EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona) (EBC/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/51


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1072/2013

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona)

(EBC/2013/34)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1), w szczególności art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 63/2002 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18) (2) zostało w znacznym stopniu zmienione. Ponieważ planowane są dalsze zmiany tego rozporządzenia, zwłaszcza w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (3) w celu zachowania przejrzystości konieczne jest sporządzenie jego wersji przekształconej.

(2)

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) na potrzeby realizacji swoich zadań wymaga tworzenia statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (MIF), z wyjątkiem banków centralnych i funduszy rynku pieniężnego (FRP), w zakresie depozytów oraz kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, co ma przede wszystkim na celu dostarczanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) wyczerpujących, szczegółowych i ujednoliconych informacji statystycznych dotyczących wysokości stóp procentowych stosowanych przez te instytucje i ich zmian w czasie. Takie stopy procentowe stanowią ostatni element mechanizmu transmisji polityki pieniężnej wynikającego ze zmian oficjalnych stóp procentowych i dlatego są koniecznym warunkiem wstępnym dokonania wiarygodnej analizy zmian polityki pieniężnej w państwach członkowskich, których walutą jest euro (zwanych dalej „państwami członkowskimi strefy euro”). Jednocześnie dane dotyczące zmian stóp procentowych są potrzebne, aby ESBC mógł przyczyniać się do należytego wykonywania przez właściwe organy polityki w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi oraz stabilnością systemu finansowego.

(3)

Zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz na warunkach określonych w Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanym dalej „Statutem ESBC”) EBC jest zobowiązany do wydawania rozporządzeń w zakresie niezbędnym do wykonania zadań ESBC określonych w Statucie ESBC, a w niektórych przypadkach – w przepisach uchwalonych przez Radę zgodnie z postanowieniami art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(4)

Artykuł 5 ust. 1 Statutu ESBC zobowiązuje EBC do zbierania, z pomocą krajowych banków centralnych (KBC), informacji statystycznych niezbędnych do realizacji zadań ESBC od właściwych organów krajowych lub bezpośrednio od podmiotów gospodarczych. Artykuł 5 ust. 2 Statutu ESBC stanowi, że w możliwym zakresie zadania określone w art. 5 ust. 1 wykonują KBC.

(5)

Może okazać się konieczne, aby dane niezbędne do spełnienia wymogów sprawozdawczych EBC były zbierane przez KBC od rzeczywistej populacji sprawozdawczej będącej częścią składową szerszego zbioru utworzonego przez KBC w zakresie własnych kompetencji zgodnie z prawem Unii, prawem krajowym lub praktyką zwyczajową, który wykorzystywany jest do innych celów statystycznych, z zastrzeżeniem że nie zagrozi to spełnianiu wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC. Takie rozwiązanie może skutkować zmniejszeniem obciążeń sprawozdawczych. W celu zapewnienia przejrzystości wskazane jest, aby w tych przypadkach powiadomić podmioty sprawozdające, że dane są zbierane dla innych celów statystycznych. W konkretnych przypadkach EBC może korzystać z takich informacji statystycznych zebranych dla innych celów w celu wypełnienia swoich wymogów.

(6)

Od przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) wprowadzano zmiany w zakresie sprawozdawczości stóp procentowych dla kredytów i pożyczek udzielanych gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom niefinansowym, jak również w zakresie metodyki doboru rzeczywistej populacji sprawozdawczej, które powinny zostać uwzględnione w instrukcjach doboru i aktualizacji próby oraz wymogach sprawozdawczości statystycznej.

(7)

Należy równocześnie zapewnić EBC możliwość udzielania analitycznego i statystycznego wsparcia Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (4).

(8)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 zobowiązuje EBC do określenia rzeczywistej populacji sprawozdawczej w granicach referencyjnej populacji sprawozdawczej oraz zmniejszania obciążeń sprawozdawczych. Ze względu na specyfikę sektora MIF w każdym z państw członkowskich strefy euro ostateczny wybór metody określenia rzeczywistej populacji sprawozdawczej pozostaje w gestii KBC. Celem jest zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości statystyki. Artykuł 5 ust. 1 przewiduje, że EBC może przyjmować rozporządzenia umożliwiające określanie i nakładanie wymogów sprawozdawczych na rzeczywistą populację sprawozdawczą państw członkowskich strefy euro. Artykuł 6 ust. 4 przewiduje, że EBC może przyjmować rozporządzenia określające warunki weryfikacji lub obowiązkowego zbierania danych statystycznych.

(9)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 przewiduje, że w celu realizacji zobowiązań wynikających z art. 5 Statutu ESBC państwa członkowskie wprowadzą odpowiednią organizację w dziedzinie statystyki oraz będą w pełni współpracowały z ESBC.

(10)

Pomimo tego że rozporządzenia przyjęte przez EBC na podstawie art. 34 ust. 1 Statutu ESBC nie przyznają żadnych praw i nie nakładają obowiązków na państwa członkowskie, których walutą nie jest euro (zwane dalej „państwami członkowskimi spoza strefy euro”), art. 5 Statutu ESBC stosuje się do wszystkich państw członkowskich, niezależnie od tego, czy przyjęły one euro, czy też nie. Motyw 17 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 precyzuje, że art. 5 Statutu łącznie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej zobowiązuje państwa członkowskie spoza strefy euro do zaprojektowania i wdrożenia na poziomie krajowym wszelkich środków uznanych za właściwe w celu zbierania informacji statystycznych niezbędnych do wypełnienia wymogów EBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz zapewnienia terminowych przygotowań w dziedzinie statystyki do uzyskania statusu państw członkowskich strefy euro.

