EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0039(01)

2014/723/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/39)

OJ L 300, 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/57


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2014/39)

(2014/723/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 25 ust. 1, 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 (zwane dalej „rozporządzeniem SSM”) ustanawia Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM), w którego skład wchodzą Europejski Bank Centralny (EBC) i właściwe organy krajowe uczestniczących państw członkowskich.

(2)

Przepis art. 25 ust. 2 rozporządzenia SSM zobowiązuje EBC do wykonywania swoich zadań nadzorczych bez uszczerbku dla zadań dotyczących polityki pieniężnej oraz wszelkich innych zadań i oddzielnie od nich. Zadania nadzorcze EBC nie mogą kolidować z jego zadaniami związanymi z polityką pieniężną ani nie mogą być od nich uzależnione. Zadania nadzorcze nie mogą ponadto kolidować z zadaniami EBC związanymi z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) ani jakimikolwiek innymi zadaniami. EBC jest obowiązany do informowania Parlamentu Europejskiego i Rady o tym, jak stosuje się do tego przepisu. Zadania nadzorcze EBC nie mogą wpływać na bieżące monitorowanie płynności jego kontrahentów w operacjach polityki pieniężnej. Ponadto personel zajmujący się wykonywaniem zadań nadzorczych powinien być organizacyjnie oddzielony od personelu zajmującego się wykonywaniem innych zadań powierzonych EBC i podlegać innej hierarchii służbowej.

(3)

Przepis art. 25 ust. 3 rozporządzenia SSM zobowiązuje EBC, dla celów art. 25 ust. 1 i 2, do przyjęcia i podania do wiadomości publicznej wszelkich niezbędnych regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminów dotyczących tajemnicy służbowej oraz wymiany informacji pomiędzy tymi dwoma obszarami funkcjonalnymi.

(4)

Przepis art. 25 ust. 4 rozporządzenia SSM zobowiązuje EBC do zapewnienia pełnego odróżnienia działalności Rady Prezesów w odniesieniu do funkcji polityki pieniężnej od działalności w odniesieniu do funkcji nadzorczych. Takie odróżnienie obejmuje wyraźne rozdzielenie stosownych posiedzeń i porządków obrad.

(5)

W celu zapewnienia oddzielenia zadań w zakresie polityki pieniężnej od zadań nadzorczych przepis art. 25 ust. 5 rozporządzenia SSM zobowiązuje EBC do powołania zespołu mediacyjnego rozstrzygającego różnice zdań wyrażone przez właściwe organy uczestniczących państw członkowskich w odniesieniu do sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru. W jego skład wejdzie jeden członek z każdego uczestniczącego państwa członkowskiego wybrany przez każde państwo członkowskie spośród członków Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru. Jego decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów, a każdy członek będzie miał jeden głos. EBC jest obowiązany do przyjęcia i podania do publicznej wiadomości przepisów powołujących zespół mediacyjny i jego regulaminu; w związku z tym EBC przyjął rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 673/2014 (EBC/2014/26) (2).

(6)

W celu dostosowania organizacji wewnętrznej EBC i jego organów decyzyjnych do nowych wymogów wynikających z rozporządzenia SSM oraz doprecyzowania wzajemnych relacji między organami uczestniczącymi w procesie przygotowywania i przyjmowania decyzji nadzorczych zmieniony został Regulamin EBC (3).

(7)

Przepisy art. 13g–13j Regulaminu EBC szczegółowo regulują przyjmowanie przez Radę Prezesów decyzji dotyczących kwestii związanych z rozporządzeniem SSM. W szczególności art. 13g dotyczy przyjmowania decyzji dla celów wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 rozporządzenia SSM, a art. 13h dotyczy przyjmowania decyzji dla celów wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 rozporządzenia SSM, wdrażając wymogi określone w art. 26 ust. 8 rozporządzenia SSM.

