EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1261

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1261/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

OJ L 326, 6.12.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1261/oj

6.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1261/2013

z dnia 2 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i 188,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 (2) ustanawia ramy prawne określające wymogi i procedury dotyczące tworzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) oraz skutki jego utworzenia.

(2)

Wspieranie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie jest celem, który Unia ma stale na uwadze, o czym świadczy decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), w szczególności decyzja Rady 2006/974/WE (4).

(3)

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) i Grupa Analityczna ds. e-Infrastruktur (e-IRG) opracowały i uaktualniły pierwszy w historii europejski harmonogram tworzenia infrastruktur badawczych.

(4)

Od czasu wejścia w życie w 2009 r. wspólnotowych ram prawnych dotyczących ERIC, status ERIC przyznano dwóm europejskim infrastrukturom badawczym.

(5)

Członkami ERIC mogą być państwa członkowskie, państwa stowarzyszone, państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone oraz organizacje międzyrządowe.

(6)

Państwa stowarzyszone odgrywają ważną rolę w przygotowaniu i wdrażaniu europejskich infrastruktur badawczych i powinny mieć możliwość uczestniczenia w ERIC na tych samych zasadach co państwa członkowskie, jako że przez swoje wsparcie przyczyniają się one do doskonałości naukowej badań unijnych oraz konkurencyjności gospodarki unijnej.

(7)

Aby ułatwić państwom stowarzyszonym uczestnictwo w ERIC, należy zmienić art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 tak, żeby w pełni uwzględnić wkład państw stowarzyszonych, co się tyczy członkostwa i praw głosu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 otrzymuje brzmienie:

„2.   Skład członkowski danego ERIC musi obejmować jedno państwo członkowskie i dwa inne państwa będące państwami członkowskimi lub państwami stowarzyszonymi. Do ERIC mogą w każdej chwili przystąpić jako członkowie inne państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone, na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach określonych w statucie; inne państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone mogą również, na warunkach określonych w tym statucie, przystąpić w każdej chwili jako obserwatorzy bez prawa głosu. Państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone, a także organizacje międzyrządowe również mogą zostać członkami ERIC, z zastrzeżeniem uzyskania zgody zgromadzenia członków, o którym mowa w art. 12 lit. a), zgodnie z warunkami i procedurami zmiany w składzie członkowskim określonymi w statutach.

3.   Państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone posiadają wspólnie większość praw głosu w zgromadzeniu członków. W przypadku ERIC przyjmowanego przez państwo członkowskie wnioski w sprawie zmiany jego statutu wymagają zgody większości państw członkowskich będących członkami tego ERIC.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2013 r.

W imieniu Rady

E. GUSTAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 58.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1).

(3)  Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

(4)  Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 101).


Top