EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1197

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1197/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 315, 26.11.2013, p. 34–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1197/oj

26.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1197/2013

z dnia 25 listopada 2013 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po opublikowaniu w roku 2001 r. badania naukowego pod tytułem „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk” (Stosowanie trwałych farb do włosów a ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego) Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, zastąpiony następnie przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich („SCCP”) na mocy decyzji Komisji 2004/210/WE z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (2), stwierdził występowanie potencjalnego ryzyka przy stosowaniu farb do włosów. W swoich opiniach SCCP zalecił, aby Komisja podjęła dalsze działania mające na celu kontrolę stosowania substancji do farbowania włosów.

(2)

SCCP zalecił ponadto ogólną strategię oceny bezpieczeństwa substancji do farbowania włosów, obejmującą wymogi testowania substancji stosowanych w produktach do farbowania włosów pod kątem ich ewentualnej genotoksyczności lub mutagenności.

(3)

W nawiązaniu do opinii SCCP Komisja uzgodniła z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami ogólną strategię mającą na celu wprowadzenie regulacji dotyczących substancji używanych w produktach do farbowania włosów, w której wymaga się od przemysłu dostarczenia dokumentacji zawierającej zaktualizowane dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa substancji do farbowania włosów w celu dokonania oceny ryzyka przez SCCP.

(4)

SCCP, zastąpiony następnie przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), na podstawie decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (3), ocenił bezpieczeństwo poszczególnych substancji, dla których przemysł dostarczył zaktualizowaną dokumentację.

(5)

Jeśli chodzi o ocenę ewentualnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów w związku z produktami reakcji powstałymi w wyniku działania utleniających substancji do farbowania włosów podczas procesu farbowania włosów, w oparciu o dostępne do tej pory dane SCCS, w opinii wydanej w dniu 21 września 2010 r., nie wymienił żadnych istotnych powodów do obaw w odniesieniu do genotoksyczności i rakotwórczości farb do włosów i ich produktów reakcji obecnie stosowanych na terytorium Unii.

(6)

Aby zagwarantować, że produkty do farbowania włosów są bezpieczne dla zdrowia ludzi należy ograniczyć stosowanie 21 ocenionych substancji stosowanych w produktach do farbowania włosów i włączyć je do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, biorąc pod uwagę ostateczne opinie SCCS w sprawie ich bezpieczeństwa.

(7)

W następstwie oceny SCCS dotyczącej substancji Toluene-2,5-Diamine, wymienionej w pozycji 9a załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, należy zmienić jej maksymalne dopuszczalne stężenia w gotowych produktach kosmetycznych.

(8)

Definicja produktu do włosów zawarta w rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 wyklucza stosowanie go do rzęs. Wykluczenie to spowodowane było faktem, że poziom zagrożenia jest inny, jeżeli produkty kosmetyczne stosowane są na owłosieniu głowy i na rzęsach. W związku z tym niezbędne było przeprowadzenie szczególnej oceny bezpieczeństwa dotyczącej stosowania substancji do farbowania włosów na rzęsach.

(9)

SCCS stwierdził w swojej opinii z dnia 12 października 2012 r. w sprawie substancji utleniających używanych w farbach do włosów i nadtlenku wodoru stosowanego w produktach do barwienia rzęs, że substancje utleniające używane w farbach do włosów: p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole i 2,6-Diaminopyridine, wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i uznane za bezpieczne do stosowania w produktach do farbowania włosów, mogą być bezpiecznie stosowane przez użytkowników profesjonalnych w produktach przeznaczonych do barwienia rzęs. Ponadto SCCS stwierdził, że do 2 % nadtlenku wodoru, który jest zamieszczony w pozycji 12 wykazu w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, można uznać za bezpieczne dla konsumentów w przypadku jego stosowania na rzęsach.

(10)

Na podstawie oceny naukowej tych substancji ich stosowanie powinno być dozwolone w produktach do barwienia rzęs w takich samych stężeniach, jak w produktach do barwienia włosów. Jednak aby uniknąć ryzyka związanego z nakładaniem produktów do farbowania rzęs przez konsumentów, powinny one być dozwolone tylko do profesjonalnego użytku. W celu umożliwienia użytkownikom profesjonalnym informowania konsumentów o możliwych szkodliwych efektach farbowania rzęs i zmniejszenia ryzyka działania uczulającego na skórę w przypadku tych produktów, na ich etykietach należy wydrukować odpowiednie ostrzeżenia.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(12)

Aby uniknąć zakłócenia rynku związanego z przejściem ze stosowania dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. dotyczącej produktów kosmetycznych (4) na rozporządzenie (WE) nr 1223/2009, niniejsze rozporządzenie należy stosować od tej samej daty, co rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(13)

Należy przyznać wystarczający okres przejściowy dla podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia zgodności z nowymi ostrzeżeniami dla produktów przeznaczonych do barwienia rzęs.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2013 r.

