EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/28


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9

(wersja przekształcona)

(EBC/2014/31)

(2014/528/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze oraz art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2013/4 (1) zostały zmienione w znacznym zakresie. Jako że w wytycznych EBC/2013/4 wprowadzane są dalsze zmiany, dla jasności prawa należy sporządzić ich wersję przekształconą.

(2)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Ogólne warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu, zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14 (2).

(3)

W dniach 8 grudnia 2011 r. i 20 czerwca 2012 r. Rada Prezesów zdecydowała o podjęciu dodatkowych środków wzmożonego wsparcia kredytowego wspierających akcję kredytową banków oraz płynność na rynku pieniężnym strefy euro, w tym środków określonych w decyzji EBC/2011/25 (3). Ponadto odniesienia do wskaźnika rezerwy zawarte w wytycznych EBC/2007/9 (4) powinny zostać ujednolicone ze zmianami rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (5), wprowadzonymi na mocy rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1358/2011 (EBC/2011/26) (6).

(4)

Decyzja EBC/2012/4 (7) stanowi, iż KBC nie powinny być zobowiązane do przyjmowania jako zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu kwalifikowanych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo członkowskie objęte programem Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub przez państwo członkowskie, którego ocena kredytowa nie jest zgodna z wartością referencyjną określającą minimalne wymogi Eurosystemu w zakresie wysokiej jakości kredytowej.

(5)

Decyzją EBC/2012/12 (8) zmieniono wyjątek od zakazu dotyczącego bliskich powiązań ustanowionego w pkt 6.2.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 w odniesieniu do własnego wykorzystywania przez kontrahentów własnych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo jako zabezpieczenia.

(6)

W dniu 2 sierpnia 2012 r. decyzję EBC/2011/25 zastąpiono wytycznymi EBC/2012/18 (9), które KBC wprowadziły do swoich ram regulacyjnych lub umownych. Wytyczne EBC/2012/18 pozwoliły również kontrahentom biorącym udział w operacjach kredytowych Eurosystemu na podnoszenie w wyjątkowych sytuacjach poziomu własnego wykorzystania obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, będących w ich posiadaniu na dzień 3 lipca 2012 r., po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Prezesów. Do przedstawionego Radzie Prezesów wniosku o wydanie uprzedniej zgody powinien być dołączany plan finansowania.

(7)

Wytyczne EBC/2012/18 zostały w dniu 10 października 2012 r. zmienione wytycznymi EBC/2012/23 (10), które tymczasowo rozszerzyły kryteria kwalifikowania aktywów wykorzystywanych jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, przyjmując jako kwalifikowane aktywa na potrzeby operacji polityki pieniężnej rynkowe instrumenty dłużne denominowane w funtach szterlingach, jenach lub dolarach amerykańskich. Do takich rynkowych instrumentów dłużnych zastosowano obniżki wartości odzwierciedlające historyczną zmienność odpowiednich kursów walutowych.

(8)

W celu zapewnienia stosowania przez wszystkie KBC jednolitych warunków wytyczne EBC/2013/2 (11) określają szczegółowo procedurę mającą zastosowanie do wcześniejszej spłaty dłuższych operacji refinansujących przez kontrahentów. W szczególności, jeżeli kontrahent podjął decyzję o wcześniejszej spłacie, w przypadku częściowego lub całkowitego braku rozliczenia przez tego kontrahenta do dnia wymagalności kwoty podlegającej spłacie na rzecz danego KBC zastosowanie mają sankcje określone w dodatku 6 do załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

(9)

Wytyczne EBC/2012/18 zostały dodatkowo zmienione w celu uwzględnienia w ich treści tekstu decyzji EBC/2012/34 (12) oraz w celu zapewnienia, aby KBC nie były zobowiązane do przyjmowania jako zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu kwalifikowanych niezabezpieczonych obligacji bankowych, które są: a) wyemitowane przez kontrahentów, którzy je wykorzystują, lub przez podmioty blisko z nimi powiązane; oraz b) w pełni gwarantowane przez państwo członkowskie, którego ocena kredytowa nie spełnia standardów wysokiej jakości kredytowej Eurosystemu i które zostało uznane przez Radę Prezesów za realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

(10)

Dla zapewnienia jasności i prostoty prawa w dniu 20 marca 2013 r. wytyczne EBC/2012/18 zostały zastąpione wytycznymi EBC/2013/4, które KBC wprowadziły do swoich ram regulacyjnych lub umownych.

