EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0361

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98 Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 107, 10.4.2014, p. 39–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/oj

10.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/39


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu do dokumentów dotyczących międzynarodowego autokarowego i autobusowego przewozu osób oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3 i 5, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 5 i art. 28 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 stanowi, że świadczenie usług regularnych i niektórych szczególnych usług regularnych wymaga uzyskania zezwolenia.

(2)

Artykuł 12 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że w przypadku usług okazjonalnych zdefiniowanych w art. 2 pkt 4 wymagany jest dokument kontrolny.

(3)

Artykuł 5 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia określa, że działalność transportowa prowadzona na potrzeby własne zdefiniowana w art. 2 pkt 5 podlega systemowi zaświadczeń.

(4)

Należy ustalić zasady dotyczące stosowania dokumentów kontrolnych, o których mowa w art. 12 wspomnianego rozporządzenia, oraz sposobów przekazywania zainteresowanym państwom członkowskim nazw przewoźników świadczących usługi okazjonalne oraz informacji o punktach połączeń na trasie.

(5)

W celu uproszczenia niezbędne jest ujednolicenie formularza przejazdu dla międzynarodowych usług okazjonalnych i przewozów kabotażowych w formie usług okazjonalnych.

(6)

Formularz przejazdu stosowany jako dokument kontrolny w ramach przewozów kabotażowych w formie szczególnych usług regularnych powinien być wypełniany w postaci miesięcznego zestawienia.

(7)

Należy ujednolicić formularze, za pomocą których państwa członkowskie przekazują Komisji informacje statystyczne o liczbie zezwoleń na świadczenie usług regularnych oraz wykonywanie przewozów kabotażowych.

(8)

W celu zapewnienia przejrzystości i uproszczenia wszystkie wzory dokumentów przyjęte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów dla przewozu osób autokarem i autobusem (2) należy dostosować do rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 dotyczącego międzynarodowych usług autokarowych i autobusowych.

(9)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 2121/98.

(10)

Państwa członkowskie potrzebują czasu na wydrukowanie i rozprowadzenie nowych dokumentów. Dlatego w międzyczasie przewoźnicy powinni mieć możliwość dalszego stosowania dokumentów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2121/98, które powinny zawierać informację, że uwzględniono w nich przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/2009.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Drogowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA I

DOKUMENT KONTROLNY

Artykuł 1

1.   Dokument kontrolny (formularz przejazdu) dla usług okazjonalnych zdefiniowanych w art. 2 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 jest zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Formularze przejazdu mają formę książek zawierających 25 odrywanych formularzy z kopią. Każda książka jest opatrzona numerem. Formularze są również numerowane od 1 do 25. Okładka książki musi być zgodna ze wzorem zamieszczonym w załączniku II. Państwa członkowskie stosują wszystkie niezbędne środki, aby dostosować niniejsze wymogi do skomputeryzowanego przetwarzania formularzy przejazdu.

Artykuł 2

1.   Książka, o której mowa w art. 1, wydawana jest na nazwisko lub nazwę przewoźnika i nie może być przekazywana innym osobom.

2.   W odniesieniu do każdego przejazdu przewoźnik lub kierowca wypełnia — przed wyjazdem — czytelnym, nieusuwalnym pismem formularz przejazdu wraz kopią. Formularz zachowuje ważność przez cały okres przejazdu.

3.   Wierzchni egzemplarz formularza pozostaje w pojeździe w ciągu całego przejazdu, którego dotyczy. Kopia jest przechowywana w siedzibie przedsiębiorstwa.

4.   Przewoźnik odpowiada za przechowywanie formularzy przejazdu.

Artykuł 3

W przypadku międzynarodowych usług okazjonalnych świadczonych przez grupę przewoźników działających na rzecz tego samego zleceniodawcy, które mogą obejmować korzystanie przez podróżujących z połączeń na trasie u innego przewoźnika z tej samej grupy, oryginał formularza przejazdu znajduje się w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usługi. Kopia formularza przejazdu jest przechowywana w siedzibie każdego przewoźnika.