Jednakże następujące przepisy załącznika stosuje się od dnia 1 lipca 2014 r.:

a)

przepisy zawarte w kolumnie „i” w pkt 1 oraz w pkt 3-9 dotyczące stosowania substancji w produktach przeznaczonych do barwienia rzęs;

b)

pkt 2 i 10.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 45.

(3)  Dz.U. L 241 z 10.9.2008, s. 21.

(4)  Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

dodaje się następującą pozycję 8b:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„8b

p-fenylenodiamina i jej sole

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Produkty przeznaczone do barwienia rzęs

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na rzęsy nie może przekraczać 2 % w przeliczeniu na wolna zasadę.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

Zawiera fenylenodiaminy.

Stosować rękawice ochronne.«”

(2)

pozycja 9a otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9a)

2-metylo-1,4-benzenodiamina

siarczan 2,5-diaminotoluenu

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

ogólne stosowanie

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy).

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs.«

b)

stosowanie profesjonalne

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2% (w przeliczeniu na wolną zasadę) lub 3,6 % (w przeliczeniu na sól siarczanową).

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy).

Stosować rękawice ochronne.«”

(3)

pozycja 12 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Nadtlenek wodoru i inne związki lub ich mieszaniny uwalniające nadtlenek wodoru, w tym nadtlenek mocznika i nadtlenek cynku

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Produkty do włosów

a)

12 % H2O2 (40 objętości), obecnego lub uwolnionego

 

Dla a) i f): Stosować rękawice ochronne

Dla a), b), c) i e):

Zawiera nadtlenek wodoru.

Unikać kontaktu z oczami.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

b)

produkty do skóry

b)

4 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

c)

produkty do utwardzania paznokci

c)

2 % H2O2 obecnego lub uwolnionego

d)

produkty do jamy ustnej, w tym płyny do płukania jamy ustnej, pasty do zębów, produkty do wybielania zębów

d)

≤ 0,1 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

e)

produkty do wybielenia zębów

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, obecnego lub uwolnionego

e)

wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom.

W każdym cyklu stosowania pierwsze zastosowanie przez lekarza dentystę (zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2005/36/WE (1) lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewniony jest równoważny poziom bezpieczeństwa Następnie dostarczenie konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania.

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

e)

stężenie procentowe H2O2 obecnego lub uwolnionego musi zostać podane na etykiecie.

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Wyrób przeznaczony do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu produkt po raz pierwszy musi być stosowany przez lekarza dentystę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewnia to równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie należy dostarczyć konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania

f)

produkty przeznaczone do rzęs

f)

2 % H2O2 obecnego lub uwolnionego

f)

tylko do użytku profesjonalnego

f)

na etykiecie należy wydrukować:

»Tylko do użytku profesjonalnego

Unikać kontaktu z oczami.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

Zawiera nadtlenek wodoru.«

(4)

pozycja 22 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„22

1,3-benzenodiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b):

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 1,25%

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera rezorcynę.

Dobrze spłukać włosy po użyciu.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

Nie stosować do farbowania rzęs lub brwi«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

Zawiera rezorcynę.

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«

c)

płyny i szampony do włosów

c)

0,5 %

 

c)

zawiera rezorcynę.”

(5)

pozycja 203 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„203

chlorowodorek 6-metoksy-N2-metylo-2,3-pirydynodiaminy i sól dichlorowodorkowa (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

- / 280-622-9

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i c): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 0,68 % obliczonych w przeliczeniu na wolną zasadę (1,0 % w przeliczeniu na dichlorowodorek).

