EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/1


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

w sprawie statystyki monetarnej i finansowej

(wersja przekształcona)

(EBC/2014/15)

(2014/810/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (2),

uwzględniając dyrektywę Rady 86/635/EEC z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i pozostałych instytucji finansowych (3),

uwzględniając wytyczne EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2007/9 (5) zostały w znacznym stopniu zmienione. Ponieważ konieczna jest kolejna ich nowelizacja, zwłaszcza w świetle rozporządzenia (UE) nr 549/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych i wynikających z nich zmian odpowiednich rozporządzeń statystycznych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), powinny one zostać przekształcone z uwagi na wymogi przejrzystości.

(2)

W celu sporządzania zagregowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF) strefy euro oraz poszczególnych państw członkowskich, których walutą jest euro (dalej zwanych „państwami członkowskimi strefy euro”), jak również bilansu skonsolidowanego sektora MIF strefy euro oraz odpowiednich agregatów monetarnych strefy euro, EBC wymaga przekazywania danych dotyczących bilansu EBC oraz bilansów sektora MIF państw członkowskich strefy euro. Dane te mają być przekazywane przez krajowe banki centralne (KBC) zgodnie z niniejszymi wytycznymi oraz z wykorzystaniem danych zebranych zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (7).

(3)

Na potrzeby sporządzania agregatów monetarnych EBC zbiera od KBC państw członkowskich strefy euro informacje statystyczne o instytucjach świadczących żyro pocztowe, przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 (EBC/2013/39) (8), oraz o aktywach i pasywach instytucji rządowych szczebla centralnego zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

(4)

EBC sporządza zagregowane bilanse podgrup sektora MIF, w szczególności funduszy rynku pieniężnego (FRP) i instytucji kredytowych. Na potrzeby sporządzania takiej statystyki dla strefy euro i poszczególnych państw członkowskich strefy euro EBC zbiera od KBC dane o aktywach i pasywach FRP zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

(5)

KBC może przekazywać Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) uzupełniające dane bilansowe sektora MIF za pośrednictwem EBC, zgodnie z formularzami określonymi w niniejszych wytycznych.

(6)

Na potrzeby pogłębionej analizy zmian w zakresie udzielania kredytów MIF przedsiębiorstwom niefinansowym strefy euro oraz w poszczególnych państw członkowskich strefy euro EBC wymaga od KBC przekazywania dostępnych danych o kredytach MIF udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym w podziale według branży ich działalności. Wymogi dotyczące tych danych określone są w niniejszych wytycznych.

(7)

W celu uzupełnienia analizy rozwoju kredytowania w strefie euro i poszczególnych państwach członkowskich strefy euro wymaga się od KBC przekazywania informacji o liniach kredytowych MIF w podziale według sektorów instytucjonalnych zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

(8)

Na potrzeby sporządzania statystyki podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej instytucji kredytowych strefy euro i poszczególnych państw członkowskich strefy euro zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) EBC wymaga od KBC przekazywania danych zgodnie z niniejszymi wytycznymi. KBC przekazują je, wykorzystując dane zebrane od instytucji kredytowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

(9)

Na potrzeby sporządzania statystyki stóp procentowych stosowanych przez MIF do depozytów oraz kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych strefy euro oraz poszczególnych państw członkowskich strefy euro EBC zbiera od KBC informacje zgodnie z niniejszymi wytycznymi. KBC przekazują swoje dane, wykorzystując dane zebrane zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) (9).

(10)

EBC sporządza statystykę aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (FI) oraz podmiotów sekurytyzacyjnych (PS) zaangażowanych w transakcje sekurytyzacji dla strefy euro i poszczególnych państw członkowskich strefy euro na podstawie danych przekazywanych przez KBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi. KBC przekazują swoje dane, wykorzystując dane zebrane zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) (10) i rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40) (11).

(11)

W celu pozyskania informacji o wielkości emisji pieniądza elektronicznego i zmianach w tym zakresie EBC wymaga od KBC przekazywania informacji statystycznych o instytucjach pieniądza elektronicznego zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

(12)

EBC prowadzi bazę danych rejestru instytucji i jednostek powiązanych (RIAD), centralny rejestr danych o jednostkach instytucjonalnych istotnych dla potrzeb statystycznych. RIAD przechowuje, między innymi, listę MIF, FI, PS oraz instytucji istotnych dla statystyki płatności. Niniejsze wytyczne określają zasady przekazywania EBC przez KBC wymaganych danych.

(13)

EBC sporządza statystykę aktywów i pasywów funduszy emerytalno-rentowych (FE) strefy euro i poszczególnych państw członkowskich strefy euro w oparciu o dane przekazywane przez KBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

(14)

W celu pozyskania informacji o działalności pośredników finansowych, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych, EBC wymaga od KBC przekazywania informacji statystycznych o domach maklerskich, instytucjach finansowych zajmujących się kredytowaniem oraz pozostałych pośrednikach finansowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Ponadto EBC wymaga od KBC przekazywania informacji statystycznych o partnerach centralnych (CCP).

(15)

EBC sporządza statystykę emisji papierów wartościowych dla strefy euro i poszczególnych państw członkowskich strefy euro. Ramy tej statystyki opierają się w dużej mierze na informacjach zbieranych przez EBC od KBC zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

(16)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 EBC sporządza bilans płatniczy strefy euro i powiązane z nim statystyki zagraniczne oraz wymaga od państw członkowskich strefy euro przekazywania danych dotyczących krajowych bilansów płatniczych. Oceny jakości statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych strefy euro należy dokonywać w oparciu o ramowe zasady dotyczące jakości statystyki EBC, które obejmują, między innymi, gwarancję zapewnienia odpowiedniej spójności ze statystyką monetarną i finansową strefy euro (12).

(17)

Na potrzeby sporządzania danych dotyczących strukturalnych wskaźników finansowych strefy euro, danych skonsolidowanych dla grup bankowych strefy euro oraz danych dotyczących ekspozycji kredytowych dużych grup bankowych strefy euro w podziale według sektorów i regionów EBC wymaga od KBC przekazywania informacji statystycznych zgodnie z formularzami określonymi w niniejszych wytycznych.

(18)

Na potrzeby analizy rozwoju systemów płatniczych strefy euro i monitorowania stopnia ich integracji EBC wymaga od KBC przekazywania danych zgodnie z niniejszymi wytycznymi, które uzupełniają rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43) (13),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze wytyczne określają obowiązki KBC w zakresie przekazywania EBC statystyki monetarnej i finansowej.

KBC przekazują pozycje, o których mowa w art. 3–26, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II oraz zgodnie ze standardami sprawozdawczości elektronicznej określnymi w załączniku III. EBC informuje KBC, do września każdego roku, o dokładnych terminach przekazywania danych, w formie kalendarza sprawozdawczego na następny rok.

W przypadkach przyjęcia euro stosuje się następujące zasady:

a)

W odniesieniu do statystyki bilansowej MIF i FRP oraz statystyki aktywów i zobowiązań FI i PS, KBC państw członkowskich, których walutą nie jest euro (dalej zwanych „państwami członkowskimi spoza strefy euro”), a które przyjęły euro po wejściu w życie niniejszych wytycznych, przekazują EBC dane historyczne obejmujące wszystkie okresy od przystąpienia do Unii, a co najmniej obejmujące trzy lata przed przystąpieniem do strefy euro. KBC sporządza dane tak, jakby dane państwo członkowskie było częścią strefy euro przez wszystkie te okresy. W celu realizacji tego wymogu zaleca się KBC krajów, które przystępują do Unii, wdrożenie wymogów dotyczących tych danych zgodnie z tabelami określonymi dla państw członkowskich spoza strefy euro.

b)

Poza tym wymogiem ogólnym stosuje się następujące zasady w odniesieniu do statystyki pozycji bilansowych MIF:

(i)

dane historyczne obejmują również okres trzech lat przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii, chyba że uzgodniono inaczej z EBC;

(ii)

KBC państw członkowskich strefy euro przekazują pozycje wobec państw członkowskich, które przyjęły euro po wejściu w życie niniejszych wytycznych, za okres trzech lat przed rozszerzeniem strefy euro, chyba że uzgodniono inaczej z EBC. Zasada ta stosuje się tylko do miesięcznych stanów przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). Obowiązkowe jest przekazywanie tylko tych stanów, których wartość przekracza 50 mln EUR; w innych przypadkach dane przekazywane są na zasadzie dobrowolności.

c)

W odniesieniu do emisji papierów wartościowych szeregi przekazywane EBC obejmują okres od grudnia 1989 r. dla stanów oraz od stycznia 1990 r. dla transakcji.

d)

W odniesieniu do statystyki płatności przekazywane są dane za pięć lat, w tym za ostatni rok sprawozdawczy, na zasadzie najlepszych starań.

a)

Na potrzeby rachunków finansowych potrzebne są kwartalne dane historyczne lub szacunki, zgodne z wymogami znowelizowanego europejskiego systemu rachunków (dalej zwanego „ESA 2010”) określonymi na mocy rozporządzenia (UE) nr 549/2013, dotyczące statystyki bilansowej FI i PS; te dane historyczne lub szacunki określone zostały w załączniku VI tabele 1, 2 i 3. Dane przekazywane są EBC na zasadzie najlepszych starań w następujący sposób: we wrześniu 2014 r. – dane za okres od czwartego kwartału 2012 r. do drugiego kwartału 2014 r.; w grudniu 2014 r. – dane za trzeci kwartał 2014 r.; a w marcu 2015 r. – dane za czwarty kwartał 2014 r.

b)

W celu uniknięcia opóźnienia bieżącej publikacji danych niezbędne są, przekazane na zasadzie najlepszych starań, w terminie do maja 2015 r., dane historyczne lub szacunki dla nowych pozycji o wysokim priorytecie, przyjętych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2014 r.; te dane historyczne lub szacunki określone zostały w załączniku VI tabela 4.

c)

W terminie do maja 2015 r. niezbędne są, przekazane na zasadzie najlepszych starań, dane historyczne lub szacunki dla nowych pozycji o wysokim priorytecie, przyjętych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) i niniejszych wytycznych, określone w załączniku VI tabela 5, za okresy sprawozdawcze, począwszy od czerwca 2014 r.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1.   „podmiot sprawozdający” oraz „rezydent”– podmiot sprawozdający i rezydenta w rozumieniu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98;

2.   „Eurosystem”– KBC państw członkowskich strefy euro oraz EBC;

3.   „instytucje kredytowe”– instytucje kredytowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (14);

4.   „pozostałe MIF”– wszystkie MIF z wyjątkiem banków centralnych.

Artykuł 3

Statystyka pozycji bilansowych MIF

KBC sporządzają i przekazują, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), dwa odrębne bilanse zagregowane w ujęciu brutto: dla podsektora MIF „bank centralny” oraz dla podsektora „pozostałe MIF”.

KBC uzyskują wymagane informacje statystyczne dotyczące ich własnych bilansów z własnych systemów księgowych za pomocą tablic przejścia dostępnych na stronie internetowej EBC (15). Tablice te będą w miarę potrzeb uzupełniane we współpracy z KBC, dla zobrazowania zachodzących zmian, na przykład w celu zapewnienia spójności ze zmienionymi zasadami rachunkowości. Dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej EBC pobiera z własnego bilansu dane, które odpowiadają danym uzyskiwanym przez KBC z ich własnych bilansów.

KBC uzyskują wymagane informacje statystyczne dotyczące bilansów pozostałych MIF poprzez agregację danych bilansowych zebranych od poszczególnych MIF będących rezydentami, z wyłączeniem KBC.

Wymogi te obejmują stany na koniec miesiąca i kwartału, miesięczne i kwartalne korekty dla wyliczania transakcji oraz miesięczne i kwartalne dane dotyczące sekurytyzacji i innych form przeniesienia kredytów i pożyczek. Bilans jest sporządzany według stanu na ostatni dzień kalendarzowy miesiąca/kwartału, bez względu na lokalne dni wolne od pracy; gdy nie jest to możliwe, należy wykorzystać dane dotyczące ostatniego dnia roboczego, zgodnie z zasadami rynku krajowego lub krajowymi zasadami rachunkowości.

Wszystkie pozycje są obowiązkowe; jednakże w odniesieniu do komórek tabeli 3 i 4 z części 3 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) dotyczących państw członkowskich spoza strefy euro stosuje się postanowienia specjalne opisane w ust. 8. Ponadto, w odniesieniu do wymogów załącznika I część 5 tabela 5 do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) dotyczących przekazywania danych o zsekurytyzowanych i wyksięgowanych kredytach i pożyczkach, dla których MIF jest administratorem, KBC mogą rozszerzyć wymogi sprawozdawczości o dane o kredytach i pożyczkach przeniesionych w innej formie, dla których MIF jest administratorem. W zakresie, w jakim te dodatkowe informacje nie są częścią sprawozdawczości na mocy załącznika I część 5 tabela 5 do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), ale są dostępne dla KBC, powinny one zostać przekazane zgodnie z załącznikiem II część 1 tabela 4 do niniejszych wytycznych. W zakresie, w jakim informacje o zsekurytyzowanych lub przeniesionych w innej formie kredytach i pożyczkach, dla których MIF nie jest administratorem, są dostępne dla KBC (np. od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego lub pomocniczych instytucji finansowych będących administratorami kredytów i pożyczek), powinny one zostać przekazane zgodnie z załącznikiem II część 1 tabela 4.

KBC przekazują informacje statystyczne dotyczące pozycji bilansowych zgodnie z załącznikiem II część 1.

EBC wylicza transakcje poprzez obliczenie różnicy pomiędzy stanami na koniec miesiąca, a następnie usunięcie czynników niewynikających z transakcji, korzystając z następujących korekt:

(i)

reklasyfikacje i inne korekty obejmują zmiany stanów bilansowych, które wynikają ze zmian składu i struktury populacji MIF, zmian klasyfikacji instrumentów finansowych i partnerów operacji, zmian definicji statystycznych oraz (częściowej) korekty błędów sprawozdawczych;

(ii)

korekty z tytułu zmiany wyceny wynikającej ze zmian cen obejmują wszelkie zmiany stanów spowodowane oddziaływaniem zmian cen aktywów i pasywów, jak również odzwierciedlają wpływ korekt z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości kredytów i pożyczek; oraz korekty z tytułu zmiany wyceny wynikającej ze zmian kursów walut, obejmujące wszelkie zmiany stanów spowodowane oddziaływaniem zmian kursów walut na aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej.

