikwidowanych przedsiębiorstw zdefiniowanych w 11 93 0, zatrudniających co najmniej jednego pracownika, lecz także przedsiębiorstw zdefiniowanych w 11 01 0, jeżeli przedsiębiorstwa w dalszym ciągu prowadzą działalność, ale nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu danego okresu sprawozdawczego t i przez dwa kolejne okresy sprawozdawcze: t + 1 i t + 2.

Ta sama zasada ma zastosowanie, jeżeli umowa o pracę ostatniego pracownika wygasa w t w dniu 31 grudnia.

Kod

:

11 04 1

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 1 oraz zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

11 04 2

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 2 oraz zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

11 04 3

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 3 oraz zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

11 04 4

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 4 oraz zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

11 04 5

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 5 oraz zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Załącznik

:

IX

Definicja

Liczba przedsiębiorstw rynkowych zatrudniających co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu sprawozdawczego w każdym roku, począwszy od roku, w którym zatrudniono pierwszego pracownika (t – 1 do t – 5), aż do danego okresu sprawozdawczego t.

Liczbę przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t, definiuje się jak dla cechy 11 02 0.

Uważa się również, że przedsiębiorstwo przetrwało, jeżeli powiązana jednostka prawna (powiązane jednostki prawne) przestała (przestały) prowadzić działalność, ale ich działalność została przejęta przez nową jednostkę prawną utworzoną specjalnie w celu przejęcia czynników produkcji tego przedsiębiorstwa (= przetrwanie poprzez przejęcie).”;

b)

przed kodem 12 11 0 dodaje się następujący kod:

„Kod

:

11 96 0

Nazwa

:

Liczba przedsiębiorstw o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczba przedsiębiorstw rynkowych, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników w t – 3, ze średnim rocznym wzrostem liczby pracowników większym niż 10 % przez okres trzech lat (t – 3 do t). Nie obejmuje to przedsiębiorstw zdefiniowanych w 11 92 0, w t – 3.”;

c)

przed kodem 16 11 0 dodaje się następujące kody:

„Kod

:

16 01 0

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Populację przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t, definiuje się jak dla cechy 11 01 0.

Kod

:

16 01 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 1. Populację przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t, definiuje się jak dla cechy 11 01 0.

Kod

:

16 02 0

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Liczbę przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t, definiuje się jak dla cechy 11 02 0.

Kod

:

16 02 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 1. Liczbę przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t, definiuje się jak dla cechy 11 02 0.

Kod

:

16 03 0

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Populację przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu w t, definiuje się jak dla cechy 11 03 0.

Kod

:

16 03 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 1. Populację przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników od dowolnego momentu okresu w t, definiuje się jak dla cechy 11 03 0.

Kod

:

16 04 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 1 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 04 2

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 2 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 04 3

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 3 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 04 4

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 4 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 04 5

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 5 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t.

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Populację przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 1 do t – 5 i co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t, definiuje się jak dla cechy od 11 04 1 do 11 04 5.

Kod

:

16 05 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t – 1 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 1 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 05 2

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t – 2 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 2 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 05 3

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t – 3 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 3 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 05 4

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t – 4 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 4 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Kod

:

16 05 5

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w t – 5 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 5 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w dowolnym momencie okresu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę osób zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 0. Populację przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w dowolnym momencie okresu w t – 1 do t – 5 i co najmniej jednego pracownika w t, definiuje się jak dla cechy od 11 04 1 do 11 04 5.”;

d)

przed kodem 17 32 0 dodaje się następujący kod:

„Kod

:

16 96 1

Nazwa

:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu w t

Załącznik

:

IX

Definicja:

Liczbę zatrudnionych definiuje się jak dla cechy 16 91 1. Populację przedsiębiorstw o dużym wzroście, mierzoną w zatrudnieniu, definiuje się jak dla cechy 11 96 0.”;

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2 do wykazu dodaje się następujące identyfikatory zbioru danych:

