EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0090

2014/90/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzania programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła w regionie we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 737) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 46, 18.2.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/90/oj

18.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/10


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 14 lutego 2014 r.

zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do zatwierdzania programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła w regionie we Włoszech

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 737)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/90/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono zasady do stosowania w wewnątrzunijnym handlu bydłem. Artykuł 9 tej dyrektywy stanowi, że państwo członkowskie posiadające obowiązkowy krajowy program zwalczania jednej z chorób zakaźnych wymienionych w wykazie w załączniku E (II) do tej dyrektywy może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia. Wykaz ten obejmuje zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy u bydła to wyraźna kliniczna manifestacja objawów zakażenia wirusem opryszczki bydła typu 1 (BHV1).

(2)

W art. 9 dyrektywy 64/432/EWG zdefiniowano także dodatkowe gwarancje, które mogą być wymagane w handlu wewnątrzunijnym.

(3)

W decyzji Komisji 2004/558/WE (2) zatwierdzono programy kontroli i zwalczania BHV1 przedstawione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku I do tej decyzji w odniesieniu do regionów wymienionych w tym załączniku, do których zastosowanie mają dodatkowe gwarancje zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG.

(4)

Włochy przedłożyły Komisji program na rzecz kontroli i zwalczania choroby BHV1 w regionie autonomicznym Dolina Aosty. Program ten spełnia kryteria określone w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W programie tym określono również zasady przemieszczania bydła w obrębie tego regionu oraz na teren tego regionu, przy czym zasady te są równoważne z zasadami uprzednio wdrożonymi w prowincji Bolzano we Włoszech, dzięki którym zwalczono wspomnianą chorobę w tej prowincji.

(5)

Należy zatwierdzić program przedstawiony przez Włochy dla regionu autonomicznego Dolina Aosty oraz dodatkowe gwarancje przedstawione zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2004/558/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2004/558/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Decyzja Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do decyzji 2004/558/WE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie

Regiony państw członkowskich, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG

Republika Czeska

Wszystkie regiony

Niemcy

Wszystkie regiony z wyjątkiem kraju związkowego Bawaria

Włochy

Region Friuli-Wenecja Julijska

Region Dolina Aosty

Prowincja Trydent”


Top