KBC przekazują EBC miesięczne i kwartalne dane dotyczące reklasyfikacji i innych korekt oraz korekt z tytułu zmiany wyceny wynikającej ze zmian cen, wyliczone zgodnie z załącznikiem IV. Zazwyczaj EBC wylicza korekty z tytułu zmiany wyceny wynikającej ze zmian kursów walut, chociaż w przypadku gdy KBC są w stanie wyliczyć dokładniejsze korekty, mogą przekazywać je bezpośrednio do EBC.

KBC i działy EBC zajmujące się sprawozdawczością finansową przekazują EBC dane miesięczne do końca 15. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą; dane kwartalne są przekazywane do końca 28. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą.

KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych dotyczących okresu poprzedzającego bieżący okres sprawozdawczy. Mogą też wystąpić korekty dotyczące wcześniejszych okresów sprawozdawczych, wynikające na przykład z pomyłek, reklasyfikacji, usprawnienia procedur sprawozdawczych itp. EBC może przetwarzać korekty wyjątkowe i zwykłe jednocześnie lub zadecydować o odroczeniu przetwarzania korekt wyjątkowych do zakończenia comiesięcznego procesu wyliczania agregatów monetarnych.

Zasady przekazywania korekt są zgodne z zasadami określonymi przez EBC w dokumencie „Manual on MFI balance sheet statistics”. W celu zapewnienia właściwej równowagi między jakością statystyki monetarnej a jej stabilnością oraz aby zwiększyć spójność między statystyką miesięczną i kwartalną, korekty wyjątkowe danych miesięcznych przesyła się w momencie przekazywania sprawozdań kwartalnych. W przypadku gdy KBC przekazują korekty danych miesięcznych, ale krajowe ramy sporządzania danych nie pozwalają na generowanie odpowiednich korekt kwartalnych, wówczas KBC zapewniają, na zasadzie najlepszych starań, że została zachowana spójność pomiędzy danymi miesięcznymi i kwartalnymi, np. poprzez wykorzystanie szacunków.

Przed wysłaniem danych do EBC KBC oraz działy EBC zajmujące się sprawozdawczością finansową sprawdzają wewnętrzną spójność danych zgodnie z algorytmami kontrolnymi określonymi i aktualizowanymi przez EBC.

W przypadku gdy KBC przyznają FRP wyłączenia zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), KBC zapewniają, że ich łączny udział w krajowej sumie bilansowej FRP nie przekracza:

(i)

10 % dla każdego państwa członkowskiego strefy euro, w którym krajowa suma bilansowa FRP przekracza 15 % sumy bilansowej FRP ogółem strefy euro;

(ii)

30 % dla wszystkich pozostałych państw członkowskich strefy euro, z wyjątkiem tych, w których krajowa suma bilansowa FRP stanowi mniej niż 1 % sumy bilansowej FRP ogółem strefy euro, w którym to przypadku nie stosuje się żadnych szczególnych przepisów odnośnie do zaliczania FRP do populacji małych instytucji podlegających wyłączeniom.

W przypadku, gdy KBC przyznają FRP wyłączenia zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) pkt (i), (ii) lub (iv) rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), KBC zapewniają, aby dla każdej pozycji łączny udział wyłączeń w odpowiedniej kwocie ogółem z krajowego bilansu MIF nie przekraczał 5 %. KBC mogą również przyznawać FRP wyłączenia w odniesieniu do wymogów przekazywania danych o należnościach i zobowiązaniach odrębnie w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych strefy euro, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) pkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). KBC dokonują rozróżnienia pomiędzy należnościami i zobowiązaniami w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych oraz operacjami z instytucjami krajowymi i instytucjami będącymi rezydentami pozostałych państw członkowskich strefy euro, i mogą przyznać wyłączenia w odniesieniu do każdej z tych grup, których udział nie przekracza 5 % krajowej sumy bilansowej ogółem FRP.

W przypadku gdy KBC przyznają MIF wyłączenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), KBC uzupełniają przekazywane EBC miesięczne i kwartalne dane bilansowe MIF do 100 % populacji o dane tych MIF. KBC mogą wybrać procedurę uzupełniania danych do 100 % populacji, pod warunkiem, że spełnia ona następujące standardy minimum:

(i)

Brakujące podziały należy oszacować stosując poniższe współczynniki dotyczące podzbioru rzeczywistej populacji sprawozdawczej, uznawane za bardziej reprezentatywne dla instytucji podlegających wyłączeniom:

KBC państw członkowskich, których udział w bilansie zagregowanym MIF strefy euro przekracza 2 %, ustalają ten podzbiór w taki sposób, że suma bilansowa ogółem podmiotów należących do tego podzbioru nie przekracza 35 % krajowego bilansu zagregowanego MIF. Wymóg ten nie jest stosowany w przypadku, gdy bilanse instytucji, którym przyznano wyłączenia, stanowią mniej niż 1 % krajowego bilansu MIF,

KBC państw członkowskich, których udział w bilansie zagregowanym MIF strefy euro jest mniejszy niż 2 % zachęca się do stosowania takiego samego rozwiązania. Jeśli jednak wiązałoby się to z poniesieniem istotnych kosztów, KBC tych państw członkowskich mogą stosować współczynniki dotyczące populacji sprawozdawczej.

(ii)

W przypadku gdy stosowane są zasady określone w pkt. (i), zarówno instytucje podlegające wyłączeniom, jak i podzbiór rzeczywistej populacji sprawozdawczej mogą zostać podzielone na różne grupy w zależności od rodzaju instytucji, np. FRP lub instytucje kredytowe.

(iii)

W przypadku gdy udział FRP, które przekazują tylko aktywa ogółem z częstotliwością roczną, przekracza 30 % bilansu ogółem FRP danego państwa członkowskiego, KBC uzupełnia do 100 % populacji odrębnie dane przekazywane przez FRP i instytucje kredytowe w następujący sposób:

jeśli zakres danych przekazywanych przez FRP podlegające wymogom przekazywania pełnej sprawozdawczości jest wystarczający, podstawę uzupełniania danych do 100 % populacji stanowi ich bilans zagregowany,

jeśli zakres danych przekazywanych przez FRP podlegające wymogom przekazywania pełnej sprawozdawczości jest niewystarczający lub brak jest FRP podlegających wymogom przekazywania pełnej sprawozdawczości, KBC szacują bilans sektora FRP na podstawie alternatywnych źródeł danych z częstotliwością co najmniej roczną oraz wykorzystują go jako podstawę uzupełniania danych do 100 % populacji.

(iv)

W przypadku gdy dostępne są podziały danych, ale z większym opóźnieniem lub mniejszą częstotliwością, przekazane dane są przenoszone na brakujące okresy poprzez:

powtarzanie danych, jeśli ich wykorzystanie okazało się poprawne lub

stosowanie odpowiednich technik oszacowań statystycznych w celu uwzględnienia trendów w danych lub wzorców sezonowych.

(v)

Jeśli możliwe jest określenie wiarogodnej korelacji pomiędzy podziałami statystycznymi wymagającymi uzupełnienia a danymi nadzorczymi, standardy minimum uzupełniania danych do 100 % populacji mogą być wypełnione poprzez zastosowanie współczynników i innych wyliczeń pośrednich bazujących na danych pozyskanych od władz nadzorczych.

KBC zawiadamiają EBC o przyznanych wyłączeniach oraz przekazują informacje o głównych elementach procedur uzupełniania danych do 100 % populacji lub zmianach istniejących procedur, jeśli te są znaczące.

Sporządzając bilans banku centralnego KBC i EBC stosują zharmonizowane zasady rachunkowości określone w wytycznych EBC/2010/20 z późniejszymi zmianami oraz tabele przejścia, o których mowa w art. 3 ust.1. W szczególności:

a)

w przypadku gdy, na potrzeby rachunkowości, wymaga się od KBC i EBC przeprowadzania aktualizacji wyceny ich portfeli papierów wartościowych z częstotliwością miesięczną a nie kwartalną, taka aktualizacja wyceny powinna również znaleźć odzwierciedlenie w miesięcznym bilansie statystycznym;

b)

w odniesieniu do pozycji 9.5 „pozostałe należności wzajemne Eurosystemu netto” oraz 10.4 „pozostałe zobowiązania wzajemne Eurosystemu netto”, KBC identyfikują odrębnie aktywa i zobowiązania i przekazują je w ujęciu brutto;

c)

podczas gdy pozycja księgowa 14 „rachunki z aktualizacji wyceny” powinna być przekazywana na potrzeby rachunkowości w ujęciu brutto, na potrzeby statystyczne KBC przekazują ją w ujęciu netto.

Art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) określa właściwe zasady rachunkowości na potrzeby sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do „pozostałych MIF”. W szczególności, bez uszczerbku dla praktyk w zakresie rachunkowości oraz zasad saldowania obowiązujących w państwach członkowskich strefy euro, wszystkie aktywa finansowe i zobowiązania wykazuje się w ujęciu brutto. Ponadto w przypadku depozytów oraz kredytów i pożyczek przekazuje się wartość kapitału niepomniejszoną o odpisy z tytułu częściowej lub całkowitej utraty wartości. W wyjątkowych przypadkach KBC mogą zezwolić na przekazywanie wartości kredytów i pożyczek pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości oraz przekazywanie wartości kredytów zakupionych według ceny ustalonej w chwili ich nabycia, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

W odniesieniu do wyceny innych pozycji bilansowych, a szczególnie papierów wartościowych w portfelu i wyemitowanych papierów wartościowych, zaleca się KBC stosowanie wyceny rynkowej zgodnie z wymogami ESA 2010. Ogólny wymóg określony w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), stanowiący, że MIF przestrzegają krajowych przepisów określonych w drodze transpozycji dyrektywy 86/635/EWG, jak również we wszelkich innych właściwych standardach międzynarodowych, oznacza jednak, że praktyki w zakresie wyceny papierów wartościowych i innych aktywów różnią się. Dlatego też dopuszczalne jest stosowania niewystandaryzowanych zasad wyceny w zakresie, w jakim wartość księgowa nie różni się znacząco od wartości rynkowej.

Przekazując dane EBC, KBC i działy EBC zajmujące się sprawozdawczością finansową dołączają noty wyjaśniające do szczególnych sytuacji mających miejsce w ostatnim okresie referencyjnym, w tym zawierające wyjaśnienia dotyczące „reklasyfikacji i innych korekt”, oraz do korekt za okresy poprzednie. W szczególności noty wyjaśniające przekazywane są w odniesieniu do „reklasyfikacji i innych korekt” oraz korekt o wartości większej niż 5 mld EUR (w wartości bezwzględnej) lub w innych przypadkach, gdy zostaną uznane za ważne z ekonomicznego punktu widzenia, np. kiedy zmiany w przekazywanych szeregach wiążą się z dużymi transakcjami przeprowadzonymi w okresie sprawozdawczym lub kiedy korekty powodują istotne zmiany ekonomicznej interpretacji zjawisk zagregowanych. Na prośbę EBC KBC i EBC przekazują dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przekazanych danych.

Uwagi informują również czy stwierdzone istotne zmiany, korekty lub „reklasyfikacje i inne korekty” wpływające na przekazane szeregi są ostateczne czy podlegają dalszej analizie.

W miarę możliwości KBC przekazują noty wyjaśniające wraz z przekazywanymi danymi, a w każdym razie przed zamknięciem cyklu przetwarzania danych w EBC.

EBC przechowuje noty wyjaśniające otrzymane od KBC dla potrzeb monitorowania i statystycznej interpretacji danych. EBC postępuje z informacjami przekazywanymi w uwagach z należytym poszanowaniem stosowanych zasad poufności.

KBC mogą zwolnić MIF z przekazywania pełnych wymogów określonych w tabelach 3 i 4 w części 3 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) dotyczących państw członkowskich spoza strefy euro, jeśli dane zebrane na bardziej zagregowanym poziomie nie mają istotnego znaczenia. KBC regularnie, co najmniej raz w roku, sprawdzają, czy postanowienie to ma nadal zastosowanie. KBC przyznające takie wyłączenia przekazują kwartalne szacunki wyliczone zgodnie z następującymi kryteriami:

a)

dane kwartalne szacowane są w oparciu o dane przekazywane przez MIF z mniejszą częstotliwością; dane te przenoszone są na brakujące okresy poprzez ich powtórzenie lub zastosowanie odpowiednich technik statystycznych w celu uwzględnienia trendów w danych lub wzorców sezonowych;

b)

dane kwartalne szacowane są w oparciu o dane przekazywane przez MIF na wyższym poziomie agregacji lub w oparciu o konkretne podziały, które KBC uznają za odpowiednie;

c)

dane kwartalne szacowane są w oparciu o dane kwartalne zbierane od dużych MIF, których udział w operacjach z krajami, których wyłączenia dotyczą, stanowi co najmniej 80 %;

d)

dane kwartalne szacowane są w oparciu o alternatywne źródła danych, takie jak dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) lub dane bilansu płatniczego, odpowiednio skorygowane z uwagi na różnice w pojęciach i definicjach stosowanych w tych alternatywnych źródłach w porównaniu do pojęć i definicji stosowanych w statystyce monetarnej i finansowej lub

e)

dane kwartalne szacowane są w oparciu o dane dotyczące krajów, których wyłączenia dotyczą, przekazywane przez MIF z częstotliwością kwartalną jako kwota ogółem.

Artykuł 4

Monitorowanie zgodności pomiędzy bilansem statystycznym a bilansem księgowym KBC

KBC i EBC monitorują zgodność pomiędzy własnym miesięcznym bilansem zagregowanym sporządzanym dla celów statystycznych, przekazywanym na mocy rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), a pozycjami księgowymi przekazywanymi dla potrzeb tygodniowych sprawozdań finansowych Eurosystemu na podstawie wytycznych EBC/2002/10 z późniejszymi zmianami.

KBC stosują reguły kontrolne w odniesieniu do każdej pozycji danych miesięcznych zgodnie z szablonem określonym w załączniku I część 2. Reguły kontrolne są przekazywane EBC wraz z odpowiednimi danymi kwartalnymi w tym samym terminie jak określono w art. 3 ust. 2 dla danych kwartalnych.