(11)

Dla zapewnienia jasności i prostoty prawa treść decyzji EBC/2011/4 (13), EBC/2011/10 (14) oraz EBC/2012/32 (15) została włączona do wytycznych EBC/2013/4 wraz ze wszystkimi pozostałymi tymczasowymi środkami dotyczącymi operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń.

(12)

Wytyczne EBC/2013/4 zostały znowelizowane w dniu 5 lipca 2013 r. przez decyzję EBC/2013/22 (16) i w dniu 12 marca 2014 r. przez wytyczne EBC/2014/12 (17) w celu uwzględnienia państw członkowskich strefy euro uważanych przez Radę Prezesów za realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak również dla uwzględnienia zmian w ramach prawnych Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń. Po późniejszych zmianach listy państw członkowskich strefy euro realizujących program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego konieczne stało się dalsze dostosowanie wytycznych EBC/2013/4.

(13)

Decyzja EBC/2013/36 (18) dostosowuje redukcje wartości oraz postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia mające zastosowanie do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami przyjmowanych zgodnie z dodatkowymi tymczasowymi środkami dotyczącymi operacji refinansujących Eurosystemu przewidzianymi w wytycznych EBC/2013/4 oraz zmienia kryteria kwalifikowania stosowane zgodnie z nimi do dodatkowych należności kredytowych.

(14)

Dla zapewnienia jasności i prostoty prawa treść decyzji EBC/2013/22 oraz EBC/2013/36 powinna zostać włączona do niniejszych wytycznych.

(15)

W dniu 22 maja 2014 r. Rada Prezesów zdecydowała, że — obok określonych dodatkowych należności kredytowych już objętych wytycznymi EBC/2013/4 — KBC mogą przyjmować określone krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe, które nie spełniałyby kryteriów kwalifikowania dla aktywów rynkowych, o ile spełniają one kryteria kwalifikowania i środki kontroli ryzyka określone przez Radę Prezesów. Decyzja ta oznacza konieczność dalszego dostosowania wytycznych EBC/2013/4.

(16)

Dodatkowe środki określone w niniejszych wytycznych powinny obowiązywać tymczasowo, do momentu, gdy Rada Prezesów uzna, że nie są one już niezbędne do zapewnienia odpowiedniego mechanizmu transmisji polityki pieniężnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Dodatkowe środki dotyczące operacji refinansujących i kwalifikowanego zabezpieczenia

1.   Określone w niniejszych wytycznych zasady prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu oraz kryteria kwalifikowania zabezpieczeń stosuje się w związku z postanowieniami wytycznych EBC/2011/14.

2.   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych wytycznych, a postanowieniami wytycznych EBC/2011/14 wdrożonymi na poziomie krajowym przez KBC, stosuje się postanowienia niniejszych wytycznych. W braku odmiennych postanowień niniejszych wytycznych KBC kontynuują stosowanie wszystkich przepisów wytycznych EBC/2011/14 w niezmieniony sposób.

3.   Na potrzeby art. 6 ust. 1 i art. 8 Republikę Grecką i Republikę Cypryjską uważa się za państwa członkowskie strefy euro realizujące program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Artykuł 2

Możliwość ograniczania kwoty lub wypowiadania dłuższych operacji refinansujących

1.   Eurosystem może zdecydować, że pod pewnymi warunkami kontrahenci będą mogli ograniczać kwotę określonych dłuższych operacji refinansujących, lub takie operacje wypowiadać, przed ich terminem zapadalności (takie ograniczenie kwoty lub wypowiedzenie zwane są dalej łącznie „wcześniejszą spłatą”). W ogłoszeniu o przetargu zamieszcza się informację, czy możliwość ograniczenia kwoty lub wypowiedzenia danej operacji przed terminem zapadalności jest przewidziana, a także podaje się dzień, od którego dopuszcza się skorzystanie z takiej możliwości. Informacje te mogą być podane w innej formie uznanej przez Eurosystem za właściwą.