„Typ serii

Nazwa

Identyfikator zbioru danych

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych

1G

RSBSSERV_1G1_A

Roczne statystyki demograficzne dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika, w podziale według form prawnych

9E

RSBSBD_9E1_A

Roczne statystyki demograficzne dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika w podziale na klasy wielkości liczby zatrudnionych

9F

RSBSBD_9F1_A

Roczne wstępne wyniki dotyczące zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika, w podziale według form prawnych

9G

RSBSBD_9G1_A

Roczne wstępne wyniki dotyczące przedsiębiorstw zlikwidowanych, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika, w podziale na klasy wielkości liczby zatrudnionych

9H

RSBSBD_9H1_A

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu

9M

RSBSBD_9 M1_A

Roczne wstępne statystyki dotyczące przedsiębiorstw o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu

9P

RSBSBD_9P1_A”

b)

w pkt 2 tytuł typu serii i identyfikator zbioru danych dotyczący 1D otrzymują brzmienie:

„Typ serii

Nazwa

Identyfikator zbioru danych

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące bankowości centralnej i instytucji kredytowych sklasyfikowanych w NACE wersja 2 64.19

1D

RSBSSERV_1D2_A”

c)

w pkt 4.1 do wykazu dodaje się następujące serie:

„Typ serii

Kod

Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące usług ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych

1G

Roczne statystyki demograficzne dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika, w podziale według form prawnych

9E

Roczne statystyki demograficzne dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika w podziale na klasy wielkości liczby zatrudnionych

9F

Roczne wstępne wyniki dotyczące zlikwidowanych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika, w podziale według form prawnych

9G

Roczne wstępne wyniki dotyczące przedsiębiorstw zlikwidowanych, które zatrudniały co najmniej jednego pracownika, w podziale na klasy wielkości liczby zatrudnionych

9H

Roczne statystyki dotyczące przedsiębiorstw o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu

9M

Roczne wstępne statystyki dotyczące przedsiębiorstw o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu

9P”

d)

w pkt 4.1 tytuł typu serii w odniesieniu do kodu 1D otrzymuje brzmienie:

„Roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące bankowości centralnej i instytucji kredytowych sklasyfikowanych w NACE wersja 2 64.19”

e)

w pkt 4.5 do wykazu dodaje się następujące zmienne w kolejności numerycznej:

„Tytuł zmiennej

Kod

Załącznik

Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność zatrudniających co najmniej jednego pracownika w t

11 01 0

IX

Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniły pierwszego pracownika w t

11 02 0

IX

Liczba przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników w t

11 03 0

IX

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 1 i co najmniej jednego pracownika w t

11 04 1

IX

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 2 i co najmniej jednego pracownika w t

11 04 2

IX

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 3 i co najmniej jednego pracownika w t

11 04 3

IX

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 4 i co najmniej jednego pracownika w t

11 04 4

IX

Liczba przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 5 i co najmniej jednego pracownika w t

11 04 5

IX

Liczba przedsiębiorstw o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu w t

11 96 0

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika w t

16 01 0

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika w t

16 01 1

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t

16 02 0

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniają pierwszego pracownika w t

16 02 1

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników w t

16 03 0

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które nie zatrudniają już pracowników w t

16 03 1

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 1 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 04 1

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 2 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 04 2

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 3 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 04 3

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 4 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 04 4

IX

Liczba osób zatrudnionych w t w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 5 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 04 5

IX

Liczba osób zatrudnionych w t – 1 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 1 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 05 1

IX

Liczba osób zatrudnionych w t – 2 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 2 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 05 2

IX

Liczba osób zatrudnionych w t – 3 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 3 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 05 3

IX

Liczba osób zatrudnionych w t – 4 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 4 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 05 4

IX

Liczba osób zatrudnionych w t – 5 w populacji przedsiębiorstw, które zatrudniały pierwszego pracownika w t – 5 i które zatrudniają również co najmniej jednego pracownika w t

16 05 5

IX

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach o dużym wzroście mierzonym w zatrudnieniu w t

16 96 1

IX”


Top