W okresach sprawozdawczych, w których terminy przekazywania miesięcznych bilansów zagregowanych Eurosystemu na potrzeby statystyczne i pozycji księgowych na potrzeby tygodniowych sprawozdań finansowych Eurosystemu nie pokrywają się, KBC mogą porównać dane statystyczne z bilansem dziennym sporządzanym na ostatni dzień roboczy miesiąca. EBC, jako instytucja sporządzająca własny bilans, stosuje te same procedury.

EBC sprawdza wyniki kontroli zgodności i może zażądać od KBC podjęcia działań w stosunku do istotnych niezgodności.

Artykuł 5

Statystyka pieniądza elektronicznego

EBC, we współpracy z KBC, co roku identyfikuje i ewidencjonuje charakterystyczne cechy systemów pieniądza elektronicznego w Unii, dostępność właściwych informacji statystycznych oraz metody ich wyliczania. KBC przekazują informacje statystyczne dotyczące pieniądza elektronicznego wyemitowanego przez wszystkie MIF, którym nie przyznano wyłączeń na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), zgodnie z listą pozycji określoną w tabeli 1 w części 2 załącznika II do niniejszych wytycznych.

Dane miesięczne są przekazywane EBC wraz z miesięczną przesyłką danych statystyki bilansowej MIF, zgodnie z art. 3 ust. 2. W przypadku braku danych, tam gdzie to możliwe, KBC wykorzystują szacunki lub dane wstępne.

Niniejsza sprawozdawczość obejmuje instytucje pieniądza elektronicznego, których podstawowa działalność polega na pośrednictwie finansowym w formie emisji pieniądza elektronicznego, i które w związku z tym spełniają kryteria definicji MIF, oraz instytucje pieniądza elektronicznego, których podstawowa działalność nie polega na pośrednictwie finansowym w formie emisji pieniądza elektronicznego, i które w związku z tym nie spełniają kryteriów definicji MIF. Sprawozdawczość ta obejmuje również sprawozdawczość przekazywaną przez małe MIF, którym przyznano wyłączenia na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), bez względu na to czy są one instytucjami kredytowymi czy też nie.

KBC przekazują informacje statystyczne zgodnie z listą pozycji określoną w tabeli 2 w części 2 załącznika II do niniejszych wytycznych. KBC przekazują dane dotyczące emitentów pieniądza elektronicznego, którzy nie spełniają kryteriów definicji MIF i w związku z tym nie podlegają regularnym wymogom bilansowej sprawozdawczości statystycznej, w zakresie, w jakim mogą je uzyskać od właściwych władz nadzorczych lub z innych odpowiednich źródeł.

Szeregi przekazywane są EBC z częstotliwością roczną w terminie do ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca sprawozdawczego. W przypadku braku danych, tam gdzie to możliwe, KBC wykorzystują szacunki lub dane wstępne.

Artykuł 6

Statystyka dotycząca instytucji świadczących żyro pocztowe oraz instytucji rządowych na szczeblu centralnym

KBC zbierają informacje statystyczne dotyczące instytucji świadczących żyro pocztowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1074/2013 (EBC/2013/39). Wymogi obejmują zobowiązania monetarne wobec niemonetarnych instytucji finansowych będących rezydentami strefy euro, tzn. bliskie substytuty zobowiązań monetarnych instytucji finansowych z tytułu depozytów oraz gotówkę i papiery wartościowe w portfelu wyemitowane przez MIF strefy euro. KBC przekazują te dane EBC zgodnie z załącznikiem II część 3.

KBC zbierają również, na mocy załącznika II część 3, zobowiązania monetarne oraz gotówkę i papiery wartościowe w portfelu wyemitowane przez MIF strefy euro instytucji rządowych na szczeblu centralnym. Jeżeli takie aktywa lub pasywa nie występują lub nie mają znaczenia, wówczas zgodnie z zasadą de minimis nie są one wymagane.

Dane dotyczące korekt dla wyliczania transakcji przekazywane są zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b.

Szeregi przekazywane są z częstotliwością miesięczną w takich samych terminach jak określono w art. 3 ust. 2 dla miesięcznej statystyki bilansowej.

Artykuł 7

Pozycje uzupełniające

W zakresie, w jakim dane są dostępne, w tym dane wyliczone na podstawie najlepszych oszacowań, KBC przekazują dodatkowe informacje statystyczne zgodnie z listą pozycji uzupełniających określoną w załączniku II część 4, stanowiące uzupełnienie statystyki pozycji bilansowych, o której mowa w art. 3 ust. 2. Dane te przekazywane są z taką samą częstotliwością i w takich samych terminach jak określono dla miesięcznej statystyki bilansowej. EBC, we współpracy z KBC, identyfikuje i rejestruje dostępność takich informacji statystycznych oraz powiązane z nimi metody wyliczania. Te pozycje uzupełniające są informacjami potrzebnymi do wyliczania agregatów monetarnych strefy euro, statystyki stóp procentowych MIF oraz rachunków finansowych unii walutowej. Pozycje te mają wysoki priorytet ważności, chyba że w tabelach zaznaczono inaczej. Z zastrzeżeniem porozumienia pomiędzy EBC a KBC, KBC mogą nie przekazywać pozycji dotyczących podziału dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez MIF w podziale według siedziby posiadacza zgodnie z załącznikiem II część 4 sekcja 1 tabela 2, jeżeli EBC korzysta w tym zakresie z alternatywnych źródeł danych.

Dane dotyczące transakcji mogą być przekazywane na podstawie dwustronnego porozumienia pomiędzy EBC a KBC. Dane dotyczące korekt dla wyliczania transakcji są przekazywane zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b.

W odniesieniu do pozycji, o których mowa w załączniku II część 4 sekcja 1 i 2, szeregi przekazywane są z częstotliwością miesięczną, a w odniesieniu do pozycji, o których mowa w załączniku II część 4 sekcja 3 – z częstotliwością kwartalną, w takich samych terminach jak obowiązkowa statystyka bilansowa MIF przekazywana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

Pozycje uzupełniające wymagane na mocy niniejszego artykułu przekazywane są zgodnie z tymi samym zasadami wyceny i rachunkowości, jakie stosowane są do danych przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

Artykuł 8

Statystyka podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej

Miesięczna statystyka zagregowanej podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej w podziale według rodzaju zobowiązania jest wyliczana jako stany na koniec miesiąca zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) oraz kategoriami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). Dane wymagane do sporządzania tej statystyki zgodnie z załącznikiem II część 5 są danymi przekazywanymi do KBC przez instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi odprowadzania rezerwy obowiązkowej.

Statystyka podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej dla instytucji kredytowych obejmuje sześć szeregów czasowych dotyczących stanów na koniec miesiąca, które mają być przekazywane EBC z częstotliwością miesięczną, najpóźniej ostatniego dnia roboczego KBC poprzedzającego rozpoczęcie okresu utrzymywania rezerwy, za pośrednictwem systemu wymiany danych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Instytucje kredytowe zwolnione z pełnej sprawozdawczości przesyłają do KBC dane w ograniczonych podziałach z częstotliwością kwartalną. W odniesieniu do tych instytucji kredytowych stosuje się uproszczoną statystykę podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej za trzy okresy utrzymywania rezerwy. W zestawieniach miesięcznych przekazywanych EBC KBC wykorzystują dane kwartalne dotyczące podstawy naliczania rezerwy, otrzymane od instytucji kredytowych zwolnionych z pełnej sprawozdawczości, wykazując je w trzech kolejnych przesyłkach po ich otrzymaniu.

Korekty wprowadzane przez instytucje sprawozdające do danych dotyczących podstawy naliczania lub wysokości rezerwy obowiązkowej, które wystąpią po rozpoczęciu okresu utrzymywania rezerwy, nie mogą prowadzić do korygowania statystyki podstawy naliczania rezerwy i wysokości rezerwy obowiązkowej.

Artykuł 9

Statystyka wskaźników makro

EBC monitoruje z częstotliwością miesięczną, wykorzystując informacje statystyczne według stanu na koniec miesiąca przekazywane KBC przez instytucje kredytowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), rzetelność bieżących odliczeń standardowych od podstawy rezerwy obowiązkowej, które instytucje kredytowe mogą stosować wobec stanów dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym do dwóch lat włącznie. KBC wyliczają wymagane agregaty zgodnie z załącznikiem II część 6 i przekazują je EBC.

KBC przesyłają EBC trzy szeregi czasowe dotyczące stanów na koniec miesiąca z częstotliwością miesięczną, najpóźniej w dniu roboczym KBC poprzedzającym rozpoczęcie okresu utrzymywania rezerwy.

Szeregi te są przesyłane również, gdy związane z nimi pozycje bilansowe nie dotyczą danego państwa członkowskiego.

Artykuł 10

Statystyka bilansowa funduszy rynku pieniężnego

KBC przekazują EBC osobno dane dotyczące pozycji bilansowych sektora FRP zgodnie z załącznikiem II część 7 tabela 1 i 2. EBC wykorzystuje te dane do sporządzania zarówno statystyki bilansowej FRP, jak i statystyki bilansowej instytucji kredytowych. Ponieważ dane dotyczące całego sektora MIF są już przekazywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), wymogi określone w niniejszym artykule dotyczą tylko FRP. Chociaż w niektórych państwach członkowskich do sektora MIF klasyfikowana jest niewielka liczba innych instytucji, pod względem ilościowym instytucje te uznaje się za nieistotne.

Korekty z tytułu reklasyfikacji oraz zmiany wyceny, o których mowa w załączniku II część 7 tabela 2, przekazywane są zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), z uwzględnieniem wszelkich wyłączeń przyznanych na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). W przypadku gdy przekazywanie korekt z tytułu zmiany wyceny podlega wyłączeniom przyznanym FRP przez KBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), KBC przekazują dane w odniesieniu do pozycji, dla których korekty z tytułu zmiany wyceny mogą być znaczące na zasadzie najlepszych starań.

Dane przekazywane są z częstotliwością kwartalną w terminie 28 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Przekazywane dane dotyczące bilansu FRP obejmują 100 % instytucji zaliczonych do tego sektora. Jeżeli rzeczywista populacja sprawozdawcza nie obejmuje 100 % populacji z uwagi na przyznane wyłączenia, KBC uzupełniają przekazywane dane do 100 % populacji zgodnie z art. 3 ust. 5.

Korekty dotyczące danych FRP są spójne z odpowiednimi danymi MIF na koniec kwartału. Jeśli przekazanie nowych lub skorygowanych danych FRP powoduje zmiany danych innych MIF za odpowiedni okres sprawozdawczy, należy również przekazać korekty dla danych innych MIF.

Artykuł 11

Strukturalne wskaźniki finansowe

KBC przekazują dane dotyczące pozostałych strukturalnych wskaźników finansowych zgodnie z załącznikiem II część 8.

KBC przekazują dane dotyczące wskaźników określonych w załączniku II część 8 zgodnie z opisanymi w nim zasadami logicznymi i metodycznymi. Należy przestrzegać następujących zasad statystycznych przyjętych do sporządzania statystyki pozycji bilansowych:

(i)

dane są agregowane, a nie konsolidowane;

(ii)

za kraj, którego rezydentem jest dana instytucja, przyjmuje się kraj goszczący;

(iii)

dane bilansowe przekazywane są w ujęciu brutto.

Dane dotyczące korekt dla wyliczania transakcji przekazywane są zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b).

Dane do wyliczania strukturalnych wskaźników finansowych dotyczących instytucji kredytowych są przekazywane do końca marca każdego roku w odniesieniu do roku poprzedniego. Wskaźnik „liczba pracowników instytucji kredytowych” jest przekazywany, jeśli to możliwe, do końca maja każdego roku w odniesieniu do roku poprzedniego.

KBC stosują następujące zasady ogólne w odniesieniu do przekazywania korekt do przesłanych danych:

a)

podczas wszystkich regularnych przesyłek danych rocznych, obok danych za ostatni rok, przesyłane są w razie potrzeby zwykłe korekty za rok poprzedni oraz korekty wyjątkowe;

b)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przesyłane w trakcie roku.

Zbierane dane obejmują 100 % instytucji zaliczonych do sektora instytucji kredytowych zgodnie z art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). Jeżeli rzeczywista populacja sprawozdawcza nie obejmuje 100 % tych instytucji, KBC uzupełniają przekazywane dane zgodnie z art. 3 ust. 5, do 100 % populacji.

Aby umożliwić monitorowanie praktyk krajowych, KBC przekazują EBC informacje o wszelkich odstępstwach od powyższych definicji i zasad. KBC przekazują noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 12

Skonsolidowane dane bankowe

KBC przekazują skonsolidowane dane bankowe zgodnie z załącznikiem II część 9 i zgodnie z opisanymi w nim zasadami logicznymi i metodycznymi.

Skonsolidowane dane bankowe przekazywane są na zasadzie rozwiązania tymczasowego, zgodnie ze standardami sprawozdawczości FINREP/COREP określonymi przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

W celu zapewnienia możliwie największego zakresu danych, zbierane są dane dotyczące wszystkich instytucji kredytowych zdefiniowanych w przepisach krajowych.

Dane podlegają pełnej konsolidacji pomiędzy krajami i sektorami, gdzie termin „pomiędzy krajami” odnosi się do oddziałów i jednostek zależnych banków krajowych znajdujących się poza rynkiem krajowym i uwzględnianych w danych przekazywanych przez spółkę dominującą, a termin „pomiędzy sektorami” obejmuje oddziały i jednostki zależne banków klasyfikowane jako pozostałe instytucje finansowe. Do konsolidacji nie wchodzą instytucje ubezpieczeniowe.

Skonsolidowane dane bankowe przekazywane są osobno dla:

małych krajowych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych,

średnich krajowych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych,

dużych krajowych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych,

jednostek zależnych kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (spoza Unii Europejskiej),

oddziałów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (spoza Unii Europejskiej),

jednostek zależnych kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (z Unii Europejskiej),

oddziałów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (z Unii Europejskiej).