2.   Kontrahent może skorzystać z możliwości ograniczenia kwoty lub wypowiedzenia dłuższej operacji refinansującej przed terminem jej zapadalności poprzez powiadomienie danego KBC o kwocie, jaką zamierza spłacić w ramach procedury wcześniejszej spłaty, a także o dniu, w jakim zamierza dokonać takiej wcześniejszej spłaty, najpóźniej na tydzień przed tym dniem. O ile Eurosystem nie postanowi inaczej, wcześniejszej spłaty można dokonać każdego dnia, w którym następuje rozliczenie przez Eurosystem podstawowej operacji refinansującej, pod warunkiem że kontrahent dokona powiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie, najpóźniej na tydzień przed tym dniem.

3.   Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, staje się wiążące dla kontrahenta na tydzień przed dniem wcześniejszej spłaty, której dotyczy. Częściowy lub całkowity brak rozliczenia przez kontrahenta kwoty wymaganej w ramach procedury wcześniejszej spłaty do dnia wymagalności może skutkować nałożeniem kary finansowej, o której mowa w pkt 1 dodatku 6 do załącznika I do wytycznych EBC/2011/14. Postanowienia pkt 1 dodatku 6, które stosuje się w przypadku naruszenia zasad dotyczących operacji przetargowych, mają zastosowanie do częściowego lub całkowitego braku rozliczenia przez kontrahenta kwoty wymagalnej w dniu wcześniejszej spłaty, o którym mowa w ust. 2. Nałożenie kary finansowej nie narusza prawa KBC do skorzystania ze środków przewidzianych na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w załączniku II do wytycznych EBC/2011/14.

Artykuł 3

Przyjmowanie określonych dodatkowych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami jako zabezpieczenia

1.   Kwalifikowanym zabezpieczeniem operacji polityki pieniężnej Eurosystemu są — obok papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami stanowiących kwalifikowane zabezpieczenie zgodnie z rozdziałem 6 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 — papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, które nie spełniają wymogów w zakresie oceny kredytowej określonych w pkt 6.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, ale które spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikowania mające zastosowanie do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zgodnie z załącznikiem I do wytycznych EBC/2011/14, o ile mają one dwa ratingi na poziomie co najmniej „potrójnego B” (19) wydane dla danej emisji przez akceptowaną zewnętrzną instytucję oceny jakości kredytowej. Papiery te muszą również spełniać następujące wymagania:

a)

aktywa generujące przepływy środków pieniężnych, stanowiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, muszą należeć do jednej z następujących kategorii aktywów: (i) hipotecznych kredytów mieszkaniowych; (ii) pożyczek udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom; (iii) komercyjnych kredytów hipotecznych; (iv) pożyczek samochodowych; (v) należności z leasingu; (vi) pożyczek finansowych dla klientów indywidualnych; (vii) należności z kart kredytowych;

b)

niedopuszczalne jest łączenie w ramach aktywów generujących przepływy środków pieniężnych aktywów należących do różnych kategorii;

c)

aktywa generujące przepływy środków pieniężnych stanowiące zabezpieczenie papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nie mogą obejmować pożyczek, które:

(i)

w momencie emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami są kredytami zagrożonymi; lub

(ii)

w momencie włączenia do papieru wartościowego zabezpieczonego aktywami w trakcie okresu trwania tego papieru wartościowego, na przykład poprzez substytucję lub zastąpienie aktywów generujących przepływy środków pieniężnych, mają status „zagrożonych”; lub

(iii)

w dowolnym momencie są kredytami strukturyzowanymi, konsorcjalnymi lub lewarowanymi;

d)

dokumenty transakcyjne papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami muszą zawierać postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia.

2.   Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w ust. 1, które posiadają dwa ratingi na poziomie co najmniej pojedynczego A (20), podlegają 10 % redukcji wartości.

3.   Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w ust. 1, które nie posiadają dwóch ratingów na poziomie co najmniej pojedynczego A, podlegają 22 % redukcji wartości.

4.   Kontrahent nie może przedstawiać jako zabezpieczenia papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które kwalifikują się zgodnie z ust. 1, jeżeli kontrahent ten albo podmiot trzeci z nim blisko powiązany występuje w odniesieniu do tych papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami jako dostawca transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem stopy procentowej.

5.   KBC mogą przyjmować jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, których zabezpieczenie stanowią hipoteczne kredyty mieszkaniowe, kredyty udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom lub oba te rodzaje kredytów, i które nie spełniają wymogów w zakresie oceny kredytowej określonych w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 oraz wymogów określonych w ust. 1 lit. a)–d) oraz ust. 4, ale spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami zgodnie z wytycznymi EBC/2011/14 oraz posiadają dwa ratingi na poziomie co najmniej potrójnego B. Takie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami muszą być wyemitowane przed dniem 20 czerwca 2012 r. i podlegają 22 % redukcji wartości.

