Help Print this page 

Document 32014D0087

Title and reference
2014/87/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 lutego 2014 r. w odniesieniu do środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się w Unii Xylella fastidiosa (Well i Raju) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 726)
  • No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2014; Uchylony przez 32014D0497
OJ L 45, 15.2.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/87/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/29


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 13 lutego 2014 r.

w odniesieniu do środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się w Unii Xylella fastidiosa (Well i Raju)

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 726)

(2014/87/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Xylella fastidiosa (Well i Raju) (zwana dalej „wymienionym organizmem”) została wymieniona w wykazie w części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE jako organizm szkodliwy, którego występowania nie stwierdzono dotychczas w Unii i którego wprowadzanie i rozprzestrzenianie jest zakazane we wszystkich państwach członkowskich.

(2)

W dniu 21 października 2013 r. Włochy poinformowały pozostałe państwa członkowskie i Komisję o obecności wymienionego organizmu na swoim terytorium, na dwóch oddzielnych obszarach prowincji Lecce, w regionie Apulii. Następnie w tej samej prowincji stwierdzono dwa kolejne, oddzielne przypadki obecności. Obecność wymienionego organizmu potwierdzono w odniesieniu do kilku gatunków roślin, w tym Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. i Quercus sp. L., u których wystąpiły symptomy w postaci brązowienia liści i szybkiego zamierania. Jest to pierwszy przypadek potwierdzenia obecności wymienionego organizmu na terytorium Unii. Nie zakończono jeszcze kontroli jego obecności u kilku innych gatunków roślin. W Apulii trwa identyfikacja wektora wymienionego organizmu.

(3)

W dniu 29 października 2013 r. w regionie Apulii zastosowano środki zaradcze w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się i zwalczania wymienionego organizmu (2) zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE.

(4)

Włochy poinformowały, że w wyniku przeprowadzonych przez nie inspekcji nie stwierdzono obecności wymienionego organizmu w sąsiednich prowincjach Brindisi i Taranto.

(5)

W dniu 25 listopada 2013 r. w odpowiedzi na prośbę Komisji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przyjął oświadczenie (3), w którym zawarto następujące wnioski. Wymieniony organizm prawdopodobnie posiada dużą liczbę roślin żywicielskich, w tym wiele powszechnych w Europie roślin uprawnych oraz roślinność spontaniczną.

(6)

Główną drogą wprowadzenia wymienionego organizmu jest przemieszczanie roślin przeznaczonych do sadzenia, z wyłączeniem nasion. Obawy budzi również droga wektorów zakażenia wymienionego organizmu przenoszonych w przesyłkach roślin. Owoce i drewno są mniejszymi drogami o nieznacznym prawdopodobieństwie wprowadzenia. Nasiona, kwiaty cięte i liście ozdobne są mniejszymi drogami o małym prawdopodobieństwie wprowadzenia. Przemieszczanie zakażonych roślin przeznaczonych do sadzenia stanowi najskuteczniejszy sposób rozprzestrzeniania się wymienionego organizmu na duże odległości.

(7)

Ze względu na charakter wymienionego organizmu jego szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się jest prawdopodobne. Aby dopilnować, by wymieniony organizm nie rozprzestrzenił się na pozostałą część Unii, należy bezzwłocznie podjąć działania. Do czasu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących żywicieli, wektorów, dróg zakażenia i możliwości ograniczenia ryzyka należy zakazać przemieszczania roślin poza obszary, na których potencjalnie znajdują się zakażone rośliny.

(8)

Z uwagi na miejsca występowania wymienionego organizmu, szczególną sytuację geograficzną administracyjnej prowincji Lecce oraz niepewność dotyczącą kryteriów demarkacji zakaz należy wprowadzić w całej prowincji, aby móc go zastosować szybko i skutecznie.

(9)

Zakaz powinien dotyczyć roślin przeznaczonych do sadzenia innych niż nasiona, gdyż rośliny takie są główną drogą rozprzestrzeniania się wymienionego organizmu. W wyniku szeroko zakrojonego pobierania próbek i prowadzenia badań w prowincji Lecce stwierdzono jednak, że rośliny przeznaczone do sadzenia należące do określonych rodzajów i gatunków, pochodzące z części prowincji Lecce, na których wystąpiło zakażenie, nie są zakażone wymienionym organizmem. W świetle powyższych dowodów zakaz nie powinien dotyczyć partii roślin przeznaczonych do sadzenia należących do rodzajów i gatunków, od których pobrano próbki i które poddano badaniom pod kątem obecności wymienionego organizmu. Ponadto zakaz ten nie powinien również dotyczyć roślin przeznaczonych do sadzenia, które uprawiano w miejscach posiadających pełną fizyczną ochronę przed wprowadzeniem wymienionego organizmu i które należą do rodzajów i gatunków podlegających systemowi certyfikacji, zgodnie z którym muszą zostać poddane urzędowemu badaniu pod kątem wymienionego organizmu i zostać uznane za wolne od tego organizmu.

