EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0005(01)

2014/434/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro (EBC/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/7


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro

(EBC/2014/5)

(2014/434/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, mogą wyrazić gotowość do uczestnictwa w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym. W tym celu mogą zwrócić się do EBC z wnioskiem dotyczącym nawiązania bliskiej współpracy w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 4 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, w odniesieniu do wszystkich instytucji kredytowych mających siedzibę w danym państwie członkowskim.

(2)

Nawiązanie bliskiej współpracy następuje w drodze decyzji EBC, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(3)

Niezbędne jest określenie aspektów proceduralnych dotyczących: a) składania przez państwa członkowskie, których walutą nie jest euro (dalej zwane „państwami członkowskimi spoza strefy euro”) wniosków dotyczących nawiązania bliskiej współpracy; b) oceny tych wniosków przez EBC; oraz c) decyzji EBC ustanawiającej bliską współpracę z danym państwem członkowskim.

(4)

Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 określa także przypadki, w których bliska współpraca może zostać zawieszona lub zakończona przez EBC. Niezbędne jest określenie aspektów proceduralnych dotyczących możliwego zawieszenia lub zakończenia bliskiej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

TYTUŁ 1

PROCEDURA USTANAWIANIA BLISKIEJ WSPÓŁPRACY

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

1)

„mniej istotny nadzorowany podmiot” oznacza nadzorowany podmiot a) mający siedzibę w państwie członkowskim spoza strefy euro, które jest uczestniczącym państwem członkowskim w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013; oraz b) który nie został uznany za istotny nadzorowany podmiot zgodnie z decyzją EBC wydaną na podstawie art. 6 ust. 4 lub art. 6 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

2)

„właściwy organ krajowy” oznacza każdy właściwy organ krajowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

3)

„wyznaczony organ krajowy” oznacza wyznaczony organ krajowy w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

4)

„nieuczestniczące państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie, które nie jest uczestniczącym państwem członkowskim w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

5)

„wnioskujące państwo członkowskie” oznacza nieuczestniczące państwo członkowskie, które powiadomiło EBC zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji o swoim wniosku dotyczącym nawiązania bliskiej współpracy zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

6)

„istotny nadzorowany podmiot” oznacza nadzorowany podmiot a) mający siedzibę w państwie członkowskim spoza strefy euro, które jest uczestniczącym państwem członkowskim; oraz b) który został uznany za istotny nadzorowany podmiot zgodnie z decyzją EBC wydaną na podstawie art. 6 ust. 4 lub art. 6 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

7)

„nadzorowany podmiot” oznacza instytucję kredytową, finansową spółkę holdingową lub finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i mającą siedzibę we wnioskującym państwie członkowskim, a także oddział ustanowiony we wnioskującym państwie członkowskim przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim.

Artykuł 2

Wniosek o nawiązanie bliskiej współpracy

1.   Nieuczestniczące państwo członkowskie chcące uczestniczyć w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym zwraca się do EBC z wnioskiem dotyczącym nawiązania bliskiej współpracy, korzystając z wzoru przedstawionego w załączniku I.

2.   Wniosek należy złożyć przynajmniej pięć miesięcy przed datą, w której nieuczestniczące państwo członkowskie zamierza rozpocząć uczestnictwo w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym.

Artykuł 3

Treść wniosku o nawiązanie bliskiej współpracy

1.   Wniosek o nawiązanie bliskiej współpracy zawiera:

a)

zobowiązanie wnioskującego państwa członkowskiego do zagwarantowania stosowania się przez jego właściwy i wyznaczony organ krajowy do wszelkich instrukcji, wytycznych lub wniosków wydanych przez EBC od dnia ustanowienia bliskiej współpracy;

b)

zobowiązanie wnioskującego państwa członkowskiego do przekazywania wszelkich informacji na temat nadzorowanych podmiotów mających siedzibę w tym państwie członkowskim, które mogą być wymagane przez EBC w celu przeprowadzenia wszechstronnej oceny tych nadzorowanych podmiotów. Wnioskujące państwo członkowskie zapewni, aby wszelkie informacje niezbędne dla oceny istotności oraz dla przeprowadzenia wszechstronnej oceny instytucji kredytowych mających siedzibę w tym państwie członkowskim zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 mogły zostać przekazane niezwłocznie po powiadomieniu EBC o wniosku dotyczącym nawiązania bliskiej współpracy;

c)

zobowiązanie do przekazania EBC wszelkich poufnych danych wymaganych przez EBC w celu finalizacji działań przygotowawczych.

