EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0114

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 114/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

OJ L 38, 7.2.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/114/oj

7.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/22


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 114/2014

z dnia 4 lutego 2014 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (2). Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Monitor kolorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), o wymiarze przekątnej ekranu w przybliżeniu 54 cm (21 cali), o wymiarach (bez podstawy) w przybliżeniu 37 cm × 47 cm × 7 cm, posiadający:

rozdzielczość 1 200 × 1 600 pikseli,

format obrazu 3:4,

rozmiar piksela 0,270 mm,

częstotliwość poziomego skanowania od 31 do 76 kHz,

częstotliwość pionowego skanowania od 49 do 61 Hz,

maksymalną jasność 250 cd/m2, która może być kalibrowana,

całkowity kąt widzenia 170°, poziomy i pionowy,

kontrast 550:1,

czas reakcji 30 ms,

przyciski zasilania i regulacji, włącznie z wybieraniem trybu kalibracji.

Jest on wyposażony w następujące interfejsy:

DVI–I,

mini D-sub,

jedno USB upstream i dwa USB downstream.

Ma on funkcję obracania (pivot) o 90°.

Posiada on podstawę z mechanizmem obrotowo-uchylnym i powierzchnię przeciwodblaskową. Może być on także zamocowany na ścianie.

Produkt jest zgodny ze standardami DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), włącznie z częścią 14, co pozwala użytkownikowi na bardzo precyzyjne ustawianie wartości promieniowania gamma, jasności i temperatury barwowej oraz umożliwia wyświetlanie na monitorze obrazów w gradacji kolorów i skali szarości z dokładnością wymaganą w diagnostyce medycznej.

Monitor jest przedstawiany do użytku w systemach medycznych do wyświetlania obrazów radiograficznych w diagnostyce klinicznej.

8528 59 31

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 8528, 8528 59 i 8528 59 31.

Ze względu na jego obiektywne cechy charakterystyczne, takie jak zgodność ze standardami DICOM, pozwalającymi użytkownikowi na ustawianie bardzo precyzyjnych wartości promieniowania gamma, jasności i temperatury barwowej oraz możliwość wyświetlania na monitorze obrazów w gradacji kolorów i skali szarości z dokładnością wymaganą w diagnostyce medycznej, zamierzonym wykorzystaniem monitora jest jego użycie jako wyświetlacz stosowany w systemach medycznych do wyświetlania obrazów radiograficznych w diagnostyce klinicznej. Monitor nie jest uważany za będący w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemie do automatycznego przetwarzania danych (ADP) objętym pozycją 8471. Wyklucza się zatem klasyfikację do podpozycji CN 8528 51 00.

Ponieważ monitor jest zdolny do wyświetlania sygnałów z maszyny ADP na poziomie wystarczającym do praktycznego użycia z maszyną ADP, jest on uważany za zdolny do wyświetlania sygnałów z maszyn do automatycznego przetwarzania danych z dopuszczalnym poziomem funkcjonalności.

Monitor należy zatem klasyfikować do kodu CN 8528 59 31 jako płaskie wyświetlacze panelowe zdolne do wyświetlania sygnałów z maszyn do automatycznego przetwarzania danych przy dopuszczalnym poziomie funkcjonalności z ekranem, w którym zastosowano ciekłokrystaliczną technologię wyświetlania (LCD).


Top