(8)

Przepis art. 13k Regulaminu EBC przewiduje, że EBC musi wykonywać zadania nadzorcze bez uszczerbku dla swoich zadań dotyczących polityki pieniężnej oraz wszelkich innych zadań, i oddzielnie od nich. W związku z tym EBC jest zobowiązany do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków celem zapewnienia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej. Rozdział funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej nie wyklucza przy tym wymiany pomiędzy tymi dwoma obszarami funkcjonalnymi informacji niezbędnych do realizacji zadań EBC i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

(9)

Przepis art. 13l Regulaminu EBC przewiduje, że posiedzenia Rady Prezesów dotyczące zadań nadzorczych muszą się odbywać oddzielnie od zwykłych posiedzeń Rady Prezesów i mieć odrębny porządek obrad.

(10)

Zgodnie z art. 13m Regulaminu EBC dotyczącym wewnętrznej struktury EBC dla zadań nadzorczych kompetencje Zarządu w odniesieniu do struktury wewnętrznej EBC i pracowników EBC obejmują zadania nadzorcze. W odniesieniu do takiej struktury wewnętrznej Zarząd ma zasięgać opinii przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Rada ds. Nadzoru, w porozumieniu z Zarządem, może ustanawiać i rozwiązywać podstruktury o tymczasowym charakterze, takie jak grupy robocze i zespoły zadaniowe. Podstruktury te mają wspierać prace dotyczące zadań nadzorczych i składać sprawozdania Radzie ds. Nadzoru. Przepis art. 13m przewiduje również powoływanie sekretarza Rady ds. Nadzoru i Komitetu Sterującego przez Prezesa EBC po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Sekretarz ma współpracować z sekretarzem Rady Prezesów w celu przygotowania posiedzeń Rady Prezesów dotyczących zadań nadzorczych oraz być odpowiedzialny za sporządzanie sprawozdań z tych posiedzeń.

(11)

Motyw 66 rozporządzenia SSM przewiduje, że organizacyjne oddzielenie personelu powinno dotyczyć wszystkich obszarów działalności niezbędnych do celów niezależnej polityki pieniężnej i powinno zagwarantować wykonywanie zadań nadzorczych w pełnej zgodności z zasadami demokratycznej odpowiedzialności i dozoru, zgodnie z przepisami rozporządzenia SSM. Personel wykonujący zadania nadzorcze powinien podlegać przewodniczącemu Rady ds. Nadzoru. W związku z tym, w celu spełnienia wymogów zawartych w art. 25 ust. 2 rozporządzenia SSM (4), EBC ustanowił strukturę czterech dyrekcji generalnych wykonujących zadania nadzorcze oraz sekretariatu Rady ds. Nadzoru, funkcjonalnie podlegającą przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady ds. Nadzoru. EBC wyznaczył ponadto kilka pionów do udzielania wsparcia zarówno funkcji polityki pieniężnej, jak i funkcji nadzorczej EBC na zasadzie usług wspólnych, przy czym takie wsparcie nie będzie prowadziło do konfliktu interesów między celami EBC w zakresie nadzoru i polityki pieniężnej. W kilku pionach świadczących „usługi wspólne” zostały stworzone działy przeznaczone do wykonywania zadań nadzorczych.

(12)

Przepis art. 37 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego określa obowiązek zachowania tajemnicy służbowej przez członków organów decyzyjnych i personel EBC oraz krajowych banków centralnych. Motyw 74 rozporządzenia SSM przewiduje, że Rada ds. Nadzoru, komitet sterujący i personel EBC wykonujący obowiązki nadzorcze powinni podlegać odpowiednim wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej. Przepis art. 27 rozporządzenia SSM rozszerza obowiązek zachowania tajemnicy służbowej na członków Rady ds. Nadzoru i personel oddelegowany przez uczestniczące państwa członkowskie wykonujący obowiązki nadzorcze.