6.   Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami z postanowieniami dotyczącymi ciągłości obsługi zadłużenia odpowiadającymi wymogom wytycznych EBC/2013/4, które były ujęte na liście aktywów kwalifikowanych przed dniem 1 października 2013 r., pozostają kwalifikowane do dnia 1 października 2014 r.

7.   Użyte w niniejszym artykule określenia oznaczają:

a)

„hipoteczny kredyt mieszkaniowy” obejmuje, poza kredytem mieszkaniowym zabezpieczonym hipoteką, kredyt mieszkaniowy objęty gwarancją (niebędący mieszkaniowym kredytem hipotecznym), jeżeli gwarancja ta jest płatna niezwłocznie po niewykonaniu zobowiązania. Gwarancja taka może być ustalona w różnych formach umownych, w tym w ramach umów ubezpieczenia, o ile jest udzielona przez podmiot z sektora publicznego lub instytucję finansową podlegającą nadzorowi publicznemu. Ocena kredytowa gwaranta na potrzeby takiej gwarancji musi być na poziomie stopnia 3 jakości kredytowej w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu w trakcie całego okresu trwania transakcji;

b)

terminy „małe przedsiębiorstwo” i „średnie przedsiębiorstwo” oznaczają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej, których deklarowana wartość sprzedaży lub — w przypadku gdy podmioty te są częścią skonsolidowanej grupy — deklarowana wartość sprzedaży grupy nie przekracza 50 mln EUR;

c)

„kredyty zagrożone” obejmują kredyty i pożyczki, w przypadku których doszło do opóźnienia płatności odsetek albo kapitału o co najmniej 90 dni i doszło do niewykonania zobowiązania przez dłużnika zgodnie z definicją z art. 178 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (21), albo gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy płatność zostanie dokonana w całości;

d)

„kredyt strukturyzowany” oznacza strukturę obejmującą podporządkowane należności kredytowe;

e)

„kredyt konsorcjalny” oznacza kredyt udzielony przez grupę kredytodawców skupionych w konsorcjum kredytowym;

f)

„kredyt lewarowany” oznacza kredyt udzielony przedsiębiorstwu, które ma już znaczny poziom zadłużenia korporacyjnego, takiego jak finansowanie wykupu lub przejęcia, który to kredyt wykorzystywany jest do nabycia kapitału własnego przedsiębiorstwa, które jest także dłużnikiem w ramach tego kredytu;

g)

„postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia” oznaczają postanowienia dokumentacji prawnej papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, które obejmują postanowienia dotyczące zastępczego obsługującego zadłużenie albo postanowienia dotyczące pośredniczącego zastępczego obsługującego zadłużenie (w braku postanowień dotyczących zastępczego obsługującego zadłużenie). W przypadku postanowień dotyczących pośredniczącego zastępczego obsługującego zadłużenie wyznaczony pośredniczący zastępczy obsługujący zadłużenie powinien być upoważniony do znalezienia odpowiedniego zastępczego obsługującego zadłużenie w terminie 60 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, tak aby zapewnić terminowe płatności i obsługę papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Postanowienia te powinny także określać zdarzenia stanowiące podstawę zmiany obsługującego i wyznaczenia zastępczego obsługującego. Zdarzenia te mogą być powiązane z ratingami lub niepowiązane z ratingami, np. niewykonanie zobowiązań przez aktualnego obsługującego.

Artykuł 4

Przyjmowanie określonych dodatkowych należności kredytowych jako zabezpieczenia

1.   KBC mogą przyjmować jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu należności kredytowe, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji zabezpieczeń Eurosystemu.

2.   KBC, które podejmą decyzję o przyjmowaniu jako zabezpieczenia należności kredytowych zgodnie z ust. 1, ustalają w tym celu kryteria kwalifikowania zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka poprzez określenie odstępstw od wymogów określonych w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14. Takie kryteria kwalifikowania zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka obejmują kryterium, zgodnie z którym należności kredytowe mają podlegać prawu państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę KBC ustalający dane kryteria kwalifikowania zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Radę Prezesów.

