EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0927

2014/927/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/770/UE w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

OJ L 363, 18.12.2014, p. 183–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/927/oj

18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 363/183


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 17 grudnia 2014 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/770/UE w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

(2014/927/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2013/770/UE (2) Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie programami unijnymi w dziedzinie konsumentów i zdrowia na lata 2014–2020 oraz zarządzanie środkami szkoleniowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności wprowadzanymi na podstawie dyrektywy Rady 2000/29/WE (3) i rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Agencja dowiodła swej skuteczności i efektywności.

(2)

W swym komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r. Budżet z perspektywy „Europy 2020” (5) Komisja zaproponowała, aby w szerszym zakresie wykorzystywać istniejące agencje wykonawcze do realizacji programów unijnych w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi.

(3)

Zarządzanie działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (6) obejmuje wdrażanie projektów technicznych, które nie pociąga za sobą decyzji politycznych i wymaga wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego.

(4)

Analiza kosztów i korzyści (7) przeprowadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 w celu oceny kosztów i korzyści wynikających z powierzenia agencjom wykonawczym zarządzania częścią wydatków unijnych programów na lata 2014–2020 dotyczyła zadań na mocy rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. Analiza kosztów i korzyści została skorygowana przez Komisję w celu uzyskania większej efektywności i uzupełniona dalszym zmniejszeniem liczby pracowników na szczeblu Komisji dla zapewnienia całkowitej neutralności budżetowej dzięki zrównoważeniu zwiększenia wydatków na dodatkowe zasoby ludzkie w agencjach wykonawczych odpowiednim zmniejszeniem poziomu zasobów Komisji. Operacja ta uwzględniła już zasoby związane z przekazaniem tego programu. Analiza kosztów i korzyści wykazała, że powierzenie Agencji zadań w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych przyniosłoby znaczne korzyści jakościowe i ilościowe w porównaniu z opcją wewnętrzną, w ramach której wszystkimi tymi aspektami zarządzałaby wewnętrznie Komisja. Zadania te są tematycznie zgodne z obecnym mandatem i misją Agencji. Agencja zdobyła już kompetencje, umiejętności i potencjał, które będą miały bezpośrednie zastosowanie do tych zadań. Ze względu na swe stosunkowo niewielkie rozmiary Agencja jest dobrze przygotowana, by przyjąć na siebie zadania dotyczące programu o podobnym systemie zarządzania. Zarządzanie przez Agencję zwiększy ponadto widoczność udziału Unii w tym obszarze. Do nowych działań będzie można wykorzystać posiadane przez Agencję kanały komunikacji zewnętrznej. Przejmując nowe zadania, Agencja będzie też zarządzać większymi budżetami i zwiększy swe rozmiary do poziomu, na którym można osiągnąć dodatkowy efekt synergii.

(5)

Ze względu na harmonogram przyjęcia rozporządzenia (UE) nr 1144/2014 mandat Agencji, określony w decyzji wykonawczej 2013/770/UE, nie objął przekazania tego nowego programu.

(6)

Aby odzwierciedlić nowy zakres zadań Agencji, należy ją przekształcić w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2013/770/UE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej 2013/770/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Ustanowienie

Niniejszym ustanawia się — na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. — Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwaną dalej »Agencją«), która zastępuje agencję wykonawczą powołaną decyzją 2004/858/WE i jest jej następcą prawnym, a statut Agencji określony jest w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.”

;

2)

w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d)

działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich.”

.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/770/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności oraz uchylenia decyzji 2004/858/WE (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 69).

(3)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

(5)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Budżet z perspektywy „Europy 2020”, COM(2011) 500 final.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 ( Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).

(7)  Analiza kosztów i korzyści dotycząca przekazania agencjom wykonawczym niektórych zadań związanych z realizacją programów unijnych w latach 2014–2020 (sprawozdanie końcowe z dnia 19 sierpnia 2013 r.).


Top