EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/32 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (EBC/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/17


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/32

z dnia 29 grudnia 2014 r.

dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38)

(wersja przekształcona)

(EBC/2014/62)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) stanowi, że odstępstwa mogą zostać przyznane funduszom inwestycyjnym (FI) podlegającym krajowym zasadom rachunkowości, które dopuszczają dokonywanie wyceny aktywów rzadziej niż raz na kwartał. Przepis ten stanowi również, że kategorie FI, którym krajowe banki centralne (KBC) wedle swojego uznania mogą udzielać odstępstw, określa Rada Prezesów.

(2)

Ze względu na to, że w decyzji EBC/2009/4 (2) należy wprowadzić znaczące zmiany, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odstępstwa

Kategorie FI, w odniesieniu do których KBC wedle swojego uznania mogą udzielać odstępstw na mocy art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38) są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Rada Prezesów dokona przeglądu tych kategorii co najmniej raz na trzy lata.

Artykuł 2

Utrata mocy obowiązującej

1.   Traci moc decyzja EBC/2009/4.

2.   Odniesienia do uchylonej decyzji należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do KBC państw członkowskich, których walutą jest euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 grudnia 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 73.

(2)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2009/4 z dnia 6 marca 2009 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8) (Dz.U. L 72 z 18.3.2009, s. 21).


ZAŁĄCZNIK

KATEGORIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZYZNANE ODSTĘPSTWA NA MOCY ART. 8 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR. 1073/2013 (EBC/2013/38)

Państwo członkowskie

Nazwa kategorii FI

Akt prawny dotyczący tej kategorii

Akt prawny określający częstotliwość wyceny

Częstotliwość wyceny według prawa krajowego

Tytuł aktu prawnego

Numer/data aktu prawnego

Właściwe przepisy

Tytuł aktu prawnego

Numer/data aktu prawnego

Właściwe przepisy

Francja

Fonds commun de placement à risque

(Fundusze podwyższonego ryzyka)

Code monétaire et financier

(Kodeks pieniężny i finansowy)

 

Rozdział IV, sekcja 2, ustęp 2, od L214-28 do L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Ogólny regulamin organu nadzoru nad rynkami finansowymi)

 

Księga IV, tytuł II, art. 422 ust. 120 pkt 13

Dwa razy do roku

Francja

Sociétés civiles de placement immobilier

(Przedsiębiorstwa inwestowania w nieruchomości)

Code monétaire et financier

(Kodeks pieniężny i finansowy)

 

Rozdział IV, sekcja 2, ustęp 4, od L214-86 do L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Ogólny regulamin organu nadzoru nad rynkami finansowymi)

 

Księga IV, art. 422–234

Roczna

Francja

Organismes de placement collectif immobilier

(Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w nieruchomości)

Code monétaire et financier

(Kodeks pieniężny i finansowy)

 

Rozdział IV, sekcja 2, ustęp 3, od L214-33 do L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Ogólny regulamin organu nadzoru nad rynkami finansowymi)

 

Księga IV, art. 422–186

Dwa razy do roku

Włochy

Fondi chiusi

(Fundusze zamknięte)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Dekret legislacyjny — wszystkie postanowienia w zakresie pośrednictwa finansowego)

nr 58 z dnia 24 lutego 1998 r.

Część I, art. 1

Część II, art. 36, 37 i 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Zarządzenie Banca d'Italia — regulacja w sprawie zbiorowego zarządzania oszczędnościami)

z dnia 8 maja 2012 r.

Tytuł V, rozdział 1, sekcja II, ust. 4.6

Dwa razy do roku

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Dekret ministerialny — rozporządzenie wykonawcze do art. 37 dekretu legislacyjnego nr 58 z dnia 24 lutego 1998 r.)

nr 228 z dnia 24 maja 1999 r.

Rozdział II, art. 12

Litwa

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania przeznaczone dla świadomych inwestorów)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Ustawa o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania przeznaczonych dla świadomych inwestorów)

nr XII-376 z dnia 18 czerwca 2013 r.

Art. 2 ust. 4.

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Ustawa o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania przeznaczonych dla świadomych inwestorów)

nr XII-376 z dnia 18 czerwca 2013 r.

Art. 31 ust. 2.

Dwa razy do roku/roczna

Portugalia

Fundos de capital de risco

(Fundusze podwyższonego ryzyka)

Decreto-Lei

(Dekret-ustawa)

nr 375/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.

Art. 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Rozporządzenie Komisji Rynku Papierów Wartościowych)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Wytyczne Komisji Rynku Papierów Wartościowych)

nr 1/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.

nr 2/2013 z dnia 30 maja 2013 r.

Art. 4 i 11

Zasada nr 1

Dwa razy do roku


Top