Na potrzeby niniejszego artykułu banki zaliczane są do kategorii: „dużych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych”, jeśli ich aktywa są większe niż 0,5 % aktywów skonsolidowanych ogółem banków Unii Europejskiej; „średnich”, jeśli ich aktywa wynoszą 0,5–0,005 % takich aktywów skonsolidowanych ogółem oraz „małych”, jeśli ich aktywa są mniejsze niż 0,005 % takich aktywów skonsolidowanych ogółem.

Skonsolidowane dane bankowe przekazywane są dwa razy w roku. Pełne dane przekazywane są według stanu na koniec roku. Te dane roczne, które powinny być przekazane po raz pierwszy w terminie do końca kwietnia następnego roku, obejmują pozycje oznaczone gwiazdką (*) jak zostało określone w załączniku II część 9. Pełne dane roczne przekazywane są w terminie do połowy maja.

Dane dotyczące ograniczonego zakresu pozycji przekazywane są dla danych na koniec czerwca i na koniec października tego samego roku. Szeregi te przekazywane są zgodnie z załącznikiem II część 9.

W odniesieniu do przekazywania korekt do przesłanych danych stosuje się następujące zasady ogólne:

a)

podczas wszystkich regularnych przesyłek danych rocznych i półrocznych, obok danych za ostatni rok, przesyłane są w razie potrzeby zwykłe korekty za rok poprzedni oraz korekty wyjątkowe;

b)

w przypadku istotnych korekt należy przesłać EBC noty wyjaśniające.

Aby umożliwić monitorowanie praktyk krajowych, KBC przekazują EBC informacje o wszelkich odstępstwach od powyższych definicji i zasad. KBC przekazują noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 13

Międzynarodowa skonsolidowana statystyka bankowa

(ekspozycje kredytowe według sektorów i regionów dużych krajowych grup bankowych)

KBC przekazują skonsolidowane na poziomie świata międzynarodowe należności dużych grup bankowych banków krajowych kontrolowanych przez podmioty krajowe, zdefiniowane w art. 12, w podziale według terminów, instrumentów, regionów geograficznych kredytobiorców i sektorów kredytobiorców, zgodnie z danymi przekazywanymi w ramach międzynarodowej skonsolidowanej statystyki bankowej BIS.

Dane przekazywane są w taki sam sposób jak kwartalne dane zagregowane przesyłane do BIS w ramach międzynarodowej skonsolidowanej statystyki bankowej. Dane przekazywane są EBC zgodnie z wymogami sprawozdawczymi dotyczącymi przesyłania danych zagregowanych do BIS. KBC agregują sprawozdania indywidualne właściwych grup bankowych.

Dane przekazywane są tylko przez te KBC, które przekazują BIS międzynarodową skonsolidowaną statystykę bankową i w których kraju znajdują się centrale dużych grup bankowych.

KBC przekazują EBC kwartalne dane nie później niż dwa tygodnie po oficjalnym terminie sprawozdawczym określonym przez BIS.

Korekty do przesłanych danych są zgodne z korektami przekazanymi do BIS.

Aby umożliwić monitorowanie praktyk krajowych, KBC przekazują EBC informacje o wszelkich odstępstwach od powyższych zasad. KBC przekazują noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 14

Dane dla MFW

Niezależnie od ustawowych obowiązków KBC wobec MFW, KBC mogą przekazywać MFW dane uzupełniające w zakresie statystyki pozycji bilansowych MIF za pośrednictwem EBC zgodnie z następującymi rozwiązaniami technicznymi.

Pozycje bilansowe MIF zgodne z załącznikiem II część 10 są przekazywane EBC przez KBC w ramach regularnych miesięcznych przesyłek danych dotyczących pozycji bilansowych. Częstotliwość i terminy przekazywania są takie same jak określono w art. 3 ust. 2 dla regularnej sprawozdawczości dotyczącej danych bilansowych.

Artykuł 15

Statystyka pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem podmiotów sekurytyzacyjnych (PS))

KBC przekazują informacje statystyczne dotyczące pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem PS) zgodnie z załącznikiem II część 11. Dane są przekazywane odrębnie dla każdej z następujących podkategorii pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego: (i) domów maklerskich; (ii) instytucji finansowych zajmujących się kredytowaniem; oraz (iii) innych pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego.

Dane dotyczące pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego przekazywane są w oparciu o aktualnie dostępne dane krajowe. Jeśli nie można uzyskać lub przetworzyć rzeczywistych danych, przekazywane są krajowe szacunki. Jeśli określone zjawisko ekonomiczne występuje, ale nie jest ono monitorowane statystycznie i w związku z tym nie jest możliwe dostarczenie krajowych szacunków, KBC mogą zdecydować o nieprzekazywaniu szeregów lub przekazać je, zgłaszając brak wartości. Każdy nieprzekazany szereg czasowy jest traktowany jako „dane istniejące, ale nie zbierane”, a EBC może przyjąć założenia i szacunki dla wyliczenia agregatów krajów strefy euro. Referencyjna populacja sprawozdawcza obejmuje wszystkie kategorie pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (z wyłączeniem PS) będących rezydentami państw członkowskich strefy euro: instytucje znajdujące się na tym obszarze, łącznie z podmiotami zależnymi spółek dominujących znajdujących się poza tym obszarem oraz łącznie z będącymi rezydentami oddziałami instytucji, których centrale znajdują się poza tym obszarem.

Przekazywane są następujące dane kluczowe oraz informacje uzupełniające:

dane kluczowe służące do wyliczania agregatów strefy euro: wszystkie państwa członkowskie strefy euro przesyłają te szczegółowe dane w miarę ich dostępności. Jeśli rzeczywiste dane są niedostępne dla wymaganych szczegółowych podziałów lub z wymaganą częstotliwością, w ustalonych terminach lub przedziale czasowym, w miarę możliwości przekazywane są szacunki,

informacje uzupełniające przesyłane jako „pozycje uzupełniające”: te dane są przesyłane przez kraje, w których informacje te są obecnie dostępne.

Dane dotyczące korekt dla wyliczania transakcji mogą być przekazywane w przypadku istotnych załamań szeregów dotyczących stanów lub w przypadku wystąpienia reklasyfikacji i innych korekt. W szczególności dane dotyczące korekt dla wyliczania transakcji mogą być przekazywane, na zasadzie najlepszych starań, dla reklasyfikacji związanych z wdrożeniem systemu ESA 2010.

Korekty z tytułu reklasyfikacji przekazywane są zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b).

Dane są przekazywane EBC z częstotliwością kwartalną. Statystyka pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego jest przekazywana do EBC najpóźniej ostatniego dnia kalendarzowego trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeśli ostatni dzień kalendarzowy miesiąca nie jest dniem roboczym KBC – poprzedniego dnia roboczego KBC. KBC są informowane z wyprzedzeniem o dokładnych terminach przekazywania danych w formie kalendarza sprawozdawczego przesyłanego przez EBC w terminie do września każdego roku.

KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych przekazanych w poprzednim kwartale. Ponadto mogą też wystąpić korekty danych dotyczące wcześniejszych kwartałów.

W takiej sytuacji stosuje się następujące zasady ogólne:

a)

przy okazji przekazywania danych kwartalnych w trybie zwykłym, poza danymi dotyczącymi ostatniego kwartału, mogą zostać przekazane tylko „zwykłe” korekty, tzn. korekty danych przesłanych w poprzednim kwartale;

b)

korekty wyjątkowe mają ograniczony zakres i przesyłane są w innym terminie niż zwykła sprawozdawczość. Drobne standardowe korekty historyczne są przesyłane tylko raz w roku, razem z danymi za czwarty kwartał;

c)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przekazywane w ciągu roku poza zwykłymi cyklami przetwarzania danych w EBC.

Zasady rachunkowości stosowane przez pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są zgodne z krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę 86/635/EWG oraz innymi obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Z zastrzeżeniem obowiązujących w państwach członkowskich zasad rachunkowości, wszystkie aktywa i zobowiązania są wykazywane dla celów statystycznych w ujęciu brutto. Metody wyceny zostały określone w opisie poszczególnych kategorii.

KBC przekazują EBC noty wyjaśniające zgodnie z postanowieniami załącznika II część 11 sekcja 3. KBC przekazują noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 16

Statystyka emisji papierów wartościowych

KBC przekazują informacje statystyczne obejmujące wszystkie emisje papierów wartościowych, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, przeprowadzone przez rezydentów strefy euro w dowolnej walucie, zgodnie z postanowieniami załącznika II część 12.

Dane są przekazywane EBC z częstotliwością miesięczną. Statystyka emisji papierów wartościowych jest przekazywana EBC nie później niż pięć tygodni po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą. EBC informuje KBC z wyprzedzeniem o dokładnych terminach przekazywania danych w formie kalendarza sprawozdawczego.

KBC przekazuje EBC noty wyjaśniające zgodnie z postanowieniami załącznika II część 12 sekcja 3.

Artykuł 17

Statystyka stóp procentowych MIF

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF KBC przekazują zagregowane krajowe miesięczne dane dotyczące wszystkich umów i nowych umów zgodnie z postanowieniami załącznika I dodatek 1 i 2 do rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34). Dodatkowo KBC przekazują zagregowane krajowe miesięczne informacje statystyczne dotyczące nowych umów zgodnie z załącznikiem II część 13.

Te informacje statystyczne przekazywane są zgodnie z rocznym kalendarzem określonym przez EBC i przekazywanym KBC w terminie do końca września każdego roku.

KBC mogą przyznawać wyłączenia dotyczące przekazywania zarówno stóp procentowych oferowanych w odniesieniu do zabezpieczonych/gwarantowanych kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych, jak i wartości takich kredytów i pożyczek, tj. kategorii 62-85 określonych w załączniku I dodatek 2 tabela 3 i 4 do rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34). Wyłączenia te mogą być przyznane, jeśli krajowa zagregowana wartość umów dla odpowiedniej pozycji (kategorie 37-54) obejmującej wszystkie kredyty i pożyczki stanowi mniej niż 10 % krajowej zagregowanej wartości umów będących sumą wszystkich kredytów i pożyczek z tej samej kategorii wielkości oraz mniej niż 2 % wartości umów z tej samej kategorii wielkości i z tym samym terminem przeszacowania na poziomie strefy euro. Jeśli przyznawane są wyłączenia, progi te podlegają monitorowaniu z częstotliwością roczną.

Jeśli rzeczywisty zakres sprawozdawczości dotyczącej stóp procentowych jest mniejszy niż 100 % populacji w związku ze stosowaniem próby instytucji sprawozdających, KBC wybierają i utrzymują próbę oraz uzupełniają dane dotyczące wartości nowych umów, aby zapewnić 100 % zakres danych, zgodnie z postanowieniami załącznika II część 14. W przypadku przyznania wyłączenia, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) lub w ust. 3 niniejszego artykułu, dane przekazywane z częstotliwością kwartalną są powtarzane w okresach miesięcznych dla brakujących danych przy wykorzystaniu odpowiednich technik oszacowań statystycznych w celu uwzględnienia trendów w danych lub wzorców sezonowych.

KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych dotyczących poprzedniego miesiąca sprawozdawczego. Ponadto mogą też wystąpić korekty wynikające, na przykład, z pomyłek, reklasyfikacji, usprawnienia procedur sprawozdawczych itp., dotyczące danych sprzed ostatniego miesiąca sprawozdawczego.

KBC stosują następujące zasady ogólne:

a)

jeśli KBC korygują dane za okres wcześniejszy niż poprzedni miesiąc sprawozdawczy, wówczas przesyłają EBC noty wyjaśniające;

b)

KBC przekazują także noty wyjaśniające dla istotnych korekt;

c)

przy przekazywaniu skorygowanych danych, KBC biorą pod uwagę ustalone terminy regularnego przesyłania statystyki stóp procentowych. Korekty wyjątkowe przekazywane są poza miesięcznymi cyklami przetwarzania danych w EBC.

Artykuł 18

Statystyka płatności

KBC przekazują EBC informacje dotyczące statystyki płatności zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43) oraz załącznikiem II część 16 do niniejszych wytycznych. Obejmują one, między innymi, następujące dane:

a)

dane dotyczące liczby instytucji, rachunków płatniczych, kart płatniczych, terminali, uczestników systemów płatności oraz wybranych pozycji bilansowych przekazywane są dla wszystkich pozycji określonych w załączniku III tabele 1, 2, 3 i 6 do rozporządzenia i załączniku II część 16 tabele 1, 2 i 5. Takie dane dotyczące stanów oznaczają dane na koniec okresu, z wyjątkiem pozycji z załącznika II część 16 tabela 1, która stanowi „średnią dla ostatniego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej”;

b)

dane dotyczące transakcji płatniczych w podziale według instrumentów, terminali lub systemów, określone w załączniku III tabele 4, 5, i 7 do rozporządzenia oraz w załączniku II część 16 tabele 3, 4, 6 i 7 przekazywane są jako transakcje brutto, tj. wartości ogółem w okresie.

Szeregi są przekazywane do EBC z częstotliwością roczną w terminie do końca maja każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dane określone w rozporządzeniu (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43) przekazywane są z częstotliwością roczną. Dodatkowe dane wymagane na mocy załącznika II część 16 mogą być przekazywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną, zgodnie z opisem do właściwej tabeli.

W przypadku tabel z niniejszych wytycznych oraz w przypadku braku rzeczywistych danych, KBC proszą instytucje sprawozdające o przekazanie dodatkowych informacji albo przekazują szacunki lub dane wstępne. Każdy KBC definiuje własną metodykę sporządzania takich szacunków w zależności od krajowej specyfiki. Tam, gdzie to właściwe, KBC przekazują noty wyjaśniające z opisem stosowanych rozwiązań.

KBC stosują następujące zasady ogólne w przypadku korygowania przekazanych danych:

a)

przy okazji przekazywania danych rocznych, poza danymi dotyczącymi ostatniego okresu, przesyłane są, w zależności od potrzeb, zwykłe korekty danych za poprzedni rok oraz korekty wyjątkowe;

b)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przekazywane w ciągu roku po otrzymaniu zgody EBC.

KBC przekazują EBC noty wyjaśniające, w których szczegółowo opisują odstępstwa od wymogów sprawozdawczości i strukturalne załamania szeregów, określając również ich wpływ na dane.