(10)

Ze względu na ograniczoną liczbę informacji dotyczących ewentualnej obecności wymienionego organizmu w pozostałej części Unii państwa członkowskie powinny przeprowadzać coroczne badania dotyczące obecności tego organizmu na swoich terytoriach. Ze względu na dużą liczbę potencjalnych roślin żywicielskich badania te należy dostosować do specyfiki każdego obszaru, rośliny żywicielskiej i produktów roślinnych, a także charakterystyki potencjalnych wektorów.

(11)

Aby zebrać jak najwięcej informacji na temat wymienionego organizmu i jego obecności, państwa członkowskie powinny zapewnić przekazywanie im stosownych informacji.

(12)

Państwa członkowskie powinny niezwłocznie poinformować Komisję o środkach, które wprowadziły w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją, aby uzyskać rzetelny ogląd sytuacji w zakresie jej wdrażania.

(13)

Wspomniane środki należy poddać przeglądowi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r., aby uwzględnić dokładniejsze informacje naukowe i techniczne, które staną się dostępne, oraz wyniki trwających inspekcji i badań prowadzonych przez włoskie organy.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przemieszczanie roślin przeznaczonych do sadzenia

Zakazuje się przemieszczania roślin przeznaczonych do sadzenia poza prowincję Lecce, region Apulii, Włochy.

Zakaz ten nie stosuje się do:

a)

nasion;

b)

partii roślin przeznaczonych do sadzenia należących do rodzajów i gatunków wymienionych w załączniku I, od których pobrano próbki i które zbadano pod kątem obecności Xylella fastidiosa (Well i Raju) (zwanej dalej „wymienionym organizmem”) i uznano za wolne od tego organizmu;

c)

roślin przeznaczonych do sadzenia należących do rodzajów i gatunków wymienionych w załączniku II, które uprawiano w miejscach posiadających pełną fizyczną ochronę przed wprowadzeniem wymienionego organizmu i które uzyskały urzędowy certyfikat w ramach systemu certyfikacji, zgodnie z którym muszą zostać poddane urzędowemu badaniu pod kątem wymienionego organizmu i uznane za wolne od tego organizmu.

Artykuł 2

Badania

1.   Państwa członkowskie przeprowadzają coroczne urzędowe badania pod kątem obecności wymienionego organizmu na roślinach i produktach roślinnych na swoim terytorium. Badania te są przeprowadzane, w stosownych przypadkach, z uwzględnieniem biologii, warunków wzrostu i okresów wzrostu roślin poddanych badaniu, warunków klimatycznych, biologii wymienionego organizmu i charakterystyki potencjalnych wektorów.

2.   Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Komisji i pozostałym państwom członkowskim do dnia 31 października każdego roku i obejmują okres jednego roku upływający w dniu 30 września tego samego roku. Wyniki pierwszego badania zostają przekazane do dnia 31 października 2014 r. i obejmują okres od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

Artykuł 3

Powiadomienie o obecności

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby osoba, która stwierdzi obecność wymienionego organizmu lub będzie miała powody, by podejrzewać taką obecność, powiadomiła właściwy organ w terminie dziesięciu dni kalendarzowych.

2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby osoba, o której mowa w ust. 1, przekazała właściwemu organowi będące w jej posiadaniu informacje dotyczące obecności wymienionego organizmu, jeżeli wspomniany właściwy organ o to wystąpi.

Artykuł 4

Zgodność z przepisami

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o środkach wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.

Artykuł 5

Przegląd

Niniejsza decyzja zostaje poddana przeglądowi do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  Oświadczenie EFSA dotyczące roślin żywicielskich, dróg wprowadzenia i rozprzestrzeniania oraz możliwości ograniczenia ryzyka w odniesieniu do Xylella fastidiosa Wells et al. Dziennik EFSA 2013; 11(11):3468, 50 s. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz rodzajów i gatunków, o których mowa w art. 1 akapit drugi lit. b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz rodzajów i gatunków, o których mowa w art. 1 akapit drugi lit. c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


Top