3.   W wyjątkowych okolicznościach KBC mogą, po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Prezesów, przyjmować należności kredytowe:

a)

przy zastosowaniu kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń i środków kontroli ryzyka określonych przez inny KBC zgodnie z ust. 1 i 2;

b)

podlegające prawu państwa członkowskiego innego niż to, w którym siedzibę ma KBC przyjmujący należności kredytowe; lub

c)

należące do puli należności kredytowych lub zabezpieczone aktywami będącymi nieruchomościami, o ile prawo właściwe dla należności kredytowej lub odpowiedniego dłużnika (lub, w stosownych przypadkach, gwaranta) jest prawem dowolnego państwa członkowskiego UE innego niż państwo członkowskie, w którym ma siedzibę KBC przyjmujący należności kredytowe.

4.   Inny KBC może udzielić wsparcia KBC przyjmującemu należności kredytowe zgodnie z ust. 1 tylko w przypadku dwustronnego porozumienia pomiędzy tymi KBC i po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Prezesów.

Artykuł 5

Przyjmowanie określonych krótkoterminowych instrumentów dłużnych jako zabezpieczenia

1.   KBC mogą przyjmować jako zabezpieczenie operacji polityki pieniężnej Eurosystemu określone krótkoterminowe instrumenty dłużne, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji zabezpieczeń Eurosystemu dla aktywów rynkowych określonych w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.

2.   KBC, które podejmą decyzję o przyjmowaniu jako zabezpieczenia krótkoterminowych instrumentów dłużnych zgodnie z ust. 1, ustalają w tym celu kryteria kwalifikowania zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka, o ile spełniają one minimalne standardy określone przez Radę Prezesów. Takie kryteria kwalifikowania zabezpieczeń i środki kontroli ryzyka obejmują następujące kryteria znajdujące zastosowanie do krótkoterminowych instrumentów dłużnych.

a)

Są one emitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe (22) z siedzibą w strefie euro. Gwarant krótkoterminowego instrumentu dłużnego (o ile występuje) musi również być przedsiębiorstwem niefinansowym z siedzibą w strefie euro, chyba że gwarancja nie jest konieczna do tego, aby krótkoterminowy instrument dłużny spełniał wymogi przepisów dotyczących ustalania wysokich standardów jakości kredytowej określone w lit. d).

b)

Nie są one dopuszczone do obrotu na rynku uważanym przez Eurosystem za akceptowany zgodnie z pkt 6.2.1.5 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

c)

Są one denominowane w euro.

d)

Spełniają one wymogi wysokich standardów jakości kredytowej ustalone przez odpowiedni KBC, stosowane zamiast wymogów pkt 6.3.2 i 6.3.3 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

e)

W pozostałym zakresie, niż określono w lit. a)–d), odpowiadają kryteriom Eurosystemu kwalifikacji aktywów rynkowych określonym w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14.

3.   KBC nie może przyjmować jako zabezpieczenia zgodnie z ust. 1 i 2 krótkoterminowych instrumentów dłużnych, które są emitowane w strefie euro:

a)

w innym KBC; lub

b)

w centralnym depozycie papierów wartościowych, który (i) otrzymał pozytywną ocenę Eurosystemu zgodnie ze standardami i procedurami oceny opisanymi w zasadach ramowych dotyczących oceny systemów rozrachunku papierów wartościowych i powiązań między nimi na potrzeby ich zatwierdzania do wykorzystania w operacjach kredytowych Eurosystemu (23); oraz (ii) ma siedzibę w państwie członkowskim strefy euro, w którym ma siedzibę inny KBC; chyba że dokonuje tego zgodnie z umową dwustronną z tym innym KBC.

4.   Dla celów niniejszego artykułu „krótkoterminowe instrumenty dłużne” oznaczają instrumenty dłużne o zapadalności nie dłuższej niż 365 dni w momencie emisji oraz w dowolnym późniejszym czasie.

Artykuł 6

Przyjmowanie określonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo jako zabezpieczenia

1.   KBC nie są zobowiązane do przyjmowania jako zabezpieczenia operacji kredytowych Eurosystemu kwalifikowanych niezabezpieczonych obligacji bankowych, które:

a)

nie spełniają wymogów Eurosystemu w zakresie wysokiej jakości kredytowej;

b)

zostały wyemitowane przez kontrahenta, który je wykorzystuje, lub przez podmioty blisko z nim powiązane;

c)

są w pełni gwarantowane przez państwo członkowskie:

(i)

którego ocena kredytowa nie spełnia standardów wysokiej jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących emitentów i gwarantów aktywów rynkowych określonych w pkt 6.3.1 i 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14; oraz

(ii)

które w ocenie Rady Prezesów realizuje program Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

2.   KBC informują Radę Prezesów o każdym przypadku nieprzyjęcia jako zabezpieczenia papierów wartościowych opisanych w ust. 1.

