EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

OJ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/1


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/27/UE

z dnia 26 lutego 2014 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 153 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 153 Traktatu Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć, w drodze dyrektyw, minimalne wymogi mające na celu zachęcanie do ulepszeń, w szczególności w środowisku pracy, w celu zagwarantowania wyższego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W dyrektywach tych powinno się unikać wprowadzania utrudnień w tworzeniu i rozwijaniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz hamowania ich potencjału tworzenia miejsc pracy. Normy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa nie powinny być postrzegane jako ograniczenia, ponieważ mają one charakter praw podstawowych i należy je stosować bez wyjątku we wszystkich sektorach rynku pracy i we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość.

(2)

Art. 31 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo i godność.

(3)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (3) ustanowiono nowy system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin w Unii, opierający się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na szczeblu międzynarodowym, który to system został przyjęty w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

(4)

Dyrektywy Rady 92/58/EWG (4), 92/85/EWG (5), 94/33/WE (6), 98/24/WE (7) i dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8) zawierają odniesienia do wcześniej istniejącego systemu klasyfikacji i oznakowania. Należy zatem zmienić wspomniane dyrektywy w celu dostosowania ich do nowego systemu ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(5)

Zmiany są niezbędne w celu zapewnienia dalszej skuteczności tych dyrektyw. Celem niniejszej dyrektywy nie jest zmiana zakresu tych dyrektyw. Niniejsza dyrektywa ma na celu utrzymanie, a nie obniżenie, przewidzianego w tych dyrektywach poziomu ochrony pracowników. Jednak z uwagi na dokonujący się postęp techniczny dyrektywy te powinny podlegać okresowemu przeglądowi zgodnie z art. 17a dyrektywy Rady 89/391/EWG (9), aby zapewnić spójność przepisów i właściwy poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w przypadku gdy w środowisku pracy występują stwarzające zagrożenie substancje i mieszaniny chemiczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na pracowników wykonujących zawody, które wymagają częstego kontaktu z substancjami i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie.

(6)

Zmiany dyrektywy 92/85/EWG nie dotyczą kwestii substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, mogących niekorzystnie wpływać na płodność pracownic w ciąży lub pracownic, które niedawno rodziły lub które karmią piersią, ponieważ celem niniejszej dyrektywy jest jedynie uaktualnienie odniesień i terminologii określonych w tej dyrektywie. Komisja powinna jednak – uwzględniając najnowszą wiedzę naukową dotyczącą tej kwestii oraz coraz bardziej dokładną klasyfikację tych skutków – rozważyć najbardziej odpowiednie środki odnoszące się do takich skutków.

(7)

Zmiany dyrektyw 92/85/EWG i 94/33/WE powinny dostosować podejście zawarte w tych dyrektywach do brzmienia przyjętego już na mocy dyrektywy 98/24/WE w zakresie, w jakim słowa „substancje sklasyfikowane” w sekcji A pkt 3 lit. a) załącznika I do dyrektywy 92/85/EWG oraz „substancje i preparaty sklasyfikowane” w sekcji I pkt 3 lit. a) załącznika do dyrektywy 94/33/WE zostają zastąpione sformułowaniem „substancje i mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji”. Niniejsza dyrektywa nie nakłada na pracodawców obowiązków w odniesieniu do klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin objętych rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Niezależnie od tego, czy substancje lub mieszaniny są wprowadzane do obrotu, pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka w odniesieniu do wszystkich niebezpiecznych czynników chemicznych zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

(8)

Sekcja I pkt 2 oraz sekcja II pkt 1 załącznika do dyrektywy 94/33/WE zawierają odniesienia do uchylonych dyrektyw 90/679/EWG (10) i 90/394/EWG (11). Odniesienia te powinny zatem zostać zastąpione odniesieniami do odpowiednich przepisów dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12) i dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

(9)

Zgodnie z art. 154 Traktatu Komisja skonsultowała się z partnerami społecznymi w sprawie możliwego kierunku działania Unii w tej kwestii, a partnerzy społeczni wskazali, że przydatne byłyby wytyczne objaśniające, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

(10)

W wyniku powyższych konsultacji Komisja stwierdziła, iż działanie Unii jest pożądane, i ponownie skonsultowała się z partnerami społecznymi w sprawie treści proponowanego wniosku, zgodnie z art. 154 Traktatu.