(13)

Wymiana informacji pomiędzy funkcją polityki pieniężnej a funkcją nadzorczą EBC powinna być zorganizowana w sposób zapewniający ścisłe przestrzeganie ograniczeń przewidzianych prawem unijnym (5), z uwzględnieniem zasady rozdziału. Zastosowanie znajdą obowiązki chroniące informacje poufne przewidziane w odpowiednich przepisach prawa, takich jak rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 (6) w zakresie wykorzystania poufnych danych statystycznych i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (7) dotycząca wymiany informacji nadzorczych. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej decyzji zasadę rozdziału stosuje się do przekazywania informacji poufnych zarówno z obszaru funkcji polityki pieniężnej EBC na użytek jego funkcji nadzorczej, jak też z obszaru funkcji nadzorczej na użytek funkcji polityki pieniężnej.

(14)

Zgodnie z motywem 65 rozporządzenia SSM EBC odpowiada za wykonywanie funkcji związanych z polityką pieniężną w celu utrzymania stabilności cen, zgodnie z art. 127 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Celem jego zadań nadzorczych jest ochrona bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych oraz stabilności systemu finansowego. Powinny one być zatem wykonywane całkowicie odrębnie od funkcji polityki pieniężnej, aby zapobiec konfliktom interesów oraz zapewnić wykonywanie każdej z tych funkcji zgodnie z jej odpowiednimi celami. Skuteczny rozdział funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej nie powinien jednak przy tym uniemożliwiać czerpania korzyści, o ile jest to możliwe i pożądane, jakich można się spodziewać w wyniku połączenia obu tych funkcji w jednej instytucji, w tym korzystania z obszernego doświadczenia EBC w zakresie zagadnień związanych ze stabilnością makroekonomiczną i finansową oraz unikania dublowania się działań przy gromadzeniu informacji. Konieczne jest zatem wprowadzenie mechanizmów pozwalających na odpowiedni przepływ danych i innych informacji poufnych pomiędzy obszarami związanymi z obiema funkcjami,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres i cele

1.   Niniejsza decyzja określa rozwiązania zapewniające realizację wymogu oddzielenia funkcji EBC związanej z polityką pieniężną od jego funkcji nadzorczej (zwanych dalej łącznie „funkcjami”), w szczególności w zakresie tajemnicy służbowej oraz wymiany informacji pomiędzy obszarami związanymi z obiema funkcjami.

2.   EBC wykonuje swoje zadania nadzorcze bez uszczerbku dla zadań dotyczących polityki pieniężnej oraz wszelkich innych zadań i oddzielnie od nich. Zadania nadzorcze EBC nie kolidują z jego zadaniami związanymi z polityką pieniężną ani nie są od nich uzależnione. Zadania nadzorcze EBC nie kolidują ponadto z jego zadaniami związanymi z ERRS ani jakimikolwiek innymi zadaniami. Zadania nadzorcze EBC oraz bieżące monitorowanie kondycji finansowej i wypłacalności kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu są formułowane w sposób, który nie prowadzi do zniekształcenia ostatecznych celów każdej z tych funkcji.

3.   EBC zapewnia pełne odróżnienie działalności Rady Prezesów dotyczącej funkcji polityki pieniężnej od działalności dotyczącej funkcji nadzorczych. Takie odróżnienie obejmuje wyraźne rozdzielenie stosownych posiedzeń i porządków obrad.

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1)   „informacje poufne”– informacje sklasyfikowane jako „ECB-CONFIDENTIAL” albo „ECB-SECRET” zgodnie z zasadami poufności EBC; inne informacje poufne, w tym informacje objęte przepisami o ochronie danych oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej, wytworzone w EBC lub przekazane mu przez inne podmioty lub osoby; wszelkie informacje poufne podlegające zasadom tajemnicy zawodowej lub służbowej określonym w dyrektywie 2013/36/UE; jak również poufne informacje statystyczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2533/98;

2)   „wiedza konieczna (need to know)”– potrzebę dostępu do informacji poufnych koniecznych dla wykonywania statutowej funkcji albo zadania EBC, który w odniesieniu do informacji oznaczonych jako „ECB-CONFIDENTIAL” powinien być wystarczająco szeroki dla umożliwienia pracownikom dostępu do informacji mającej znaczenie dla ich zadań oraz przejmowania zadań od innych pracowników z jak najmniejszymi opóźnieniami;

3)   „dane pierwotne”– dane przekazane przez podmioty składające sprawozdanie, po przetworzeniu statystycznym i zatwierdzeniu, albo dane wytworzone przez EBC przy wykonywaniu jego funkcji;

4)   „zasady poufności EBC”– zasady EBC określające reguły klasyfikowania, traktowania i ochrony informacji poufnych EBC.

