Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1270/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/40


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1270/2013

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 22 maja 2006 r. Rada zatwierdziła Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (1) (zwane dalej „Porozumieniem o partnerstwie”), przyjmując rozporządzenie (WE) nr 764/2006 (2).

(2)

Unia wynegocjowała z Królestwem Marokańskim nowy protokół do Porozumienia o partnerstwie przydzielający statkom Unii uprawnienia do połowów w wodach objętych zwierzchnictwem lub jurysdykcją Królestwa Marokańskiego w zakresie rybołówstwa. Nowy protokół został parafowany w dniu 24 lipca 2013 r.

(3)

W dniu 15 listopada 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/1270/UE (3) w sprawie podpisania nowego protokołu.

(4)

Należy określić metodę przydziału uprawnień do połowów między państwa członkowskie na okres stosowania nowego protokołu.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1006/2008 (4), jeśli okaże się, że uprawnienia do połowów przydzielone w ramach nowego protokołu nie są w pełni wykorzystane, Komisja informuje o tym fakcie zainteresowane państwa członkowskie. Brak odpowiedzi w terminie określonym przez Radę uznawany jest za potwierdzenie, że statki danego państwa członkowskiego nie wykorzystują w pełni przyznanych im uprawnień do połowów w danym okresie. Termin ten powinien zostać ustalony przez Radę.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od chwili wejścia w życie nowego protokołu.

(7)

Z uwagi na pilność sprawy konieczne jest odstąpienie od ośmiotygodniowego terminu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uprawnienia do połowów ustalone w protokole między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającym uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującym strony Porozumieniu o partnerstwie w sektorze sybołówstwa (zwanym dalej „protokołem”) rozdziela się między państwa członkowskie w następujący sposób:

Kategoria połowów

Rodzaj statku

Państwo członkowskie

Licencje lub kwoty

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy; połowy pelagiczne

Sejnery < 100 GT

Hiszpania

20

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na północy

Taklowce głębinowe < 40 GT

Hiszpania

25

Portugalia

7

Taklowce głębinowe ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalia

3

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne na południu

Sznury haczykowe i wędy < 80 GT

Hiszpania

10

Połowy denne

Taklowce głębinowe

Hiszpania

7

Portugalia

4

Statki do połowu wędami

Hiszpania

5

Włochy

0

Połowy tuńczyka

Canneurs

Hiszpania

23

Francja

4

Połowy pelagiczne na skalę przemysłową

80 000 ton rocznie

przy maksymalnie 10 000 tonach miesięcznie dla całej floty,

z wyjątkiem okresu od sierpnia do października, kiedy miesięczny pułap połowów wynosi 15 000 ton

Podział statków upoważnionych do połowów:

 

10 statków o pojemności powyżej 3 000 GT

 

3 statki o pojemności między 150 a 3 000 GT

 

5 statków o pojemności poniżej 150 GT

Niemcy

6 467 t

Litwa

20 693 t

Łotwa

11 640 t

Niderlandy

24 567 t

Irlandia

2 917 t

Polska

4 525 t

Zjednoczone Królestwo

4 525 t

Hiszpania

467 t

Portugalia

1 555 t

Francja

2 644 t

2.   Rozporządzenie (WE) nr 1006/2008 stosuje się bez uszczerbku dla Porozumienia o partnerstwie.

3.   Jeżeli wnioski o upoważnienia do połowów państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, nie wyczerpują uprawnień do połowów ustalonych w protokole, Komisja uwzględnia wnioski o upoważnienia do połowów wszelkich innych państw członkowskich zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008.

4.   Termin, w którym państwa członkowskie zobowiązane są potwierdzić fakt niewykorzystywania w pełni uprawnień do przyznanych połowów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008, ustala się na dziesięć dni roboczych od daty przekazania im przez Komisję informacji o tym, że uprawnienia nie zostały w pełni wykorzystane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie protokołu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

R. ŠADŽIUS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 4.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim (Dz.U. L 141 z 29.5.2006, s. 1).

(3)  Zob. s. 40 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnym Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/94 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33).


Top