3.   Kontrahenci nie mogą przedstawiać jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu niezabezpieczonych obligacji bankowych wyemitowanych przez siebie i gwarantowanych przez organ administracji publicznej kraju EOG uprawniony do nakładania podatków, ani takich obligacji wyemitowanych przez podmioty z nimi blisko powiązane, ponad wartość nominalną takich obligacji już przedstawionych jako zabezpieczenie na dzień 3 lipca 2012 r.

4.   W wyjątkowych okolicznościach Rada Prezesów może zdecydować o tymczasowym wyłączeniu stosowania wymogu określonego w ust. 3 na maksymalny okres trzech lat. Do wniosku o wyłączenie dołącza się plan finansowania, wskazujący w jaki sposób kontrahent ubiegający się o wyłączenie stopniowo zaprzestanie własnego wykorzystywania niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, nie później niż trzy lata od zatwierdzenia wyłączenia. Wyłączenia przyznane już od dnia 3 lipca 2012 r. obowiązują do terminu ich odnowienia.

Artykuł 7

Przyjmowanie określonych aktywów denominowanych w funtach szterlingach, jenach lub dolarach amerykańskich jako kwalifikowanego zabezpieczenia

1.   Denominowane w funtach szterlingach, jenach lub dolarach amerykańskich rynkowe instrumenty dłużne określone w pkt 6.2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14 stanowią kwalifikowane zabezpieczenie na potrzeby operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, o ile: a) zostały wyemitowane oraz są rejestrowane/rozliczane w strefie euro; b) ich emitent ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz c) spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji określone w pkt 6.2.1 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14.

2.   Do takich rynkowych instrumentów dłużnych Eurosystem stosuje następujące obniżki wartości: a) obniżkę o 16 % w przypadku aktywów denominowanych w funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich; oraz b) obniżkę o 26 % w przypadku aktywów denominowanych w jenach.

3.   Kwalifikowanym zabezpieczeniem operacji polityki pieniężnej Eurosystemu są także rynkowe instrumenty dłużne opisane w ust. 1, o kuponach powiązanych z jedną stopą rynku pieniężnego waluty, w jakiej są denominowane, lub z indeksem inflacji, niecechujące się złożonymi strukturami, takimi jak „discrete range”, „range accrual” lub „ratchet” lub innymi podobnymi złożonymi strukturami w odniesieniu do danego kraju.

4.   Po uzyskaniu zgody Rady Prezesów EBC może opublikować na swojej stronie internetowej pod adresem www.ecb.europa.eu wykaz innych akceptowanych referencyjnych stóp procentowych walut obcych, poza tymi, o których mowa w ust. 3.

5.   Do aktywów rynkowych denominowanych w walutach obcych stosuje się wyłącznie art. 1, 3, 6, 7 i 9 niniejszych wytycznych.

Artykuł 8

Zawieszenie stosowania wymogów w zakresie jakości kredytowej w odniesieniu do określonych instrumentów rynkowych

1.   Zawiesza się stosowanie minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej określonych w zasadach oceny jakości kredytowej Eurosystemu dotyczących aktywów rynkowych, zawartych w pkt 6.3.2 załącznika I do wytycznych EBC/2011/14, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

2.   Wymogi Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej nie mają zastosowania do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez rządy centralne państw członkowskich strefy euro w ramach programu Unii Europejskiej/Międzynarodowego Funduszu Walutowego, chyba że Rada Prezesów zdecyduje, że dane państwo członkowskie nie spełnia warunków udzielenia wsparcia finansowego lub warunków programu makroekonomicznego.

3.   Rynkowe instrumenty dłużne emitowane lub w pełni gwarantowane przez rząd centralny Republiki Greckiej lub Republiki Cypryjskiej podlegają określonym redukcjom wartości, wskazanym odpowiednio w załącznikach I i II do niniejszych wytycznych.