Artykuł 19

Statystyka aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (FI)

KBC przekazują informacje statystyczne dotyczące aktywów i zobowiązań FI zgodnie z załącznikiem II część 17 dla każdego z następujących podsektorów identyfikowanych w zależności od rodzaju inwestycji: funduszy akcyjnych, funduszy obligacyjnych, funduszy mieszanych, funduszy nieruchomości, funduszy hedgingowych oraz pozostałych funduszy. Każdy z tych podsektorów podlega dalszemu podziałowi na fundusze otwarte i fundusze zamknięte, tzn. według rodzaju FI. Dla celów dokonania podziału FI według rodzaju inwestycji fundusze inwestujące głównie w udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (tj. fundusze funduszy) klasyfikowane są do kategorii funduszy, w które głównie inwestują.

Powyższe wymogi obejmują stany na koniec miesiąca i kwartału, miesięczne i kwartalne korekty dla wyliczania transakcji oraz miesięczne informacje o nowych emisjach/sprzedaży i wykupach udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Wszystkie stany na koniec miesiąca oraz miesięczne korekty dla wyliczania transakcji przekazywane są również dla podsektora funduszy inwestycyjnych typu ETF (exchange traded funds (ETF)), jako pozycja „w tym” z pozycji „fundusze inwestycyjne ogółem”.

W zakresie, w jakim dane, w tym najlepsze szacunki, są dostępne, należy również przekazywać dane dotyczące stanów na koniec kwartału i kwartalnych korekt dla wyliczania transakcji dla podsektora funduszy private equity (w tym funduszy venture capital), jako pozycje „w tym” z pozycji „fundusze inwestycyjne ogółem”.

KBC przekazują EBC odrębne dane dotyczące korekt z tytułu zmiany wyceny związanej ze zmianą cen i zmianą kursów walut oraz korekt z tytułu reklasyfikacji, zgodnie z załącznikiem II część 17 oraz zgodnie z załącznikiem IV.

Transakcje finansowe, a tym samym korekty dla wyliczania transakcji, są wyliczane zgodnie z ESA 2010, i taka metoda wyliczania nazywana jest „metodą ESA 2010”. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), KBC mogą odstąpić od zasad ESA 2010 z uwagi na odmienne praktyki krajowe. W przypadkach gdy dostępna jest informacja o stanach na zasadzie „papier po papierze”, korekty z tytułu zmiany wyceny mogą być wyliczane zgodnie ze wspólną metodą Eurosystemu, tj. metodą wyliczania korekt, o której mowa w załączniku IV część 4.

Jeśli dane dotyczące udziałów/jednostek uczestnictwa na okaziciela przekazywane przez FI, MIF lub pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) są niekompletne lub nie są jeszcze dostępne, KBC przesyłają dane o udziałach/jednostkach uczestnictwa na okaziciela na podstawie najlepszych szacunków, w podziale geograficznym i sektorowym, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II część 17 tabela 1.

W zakresie, w jakim dane, w tym najlepsze szacunki, są dostępne i nie są uznawane za nieistotne, KBC przekazują odrębne informacje kwartalne dla sektorów partnerów operacji „instytucje ubezpieczeniowe” i „fundusze emerytalno-rentowe”, zgodnie z załącznikiem II część 17 tabela 1.

W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych typu ETF wymagane są stany na koniec miesiąca oraz miesięczne korekty dla wyliczania transakcji w podziale na ETF-y syntetyczne i fizyczne, o ile dostępna jest odpowiednia definicja określona przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority (ESMA)) umożliwiająca dokonanie takiego podziału ETF-ów. EBC sprawdza regularnie taką definicję i w razie potrzeby określa wymogi sprawozdawczości.

KBC przekazują EBC miesięczne i kwartalne dane dotyczące FI w terminie do końca 28. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca/kwartału, którego dane dotyczą.

W stosunku do korekt dotyczących danych miesięcznych i danych kwartalnych stosuje się następujące zasady ogólne:

a)

dane korygowane są w taki sposób, aby dane miesięczne i kwartalne były ze sobą zgodne;

b)

podczas regularnych cykli przetwarzania danych w EBC, tj. w okresie od 28. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca/kwartału sprawozdawczego do dnia zwrotnego przekazania danych do KBC, KBC mogą korygować dane dotyczące poprzedniego kwartału sprawozdawczego, dwóch miesięcy poprzedzających ten kwartał oraz miesięcy następujących po poprzednim kwartale sprawozdawczym;

c)

poza regularnymi cyklami przetwarzania danych w EBC, KBC mogą również korygować dane dotyczące okresów sprawozdawczych sprzed dwóch miesięcy poprzedzających poprzedni kwartał sprawozdawczy, między innymi w przypadku pomyłek, reklasyfikacji lub usprawnienia procedur sprawozdawczych.

W celu zapewnienia jakości statystyki FI strefy euro, w przypadku gdy KBC przyznają wyłączenia najmniejszym FI na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), sporządzając dla EBC miesięczne i kwartalne dane dotyczące FI KBC uzupełniają te dane do 100 % populacji, o informacje o FI podlegających wyłączeniom.

KBC mogą wybrać sposób uzupełniania danych do 100 % populacji, pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące wymogi minimum:

a)

w przypadku brakujących podziałów dane szacunkowe wylicza się przez zastosowanie współczynników dla odpowiedniego podsektora funduszy inwestycyjnych, np. jeśli otwarty fundusz obligacyjny spełnia kryteria uprawniające do otrzymania wyłączeń i przekazuje tylko dane dotyczące emisji udziałów/jednostek uczestnictwa, brakujące podziały wylicza się przez zastosowanie struktury otwartych funduszy obligacyjnych;

b)

żaden z podsektorów funduszy inwestycyjnych, np. otwarte fundusze nieruchomości, zamknięte fundusze nieruchomości itd., nie podlega wyłączeniom w całości.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) wyłączenia mogą być przyznane FI, które ze względu na krajowe zasady rachunkowości dokonują wyceny swoich aktywów rzadziej niż raz na kwartał. Jednakże bez względu na takie wyłączenia, miesięczne i kwartalne dane dotyczące FI przekazywane przez KBC do EBC obejmują zawsze dane odnoszące się do takich FI.

KBC wyliczają kwartalne zagregowane dane o aktywach i zobowiązaniach podsektorów FI, określone w załączniku II część 17 tabela 1, w następujący sposób:

a)

w odniesieniu do papierów wartościowych, dla których kody identyfikacyjne są powszechnie dostępne, KBC dopasowują informacje przekazane zgodnie z metodą „papier po papierze” do informacji uzyskanych z Centralnej Bazy Papierów Wartościowych (Centralised Securities Database (CSDB)) będącej główną referencyjną bazą danych. Tak dopasowane informacje „papier po papierze” wykorzystuje się do obliczenia wartości aktywów i zobowiązań w euro oraz niezbędnych podziałów dla każdego papieru wartościowego FI. Jeśli identyfikatory papierów wartościowych nie są dostępne w CSDB albo gdy informacje konieczne do wyliczenia aktywów i zobowiązań zgodnie z załącznikiem II część 17 tabela 1 nie są dostępne w CSDB, KBC szacuje brakujące dane. KBC może również zbierać z zastosowaniem metody „papier po papierze” dane o papierach wartościowych nieposiadających powszechnie dostępnych kodów identyfikacyjnych, stosując dla tych papierów wartościowych wewnętrzne identyfikatory KBC;

b)

KBC agreguje dane dotyczące papierów wartościowych uzyskane na podstawie postanowień lit. a) powyżej oraz dodaje je do przekazanych informacji dotyczących papierów wartościowych nieposiadających powszechnie dostępnych kodów identyfikacyjnych w celu uzyskania agregatów dotyczących: (i) dłużnych papierów wartościowych w podziale według terminów, walut oraz partnerów operacji; oraz (ii) udziałów kapitałowych i udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w podziale według instrumentów i partnerów operacji oraz iii) wyemitowanych udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ogółem;

c)

KBC uzyskują wymagane informacje statystyczne o aktywach i zobowiązaniach FI, dodając dane dotyczące papierów wartościowych uzyskane na podstawie postanowień lit. b) powyżej oraz aktywa i zobowiązania inne niż papiery wartościowe zebrane od poszczególnych FI będących rezydentami;

d)

KBC agregują aktywa i zobowiązania wszystkich FI będących rezydentami danego państwa członkowskiego i należących do tego samego podsektora.

Powyższe zasady stosuje się również wtedy, gdy KBC zbiera dane o aktywach i zobowiązaniach FI z częstotliwością miesięczną zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38).

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), KBC zbierają dane o udziałach/jednostkach uczestnictwa w FI z częstotliwością miesięczną. W odniesieniu do miesięcy sprawozdawczych nie będących ostatnimi miesiącami kwartału KBC szacują dane miesięczne dotyczące aktywów i zobowiązań FI innych niż wyemitowane udziały/jednostki uczestnictwa, w oparciu o zebrane dane miesięczne i kwartalne, chyba że dane są zbierane z częstotliwością miesięczną zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38).

W miarę możliwości KBC szacują dane na poziomie pojedynczego funduszu. KBC może alternatywnie oszacować dane dla podsektorów FI lub zwrócić się do EBC z prośbą o dokonanie szacunków. W takim przypadku EBC może poprosić o dodatkowe informacje, takie jak dane indywidualne dla każdego funduszu („fundusz po funduszu”) lub papieru wartościowego („papier po papierze”).

Zasady wyceny lub rachunkowości określone w rozporządzeniu (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) mają również zastosowanie w odniesieniu do przekazywania przez KBC do EBC danych dotyczących FI. W odniesieniu jednak do pozycji, dla których naliczane są odsetki, zastosowanie mają następujące zasady:

a)

„dłużne papiery wartościowe” obejmują również naliczone odsetki;

b)

„należności z tytułu depozytów oraz kredytów i pożyczek” oraz „depozyty oraz kredyty i pożyczki otrzymane” nie obejmują naliczonych odsetek, które wykazywane są w pozostałych aktywach/zobowiązaniach.

KBC przekazują noty wyjaśniające, w których wyjaśniają przyczyny istotnych korekt. Ponadto KBC przekazują EBC noty wyjaśniające do korekt z tytułu reklasyfikacji. KBC przekazują również noty wyjaśniające dotyczące korekt, o których mowa w art. 19 ust. 3 lit. c).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) KBC mogą udzielić FI zgody na przekazywanie danych dotyczących ich aktywów i zobowiązań jako grupa, pod warunkiem że rezultaty zastosowania takiej metody są podobne do rezultatów przekazywania danych odrębnie dla poszczególnych funduszy. FI, które przekazują dane jako grupa, należą do tego samego podsektora, na przykład: zamkniętych funduszy nieruchomości lub otwartych funduszy nieruchomości.

Artykuł 20

Statystyka aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (PS)

KBC sporządzają i przekazują odrębne zagregowane informacje statystyczne dotyczące aktywów i pasywów PS zgodnie z załącznikiem II część 18. Dane przekazywane są dla następujących czterech podkategorii: a) PS prowadzących sekurytyzację tradycyjną; b) PS prowadzących sekurytyzację syntetyczną; c) PS prowadzących sekurytyzację związaną z ubezpieczeniami; oraz d) pozostałych PS.

Wymogi te obejmują dane o stanach, transakcjach finansowych i korektach z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości przekazywane z częstotliwością kwartalną.

KBC mogą przekazywać EBC wymagane dane o korektach z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości wyliczone na zasadzie najlepszych starań.

KBC przekazują EBC dane kwartalne dotyczące stanów, transakcji finansowych i korekt z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości dla PS w terminie do końca 28. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą.

Zastosowanie znajdują następujące zasady ogólne dotyczące przekazywania korekt do danych kwartalnych:

a)

podczas regularnych cykli przetwarzania danych, tj. w okresie od 28. dnia roboczego po zakończeniu kwartału sprawozdawczego do dnia poprzedzającego dzień zwrotnego przekazania danych do KBC, KBC mogą korygować dane dotyczące poprzedniego kwartału;

b)

poza regularnymi cyklami przetwarzania danych w EBC KBC mogą również korygować dane dotyczące okresów sprawozdawczych poprzedzających poprzedni kwartał sprawozdawczy, między innymi w przypadku błędów, reklasyfikacji bądź usprawnienia procedur sprawozdawczych;

c)

korekty danych przekazanych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) w zakresie kredytów i pożyczek udzielonych przez MIF strefy euro, dla których MIF są administratorami, wprowadzane są, jeśli to właściwe, do statystyki PS zgodnie z lit. a) i b).

W celu realizacji wymogów sprawozdawczości statystycznej, z których PS zostały zwolnione na mocy art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), KBC – po zasięgnięciu opinii EBC – określają najbardziej odpowiednią metodę sporządzania danych w zakresie aktywów i pasywów PS, w zależności od organizacji właściwych rynków i dostępności innych właściwych informacji statystycznych, publicznych lub nadzorczych.

W przypadku gdy KBC pozyskują dane o aktywach i pasywach PS z innych źródeł statystycznych, źródeł dostępnych publicznie (takich jak prognozy sprzedaży papierów wartościowych lub raporty dla inwestorów) lub źródeł nadzorczych, stosuje się opisane poniżej standardy jakości danych.

Dane, które zgodnie z załącznikiem II część 18 do niniejszych wytycznych określa się jako szeregi bazowe (anchor series), podlegają rygorystycznym standardom jakości porównywalnym ze standardami mającymi zastosowanie do danych przekazywanych bezpośrednio przez PS zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40). Dane, które zgodnie z załącznikiem II część 18 do niniejszych wytycznych określa się jako szeregi niebazowe (non-anchor series), mogą być szacowane zgodnie z mniej rygorystycznymi standardami jakości, np. przy wykorzystaniu interpolacji i ekstrapolacji, jeśli dane uzyskano ze źródeł dostępnych publicznie lub źródeł nadzorczych z częstotliwością mniejszą niż kwartalna i w terminach dłuższych niż 28 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

W przypadku gdy dane nie są przekazywane bezpośrednio przez PS zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), wówczas KBC monitorują jakość danych w oparciu o informacje dostępne w rocznych sprawozdaniach finansowych. KBC przekazują EBC wyniki kontroli jakości w terminie do końca września każdego roku lub w pierwszym możliwym terminie po tej dacie, zgodnie z przyjętymi krajowymi praktykami prawnymi obowiązującymi w państwie członkowskim, którego rezydentem jest PS. W przypadku gdy porównanie danych pozyskanych z częstotliwością kwartalną i danych pochodzących z rocznych sprawozdań finansowych wykaże, że rygorystyczne standardy jakości nie zostały osiągnięte, KBC podejmują działania niezbędne do ich osiągnięcia, w tym działania zmierzające do ewentualnego bezpośredniego zbierania danych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40).