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,68 % w przeliczeniu na wolną zasadę (1,0 % w przeliczeniu na dichlorowodorek)

Dla a), b) i c):

nie używać z czynnikami nitrozującymi

maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg /kg

przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

b)

może powodować reakcję alergiczną.

c)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

 

c)

tylko do użytku profesjonalnego.

c)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą«”

(6)

pozycja 217 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„217

m-aminofenol i jego sole

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 1,2 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą«”

(7)

pozycja 229 otrzymuje brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„229

5-[(2-hydroksyetylo)amino]-o-krezol

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 1,5 %

nie używać z czynnikami nitrozującymi

maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg /kg

przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«”

(8)

pozycje 241 i 242 otrzymują brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„241

5-Amino-o-krezol

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 1,5 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«

242

2,4-diaminofenoksyetanol, jego chlorowodorek i jego siarczan

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

- / 266-357-1 / 274-713-2

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 2,0 % (w przeliczeniu na chlorowodorek)

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«”

(9)

pozycje 244 i 245 otrzymują brzmienie:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„244

4-amino-m-krezol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 1,5 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«

245

2-[(3-amino-4-metoksyfenylo) amino]etanol i jego siarczan

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 1,5 % (w przeliczeniu na siarczan)

nie używać z czynnikami nitrozującymi

maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg /kg

przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«”

(10)

dodaje się pozycje 265-285 w brzmieniu:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„265

1,4-diaminoantrachinon

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

0,5 %

Zanieczyszczenie Disperse Red 15 w barwniku Disperse Violet 1 w preparatach do farbowania do włosów powinno wynosić <1 % (w/w)

 

266

Etanol, 2-[(4-amino-2-nitrofenylo)amino]-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,45 %

Dla a): Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

3,0 %

Dla a) i b):

nie używać z czynnikami nitrozującymi

maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Dla a) i b):

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

267

Chlorek [7-hydroksy-8-[(2-metoksyfenylo)azo]-2-naftylo]trimetyloammonium

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,0 %

 

 

268

chlorek 2- [[4- (dimetyloamino) fenylo] azo-1,3-dimetylo-1H-imidazolu]

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,5 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

 

 

269

chlorowodorek fenol, 2-amino-5-etylu,

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

270

sól disodowa 2',4',5',7' -tetrabromo-4,5,6,7-tetrachlorofluoresceiny (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,4 %

 

 

271

Mieszanina (1), (2) i (3) w środku dyspergującym (lignosiarczan):

Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:

 

 

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

2,0 %

 

 

(1)

9,10-antracenodion, -1,4-bis[(2-hydroksyetylo)amino]

(1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

(2)

9,10-antracenodion, -1-[(2-hydroksyetylo)amino]-4-[(3-hydroksypropylo)amino]

(2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

(3)

9,10-antracenodion, -1,4-bis[(3-hydroksypropylo)amino]

(3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-aminofenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,9 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

273

Siarczan 4,5-diamino-l-(2-hydroksyetylo)-1H-pirazolu (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 3,0 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

274

4-metylobenzenosulfionian 4-formylo-1-metylochinoliniowy (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,5 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

275

metylosiarczan 1- metylo-4- [(metylofenylohydrazono) metylo]-pirydyniowy

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

 

 

276

chlorek 2- [(4- (aminofenylo) azo-1,3-dimetylo-1H-imidazolu]

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,5 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

 

 

277

2,6-pirydynodiamina, 3-(3-pirydynolazo)

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,25 %

 

 

278

Monohydrowodorek 4- ((4-amino-3-metylofenylo) (4-imino-3-metylo-2,5-cykloheksadieno-1-ilideno) metylo) -2-metylofenylaminy (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,5 %

 

 

279

2,3-diamino-6,7-dihydro-1H, 5H-pirazolo [1,2-a] pirazolo-1-on dimetanosulfonian

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 %

Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

280

sól sodowa 2-amino-4,6-dinitrofenolu i 2-amino-4,6-dinitrofenolu

Picramic Acid and Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,6 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,6 %

 

 

281

1-metyloamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroksy-propyloksy)-benzen

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,8 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

Dla a) i b):

nie używać z czynnikami nitrozującymi

maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

282

bromek 3-[[9,10-dihydro-4- (metyloamino)-9,10-diokso-1-antracenylo] amino]-N,N-dimetylo-N-propylo-1-propanaminiowy

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

3,0 %

nie używać z czynnikami nitrozującymi

maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 

283

3-amino-2-chloro-6-metylofenol

HCl 3-amino-4-chloro-6-metylofenolu

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

0,5 %

 

 

284

dichlorowodorek fenolu, 2,2 '-metylenobis [4-amino-],

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

a)

po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów

b)

1,0 %

 

 

285

Pirydyno-2,6-diylodiamina

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

a)

substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów

 

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,15 %

a)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»ImageBarwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.«

b)

produkty przeznaczone do barwienia rzęs

b)

tylko do użytku profesjonalnego.

b)

na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

»Tylko do użytku profesjonalnego

ImageProdukt może wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie należy farbować rzęs, jeżeli:

na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,

w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.«”


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.”


Top