Artykuł 3

Rozdział organizacyjny

1.   EBC utrzymuje autonomiczne procedury decyzyjne dla funkcji nadzorczej i funkcji polityki pieniężnej.

2.   Wszystkie jednostki organizacyjne EBC podlegają zwierzchniemu kierownictwu Zarządu. Kompetencje Zarządu w odniesieniu do struktury wewnętrznej EBC i personelu EBC obejmują zadania nadzorcze. Zarząd zasięga opinii przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru w odniesieniu do takiej struktury wewnętrznej.

3.   Personel EBC biorący udział w wykonywaniu zadań nadzorczych jest organizacyjnie oddzielony od personelu biorącego udział w wykonywaniu innych zadań powierzonych EBC. Personel biorący udział w wykonywaniu zadań nadzorczych podlega Zarządowi w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych, ale funkcjonalnie podlega przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady ds. Nadzoru, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 4.

4.   EBC może utworzyć służby świadczące usługi wspólne, wspierające zarówno funkcję polityki pieniężnej, jak i funkcję nadzorczą, w celu zapewnienia, aby te funkcje wspierające nie były dublowane, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia sprawnego i skutecznego świadczenia usług. Do służb takich nie stosuje się przepisu art. 6 w zakresie dotyczącym wymiany informacji między nimi a obszarami związanymi z odpowiednimi funkcjami.

Artykuł 4

Tajemnica służbowa

1.   Członkowie Rady ds. Nadzoru, Komitetu Sterującego oraz jakichkolwiek podstruktur utworzonych przez Radę ds. Nadzoru, personel EBC i personel oddelegowany przez uczestniczące państwa członkowskie do wykonywania obowiązków nadzorczych są obowiązani, również po zakończeniu pełnienia swoich obowiązków, do nieujawniania informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej.

2.   Osoby mające dostęp do danych objętych przepisami unijnymi przewidującymi obowiązek zachowania tajemnicy podlegają tym przepisom.

3.   EBC wprowadzi, stosując uzgodnienia umowne, równoważne wymogi dotyczące zachowania tajemnicy służbowej dla osób indywidualnych świadczących, w sposób bezpośredni lub pośredni, stały lub okazjonalny, wszelkie usługi związane z wykonywaniem obowiązków nadzorczych.

4.   Do osób, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się zasady tajemnicy zawodowej lub służbowej określone w dyrektywie 2013/36/UE. W szczególności, bez uszczerbku dla przypadków podlegających przepisom prawa karnego, informacje poufne, które takie osoby uzyskują w trakcie pełnienia swoich obowiązków, mogą być ujawniane jedynie w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji kredytowych.

5.   W przypadku ogłoszenia upadłości lub przeprowadzenia przymusowej likwidacji instytucji kredytowej informacje poufne, które nie dotyczą osób trzecich uczestniczących w próbach ratowania tej instytucji kredytowej, mogą być jednak ujawnione w postępowaniach cywilnych lub gospodarczych.

6.   Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody dla wymiany informacji między obszarem związanym z funkcją nadzorczą EBC a innymi organami unijnymi albo krajowymi zgodnie z mającym zastosowanie prawem unijnym. Wymieniane w ten sposób informacje podlegają przepisom ust. 1–5.

7.   Do członków Rady ds. Nadzoru z ramienia EBC, personelu EBC i personelu oddelegowanego przez uczestniczące państwa członkowskie do wykonywania obowiązków nadzorczych stosuje się zasady poufności EBC, również po zakończeniu pełnienia ich obowiązków.