W przypadku gdy KBC pozyskują dane o aktywach i pasywach PS ze źródeł nadzorczych, wówczas obowiązkiem KBC jest zapewnienie, aby źródła te były wystarczająco spójne z pojęciami i definicjami statystycznymi określonymi przez wymogi sprawozdawczości PS. Ta sama zasada stosowana jest w przypadku danych pozyskiwanych z innych źródeł danych statystycznych.

W przypadku gdy dane o emisji dłużnych papierów wartościowych przez PS pozyskiwane są z CSDB lub innej bazy danych o papierach wartościowych, wówczas KBC monitorują zakres i jakość takich danych z częstotliwością roczną. KBC przekazują EBC wyniki kontroli jakości w terminie do końca lutego każdego roku w odniesieniu do danych na koniec grudnia roku poprzedniego. Jeśli wskaźniki zakresu i jakości wskazują, że rygorystyczne standardy jakości nie zostały osiągnięte, KBC podejmują działania niezbędne do ich osiągnięcia, w tym działania zmierzające do ewentualnego bezpośredniego zbierania danych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40).

Każdy KBC wymienia dane dotyczące zsekurytyzowanych kredytów i pożyczek, które zostały udzielone przez krajowe MIF i które krajowe MIF obsługują dla PS będących rezydentami pozostałych państw członkowskich strefy euro. W tym celu KBC agregują obsługiwane kredyty i pożyczki odrębnie dla każdego państwa członkowskiego, którego rezydentami są PS, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) oraz załącznikiem II część 18 tabela 3 do niniejszych wytycznych.

EBC zapewnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych poufnych, infrastrukturę techniczną do wymiany informacji o transakcjach transgranicznych. KBC przekazują te informacje EBC w terminie do 23. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą. EBC przekazuje te dane do odpowiednich KBC 24. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą.

KBC uczestniczące w wymianie danych o czynnych sekurytyzacjach wyjaśniają wszelkie wątpliwości i kwestie dotyczące koordynacji wymiany w kontaktach dwustronnych oraz, jeśli to konieczne, wymieniają się odpowiednimi informacjami. W przypadku nowych sekurytyzacji właściwe KBC mogą poprosić o koordynację EBC.

Realizacja powyższych obowiązków umożliwia KBC, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), wyliczanie części danych dotyczących PS w zakresie stanów i transakcji finansowych zsekurytyzowanych kredytów i pożyczek udzielonych przez MIF strefy euro, dla których MIF są nadal administratorami, na podstawie danych zebranych od MIF zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), zamiast ich zbierania bezpośrednio od PS.

W przypadku gdy KBC sporządzają statystykę w zakresie aktywów i pasywów PS na podstawie danych zebranych bezpośrednio od PS oraz, tam gdzie to właściwe, na podstawie danych przekazanych przez MIF na mocy rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), oraz gdy KBC przyznają PS wyłączenia na mocy art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), wówczas, wyliczając przekazywane EBC kwartalne aktywa i pasywa PS w zakresie stanów, transakcji finansowych i korekt z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości, KBC uzupełniają dane do 100 % populacji PS.

W przypadku gdy KBC sporządzają statystykę aktywów i pasywów PS na podstawie innych źródeł statystycznych, źródeł powszechnie dostępnych lub źródeł nadzorczych, statystyka ta może się opierać o próbę PS, pod warunkiem że aktywa tych PS stanowią co najmniej 95 % aktywów ogółem referencyjnej populacji sprawozdawczej PS danego państwa członkowskiego wykazywanej na liście PS. KBC, wyliczając przekazywane EBC kwartalne aktywa i pasywa PS w zakresie stanów, transakcji finansowych i korekt z tytułu całkowitej/częściowej utraty wartości, uzupełniają dane do 100 % populacji PS.

KBC przekazują do EBC noty wyjaśniające przyczyny istotnych korekt oraz wszelkich innych korekt dokonanych zgodnie z art. 20 ust. 3 lit. b.

Artykuł 21

Statystyka dotycząca kredytów i pożyczek udzielonych przez MIF przedsiębiorstwom niefinansowym według branży działalności gospodarczej

Zgodnie z załącznikiem II część 19 KBC przekazują EBC, w miarę dostępności, dane dotyczące kredytów i pożyczek udzielonych przez MIF krajowym przedsiębiorstwom niefinansowym oraz kredytów i pożyczek udzielonych przez MIF przedsiębiorstwom niefinansowym będącym rezydentami pozostałych państw członkowskich strefy euro w podziale według branż działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej w Unii (NACE Rev. 2).

KBC przekazują EBC dane z częstotliwością kwartalną w terminie do końca 28. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą.

KBC przekazują korekty zgodnie z następującymi zasadami:

a)

przy okazji przekazywania danych w trybie zwykłym, przekazywane są, w razie potrzeby, korekty dotyczące poprzednich okresów sprawozdawczych;

b)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przekazywane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

KBC przekazują EBC informacje o wszelkich istotnych zmianach krajowych definicji i klasyfikacji oraz przesyłają noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt. Ponadto KBC przekazują informacje o istotnych reklasyfikacjach w sektorze MIF i, jeśli to możliwe, istotnych reklasyfikacjach w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w podziałach zgodnych z NACE Rev. 2.

Artykuł 22

Statystka dotycząca linii kredytowych MIF

KBC sporządzają i przekazują zagregowane informacje statystyczne dotyczące linii kredytowych przyznanych przez MIF instytucjom krajowym oraz linii kredytowych przyznanych przez MIF rezydentom pozostałych krajów strefy euro w podziale według sektorów instytucjonalnych, zgodnie z załącznikiem II część 20.

Linie kredytowe MIF mają takie samo znaczenie jak „niewykorzystane zobowiązania kredytowe”, które zostały sklasyfikowane jako pozycje „średniego ryzyka”, „średniego/niskiego ryzyka” i „niskiego ryzyka” w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 575/2013. KBC stosują tę definicję na zasadzie najlepszych starań, a w przypadku gdy stosowana jest inna krajowa definicja linii kredytowych, KBC mogą przekazywać dane zgodnie z definicją krajową, ale powinny dążyć do zharmonizowania w dalszej perspektywie wyliczania danych dotyczących linii kredytowych MIF w celu zwiększenia porównywalności danych pomiędzy krajami.

KBC wyliczają podział sektorowy i przekazują go EBC. Jeśli dane dotyczące podziału sektorowego nie są zbierane na poziomie krajowym, KBC mogą poprosić podmioty sprawozdające o przekazywanie takich dodatkowych informacji albo mogą szacować dane w podziale sektorowym korzystając z informacji dostępnych w kraju z innych źródeł.

KBC przekazują EBC dane dotyczące reklasyfikacji statystycznych na zasadzie najlepszych starań.

KBC przekazują EBC dane z częstotliwością kwartalną. Kwartalne dane dotyczące stanów i korekt z tytułu reklasyfikacji przesyłane są EBC w terminie do końca 28. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą.

KBC przekazują korekty zgodnie z następującymi zasadami:

a)

przy okazji przekazywania danych w trybie zwykłym, przekazywane są, w razie potrzeby, korekty dotyczące poprzedniego kwartału sprawozdawczego;

b)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przekazywane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

KBC przekazują EBC noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 23

Statystyka dotycząca aktywów i pasywów CCP

KBC sporządzają i przekazują odrębne zagregowane informacje statystyczne dotyczące aktywów i pasywów CCP zgodnie z załącznikiem II część 21.

Na potrzeby niniejszej sprawozdawczości statystycznej CCP oznaczają te podmioty, które zostały wskazane przez ESMA jako partnerzy centralni i które zaliczane są do sektora „pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych” (S.125) lub do sektora „pomocniczych instytucji finansowych” (S.126), jak określono w klasyfikacji sektorów instytucjonalnych opisanej w rozdziale 23 ESA 2010.

Zidentyfikowane przez ESMA CCP, które są zaliczane do sektora instytucjonalnego ESA 2010 „monetarne instytucje finansowe (MIF)”, nie podlegają wymogom niniejszej sprawozdawczości statystycznej.

Dane przekazywane EBC przez KBC są obowiązkowe, jeśli spełnione są następujące kryteria:

a)

w odniesieniu do komórek dotyczących operacji z przyrzeczeniem odkupu oznaczonych literą „R”, określonych w załączniku II część 21, przekazywanie danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy wartość bilansowa jednej z tych komórek, wyrażona jako stan, przekracza 10 mld EUR, z wyjątkiem komórek dotyczących operacji z MIF.

Jeśli jedna lub więcej komórek oznaczonych literą „R” spełnia kryterium wartości progowej, wówczas przekazywane są dane dla wszystkich komórek oznaczonych literą „R”, bez względu na ich rzeczywistą wartość bilansową;

b)

w odniesieniu do komórek nie dotyczących operacji z przyrzeczeniem odkupu oznaczonych literami „NR”, określonych w załączniku II część 21, przekazywanie danych jest obowiązkowe, w przypadku gdy jest ono wymagane na mocy lit. a lub gdy wartość bilansowa jednej z tych komórek, wyrażona jako stan, przekracza 10 mld EUR.

Jeśli jedna lub więcej komórek oznaczonych literami „NR” spełnia kryterium wartości progowej, wówczas przekazywane są dane dla wszystkich komórek oznaczonych literami „NR”, bez względu na ich rzeczywistą wartość bilansową.

Jeśli kryteria wartości progowych określonych w lit. a) i b) nie są spełnione, KBC przekazuje EBC dane dotyczące bilansów CCP na zasadzie dobrowolności. Jeśli KBC podejmą decyzję o nieprzekazywaniu danych na zasadzie dobrowolności, wówczas KBC sprawdzają co najmniej raz w roku czy te kryteria wartości progowych zostały spełnione.

KBC przekazują EBC dane z częstotliwością kwartalną. Kwartalne dane dotyczące stanów i korekt z tytułu reklasyfikacji przesyłane są do EBC w terminie do końca 28. dnia roboczego po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą.

KBC przekazują korekty zgodnie z następującymi zasadami:

a)

przy okazji przekazywania danych w trybie zwykłym, przekazywane są, w razie potrzeby, korekty dotyczące poprzedniego kwartału sprawozdawczego;

b)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przekazywane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

KBC przekazują EBC noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt.

Artykuł 24

Rejestrowanie danych referencyjnych dotyczących jednostek instytucjonalnych istotnych dla potrzeb statystyki

KBC przekazuje i aktualizuje wszystkie, niezbędne na potrzeby statystyczne, dane referencyjne opisujące jednostki instytucjonalne lub jednostki prawne, poprzez Bazę Danych Rejestru Instytucji i Jednostek Powiązanych” (Register of Institutions and Affiliates Databases’ (RIAD)), stanowiącą centralne repozytorium, w którym przechowywane są atrybuty dotyczące pojedynczych jednostek organizacyjnych oraz informacje o różnych rodzajach istniejących między nimi powiązań, co pozwala, między innymi, na określenie struktury grupy z uwzględnieniem różnych definicji.

RIAD umożliwia przetwarzanie informacji dotyczących pojedynczego atrybutu przekazanego przez więcej niż jedno źródło. Jeśli to właściwe, KBC powinny więc uzgodnić jedną określoną metodę, jaka będzie stosowana w RIAD do tworzenia „oficjalnej” wersji danych referencyjnych pozyskanych z wielu krajowych możliwych źródeł danych.

Szczególne wymogi dotyczące przekazywania danych dla pojedynczych zbiorów przedsiębiorstw (finansowych) zostały określone w art. 25 i w załączniku V.

Wszystkie jednostki organizacyjne zarejestrowane w RIAD mogą posiadać kilka identyfikatorów. KBC odpowiedzialne są za przyporządkowanie i zarządzanie identyfikatorem głównym, zwanym „kodem RIAD”, zapewniając w ten sposób jednoznaczną wymianę danych pomiędzy RIAD i wszelkimi innymi (lokalnymi) systemami wysyłającymi/otrzymującymi.

RIAD może również przypisywać pojedynczym podmiotom wszelkie kody krajowe lub ponadnarodowe („aliasy” lub „identyfikatory alternatywne”), które powinny być w miarę możliwości zgodne z dostępnymi standardami.

W celu zarządzania danymi referencyjnymi podmiotu KBC tworzą najpierw takie dane w RIAD. Następnie KBC zarządzają wszystkimi zmianami demograficznymi, takimi jak rozpoczęcie działalności, aktualizacja poszczególnych atrybutów, a nawet zamknięcie podmiotu, poprzez przekazanie nowych wartości atrybutu lub zmianę zakresu obowiązywania wartości. (Rzeczywiste usunięcia oczekiwane są tylko w wyjątkowym przypadku błędnego zgłoszenia podmiotu).

KBC opisują połączenia (lub podziały) jednostek wraz ze wszystkimi towarzyszącymi zdarzeniami korporacyjnymi, takich jak zamknięcie, modyfikacja lub utworzenie jednej lub większej liczby jednostek.

Zmiany sektora ESA, np. przesunięcie jednego podmiotu z listy MIF na listę FI, należy zgłaszać poprzez aktualizację wartości i zakresu obowiązywania atrybutu „sektor ESA”.

Przed przekazaniem EBC aktualizacji KBC przeprowadzają walidację porównując właściwe parametry wymiany danych. W przypadku stosowania procedur wprowadzania danych, KBC dysponują odpowiednim zestawem algorytmów kontrolnych w celu ograniczenia do minimum błędów operacyjnych oraz w celu zapewnienia poprawności i spójności aktualizacji przekazanych poprzez RIAD.

W przypadku awarii RIAD, KBC przekazują aktualizacje pocztą elektroniczną na następujący adres: RIAD-Support@EBC.europa.eu.

KBC mogą stosować krajowy zbiór znaków, pod warunkiem że stosują alfabet łaciński. KBC stosują kod Unicode (UTF-8), aby przy otrzymywaniu informacji z EBC poprzez RIAD wszystkie zbiory znaków specjalnych wyświetlały się poprawnie.

