Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0283

2014/283/UE: Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 150, 20.5.2014, p. 231–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/283/oj

20.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 150/231


DECYZJA RADY

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/283/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia i jej państwa członkowskie przyjęły konsens 193 stron Konwencji o różnorodności biologicznej (2), które dnia 29 października 2010 r. przyjęły Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”).

(2)

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 6 maja 2011 r. (3) protokół z Nagoi został podpisany przez Unię, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. Większość państw członkowskich podpisała protokół z Nagoi.

(3)

Unia jest zdecydowana, by jak najszybciej wdrożyć i ratyfikować protokół z Nagoi.

(4)

Zgodnie z art. 34 Konwencji o różnorodności biologicznej każdy protokół do tej konwencji podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa oraz organizacje regionalnej integracji gospodarczej.

(5)

Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny starać się jak najszybciej złożyć dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia protokołu z Nagoi.

(6)

Protokół z Nagoi należy zatem zatwierdzić w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów.

Tekst protokołu z Nagoi jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia, w imieniu Unii, w odniesieniu do spraw należących do kompetencji Unii, instrumentu zatwierdzenia, o którym mowa w art. 33 protokołu z Nagoi (4). Jednocześnie osoby umocowane składają deklarację zamieszczoną w załączniku do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 34 ust. 3 Konwencji o różnorodności biologicznej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.

W imieniu Rady

A. TSAFTARIS

Przewodniczący


(1)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)  Dz.U. L 309 z 13.12.1993, s. 3.

(3)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(4)  Data wejścia w życie Protokołu z Nagoi zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIK

Deklaracja unii europejskiej zgodnie z art. 34 ust. 3 konwencji o różnorodności biologicznej

„Unia Europejska oświadcza, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności z jego art. 191, posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do wykonywania obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów:

zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,

ochrony zdrowia ludzkiego,

rozsądnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,

promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, a w szczególności zwalczania zmian klimatu.

Ponadto Unia Europejska przyjmuje na szczeblu unijnym środki w celu ustanowienia europejskiej przestrzeni badawczej oraz właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Wykonywanie przez Unię jej kompetencji podlega z definicji stałemu rozwojowi. Aby realizować swoje zobowiązania określone w art. 14 ust. 2 lit. a) Protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów, Unia będzie aktualizować wykaz instrumentów prawnych, które mają zostać przekazane do systemu wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści.

Unia Europejska jest odpowiedzialna za wykonanie tych zobowiązań wynikających z protokołu, które są objęte obowiązującymi przepisami prawa unijnego.”


Top