Artykuł 5

Ogólne zasady udostępniania informacji pomiędzy obszarami związanymi z odpowiednimi funkcjami oraz klasyfikacji informacji

1.   Niezależnie od art. 4 dopuszczalna jest wymiana informacji pomiędzy obszarami związanymi z odpowiednimi funkcjami, o ile jest ona dozwolona zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi.

2.   Informacje, z wyjątkiem danych pierwotnych, są klasyfikowane według zasad poufności EBC przez obszar związany odpowiednią funkcją, do którego należą dane informacje. Dane pierwotne są klasyfikowane odrębnie. Wymiana informacji poufnych pomiędzy obszarami związanymi z odpowiednimi funkcjami podlega określonym dla tego celu zasadom zarządzania i procedurze oraz wymogowi wiedzy koniecznej (need to know), który musi być wykazany przez obszar związany z odpowiednią funkcją żądający informacji.

3.   Dostęp do informacji poufnych należących do obszaru związanego z funkcją nadzorczą albo funkcją polityki pieniężnej przez obszar związany z inną funkcją określany jest przez obszar związany z odpowiednią funkcją, do którego należą dane informacje, zgodnie zasadami poufności EBC, chyba że niniejsza decyzja przewiduje inne rozwiązanie. W przypadku konfliktu pomiędzy obszarami związanymi z obydwiema funkcjami EBC dotyczącego dostępu do informacji poufnych o dostępie do informacji poufnych rozstrzyga Zarząd zgodnie z zasadą rozdziału. Zapewnia się spójność decyzji w sprawie praw dostępu i odpowiednie dokumentowanie takich decyzji.

Artykuł 6

Wymiana informacji poufnych między obszarami związanymi z odpowiednimi funkcjami

1.   Obszary związane z odpowiednimi funkcjami EBC ujawniają odpowiedniemu obszarowi związanemu z drugą funkcją EBC informacje poufne w formie niezanonimizowanych danych w standardzie wspólnej sprawozdawczości (COREP) oraz sprawozdawczości finansowej (FINREP) (8), jak również innych danych pierwotnych, na żądanie oparte na zasadzie wiedzy koniecznej (need to know), za zgodą Zarządu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień prawa unijnego. Obszar związany z funkcją nadzorczą EBC ujawnia informacje poufne obszarowi związanemu z funkcją polityki pieniężnej EBC w formie zanonimizowanych danych w standardzie COREP i FINREP na żądanie oparte na zasadzie wiedzy koniecznej (need to know), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień prawa unijnego.

2.   Obszary związane z odpowiednimi funkcjami EBC nie ujawniają odpowiedniemu obszarowi związanemu z drugą funkcją EBC informacji poufnych zawierających oceny lub rekomendacje dotyczące polityki, z wyjątkiem ujawniania na żądanie oparte na zasadzie wiedzy koniecznej (need to know), przy zapewnieniu, że każda z funkcji jest wykonywana zgodnie z mającymi zastosowanie celami oraz jeżeli na ujawnienie informacji wyraźnej zgody udzielił Zarząd.

Obszary związane z odpowiednimi funkcjami EBC mogą ujawniać odpowiedniemu obszarowi związanemu z drugą funkcją EBC poufne informacje zagregowane niezawierające indywidualnych informacji bankowych ani informacji wrażliwych dla danej funkcji, związanych z przygotowywaniem decyzji, na żądanie oparte na zasadzie wiedzy koniecznej (need to know), przy zapewnieniu, że każda z funkcji jest wykonywana zgodnie z mającymi zastosowanie celami.

3.   Analizę informacji poufnych otrzymanych zgodnie z niniejszym artykułem otrzymujący obszar związany z odpowiednią funkcją przeprowadza samodzielnie zgodnie ze swoim celem. Jakiekolwiek późniejsze decyzje są podejmowane wyłącznie na tej podstawie.