Po otrzymaniu aktualizacji EBC bezzwłocznie stosuje algorytmy kontrolne w celu walidacji formalnej poprawności i wewnętrznej spójności przekazanych informacji.

EBC bezzwłocznie odsyła KBC: a) potwierdzenie otrzymania zawierające informacje podsumowujące dotyczące aktualizacji, które zostały pomyślnie przetworzone i wprowadzone do właściwych zbiorów danych; lub b) informacje o błędzie zawierające szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji i nieudanej walidacji.

Po otrzymaniu informacji o błędzie KBC podejmują działania w celu przesłania poprawionych informacji. Jeśli poprawność informacji uzależniona jest od aktualizacji przesyłanych ostatnio przez inne KBC i dane te nie są dostępne na stronie internetowej EBC, KBC kontaktują się z EBC, podając konkretne szczegóły dotyczące potrzebnych informacji.

KBC określają status poufności każdego atrybutu opisującego jednostkę organizacyjną wybierając jedną z trzech uprzednio zdefiniowanych wartości: „F” – atrybut dostępny do publikacji, tzn. nie jest poufny, „N” – atrybut może być udostępniony wyłącznie do użytku w ESBC i powiązanych instytucjach, z którymi podpisano porozumienia, tzn. nie może być udostępniony użytkownikom zewnętrznym lub „C” – poufna informacja statystyczna.

Artykuł 25

Listy instytucji finansowych prowadzone dla celów statystycznych

Aby umożliwić utworzenie i prowadzenie listy MIF dla celów statystycznych, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), należy zbierać w RIAD zmienne określone w załączniku V część 1 i 2 z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują wszelkie aktualizacje tych zmiennych bezzwłocznie, szczególnie w przypadku, kiedy instytucja jest włączana do sektora, tzn. w przypadku utworzenia MIF w wyniku połączenia, utworzenia nowych podmiotów prawnych w wyniku podziału istniejącej MIF, utworzenia nowej MIF lub zmiany statusu instytucji, która dotąd nie była klasyfikowana jako MIF, a teraz uzyskała taki status albo w przypadku, kiedy istniejąca MIF opuszcza ten sektor, tzn. w przypadku udziału MIF w połączeniu, nabycia MIF przez inną instytucję, podziału MIF na odrębne podmioty prawne, zmiany statusu MIF, która dotąd była klasyfikowana jako MIF, a teraz traci ten status, lub likwidacji MIF.

Aktualizowane na bieżąco dane referencyjne RIAD umożliwiają prowadzenie oficjalnej listy MIF w oparciu o klasyfikację sektorów instytucjonalnych, status działalności czy inne cechy danej instytucji. W tym kontekście szczególną uwagę można zwrócić na przypadki, w których instytucja znajdująca się na liście MIF nie ma zezwolenia na prowadzenie pełnej działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, np. w zakresie przyjmowania depozytów lub udzielania kredytów i pożyczek, w szczególności w czasie poprzedzającym jej likwidację lub usunięcie z sektora MIF. Aby umożliwić ścisłe monitorowanie spójności z krajową klasyfikacją MIF, EBC może okresowo zwracać się do właściwych KBC z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji.

Aby umożliwić utworzenie i prowadzenie listy FI dla celów statystycznych, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), należy zbierać w RIAD zmienne określone w załączniku V część 1 i 2 z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują wszelkie aktualizacje tych zmiennych, szczególnie w przypadku, gdy instytucja wchodzi do populacji FI lub gdy istniejący FI opuszcza populację FI.

Aby umożliwić utworzenie i prowadzenie listy PS dla celów statystycznych, o której mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1075/2013 (EBC/2013/40), należy zbierać w RIAD zmienne określone w załączniku V część 1 i 2 z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują wszelkie aktualizacje tych zmiennych, szczególnie w przypadku, gdy instytucja wchodzi do populacji PS lub opuszcza populację PS.

Aby umożliwić utworzenie i prowadzenie dla celów statystycznych listy instytucji istotnych dla statystyki płatności, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43), należy zbierać w RIAD zmienne określone w załączniku V część 1 z wymaganą częstotliwością. KBC przekazują wszelkie aktualizacje tych zmiennych, szczególnie w przypadku, gdy instytucja wchodzi do populacji instytucji istotnych dla statystyki płatności lub opuszcza populację instytucji istotnych dla statystyki płatności.

W miarę możliwości KBC przesyłają do EBC aktualizacje zmiennych określonych dla MIF bezpośrednio po wystąpieniu zmian w sektorze MIF lub zmian w atrybutach istniejących MIF. Jeśli nie jest to możliwe, KBC przekazują pisemne wyjaśnienie zwłoki między wystąpieniem zdarzenia a jego zgłoszeniem do EBC.

KBC przesyłają do EBC aktualizacje zmiennych określonych dla FI z częstotliwością co najmniej kwartalną, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Jednakże zmienna dotycząca wartości aktywów netto aktualizowana jest dla wszystkich funduszy inwestycyjnych z częstotliwością roczną, według stanu na koniec grudnia, w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

KBC przesyłają do EBC aktualizacje zmiennych określonych dla PS z częstotliwością co najmniej kwartalną, w terminie 14 dni roboczych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

KBC przesyłają do EBC aktualizacje zmiennych określonych dla instytucji istotnych dla statystyki płatności według stanu na koniec roku, w terminie trzech miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) każdego dnia roboczego EBC, EBC udostępnia na swojej stronie internetowej kopię zbioru danych dotyczących MIF. W tym samym czasie kiedy EBC udostępnia listę MIF na swojej stronie internetowej, EBC wysyła tę listę KBC poprzez RIAD. W tym samym czasie EBC udostępnia listę zmian wprowadzonych do populacji MIF oraz udostępnia ją wszystkim KBC każdego dnia roboczego EBC. Udostępnione informacje zawierają wszystkie szczegóły dotyczące każdej z następujących zmian zgłoszonych przez KBC: (a) nowych MIF oraz (b) usuniętych MIF.

Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) ostatniego dnia roboczego EBC każdego miesiąca kalendarzowego EBC sporządza kopię zbioru danych dotyczących MIF i łączy ją ze zmienną „rezerwa” ze zbioru partnerów uprawnionych do uczestnictwa w operacjach polityki pieniężnej z tego samego dnia, wskazującą czy instytucja kredytowa będąca rezydentem strefy euro podlega wymogom odprowadzania rezerwy obowiązkowej czy nie. Następnie EBC udostępnia listę MIF i listę instytucji podlegających wymogom odprowadzania rezerwy obowiązkowej na swojej stronie internetowej.

Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) czwartego dnia roboczego po terminie przekazania aktualizacji EBC sporządza kopię zbioru danych dotyczących FI i udostępnia ją KBC. Następnie EBC udostępnia listę FI na swojej stronie internetowej.

Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) drugiego dnia roboczego po terminie przekazania aktualizacji EBC sporządza kopię zbioru danych dotyczących PS i udostępnia ją KBC. Następnie EBC udostępnia listę PS na swojej stronie internetowej.

Do godziny 18.00 (czasu środkowoeuropejskiego) ostatniego dnia roboczego EBC każdego miesiąca kalendarzowego EBC sporządza kopię wszystkich instytucji zarejestrowanych w RIAD i udostępnia ją KBC.

EBC nie publikuje danych oznaczonych jako „poufne” lub „nieprzeznaczone do publikacji”. Podobnie, EBC nie przekazuje KBC wartości oznaczonych jako „poufne”. W odniesieniu do wskaźników ilościowych oznaczonych jako „poufne” lub „nieprzeznaczone do publikacji”, EBC może jednak opublikować lub rozpowszechnić klasy wielkości.

Artykuł 26

Statystyka funduszy emerytalno-rentowych (FE)

KBC przekazują EBC informacje statystyczne dotyczące FE zgodnie z załącznikiem II część 22. Dane dotyczące FE przekazywane są w oparciu o dane obecnie dostępne na poziomie krajowym. Jeśli rzeczywiste dane nie są dostępne, KBC przekazują szacunki na zasadzie najlepszych starań.

Populacja sprawozdawcza obejmuje FE w rozumieniu ESA 2010 (ust. 2.105 i 2.106), będące rezydentami państw członkowskich strefy euro.

KBC przekazują dane dotyczące stanów na koniec okresu sprawozdawczego i transakcje finansowe w kwartale, które wyliczane są zgodnie z ESA 2010.

Dane przekazywane są EBC z częstotliwością kwartalną. Statystyka FE, o której mowa w ust. 1 lit. a, przekazywana jest EBC w terminie nieprzekraczającym 85 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą. Począwszy od danych za pierwszy kwartał 2017 r., statystykę FE przekazuje się EBC w terminie nieprzekraczającym 82 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału sprawozdawczego. EBC informuje KBC z wyprzedzeniem, do września każdego roku, o dokładnych terminach przekazywania danych w formie kalendarza sprawozdawczego.

KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych przekazanych w poprzednim kwartale. Ponadto mogą też wystąpić korekty danych dotyczących wcześniejszych kwartałów.

W takiej sytuacji stosuje się następujące zasady ogólne:

a)

przy okazji przekazywania danych kwartalnych w trybie zwykłym, poza danymi dotyczącymi ostatniego kwartału, mogą zostać przekazane tylko „zwykłe” korekty, tzn. korekty danych przesłanych za poprzedni kwartał;

b)

korekty wyjątkowe mają ograniczony zakres i przesyłane są w innym terminie niż zwykła sprawozdawczość. Drobne standardowe korekty historyczne są przesyłane tylko raz w roku, razem z danymi za czwarty kwartał;

c)

korekty wyjątkowe, które znacznie poprawiają jakość danych, mogą być przekazywane w ciągu roku poza zwykłymi cyklami przetwarzania danych w EBC.

Z zastrzeżeniem obowiązujących w państwach członkowskich zasad rachunkowości, wszystkie aktywa i pasywa są wykazywane dla celów statystycznych w ujęciu brutto. Metody wyceny zgodne są z ESA 2010. Co do zasady aktywa i pasywa należy wyceniać według bieżących cen rynkowych z dnia, którego bilans dotyczy. Zobowiązania z tytułu depozytów oraz kredyty i pożyczki wykazywane są w wartości ich kapitału na koniec kwartału.

KBC przekazują EBC noty wyjaśniające z opisem źródeł danych, systemów zbierania danych, procedur sporządzania statystyk, ram prawnych, odstępstw w stosunku do instrukcji sprawozdawczych EBC oraz populacji sprawozdawczej. KBC przekazują noty wyjaśniające z uzasadnieniem przyczyn istotnych korekt, a szczególnie załamania szeregów historycznych.

Artykuł 27

Weryfikacja

Z zastrzeżeniem prawa EBC do weryfikacji danych przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 2533/98 i rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), KBC monitorują oraz zapewniają właściwą jakość i wiarygodność informacji statystycznych przekazywanych EBC.

Artykuł 28

Standardy przekazywania danych

KBC korzystają z sieci ESCB-Net udostępnianej przez ESBC do przekazywania drogą elektroniczną informacji statystycznych wymaganych przez EBC. Format wiadomości statystycznych opracowany dla potrzeb tej elektronicznej wymiany informacji statystycznych jest standardowym formatem zatwierdzonym przez Komitet ds. Statystyki. Wymóg ten nie wyklucza wykorzystania innych awaryjnych środków przekazu informacji statystycznych, za uprzednią zgodą EBC.

Artykuł 29

Uproszczona procedura wprowadzania zmian

Zarząd EBC jest uprawniony, po uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Statystyki (KS), do wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, pod warunkiem, że zmiany takie nie zmienią podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego dla podmiotów sprawozdających państw członkowskich. Zarząd bezzwłocznie zawiadamia Radę Prezesów o wszelkich takich zmianach.

Artykuł 30

Publikacja

KBC publikują krajowe dane będące komponentem agregatów monetarnych krajów strefy euro oraz czynników ich kreacji dopiero po opublikowaniu tych agregatów przez EBC. Wszelkie tego typu dane opublikowane przez KBC muszą być takie same jak dane przekazane na potrzeby ostatnio opublikowanych agregatów strefy euro. Jeśli KBC powielają agregaty strefy euro opublikowane przez EBC, robią to wiernie.

Artykuł 31

Utrata mocy obowiązującej

Niniejszym tracą moc wytyczne EBC/2007/9.

Artykuł 32

Skuteczność i wdrożenie

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne w dniu zawiadomienia o nich KBC państw członkowskich strefy euro. KBC państw członkowskich strefy euro przestrzegają postanowień art. 11, art. 12, art. 13 i art. 16 od dnia otrzymania zawiadomienia, postanowień art. 26 – od dnia 1 stycznia 2016 r., a pozostałych postanowień niniejszych wytycznych – od dnia 1 stycznia 2015 r.

Do 31 grudnia 2018 r. Zarząd przekaże Radzie Prezesów raport, uwzględniający opinie KS i innych właściwych komitetów, dotyczący a) konieczności i ewentualnego terminu integracji wymogów sprawozdawczości w zakresie statystyki płatności, o których mowa w art. 18, z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1409/2013 (EBC/2013/43) w sprawie statystyki płatności; oraz b) możliwego wpływu zmian dotyczących zbierania statystyki instytucji ubezpieczeniowych przez ESBC na wymogi sprawozdawczości w zakresie statystyki funduszy emerytalno-rentowych, o których mowa w art. 26.

Artykuł 33

Adresaci

Niniejsze wytyczne adresowane są do KBC państw członkowskich strefy euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 4 kwietnia 2014 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10.

(2)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(3)  Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1.

(4)  Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 31.

(5)  Wytyczne EBC/2007/9 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (Dz.U. L 341 z 27.12.2007, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/39) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 94).

(9)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/34) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 51).

(10)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 73).

(11)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2013/40) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 107).

(12)  Zob. motyw 13 wytycznych EBC/2011/23 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (Dz.U. L 65 z 3.3.2012, s. 1); zob. również motyw 5 zalecenia EBC/2011/24 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej (Dz.U. C 64 z 3.3.2012, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 18).

(14)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(15)  Zob. „Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes” dostępne na stronie internetowej EBC www.ecb.europa.eu.