2.   Do wniosku o nawiązanie bliskiej współpracy należy dołączyć:

a)

zobowiązanie wnioskującego państwa członkowskiego do przyjęcia stosownego ustawodawstwa krajowego celem zapewnienia, aby akty prawne przyjmowane przez EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 były wiążące i wykonalne we wnioskującym państwie członkowskim, oraz aby właściwy organ krajowy i wyznaczony organ krajowy tego państwa zobowiązane były do przyjęcia wszelkich środków wymaganych przez EBC w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013;

b)

egzemplarz projektu właściwego ustawodawstwa krajowego, wraz z tłumaczeniem na język angielski oraz wnioskiem o opinię EBC w sprawie tego projektu;

c)

zobowiązanie do powiadomienia EBC natychmiast po wejściu w życie właściwego ustawodawstwa krajowego oraz zobowiązanie do przedstawienia potwierdzenia zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 przy użyciu wzoru zamieszczonego w załączniku II do niniejszej decyzji. Potwierdzenie obejmuje opinię prawną zapewniającą EBC, że akty prawne przyjęte przez EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 będą wiążące i wykonalne we wnioskującym państwie członkowskim oraz że właściwe ustawodawstwo krajowe zobowiązuje właściwe organy krajowe i wyznaczone organy krajowe do stosowania się do szczegółowych instrukcji, wytycznych, wniosków i środków EBC w odniesieniu do istotnych nadzorowanych podmiotów, a także ogólnych instrukcji, wytycznych, wniosków i środków EBC w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów, we właściwych przypadkach w terminie określonym przez EBC.

3.   Wnioskujące państwo członkowskie przedstawia EBC wszelką właściwą dokumentację, jaką EBC uzna za istotną dla oceny wniosku. Wnioskujące państwo członkowskie zapewnia także, aby EBC otrzymał wszelką właściwą dokumentację, jaką EBC uzna za istotną dla oceny istotności instytucji kredytowych oraz dla przeprowadzenia wszechstronnej oceny wymaganej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

Artykuł 4

Ocena wniosku dotyczącego nawiązania bliskiej współpracy przez EBC

1.   EBC potwierdza na piśmie otrzymanie wniosku dotyczącego nawiązania bliskiej współpracy.

2.   EBC może zwrócić się o dodatkowe informacje, jakie uzna za potrzebne do dokonania oceny wniosku złożonego przez państwo członkowskie, w tym o informacje na potrzeby oceny istotności instytucji kredytowych oraz przeprowadzenia wszechstronnej oceny.

Jeżeli wnioskujące państwo członkowskie dokonało już wszechstronnej oceny instytucji kredytowych mających siedziby na terytorium objętym jego jurysdykcją, przedkłada szczegółową informację o jej wynikach. EBC może stwierdzić, że dalsza ocena nie jest konieczna, pod warunkiem że a) jakość i metodologia oceny dokonanej przez organy krajowe odpowiadają standardom EBC; oraz b) EBC uważa, że ocena dokonana przez organy krajowe jest nadal aktualna i że nie zaszła żadna istotna zmiana w sytuacji instytucji kredytowych mających siedziby we wnioskującym państwie członkowskim, która wymagałaby przeprowadzenia dalszej oceny.

3.   Przy dokonywaniu oceny właściwego ustawodawstwa krajowego EBC bierze także pod uwagę praktyczne wdrożenie tego ustawodawstwa.

4.   Najpóźniej trzy miesiące po otrzymaniu przez EBC potwierdzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) lub, we właściwych przypadkach, dodatkowych informacji, o które EBC zwrócił się na podstawie ust. 2, EBC poinformuje wnioskujące państwo członkowskie o wynikach swojej wstępnej oceny. Wnioskujące państwo członkowskie może przedstawić swoją opinię w terminie 20 dni od chwili otrzymania wstępnej oceny. Korespondencja pomiędzy EBC a wnioskującym państwem członkowskim w tej sprawie jest poufna.