Artykuł 9

Skuteczność, wdrożenie i stosowanie

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem 9 lipca 2014 r.

2.   KBC podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami art. 1 ust. 3, art. 3 ust. 2, 3, 5 i 6, art. 3 ust. 7 lit. g), art. 4 ust. 3 lit. c) i art. 8 ust. 3, oraz stosują niniejsze wytyczne od dnia 20 sierpnia 2014 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych ze środkami dotyczącymi art. 1 ust. 3, art. 3 ust. 2, 3, 5 i 6, art. 3 ust. 7 lit. g), art. 4 ust. 3 lit. c) i art. 8 ust. 3 najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2014 r., a o środkach związanych z art. 5 zgodnie z procedurami określonymi przez Radę Prezesów.

3.   Artykuł 6 stosuje się do dnia 28 lutego 2015 r.

Artykuł 10

Zmiana wytycznych EBC/2007/9

W części 5 załącznika III akapit poniżej tabeli 2 otrzymuje brzmienie:

„Obliczanie wysokości odliczeń ryczałtowych dla celów kontrolnych (R6):

Odliczenie ryczałtowe: odliczenie stosuje się do każdej instytucji kredytowej. Każda instytucja kredytowa odejmuje maksymalną kwotę ryczałtu, którego celem jest zmniejszenie kosztów administracyjnych zarządzania małą rezerwą obowiązkową. Jeżeli [podstawa naliczania rezerwy × wskaźnik rezerwy] jest mniejsze niż 100 000 EUR, odliczenie ryczałtowe wynosi [podstawa naliczania rezerwy × wskaźnik rezerwy]. Jeżeli [podstawa naliczania rezerwy × wskaźnik rezerwy] jest większe lub równe 100 000 EUR, odliczenie ryczałtowe wynosi 100 000 EUR. Instytucje, którym umożliwiono przekazywanie danych statystycznych dotyczących skonsolidowanej podstawy naliczania rezerwy jako grupie (jak wskazano w załączniku III, część 2, sekcja 1 rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32)), utrzymują rezerwę obowiązkową poprzez jedną z instytucji w grupie, która działa jako pośrednik wyłącznie na rzecz tych instytucji. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 września 2003 r. dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (24), w przypadku takim tylko grupa jako całość jest uprawniona do dokonania odliczenia ryczałtowego.

Rezerwę obowiązkową (lub »rezerwę wymaganą«) nalicza się w następujący sposób:

Rezerwa obowiązkowa (lub »rezerwa wymagana«) = podstawa naliczania rezerwy × wskaźnik rezerwy – odliczenie ryczałtowe

Wskaźnik rezerwy stosuje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9).

Artykuł 11

Utrata mocy obowiązującej

1.   Z dniem 20 sierpnia 2014 r. tracą moc wytyczne EBC/2013/4.

2.   Odniesienia do wytycznych EBC/2013/4 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszych wytycznych i odczytywać zgodnie z tabelą zgodności zawartą w załączniku IV.

Artykuł 12

Adresaci

Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 lipca 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne EBC/2013/4 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23).

(2)  Wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1).

(3)  Decyzja EBC/2011/25 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 65).

(4)  Wytyczne EBC/2007/9 z dnia 1 sierpnia 2007 r. r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (Dz.U. L 341 z 27.12.2007, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10).

(6)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1358/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2011/26) (Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 51).

(7)  Decyzja EBC/2012/4 z dnia 21 marca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 91 z 29.3.2012, s. 27).

(8)  Decyzja EBC/2012/12 z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2011/25 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 186 z 14.7.2012, s. 38).

(9)  Wytyczne EBC/2012/18 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 218 z 15.8.2012, s. 20).

(10)  Wytyczne EBC/2012/23 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 284 z 17.10.2012, s. 14).

(11)  Wytyczne EBC/2013/2 z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 34 z 5.2.2013, s. 18).

(12)  Decyzja EBC/2012/34 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (Dz.U. L 14 z 18.1.2013, s. 22).

(13)  Decyzja EBC/2011/4 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii (Dz.U. L 94 z 8.4.2011, s. 33).

(14)  Decyzja EBC/2011/10 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii (Dz.U. L 182 z 12.7.2011, s. 31).

(15)  Decyzja EBC/2012/32 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką (Dz.U. L 359 z 29.12.2012, s. 74).

(16)  Decyzja EBC/2013/22 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii (Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 27).