ZAŁĄCZNIK I

Monitorowanie spójności pomiędzy danymi księgowymi i statystystycznymi w bilansach KBC/EBC

CZĘŚĆ 1

Opis miesięcznych reguł kontrolnych

 

Reg. nr

Statystyczna pozycja bilansu KBC/EBC

Wzajemne zależności

Pozycja księgowa

Pasywa

1

Gotówka w obiegu

>=

Kategoria statystyczna powinna być nieznacznie większa niż kategoria księgowa, ponieważ tylko kategoria statystyczna obejmuje monety wyemitowane przez instytucje rządowe na szczeblu centralnym.

Banknoty w obiegu

2

Depozyty rezydentów strefy euro

>=<

Kategoria statystyczna powinna być większa niż suma pozycji księgowych. Jest to spowodowane tym, że pozycje wzajemne Eurosystemu są zaliczane do kategorii statystycznej na poziomie zagregowanym, natomiast nie wchodzą one do pozycji księgowych (1). Jednakże wzajemna relacja może być inna, ponieważ pozycje księgowe zawierają pozycje wzajemne Eurosystemu stanowiące zapis przeciwstawny do korekt banknotów euro, które są wykazywane dla potrzeb statystycznych w „pozostałych aktywach/pasywach”, oraz ponieważ salda w walutach obcych są wyceniane z odmienną częstotliwością (kwartalną w przypadku danych księgowych, miesięczną w przypadku danych statystycznych).

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro + pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro + zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro + zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

3

Depozyty rezydentów strefy euro, w tym monetarne instytucje finansowe (MIF)

>=<

Reguła ta powinna odzwierciedlać wpływ zaliczania sald wzajemnych Eurosystemu do kategorii statystycznej w ujęciu brutto oraz nie zaliczania ich do kategorii księgowych (1). W zasadzie dane statystyczne powinny być większe niż dane księgowe, częściowo dlatego, iż obejmują one zobowiązania wobec instytucji finansowych w walutach obcych. Jednakże odmienna klasyfikacja zapisu przeciwstawnego do korekt z tytułu banknotów euro może spowodować odwrócenie tego powiązania.

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro + pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro

4

Depozyty rezydentów strefy euro, w tym instytucje rządowe na szczeblu centralnym + pozostałe instytucje rządowe i samorządowe/pozostali rezydenci strefy euro

=<

Suma kategorii statystycznych powinna być mniejsza niż suma kategorii księgowych z powodu zaliczenia zobowiązań wobec instytucji kredytowych w walutach obcych tylko do danych księgowych.

Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów w euro + zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych

5

Emisja dłużnych papierów wartościowych

=

Kategoria statystyczna powinna być równa kategorii księgowej.

Emisja certyfikatów dłużnych

6

Kapitał i rezerwy

>=

Kategoria statystyczna może się nieznacznie różnić od kategorii księgowej z powodu zmiany wyceny, która w niektórych bankach centralnych dokonywana jest z częstotliwością kwartalną. Ponadto może wystąpić różnica, gdyż pozycja bilansu księgowego „zyski nie alokowane” oraz część pozycji „rachunek rezerw” wykazywane są w danych księgowych jako podkategoria pozycji rezydualnej, a w danych statystycznych są one częścią „kapitału i rezerw”.

Kapitał i rezerwy + rachunki różnic z wyceny

7

Pasywa zagraniczne

Kategoria statystyczna powinna być w przybliżeniu równa sumie pozycji księgowych. Obie wartości mogą się różnić tylko z powodu różnej częstotliwości wyceny.

Zobowiązania wobec nierezydentów strefy w euro + zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych + odpowiednik specjalnych praw ciągnienia przyznawanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

8

Pozostałe pasywa

Ewentualną różnicę pomiędzy kategorią statystyczną i kategorią księgową można wyjaśnić różnicami powstałymi w innych pozycjach bilansu.

Pozostałe pasywa

Aktywa

9

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro

>=

Zob. reguła 10 i 11.

Kredyty i pożyczki na rzecz instytucji kredytowych strefy euro w euro + pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro + zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

10

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro, w tym MIF

>=

Kategoria statystyczna powinna być większa niż suma pozycji księgowych. Różnice wynikają głównie z tego, że w danych statystycznych pozycje wzajemne Eurosystemu wykazywane są w ujęciu brutto, a w sprawozdaniu księgowym są saldowane (zob. również pasywa) (1). Ponadto dane księgowe nie obejmują sald w walutach obcych.

Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro + pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro

11

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro, w tym sektor instytucji rządowych i samorządowych

>=

Kategoria statystyczna obejmuje wszystkie waluty i może być większa niż kategoria księgowa, która obejmuje wyłącznie kredyty i pożyczki wyrażone w euro.

Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

12

Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro

>=

Kategoria statystyczna powinna być większa niż kategoria księgowa, ponieważ obejmuje papiery wartościowe wyrażone w walutach obcych i niektóre inne papiery wartościowe zaliczane w danych księgowych do pozycji „pozostałe aktywa” (związane z pracowniczymi funduszami emerytalnymi, inwestycje kapitału własnego itp.).

Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro

13

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro, w tym pozostali rezydenci strefy euro + udziały kapitałowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro + aktywa trwałe + pozostałe aktywa

Zob. reguła 8

Pozostałe aktywa + należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych

14

Aktywa zagraniczne

>=

Kategoria statystyczna powinna być nieznacznie większa niż suma kategorii księgowych, ponieważ obejmuje ona udziały kapitałowe oraz gotówkę (banknoty) w walutach obcych, które nie są zaliczane do kategorii księgowej. Obie wartości mogą się różnić również z powodu różnej częstotliwości wyceny.

Złoto i należności w złocie + należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych + należności od nierezydentów strefy euro w euro

CZĘŚĆ 2

Formularz reguł kontrolnych

Reguły kontrole są stosowane i przekazywane do EBC zgodnie z art. 4. Reguła kontrolna wykazuje błąd, kiedy różnica pomiędzy wartością statystyczną a wartością księgową jest większa niż 2 mld EUR (w wartości bezwzględnej). W takich przypadkach KBC przekazują wyjaśnienia przyczyn leżących u podstaw błędu.

Nazwa banku centralnego: …

Reguły kontrolne na koniec miesiąca: …


Pozycja

Wartość statystyczna (2)

Wartość księgowa (2)

Różnica (2)

Wynik (3)

Wyjaśnienie (4)

1 –

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

2 –

Depozyty rezydentów strefy euro

 

 

 

 

 

3 –

Depozyty rezydentów strefy euro, w tym MIF

 

 

 

 

 

4 –

Depozyty rezydentów strefy euro, w tym instytucje niemonetarne

 

 

 

 

 

5 –

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

 

6 –

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

7 –

Pasywa zagraniczne

 

 

 

 

 

8 –

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

9 –

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro

 

 

 

 

 

10 –

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro, w tym MIF

 

 

 

 

 

11 –

Kredyty i pożyczki dla rezydentów strefy euro, w tym sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

 

12 –

Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów strefy euro

 

 

 

 

 

13 –

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

14 –

Aktywa zagraniczne

 

 

 

 

 


(1)  Jednakże z perspektywy krajowej efekt ten nie powinien występować, ponieważ obie kategorie są wykazywane w ujęciu brutto, a tylko dane księgowe są konsolidowane przez EBC (a pozycje wzajemne Eurosystemu są saldowane) dla potrzeb tygodniowego sprawozdania finansowego.

(2)  Wartości należy wykazywać w milionach EUR.

(3)  Wstaw „OK”, jeśli zależność liniowa reguły kontrolnej została spełniona, lub „Failed”, jeśli reguła kontrolna nie została spełniona.

(4)  Dla każdej reguły kontrolnej wykazującej błąd należy ten błąd zaklasyfikować wybierając jedną z czterech następujących kategorii: a) niezgodność wynikająca z jednorazowej korekty; b) niezgodność wynikająca ze zwykłej korekty; c) niezgodność wynikająca z odmiennej prezentacji lub odmiennych zasad klasyfikacji; oraz d) inne niezgodności, w tym błędy sprawozdawcze. Należy również podać szczegółowe wyjaśnienia.


ZAŁĄCZNIK II

WYMOGI SPRAWOZDAWCZOŚCI

CZĘŚĆ 1

Statystyka pozycji bilansowych monetarnych instytucji finansowych

Wszystkie sprawozdania statystyczne muszą zawierać dane określone we właściwych tabelach rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) lub niniejszych wytycznych, bez względu na rzeczywiste istnienie zjawiska i nawet jeśli dane są równe zeru lub nie są zbierane. Do oznaczenia, iż zjawisko nie istnieje stosuje się oznaczenie „NC”. Jednak jeśli niedostępne są dane dla pozycji uzupełniających, krajowe banki centralne (KBC) mogą podjąć decyzję o ich nie przekazywaniu.

W odniesieniu do szeregów miesięcznych wymaganych na mocy rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), które za okresy przed styczniem 2003 r. były przekazywane z częstotliwością kwartalną na mocy rozporządzenia (WE) nr 2819/98 (EBC/1998/16) (1), należy przesłać historyczne korekty dla okresów sprzed stycznia 2003 r. na wniosek Europejskiego Banku Centralnego (EBC) lub z inicjatywy właściwego krajowego banku centralnego (KBC), zgodnie z dwustronnym porozumieniem.

W odniesieniu do danych bilansowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych (MIF) KBC powinny przekazać EBC dane o stanach, zgodnie z załącznikiem I tabele 1–4 do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), oraz korekty dla wyliczania transakcji, zgodnie z poniższymi tabelami 1 i 2. KBC i EBC muszą również przekazywać dane dotyczące ich własnych bilansów zgodnie z tymi samymi wymogami, z wyjątkiem pozycji dotyczących wyemitowanych udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP). Dodatkowo KBC i EBC muszą również przekazywać dane dotyczące złota i należności w złocie (tylko złota monetarnego) oraz należności od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) (np. prawach ciągnienia i specjalnych prawach ciągnienia (SDR)), jak też o zobowiązaniach wobec MFW z tytułu SDR.

W odniesieniu do wymogów dotyczących sekurytyzacji i przeniesienia kredytów i pożyczek KBC przekazują EBC dane zgodnie z załącznikiem I tabele 5a i 5b do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) oraz dane dotyczące korekt dla wyliczania transakcji zgodnie z poniższymi tabelami 3a i 3b. Dodatkowe pozycje dotyczące sekurytyzacji i przeniesienia kredytów i pożyczek należy przekazywać zgodnie z tabelą 4, w zakresie w jakim dane te nie są wymagane na mocy załącznika I tabela 5a i 5b do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33).

Tabela 1

Pozycje, dla których wymagane są miesięczne korekty dla wyliczania transakcji  (*)

POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

Ogółem

Banki

Instytucje niebankowe

 

w tym: bank centralny (S1.121)

w tym: Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

 

w tym: instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

 

 

w tym: bank centralny (S1.121)

w tym: Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122)

 

w tym: instytucje kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

w tym: instytucje kredytowe

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

w tym: instytucje kredytowe

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: CCP (2)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

 

w tym: CCP (2)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty konsorcjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: depozyty bieżące rozliczeniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Operacje repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 miesięcy włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Operacje repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

w tym: do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x

Waluty obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

w tym: do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

powyżej 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Odpowiednik SDR  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

MIF

Instytucje niemonetarne

 

w tym: bank centralny (S.121)

w tym: Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

 

w tym: bank centralny (S.121)

w tym: Instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Ogółem

(e)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

(f)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Ogółem

(p)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

(f)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

 

w tym: CCP (2)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

w tym: CCP (2)

w tym: podmioty sekurytyzacyjne

Ogółem

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

 

w tym: PI (3)

 

w tym: PI (3)

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Gotówka w kasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

w tym: euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kredyty i pożyczki

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

powyżej 5 lat

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

w tym: operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty konsorcjalne

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

w tym: operacje reverse repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

w tym: euro

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty odnawialne i w rachunku bieżącym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty nieoprocentowane z tytułu karty kredytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

w tym: kredyty oprocentowane z tytułu karty kredytowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e

Euro

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Waluty obce

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roku włącznie

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2 lat

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Udziały kapitałowe

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6

Aktywa niefinansowe (w tym: aktywa trwałe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7

Pozostałe aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Złoto i należności w złocie (tylko złoto monetarne)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Należności od MFW - prawa ciągnienia, SDR, inne  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Tabela 2

Pozycje, dla których wymagane są kwartalne korekty dla wyliczania transakcji  (**)

POZYCJE BILANSU

A.

Instytucje krajowe

B.

Inne niż krajowe instytucje będące rezydentami strefy euro

C.

Zagranica

D.

Ogółem

MIF

Instytucje niemonetarne

MIF

Instytucje niemonetarne

Ogółem

Ogółem

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

Ogółem

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

Pozostałe sektory

 

Banki

Instytucje niebankowe

Ogółem

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Ogółem

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (S.1311)

Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe

Ogółem

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (S.124)

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego + pomocnicze instytucje finansowe + instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe (S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe (S.129)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pozostałe sektory

Ogółem

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (S.1312)

Instytucje samorządowe szczebla lokalnego (S.1313)

Fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314)

 

 

 

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

Ogółem

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (S.1312)

Instytucje samorządowe szczebla lokalnego (S.1313)

Fundusze zabezpieczenia społecznego (S.1314)

 

 

 

Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne

Kredyty i pożyczki na nieruchomości mieszkaniowe

Pozostałe kredyty i pożyczki

Z zabezpieczeniem hipotecznym

Ogółem

 

Z zabezpieczeniem hipotecznym

 

Z zabezpieczeniem hipotecznym

 

Z zabezpieczeniem hipotecznym

Z zabezpieczeniem hipotecznym

Ogółem

 

Z zabezpieczeniem hipotecznym

 

Z zabezpieczeniem hipotecznym

 

Z zabezpieczeniem hipotecznym

PASYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Gotówka w obiegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depozyty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Depozyty bieżące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Depozyty terminowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Depozyty z terminem wypowiedzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Operacje repo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitał i rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym: finansowe instrumenty pochodne

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

w tym: odsetki od depozytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTYWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotówka w kasie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kredyty i pożyczki

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

do 1 roku włącznie

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#