Artykuł 7

Wymiana informacji poufnych zawierających dane osobowe

Wymiana informacji poufnych zawierających dane osobowe podlega mającym zastosowanie unijnym przepisom o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i o swobodnym przepływie tych danych.

Artykuł 8

Wymiana informacji poufnych w sytuacjach nadzwyczajnych

Niezależnie od art. 6, w sytuacji nadzwyczajnej określonej w art. 114 dyrektywy 2013/36/UE, obszary związane z odpowiednimi funkcjami EBC niezwłocznie przekazują odpowiedniemu obszarowi związanemu z drugą funkcją EBC informacje poufne, w przypadku gdy takie informacje są istotne dla wykonywania przez niego swoich zadań w związku z istniejącą sytuacją nadzwyczajną.

Artykuł 9

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 września 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 673/2014 (UE) z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu (EBC/2014/26) (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 72).

(3)  Decyzja EBC/2014/1 z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 95 z 29.3.2014, s. 56).

(4)  Zob. również motyw O porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (2013/694/UE) (Dz.U. L 320 z 30.11.2013, s. 1); i motyw G protokołu ustaleń między Radą Unii Europejskiej i Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie współpracy w zakresie procedur związanych z jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM) (Memorandum of Understanding between the Council of the European Union and the European Central Bank on the cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism (SSM)).

(5)  Zob. motyw H porozumienia międzyinstytucjonalnego. Zgodnie z motywem 74 rozporządzenia SSM wymogi dotyczące wymiany informacji z personelem nie biorącym udziału w działalności nadzorczej nie powinny uniemożliwiać EBC wymiany informacji w granicach i na warunkach określonych w stosownym prawodawstwie Unii, w tym z Komisją do celów wykonywania jej zadań zgodnie z art. 107 i 108 TFUE oraz zgodnie z przepisami Unii w sprawie wzmocnionego nadzoru gospodarczego i budżetowego.

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

(7)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(8)  Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

WYCIĄG Z ZASAD POUFNOŚCI EBC

Wszystkie dokumenty utworzone przez EBC muszą być zaliczone do jednej z pięciu wymienionych poniżej kategorii klasyfikacji bezpieczeństwa.

Dokumenty otrzymane od stron spoza EBC traktuje się w sposób zgodny z oznaczeniem klasyfikacyjnym na dokumencie. Jeżeli dokument nie posiada oznaczenia klasyfikacyjnego, albo odbiorca uznaje jego klasyfikację za zbyt niską, dokumentowi nadaje się nowe oznaczenie z odpowiednim poziomem klasyfikacji EBC wyraźnie wskazanym przynajmniej na pierwszej stronie. Klasyfikacja może być obniżona wyłącznie za pisemnym zezwoleniem organizacji, od której pochodzi dokument.

Pięć kategorii klasyfikacji bezpieczeństwa EBC z ich prawami dostępu jest wymienionych poniżej.

ECB-SECRET

:

Dostęp wewnątrz EBC ograniczony do osób ze ścisłą potrzebą „wiedzy koniecznej (need to know)”, za zgodą udzieloną przez członka wyższej kadry zarządzającej EBC z pionu, z którego pochodzi dokument, albo na wyższym szczeblu.

ECB-CONFIDENTIAL

:

Dostęp wewnątrz EBC ograniczony do osób z potrzebą „wiedzy koniecznej (need to know)” określoną w sposób wystarczająco szeroki, aby umożliwić personelowi dostęp do informacji mających znaczenie dla jego zadań oraz do przejmowania zadań od innych pracowników z jak najmniejszym opóźnieniem.

ECB-RESTRICTED

:

Może zostać udostępniony personelowi EBC oraz, w razie potrzeby, personelowi ESBC z uzasadnionym interesem.

ECB-UNRESTRICTED

:

Może zostać udostępniony całemu personelowi EBC oraz, w razie potrzeby, personelowi ESBC.

ECB-PUBLIC

:

Dopuszczony dla publicznego udostępnienia.


Top