EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/298 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/57)

OJ L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/24


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/298

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/57)

(wersja przekształcona)

Rada prezesów europejskiego banku centralnego,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2010/24 (1) określa sposób, w jaki Europejski Bank Centralny (EBC) rozdziela pomiędzy krajowe banki centralne: a) swój dochód z tytułu banknotów euro w obiegu uzyskany w danym roku obrotowym; oraz b) swój dochód z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych uzyskany w danym roku obrotowym.

(2)

Należy zmienić brzmienie decyzji EBC/2010/24 w celu uwzględnienia tymczasowego podziału dochodu EBC z tytułu nabycia zabezpieczonych obligacji oraz papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nabytych na podstawie decyzji EBC/2014/40 (2) oraz decyzji EBC/2014/45 (3). Z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest zatem sporządzenie wersji przekształconej tej decyzji.

(3)

Decyzja EBC/2010/29 (4) ustala sposób przydziału banknotów euro w obiegu krajowym bankom centralnym (KBC) proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale EBC. Przepis art. 4 decyzji EBC/2010/29 oraz załącznik do tej decyzji przydziela EBC 8 % całkowitej wartości banknotów euro w obiegu. EBC przysługują wobec KBC należności w ramach Eurosystemu na kwotę stanowiącą równowartość emitowanych przez KBC banknotów euro, proporcjonalnie do udziałów KBC w kluczu subskrybowanego kapitału.

(4)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji EBC/2010/23 (5), salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu podlegają oprocentowaniu według stopy referencyjnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji EBC/2010/23 oprocentowanie to będzie rozliczane za pośrednictwem płatności w systemie TARGET2.

(5)

Motyw 7 decyzji EBC/2010/23 stanowi, że dochód EBC wynikający z oprocentowania przysługujących mu wobec KBC należności w ramach Eurosystemu z tytułu przypadającej na EBC części banknotów euro w obiegu powinien co do zasady zostać podzielony pomiędzy KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału w roku obrotowym, w którym dochód ten został uzyskany, zgodnie z decyzjami Rady Prezesów.

(6)

Podobnie dochód EBC z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji oraz programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami powinien co do zasady zostać podzielony pomiędzy KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu subskrybowanego kapitału w roku obrotowym, w którym dochód ten został uzyskany.

(7)

Dokonując podziału dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji oraz programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, EBC powinien brać pod uwagę prognozę swojego wyniku finansowego na ten rok, która w należyty sposób uwzględnia potrzebę przeznaczenia środków na rezerwę celową z tytułu ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego oraz ryzyka wahań ceny złota, jak również dostępność rezerw celowych, które mogą zostać wykorzystane w celu skompensowania oczekiwanych wydatków.

(8)

Określając kwotę zysku netto EBC przekazywaną do ogólnego funduszu rezerwowego na podstawie art. 33 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”), Rada Prezesów powinna rozważyć, czy część zysku, która odpowiada dochodowi z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji oraz programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami powinna zostać w całości rozdzielona pomiędzy KBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji użyte w niej określenia oznaczają:

a)   „KBC”— krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;

b)   „salda w ramach Eurosystemu z tytułu banknotów euro w obiegu”— należności i zobowiązania powstające pomiędzy danym KBC a EBC oraz pomiędzy danym KBC a innymi KBC w wyniku zastosowania art. 4 decyzji EBC/2010/29;

c)   „dochód EBC z tytułu banknotów euro w obiegu”— dochód EBC wynikający z oprocentowania przysługujących mu wobec KBC należności w ramach Eurosystemu z tytułu przypadającej na EBC części banknotów euro w obiegu, który powstaje w wyniku zastosowania art. 2 decyzji EBC/2010/23;

d)   „dochód EBC z tytułu papierów wartościowych”— dochód netto z tytułu: (i) papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych na podstawie decyzji EBC/2010/5 (6), (ii) zabezpieczonych obligacji nabytych w ramach trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji na podstawie decyzji EBC/2014/40, oraz (iii) papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami nabytych w ramach programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami na podstawie decyzji EBC/2014/45.

Artykuł 2

Tymczasowy podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych

1.   Dochód EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych przypada w całości KBC w tym samym roku obrotowym, w którym zostaje uzyskany, i jest rozdzielany pomiędzy KBC proporcjonalnie do opłaconych przez nie udziałów w kapitale subskrybowanym EBC.

2.   Jeżeli Rada Prezesów nie postanowi inaczej, EBC rozdziela pomiędzy KBC swój dochód z tytułu banknotów euro w obiegu oraz dochód z tytułu papierów wartościowych uzyskany w danym roku obrotowym w ostatnim dniu roboczym stycznia roku następnego.

3.   W drodze decyzji Rady Prezesów wydanej na podstawie Statutu ESBC kwota dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu może zostać ograniczona ze względu na wydatki poniesione przez EBC w związku z emisją i obsługą banknotów euro.

Artykuł 3

Odstępstwa od artykułu 2

W drodze odstępstwa od zasad określonych w art. 2 Rada Prezesów podejmuje przed końcem roku obrotowego decyzję w przedmiocie nierozdzielenia, w części lub w całości, dochodu EBC, o którym mowa w tym artykule, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia, aby kwota rozdzielonego dochodu nie przekroczyła zysku netto EBC za dany rok. Decyzję taką podejmuje się w przypadku, gdy na podstawie uzasadnionej prognozy przygotowanej przez Zarząd Rada Prezesów przewiduje, że EBC odnotuje w danym roku stratę bądź też że uzyskany roczny zysk netto będzie niższy niż szacowana kwota dochodu EBC, o którym mowa w art. 2. Przed końcem roku obrotowego Rada Prezesów może zadecydować o przekazaniu części lub całości dochodu EBC wskazanego w tym artykule na rezerwę celową z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kredytowego oraz ryzyka wahań ceny złota.

Artykuł 4

Wejście w życie i uchylenie obowiązujących przepisów

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

2.   Uchyla się decyzję EBC/2010/24 z dniem 31 grudnia 2014 r.

3.   Odesłania do decyzji EBC/2010/24 należy traktować jako odesłania do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 grudnia 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2010/24 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (Dz.U. L 6 z 11.1.2011, s. 35).

(2)  Decyzja EBC/2014/40 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (Dz.U. L 335 z 22.11.2014, s. 22).

(3)  Decyzja (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45) (Dz.U. L 1 z 6.1.2015, s. 4).

(4)  Decyzja EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 26).

(5)  Decyzja EBC/2010/23 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 17).

(6)  Decyzja EBC/2010/5 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (Dz.U. L 124 z 20.5.2010, s. 8).


Top