(11)

W następstwie drugiego etapu konsultacji partnerzy społeczni nie poinformowali Komisji o woli rozpoczęcia procesu, którego wynikiem byłoby zawarcie porozumienia, jak przewidziano w art. 155 Traktatu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 92/58/EWG

W dyrektywie 92/58/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do znaków związanych z wprowadzaniem na rynek substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, produktów lub sprzętu, o ile inne przepisy unijne nie czynią do nich odpowiednich odniesień.”;

2)

w załączniku I sekcja 12 otrzymuje brzmienie:

12.   Tereny, pomieszczenia lub ogrodzone tereny używane do składowania znaczących ilości substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie muszą być oznaczone odpowiednim znakiem ostrzegawczym, zgodnie z sekcją 3.2 załącznika II, lub oznaczone, jak przewidziano w sekcji 1 załącznika III, jeżeli etykietowanie poszczególnych opakowań lub pojemników nie jest odpowiednie do tego celu.

Jeżeli w sekcji 3.2 załącznika II nie ma równoznacznego znaku ostrzegawczego ostrzegającego przed stwarzającymi zagrożenie substancjami lub mieszaninami chemicznymi, należy stosować odpowiedni piktogram określający rodzaj zagrożenia, określony w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (13).

3)

w załączniku II sekcja 3.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się znak ostrzegawczy „Substancja szkodliwa lub drażniąca”;

b)

dodaje się następujący przypis odnoszący się do znaku ostrzegawczego „Ogólne niebezpieczeństwo”:

„***

Tego znaku ostrzegawczego nie stosuje się celem ostrzegania przed stwarzającymi zagrożenie substancjami chemicznymi lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, z wyjątkiem przypadków, gdy znak ostrzegawczy stosowany jest zgodnie z załącznikiem III sekcja 5 akapit drugi w celu oznaczenia magazynów, w których składowane są substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.”;

4)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Zbiorniki używane w pracy z użyciem substancji chemicznych lub mieszanin, sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie według kryteriów odnoszących się do którejkolwiek z klas zagrożenia fizycznego lub zagrożenia dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, oraz pojemniki stosowane do magazynowania takich stwarzających zagrożenie substancji czy mieszanin, a także widoczne rury zawierające lub transportujące stwarzające zagrożenie substancje i mieszaniny muszą być oznakowane odpowiednimi piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia lub symbolami zgodnie z tym rozporządzeniem.

Ustęp pierwszy nie ma zastosowania do pojemników używanych w miejscu pracy w krótkich okresach ani do pojemników, których zawartość często się zmienia, pod warunkiem że podjęto alternatywne, odpowiednie środki – w szczególności informowanie lub szkolenia – gwarantujące taki sam poziom ochrony.

Etykiety, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą być:

zastąpione znakami ostrzegawczymi ustanowionymi w załączniku II, przy użyciu tych samych piktogramów lub symboli. Jeżeli w sekcji 3.2. załącznika II nie ma równoznacznego znaku ostrzegawczego, należy stosować odpowiedni piktogram określający rodzaj zagrożenia, ustanowiony w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008,

uzupełnione dodatkowymi informacjami, takimi jak nazwa lub wzór stwarzającej zagrożenie substancji lub mieszaniny oraz szczegóły dotyczące zagrożenia,

w przypadku transportu pojemników w miejscu pracy, uzupełnione lub zastąpione znakami mającymi zastosowanie w całej Unii do transportu stwarzających zagrożenie substancji lub mieszanin.”;

b)

w sekcji 5 akapity pierwszy i drugi wyraz „niebezpieczne” zostaje zastąpiony wyrazami „stwarzające zagrożenie”, a wyraz „preparaty” wyrazem „mieszaniny”.

Artykuł 2

Zmiany w dyrektywie 92/85/EWG

W załączniku I do dyrektywy 92/85/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji A wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne należące do grup ryzyka 2, 3 i 4 w rozumieniu art. 2 akapit drugi pkt 2, 3 i 4 dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (14), w zakresie, w jakim te czynniki lub działania terapeutyczne wymuszone nimi stanowią ryzyko dla kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci, o ile nie są zawarte w załączniku II.

b)

w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

substancje i mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (15) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia, o ile nie są zawarte w załączniku II:

mutagenność komórek rozrodczych kategorii 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

rakotwórczość kategorii 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

szkodliwe działanie na rozrodczość kategorii 1A, 1B lub 2 lub dodatkowa kategoria dla wpływu na laktację lub oddziaływania szkodliwego na dzieci karmione piersią H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym kategorii 1 lub 2 (H370, H371),

(ii)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

czynniki chemiczne zawarte w załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (16);

2)

sekcja B otrzymuje brzmienie:

„B.   Procesy

Procesy przemysłowe wyszczególnione w załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE.”.