(17)  Wytyczne EBC/2014/12 z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/4 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 166 z 5.6.2014, s. 42).

(18)  Decyzja EBC/2013/36 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (Dz.U. L 301 z 12.11.2013, s. 13).

(19)  Rating na poziomie „potrójnego B” oznacza rating na poziomie co najmniej „Baa3” w klasyfikacji Moody's, „BBB–” w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor's lub „BBBL” w klasyfikacji DBRS.

(20)  Rating na poziomie „pojedynczego A” oznacza rating na poziomie co najmniej „A3” w klasyfikacji Moody's, „A–” w klasyfikacji Fitch lub Standard & Poor's oraz „AL” w klasyfikacji DBRS.

(21)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(22)  Przedsiębiorstwa niefinansowe (określane też jako „spółki niefinansowe”) są zdefiniowane w Europejskim Systemie Rachunków Narodowych i Regionalnych z 1995 r. (ESA 95).

(23)  „Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations”, publikacja dostępna na stronie internetowej EBC www.ecb.europa.eu.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz redukcji wartości mający zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką

Greckie obligacje skarbowe (GGBs)

Klasa zapadalności

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów z kuponem o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów zerokuponowych

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligacje banków gwarantowane przez państwo (GGBBs) i obligacje przedsiębiorstw niefinansowych gwarantowane przez państwo

Klasa zapadalności

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów z kuponem o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów zerokuponowych

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz redukcji wartości mający zastosowanie do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką

Greckie obligacje skarbowe (GGBs)

Klasa zapadalności

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów z kuponem o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów zerokuponowych

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

>10

57,0

71,0

Obligacje banków gwarantowane przez państwo (GGBBs) i obligacje przedsiębiorstw niefinansowych gwarantowane przez państwo

Klasa zapadalności

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów z kuponem o stałym oprocentowaniu i o zmiennym oprocentowaniu

Redukcje wartości mające zastosowanie do instrumentów zerokuponowych

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

>10

67,5

81,0


ZAŁĄCZNIK III

WYTYCZNE, KTÓRE UTRACIŁY MOC, WRAZ Z LISTĄ KOLEJNYCH ZMIAN

Wytyczne EBC/2013/4 (Dz.U. L 95 z 5.4.2013, s. 23)

Wytyczne EBC/2014/12 (Dz.U. L 166 z 5.6.2014, s. 42)


ZAŁĄCZNIK IV

TABELA ZGODNOŚCI

Wytyczne EBC/2013/4

Niniejsze wytyczne

Art. 1 i 2

Art. 1 i 2

Art. 3 ust. 4 i 5

Art. 3 ust. 4 i 5

Art. 3 ust. 6

Art. 3 ust. 7

Art. 4

Art. 4

Art. 3 ust. 6 pkt 1

Art. 3 ust. 7 lit. a)

Art. 3 ust. 6 pkt 2

Art. 3 ust. 7 lit. b)

Art. 3 ust. 6 pkt 3

Art. 3 ust. 7 lit. c)

Art. 3 ust. 6 pkt 4

Art. 3 ust. 7 lit. d)

Art. 3 ust. 6 pkt 5

Art. 3 ust. 7 lit. e)

Art. 3 ust. 6 pkt 6

Art. 3 ust. 7 lit. f)

Art. 5

Art. 5

Art. 6

Art. 6

Art. 7

Art. 7

Art. 8

Art. 8

Art. 9

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 11

Art. 12

Wytyczne EBC/2014/12

Niniejsze wytyczne

Art. 1 ust. 1

Art. 1 ust. 3

Art. 1 ust. 2

Art. 3 ust. 1

Decyzja EBC/2013/22

Niniejsze wytyczne

Art. 1 ust. 1

Art. 1 ust. 3

Art. 1 ust. 2

Art. 8 ust. 3

Załącznik

Załącznik II

Decyzja EBC/2013/36

Niniejsze wytyczne

Art. 2 ust. 1 lit. a)

Art. 3 ust. 2

Art. 2 ust. 1 lit. b)

Art. 3 ust. 3

Art. 2 ust. 2

Art. 3 ust. 5

Art. 3 ust. 2

Art. 3 ust. 7 lit. g)

Art. 3 ust. 3

Art. 3 ust. 6

Art. 4 lit. c)

Art. 4 ust. 3 lit. c)


Top