Artykuł 5

Decyzja o ustanowieniu bliskiej współpracy

1.   Jeżeli EBC na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskujące państwo członkowskie stwierdzi, że spełnia ono kryteria określone w art. 7 ust. 2 lit. a) do c) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 dla nawiązania bliskiej współpracy, oraz po zakończeniu wszechstronnej oceny i przedstawieniu potwierdzenia zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji, EBC przyjmuje na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, decyzję adresowaną do wnioskującego państwa członkowskiego o ustanowieniu bliskiej współpracy.

2.   Decyzja, o której mowa w ust. 1, wskazuje zasady przekazania zadań nadzorczych do EBC i datę rozpoczęcia bliskiej współpracy, która we właściwych przypadkach może być uzależniona od postępów wnioskującego państwa członkowskiego we wdrażaniu środków wymaganych w związku z wynikami wszechstronnej oceny.

3.   W sytuacjach gdy na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskujące państwo członkowskie EBC stwierdzi, że nie spełnia ono kryteriów określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, lub gdy EBC nie otrzyma informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez niego oceny w terminie jednego roku od powiadomienia przez państwo członkowskie o wniosku, EBC może przyjąć decyzję adresowaną do wnioskującego państwa członkowskiego o odmowie ustanowienia bliskiej współpracy.

4.   Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3 zawierają uzasadnienie.

5.   Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 wszystkie decyzje o ustanowieniu bliskiej współpracy publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzje te stosuje się po 14 dniach od opublikowania.

TYTUŁ 2

ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE BLISKIEJ WSPÓŁPRACY

Artykuł 6

Zawieszenie i zakończenie bliskiej współpracy

1.   W przypadku zawieszenia bliskiej współpracy na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC przedstawia uzasadnienie takiej decyzji, w którym określa skutki decyzji o zawieszeniu, wskazuje datę, od której zawieszenie jest skuteczne, oraz okres, przez który stosuje się zawieszenie. Okres ten nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach okres zawieszenia może zostać jednokrotnie przedłużony.

2.   Jeżeli powody zawieszenia określone w art. 7 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 nie zostaną usunięte lub jeżeli EBC postanowi zakończyć bliską współpracę, EBC dokonuje zakończenia bliskiej współpracy poprzez przyjęcie nowej decyzji w tej sprawie.

3.   W przypadku zakończenia bliskiej współpracy na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 7 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC przedstawia stosowne uzasadnienie takiej decyzji, w którym określa skutki decyzji o zakończeniu bliskiej współpracy oraz wskazuje datę, od której zakończenie jest skuteczne.

4.   Wszelkie decyzje EBC w sprawie zawieszenia lub zakończenia bliskiej współpracy mogą również określać zasady pobierania opłat należnych od nadzorowanych podmiotów zlokalizowanych w danym państwie członkowskim.

5.   W przypadku gdy państwo członkowskie, z którym na podstawie art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 nawiązano bliską współpracę, zwróci się do EBC o zakończenie bliskiej współpracy z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 7 ust. 6 i art. 7 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, EBC przyjmuje decyzję określającą skutki decyzji o zakończeniu bliskiej współpracy oraz wskazuje datę, od której zakończenie jest skuteczne.

6.   Decyzje EBC dotyczące nadzorowanych podmiotów w państwie członkowskim, z którym ustanowiona została bliska współpraca, które obowiązywały przed zakończeniem tej bliskiej współpracy, pozostają w mocy pomimo zakończenia bliskiej współpracy.

7.   Decyzje o zawieszeniu lub zakończeniu bliskiej współpracy publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 stycznia 2014 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.


ZAŁĄCZNIK I

WZÓR WNIOSKU O NAWIĄZANIE BLISKIEJ WSPÓŁPRACY NA PODSTAWIE ART. 7 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1024/2013

złożony przez

[wnioskujące państwo członkowskie]

Powiadomienie EBC o wniosku dotyczącym nawiązania bliskiej współpracy zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013

1.

[Wnioskujące państwo członkowskie] niniejszym wnosi o nawiązanie bliskiej współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) na podstawie art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz zgodnie z przepisami decyzji EBC/2014/5 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro.

2.

[Wnioskujące państwo członkowskie] niniejszym zobowiązuje się:

a)

do zagwarantowania stosowania się przez jego właściwy organ krajowy i wyznaczony organ krajowy do wszelkich instrukcji, wytycznych, środków lub wniosków wydanych przez EBC w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów (zgodnie z definicją zawartą w decyzji EBC/2014/5).

