EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/433 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Etyki i jego regulaminu (EBC/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/58


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/433

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Etyki i jego regulaminu (EBC/2014/59)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (1), w szczególności jej art. 9a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ustanawiając Komitet ds. Etyki Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Komitetem ds. Etyki”), Rada Prezesów dąży do wzmocnienia istniejących zasad etycznych oraz dalszego wspierania ładu korporacyjnego Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) oraz jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM).

(2)

W ostatnich latach zwiększyła się społeczna świadomość kwestii związanych z ładem korporacyjnym i zasadami etycznymi. Kwestie dotyczące ładu korporacyjnego zyskały dla EBC na znaczeniu po ustanowieniu jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zwiększony poziom świadomości i kontroli społecznej sprawia, że EBC musi posiadać najwyższej jakości zasady etyczne i ściśle ich przestrzegać, aby chronić swoją wiarygodność i uniknąć ryzyka utraty reputacji.

(3)

Zasady etyczne mające zastosowanie do członków organów biorących udział w procesach decyzyjnych EBC (zwanych dalej„adresatami”) powinny być oparte na zasadach obowiązujących pracowników EBC i proporcjonalne w stosunku do zakresu obowiązków spoczywających na adresatach. W związku z powyższym należy zapewnić spójną interpretację szeregu reguł składających się na zasady etyki zawodowej EBC, w szczególności Kodeksu postępowania dla członków Rady Prezesów (2), Uzupełniającego kodeksu kryteriów etycznych dla członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (3), Kodeksu postępowania dla członków Rady ds. Nadzoru oraz regulaminu pracowniczego EBC.

(4)

Aby zapewnić właściwe i spójne wdrożenie zasad etycznych, w którym kluczową rolę odegra Komitet ds. Etyki, należy ustanowić należycie funkcjonujące mechanizmy monitorowania oraz mechanizmy i procedury zgłaszania.

(5)

W celu zapewnienia skutecznego współdziałania pomiędzy tymi aspektami zasad etycznych, które dotyczą przede wszystkim implementacji na poziomie operacyjnym, oraz tymi, które dotyczą kwestii instytucjonalnych i ramowych, w skład Komitetu ds. Etyki powinien wchodzić przynajmniej jeden członek Komitetu EBC ds. Audytu (zwanego dalej „Komitetem ds. Audytu”).

(6)

W skład Komitetu ds. Etyki powinien wchodzić zewnętrzny członek Komitetu ds. Audytu. Zewnętrzni członkowie Komitetu ds. Audytu wybierani są spośród urzędników wysokiego szczebla z doświadczeniem w bankowości centralnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie i skład

1.   Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Etyki.

2.   Komitet ds. Etyki składa się z trzech zewnętrznych członków, z których przynajmniej jeden jest zewnętrznym członkiem Komitetu ds. Audytu.

3.   Członkowie Komitetu ds. Etyki muszą być obywatelami jednego z państw członkowskich i mieć doskonałą reputację, a ich niezależność nie może budzić żadnych wątpliwości. Muszą oni także dogłębnie rozumieć zadania, cele i ład korporacyjny EBC, ESBC, Eurosystemu i jednolitego mechanizmu nadzorczego. Członkowie Komitetu ds. Etyki nie mogą być aktualnymi pracownikami EBC lub aktualnymi członkami organów biorących udział w procesach decyzyjnych EBC, krajowych banków centralnych ani właściwych organów krajowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (4).

Artykuł 2

Mianowanie członków

1.   Członków Komitetu ds. Etyki powołuje Rada Prezesów.

2.   Komitet ds. Etyki wybiera swojego przewodniczącego.

3.   Kadencja członków Komitetu ds. Etyki trwa trzy lata i jest jednokrotnie odnawialna. Mandat członków Komitetu ds. Etyki, którzy są jednocześnie członkami Komitetu ds. Audytu, wygasa w momencie, gdy przestają być członkami Komitetu ds. Audytu.

4.   Członkowie Komitetu ds. Etyki są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Powinni działać uczciwie, niezależnie, bezstronnie i dyskretnie, nie kierując się osobistym interesem i unikając sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów. Oczekuje się od nich świadomości powagi powierzonych im obowiązków. Członkowie Komitetu ds. Etyki nie powinni brać udziału w obradach w razie domniemanego lub potencjalnego konfliktu interesów. Podlegają oni wymogom zachowania tajemnicy służbowej zawartym w art. 37 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego również po zakończeniu pełnienia obowiązków.

5.   Członkom Komitetu ds. Etyki przysługuje wynagrodzenie obejmujące roczne wynagrodzenie ryczałtowe oraz wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę na podstawie stawki godzinowej. Wysokość wynagrodzenia określa Rada Prezesów.

Artykuł 3

Działalność

1.   Komitet ds. Etyki ustala terminy swoich posiedzeń na wniosek przewodniczącego. Przewodniczący może również zwoływać posiedzenia Komitetu ds. Etyki za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne.

2.   Na wniosek każdego z członków oraz za zgodą przewodniczącego posiedzenia mogą odbywać się w drodze telekonferencji, a obrady mogą odbywać się w trybie procedury pisemnej.

3.   Członkowie Komitetu ds. Etyki powinni osobiście uczestniczyć w każdym z posiedzeń. W posiedzeniach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Komitetu ds. Etyki oraz jego sekretarz. Komitet ds. Etyki może jednak zaprosić inne osoby do uczestnictwa w swoich posiedzeniach, jeśli uzna to za stosowne.

4.   Zarząd powierza jednemu z pracowników pełnienie funkcji sekretarza Komitetu ds. Etyki.

5.   Komitet ds. Etyki może kontaktować się z członkami kierownictwa i pracownikami oraz ma dostęp do dokumentów i informacji, które są mu potrzebne do właściwego wypełniania obowiązków.

Artykuł 4

Obowiązki

1.   W sytuacjach wyraźnie wskazanych w przyjętych przez EBC aktach prawnych lub w zasadach etycznych przyjętych przez organy biorące udział w procesach decyzyjnych EBC Komitet ds. Etyki udziela odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii etycznych na podstawie indywidualnych wniosków.

2.   Komitet ds. Etyki przejmuje obowiązki powierzone doradcy ds. etyki powołanemu na podstawie Kodeksu postępowania dla członków Rady Prezesów oraz obowiązki powierzone ekspertowi ds. etyki na podstawie Uzupełniającego kodeksu kryteriów etycznych dla członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

3.   W celu wspierania Komitetu ds. Audytu w ocenie ogólnej skuteczności i adekwatności ramowych zasad kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w EBC, ESBC, Eurosystemie i jednolitym mechanizmie nadzorczym Komitet ds. Etyki przekazuje Komitetowi ds. Audytu informacje o udzielonych poradach i zakresie, w jakim zostały one wdrożone.

4.   Komitet ds. Etyki przekazuje Radzie Prezesów roczne sprawozdanie na temat przeprowadzonych prac. Ponadto Komitet ds. Etyki zdaje Radzie Prezesów sprawozdanie, gdy uzna to za właściwe lub gdy wymaga tego wykonanie jego obowiązków.

5.   Na wniosek Rady Prezesów Komitet ds. Etyki, oprócz obowiązków opisanych powyżej, może wykonywać inne czynności związane z mandatem określonym w niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Informacje o zastosowaniu się do porady

Adresat porady Komitetu ds. Etyki informuje Komitet o zastosowaniu się do jego porady.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 grudnia 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.

(2)  Dz.U. C 123 z 24.5.2002, s. 9.

(3)  Dz.U. C 104 z 23.4.2010, s. 8.

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).


Top