Help Print this page 

Document 32014D0325

Title and reference
2014/325/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE
  • In force
OJ L 165, 4.6.2014, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/325/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

(2014/325/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1), w szczególności jej art. 18 ust. 6,

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (2), w szczególności jej art. 7c ust. 6,

po konsultacjach z Komitetem ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE określono kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw. Przepisy art. 7b i 7c oraz załącznika IV do dyrektywy 98/70/WE są podobne do przepisów art. 17 i 18 oraz załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE.

(2)

W przypadku gdy biopaliwa i biopłyny mają zostać uwzględnione do celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy 2009/28/WE, państwa członkowskie powinny zobowiązać podmioty gospodarcze do wykazania zgodności biopaliw i biopłynów z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 17 ust. 2–5 dyrektywy 2009/28/WE.

(3)

W przypadku gdy podmiot gospodarczy przedstawia dowód lub dane uzyskane w ramach dobrowolnego systemu zatwierdzonego przez Komisję, państwo członkowskie nie powinno wymagać od dostawcy, w granicach objętych decyzją zatwierdzającą, przedstawiania dalszych dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

(4)

Wniosek o uznanie, że system „KZR INiG” wykazuje zgodność partii biopaliw z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi w dyrektywie 98/70/WE i w dyrektywie 2009/28/WE został pierwotnie przedłożony Komisji dnia 17 lipca 2012 r. Wniosek dotyczący przyjętej wersji systemu został przedłożony w dniu 17 grudnia 2013 r. System obejmuje surowce uprawiane i zbierane w UE, jak również odpady i pozostałości z UE. System obejmuje cały łańcuch dostaw od produkcji surowców po dystrybucję biopaliw. Zatwierdzony system należy udostępnić w ramach platformy na rzecz przejrzystości ustanowionej dyrektywą 2009/28/WE.

(5)

W wyniku oceny systemu „KZR INiG” uznano, że spełnia on w stopniu wystarczającym kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywie 98/70/WE i dyrektywie 2009/28/WE oraz że zastosowano w nim metodykę bilansu masy zgodnie z wymogami art. 7c ust. 1 dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE.

(6)

Ocena systemu „KZR INiG” wykazała, że spełnia on stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi dotyczące metodyki określone w załączniku IV do dyrektywy 98/70/WE i w załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE.

(7)

System „KZR INiG” został oceniony w odniesieniu do prawodawstwa obowiązującego w momencie przyjęcia niniejszej decyzji wykonawczej Komisji. W przypadku istotnych zmian podstawy prawnej Komisja przeprowadzi ocenę systemu w celu ustalenia, czy w dalszym ciągu uwzględnia on odpowiednie kryteria zrównoważonego rozwoju, na podstawie których został zatwierdzony.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

System „KZR INiG” (zwany dalej „systemem”) przedłożony Komisji do zatwierdzenia w dniu 17 grudnia 2013 r. wykazuje, że partie biopaliwa spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 2009/28/WE oraz w art. 7b ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 98/70/WE.

System ten zawiera także dokładne dane do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE oraz art. 7b ust. 2 dyrektywy 98/70/WE.

System może być wykorzystywany do celów wykazania zgodności z przepisami art. 7c ust. 1 dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE.

Artykuł 2

Gdyby po przyjęciu niniejszej decyzji zakres systemu uległ takim zmianom, które mogłyby mieć wpływ na przesłanki stanowiące podstawę niniejszej decyzji, o zmianach tych niezwłocznie powiadamia się Komisję. Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian w celu ustalenia, czy system w dalszym ciągu w wystarczający sposób uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których został zatwierdzony.

Jeżeli zostanie jednoznacznie ustalone, że system nie realizuje już zadań koniecznych z punktu widzenia niniejszej decyzji i jeśli dojdzie do poważnego, strukturalnego naruszenia koniecznych warunków, Komisja może uchylić niniejszą decyzję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy przez pięć lat.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

(2)  Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.


Top