W szczególności stosowne ustawodawstwo krajowe zobowiąże właściwe organy krajowe i wyznaczone organy krajowe do stosowania się do szczegółowych instrukcji, wytycznych, wniosków i środków EBC w odniesieniu do istotnych nadzorowanych podmiotów, a także ogólnych instrukcji, wytycznych, wniosków i środków EBC w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów. W tym względzie wnioskujące państwo członkowskie niniejszym zobowiązuje się:

do przyjęcia stosownego ustawodawstwa krajowego celem zapewnienia, aby akty prawne przyjmowane przez EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 były wiążące i wykonalne w [odpowiednie państwo członkowskie], oraz aby właściwy organ krajowy i wyznaczony organ krajowy zobowiązane były do przyjęcia wszelkich środków wymaganych przez EBC w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013,

do powiadomienia EBC o dacie wejścia w życie stosownego ustawodawstwa krajowego;

b)

do przekazania na żądanie EBC, w każdym czasie po powiadomieniu EBC o złożeniu wniosku o nawiązanie bliskiej współpracy i przed ustanowieniem bliskiej współpracy, oraz w każdym czasie po jej ustanowieniu, wszelkich informacji dotyczących nadzorowanych podmiotów mających siedziby w państwie członkowskim, jakie mogą być wymagane przez EBC w celu przeprowadzenia wszechstronnej oceny tych nadzorowanych podmiotów, w tym również informacji poufnych.

Informacje przedstawiane EBC obejmują:

(i)

egzemplarz projektu stosownego ustawodawstwa krajowego;

(ii)

aktualne informacje dotyczące instytucji mających siedziby we wnioskującym państwie członkowskim, w tym przynajmniej: kompletną listę następujących podmiotów zlokalizowanych w państwie członkowskim:

instytucji kredytowych,

finansowych spółek holdingowych lub finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej na najwyższym szczeblu nadzorowanych grup, i

transgranicznych oddziałów instytucji kredytowych z innych państw,

w tym kwoty całkowitych aktywów dla każdego podmiotu.

W przypadku instytucji kredytowych będących jednostkami zależnymi oraz w przypadku oddziałów należy określić bezpośrednią i ostateczną instytucję dominującą.

W przypadku nadzorowanych grup posiadających siedziby główne i nadzorowanych w państwie członkowskim, należy przedstawić informacje dotyczące zagranicznych członków grupy;

(iii)

osoby kontaktowe we właściwym organie krajowym i wyznaczonym organie krajowym, do których EBC może się zwrócić o dalsze informacje.

Za państwo członkowskie

[podpis]

do wiadomości:

(i)

Komisja Europejska

(ii)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

(iii)

pozostałe państwa członkowskie


ZAŁĄCZNIK II

WZÓR OŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 2 LIT. c) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1024/2013

złożonego przez

[wnioskujące państwo członkowskie]

wobec

Europejskiego Banku Centralnego (EBC)

Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w związku z wnioskiem o nawiązanie bliskiej współpracy na podstawie art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013

[Wnioskujące państwo członkowskie] niniejszym potwierdza, że przyjęło stosowne ustawodawstwo krajowe celem zapewnienia, aby akty prawne przyjmowane przez EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 były wiążące i wykonalne w [zainteresowane państwo członkowskie], oraz aby właściwy organ krajowy i wyznaczony organ krajowy zobowiązane były do przyjęcia wszelkich środków wymaganych przez EBC w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów, zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, oraz że to stosowne ustawodawstwo krajowe weszło w życie w dniu [DATA].

Ponadto załączamy opinię prawną potwierdzającą, że stosowne ustawodawstwo krajowe zapewnia, że właściwe organy krajowe i wyznaczone organy krajowe zobowiązane będą do stosowania się do szczegółowych instrukcji, wytycznych, wniosków i środków EBC w odniesieniu do istotnych nadzorowanych podmiotów, a także ogólnych instrukcji, wytycznych, wniosków i środków EBC w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów.

za państwo członkowskie

[podpis]

Dodatek

:

Egzemplarz stosownego ustawodawstwa krajowego przyjętego przez wnioskujące państwo członkowskie celem zapewnienia, aby akty prawne przyjmowane przez EBC na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 były wiążące i wykonalne w [zainteresowane państwo członkowskie], oraz aby właściwy organ krajowy i wyznaczony organ krajowy zobowiązane były do przyjęcia wszelkich środków wymaganych przez EBC w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów.


Top