Artykuł 4

1.   Kopie formularzy przejazdu stosowane jako dokumenty kontrolne przewozów kabotażowych w formie usług okazjonalnych na podstawie art. 15 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 są przekazywane przez przewoźnika właściwemu organowi lub instytucji państwa członkowskiego, w którym przewoźnik ma siedzibę, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez ten organ lub tę instytucję.

2.   W przypadku przewozów kabotażowych w formie szczególnych usług regularnych na podstawie art. 15 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 formularz przejazdu, określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jest wypełniany w postaci miesięcznego zestawienia i przekazywany przez przewoźnika właściwemu organowi lub instytucji państwa członkowskiego, w którym przewoźnik ma siedzibę, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez ten organ lub tę instytucję.

Artykuł 5

Formularz przejazdu umożliwia posiadaczowi przeprowadzanie, w trakcie świadczenia międzynarodowej usługi okazjonalnej, lokalnych wycieczek w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym przewoźnik ma siedzibę, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1073/2009. Lokalne wycieczki są wpisywane do formularzy przejazdu przed wyjazdem pojazdu na trasę wycieczki. Oryginał formularza przechowuje się w pojeździe przez czas trwania lokalnej wycieczki.

Artykuł 6

Dokument kontrolny jest okazywany na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

SEKCJA II

ZEZWOLENIA

Artykuł 7

1.   Wnioski o zezwolenie na świadczenie usług regularnych i szczególnych usług regularnych wymagających zezwolenia muszą być zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku III.

2.   Wnioski o zezwolenie zawierają następujące informacje:

a)

rozkład jazdy;

b)

taryfę opłat;

c)

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię licencji wspólnotowej na międzynarodowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób, przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009;

d)

informację dotyczącą rodzaju i wielkości usługi, którą wnioskodawca planuje świadczyć, w przypadku wniosku o rozpoczęcie świadczenia usługi, lub którą świadczył, w przypadku wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia;

e)

mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, z których pasażerowie będą zabierani lub na które będą dowożeni;

f)

harmonogram kursów, który umożliwi weryfikację zgodności z przepisami Unii dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku.

3.   Wnioskodawcy dostarczają wszelkich informacji dodatkowych związanych z wnioskiem, jakie uznają za istotne lub jakich zażąda organ wydający.

Artykuł 8

1.   Zezwolenia muszą być zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku IV.

2.   W każdym pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usługi wymagającej zezwolenia musi znajdować się zezwolenie lub jego kopia poświadczona przez organ wydający.

3.   Zezwolenia są ważne przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

SEKCJA III

ZAŚWIADCZENIA

Artykuł 9

1.   Zaświadczenia wymagane w związku działalnością transportową prowadzoną na potrzeby własne, zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, muszą być zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

2.   Przedsiębiorstwa występujące z wnioskiem o wydanie zaświadczenia przekazują organowi wydającemu dowód lub zapewnienie, że spełnione są warunki ustanowione w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009.

3.   W trakcie przejazdu w każdym pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usługi objętej systemem zaświadczeń musi znajdować się zaświadczenie lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia, które okazuje się na żądanie każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

4.   Zaświadczenia są ważne przez okres nie dłuższy niż pięć lat.

SEKCJA IV

PRZEKAZYWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Artykuł 10

Dane dotyczące przewozów kabotażowych, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009, przekazywane są w formie tabeli, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

SEKCJA V

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 11

1.   Państwa członkowskie mogą zezwolić na korzystanie do dnia 31 grudnia 2015 r. z istniejących zapasów formularzy przewozu, wniosków o wydanie zezwolenia, zezwoleń i zaświadczeń sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2121/98.

2.   Pozostałe państwa członkowskie przyjmują te formularze przejazdu i wnioski o wydanie zezwolenia na swoim terytorium do dnia 31 grudnia 2015 r.

3.   Zezwolenia i zaświadczenia sporządzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2121/98 i wydane przed dniem 31 grudnia 2015 r. zachowują ważność do dnia wygaśnięcia ich ważności.

Artykuł 12

Rozporządzenie (WE) nr 2121/98 traci moc.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88.

(2)  Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK II

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK III

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK IV

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK V

Image

Tekst z obrazka

Image

Tekst z obrazka

ZAŁĄCZNIK VI

Image

Tekst z obrazka

Top