Artykuł 3

Zmiany w dyrektywie 94/33/WE

W załączniku do dyrektywy 94/33/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Czynniki biologiczne należące do grup ryzyka 3 i 4 w rozumieniu art. 2 akapit drugi pkt 3 i 4 dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (17).

b)

w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

substancje i mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (18) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

toksyczność ostra, kategoria 1, 2 lub 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

działanie żrące na skórę, kategoria 1A, 1B lub 1C (H314),

gaz łatwopalny, kategoria 1 lub 2 (H220, H221),

łatwopalne aerozole, kategoria 1 (H222),

ciecz łatwopalna, kategoria 1 lub 2 (H224, H225),

materiały wybuchowe, kategorie »niestabilny materiał wybuchowy« lub materiały wybuchowe podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

substancje i mieszaniny samoreaktywne typów A, B, C lub D (H240, H241, H242),

nadtlenki organiczne typu A lub B (H240, H241),

działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym, kategoria 1 lub 2 (H370, H371),

działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym, kategoria 1 lub 2 (H372, H373),

działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H334),

działanie uczulające na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H317),

rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

mutagenność komórek rozrodczych, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

szkodliwe działanie na rozrodczość, kategoria 1A lub 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

(ii)

skreśla się lit. b);

(iii)

skreśla się lit. c);

(iv)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

substancje i mieszaniny, o których mowa w art. 2 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (19);

2)

sekcja II pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Procesy, o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE.”.

Artykuł 4

Zmiany w dyrektywie 98/24/WE

W dyrektywie 98/24/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 lit. b) wprowadza się następujące zmiany:

a)

ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

każdy środek chemiczny, które spełnia kryteria dotyczące klasyfikacji środków stwarzających zagrożenie w ramach klas zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (20) bez względu na to, czy został sklasyfikowany na mocy wspomnianego rozporządzenia;

b)

skreśla się ppkt (ii);

c)

ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)

każdy środek chemiczny, który, mimo iż nie spełnia kryteriów klasyfikacji środków stwarzających zagrożenie zgodnie z lit. b) ppkt (i) niniejszego artykułu, ze względu na jego właściwości fizykochemiczne, chemiczne lub toksyczne oraz sposób, w jaki jest używany lub występuje w miejscu pracy, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, przy czym odnosi się to także do każdego czynnika chemicznego o określonej dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego na mocy art. 3.”;

2)

w art. 4 ust. 1 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„—

informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, które podawane są przez dostawcę (np. stosowna karta charakterystyki zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (21)),

3)

w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„—

otrzymają dostęp do każdej karty charakterystyki przekazanej przez dostawcę zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Państwa członkowskie mogą podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia, aby pracodawcy mogli na własną prośbę otrzymać, w pierwszej kolejności od producentów czy dostawców, wszelkie informacje dotyczące środków chemicznych stwarzających zagrożenie, konieczne do zastosowania art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy, w takim zakresie, w jakim rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ani rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 nie zawiera żadnego obowiązku udostępniania informacji.”.

Artykuł 5

Zmiany w dyrektywie 2004/37/WE

W dyrektywie 2004/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W odniesieniu do azbestu, którego dotyczy dyrektywa 2009/148/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (22), przepisy niniejszej dyrektywy obowiązują zawsze, gdy są bardziej korzystne dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)   »czynnik rakotwórczy« oznacza:

(i)

substancję lub mieszaninę, która spełnia kryteria klasyfikacji jako czynnik rakotwórczy kategorii 1A lub 1B, określony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (23);

(ii)

substancję, mieszaninę lub proces, o których mowa w załączniku I do niniejszej dyrektywy, a także substancję lub mieszaninę powstałą w wyniku procesu, o którym mowa w tym załączniku;

b)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)   »mutagen« oznacza: substancję lub mieszaninę, która spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1A lub 1B, określoną w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;”;

3)

w art. 4 ust. 1 wyraz „preparatem” zastępuje się wyrazem „mieszaniną”;

4)

w art. 5 ust. 2 wyraz „preparatem” zastępuje się wyrazem „mieszaniną”;

5)

w art. 6 lit. b) wyraz „preparatów” zastępuje się wyrazem „mieszanin”;

6)

w tytule załącznika I wyraz „preparatów” zastępuje się wyrazem „mieszanin”.

Artykuł 6

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 czerwca 2015 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 26 lutego 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

D. KOURKOULAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 204 z 9.8.2008, s. 47.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lutego 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 lutego 2014 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 23).

(5)  Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1).

(6)  Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 12).

(7)  Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

(8)  Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50).

(9)  Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

(10)  Dyrektywa Rady 90/679/EWG z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 374 z 31.12.1990, s. 1).

(11)  Dyrektywa Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 196 z 26.7.1990, s. 1).

(12)  Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 262 z 17.10.2000, s. 21).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;

(14)  Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 262 z 17.10.2000, s. 21).”;

(15)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;

(16)  Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50).”;

(17)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 262 z 17.10.2000, s. 21).”;

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;

(19)  Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50).”;

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;

(21)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).”;

(22)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 28).”;

(23)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).”;


Top