(11)

Zastosowanie powinny mieć standardy ochrony i wykorzystania poufnych informacji statystycznych określone w art. 8 rozporządzenia (WE) 2533/98.

(12)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) 2533/98 przyznaje EBC prawo do nakładania sankcji na podmioty sprawozdające, które nie stosują się do wymogów sprawozdawczych określonych rozporządzeniami lub decyzjami EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

terminy „podmioty sprawozdające” i „rezydent” mają znaczenie nadane terminom „podmioty składające sprawozdanie” i „rezydent” w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2533/98;

2)

„gospodarstwa domowe” – sektor gospodarstw domowych i sektor instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (połączone S.14 i S.15) zgodnie z definicją zawartą w znowelizowanym europejskim systemie rachunków (zwanym dalej: „ESA 2010”) określonym rozporządzeniem (WE) nr 549/2013;

3)

„przedsiębiorstwa niefinansowe” – sektor przedsiębiorstw niefinansowych (S.11) według ESA 2010;

4)

„monetarna instytucja finansowa” (MIF) ma znaczenie nadane terminowi „monetarna instytucja finansowa” w art. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (5);

5)

„statystyka stóp procentowych MIF” – statystykę stóp procentowych, które są stosowane przez MIF będące rezydentami, z wyjątkiem banków centralnych i FRP, w odniesieniu do depozytów oraz kredytów i pożyczek w euro dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, będących rezydentami w państwach członkowskich strefy euro. „Statystyka stóp procentowych MIF” uwzględnia odpowiednie nowe umowy dla depozytów oraz kredytów i pożyczek w euro, jak również nowe umowy dla renegocjowanych kredytów i pożyczek;

6)

„fundusze rynku pieniężnego” (FRP) ma znaczenie nadane terminowi „fundusze rynku pieniężnego” w art. 1 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2008/32) (6);

7)

„referencyjna populacja sprawozdawcza” – MIF będące rezydentami, z wyjątkiem banków centralnych i FRP, które przyjmują depozyty w euro od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych lub udzielają kredytów i pożyczek w euro wymienionym podmiotom, będącym rezydentami państw członkowskich strefy euro;

8)

„instytucja objęta ograniczonym obowiązkiem sprawozdawczym” – małą MIF, z wyjątkiem banków centralnych i FRP, której zostało przyznane wyłączenie na mocy art. 4.

Artykuł 2

Rzeczywista populacja sprawozdawcza

1.   Rzeczywista populacja sprawozdawcza składa się z MIF, z wyjątkiem banków centralnych i FRP, będących rezydentami wyodrębnionych z referencyjnej populacji sprawozdawczej i wybranych przez KBC. KBC dokonują wyboru rzeczywistej populacji sprawozdawczej w postaci pełnej populacji lub próby.

2.   W przypadku wyboru próby KBC dzielą referencyjną populację sprawozdawczą na jednorodne warstwy, a następnie dokonują losowego wyboru rzeczywistej populacji sprawozdawczej z każdej warstwy albo wybierają największe instytucje z każdej warstwy.

3.   W przypadku wyboru losowego liczebność minimalnej próby krajowej będzie taka, by maksymalny błąd losowy na poziomie krajowym nie przekroczył średnio 10 punktów bazowych przy przedziale ufności na poziomie 90 %. Jeżeli wybrano największe instytucje, wielkość minimalnej próby krajowej odpowiada podobnemu poziomowi miary jakości określanemu w oparciu o funkcję szacowanej średniej absolutnej wartość błędów.

4.   KBC stosują również wzory i kryteria doboru rzeczywistej populacji sprawozdawczej określone w wytycznych EBC/2007/9 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (7).

5.   Każdy KBC informuje swoje podmioty sprawozdające będące rezydentami o wymogach sprawozdawczości statystycznej wynikających z procedur krajowych.

6.   Rada Prezesów posiada uprawnienia do sprawdzania zgodności z postanowieniami niniejszego artykułu.

Artykuł 3

Wymogi sprawozdawczości statystycznej

1.   W celu regularnego przygotowywania statystyk w zakresie stóp procentowych MIF rzeczywista populacja sprawozdawcza przekazuje KBC państwa członkowskiego, którego rezydentem jest podmiot sprawozdający, z częstotliwością miesięczną, dane o nowych umowach i wszystkich umowach, zgodnie z załącznikiem I.

2.   KBC określają i wdrażają przepisy w zakresie sprawozdawczości obowiązujące rzeczywistą populację sprawozdawczą, zgodnie z wymogami krajowymi. KBC są zobowiązane do zapewnienia, aby wspomniane przepisy w zakresie sprawozdawczości gwarantowały uzyskanie wymaganych informacji statystycznych oraz pozwalały na dokładne sprawdzenie wypełniania wymogów minimum w zakresie trybu przekazywania, dokładności, zgodności metodologicznej i wprowadzania korekt, wskazanych w ust. 3.

3.   Wymagane informacje statystyczne są przekazywane zgodnie z wymogami minimum w zakresie trybu przekazywania, dokładności, zgodności metodologicznej i wprowadzania korekt określonymi w załączniku II.

4.   KBC przekazują do EBC zagregowane dane miesięczne do końca 19. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

5.   EBC może nałożyć sankcje na podmioty sprawozdające, które nie przestrzegają wymogów sprawozdawczości statystycznej określonych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z decyzją EBC/2010/10 z dnia 19 sierpnia 2010 dotyczącą nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (8).

Artykuł 4

Wyłączenia

1.   Jeżeli podmioty sprawozdające stanowią pełną populację, KBC mogą przyznawać wyłączenia małym MIF, z wyjątkiem banków centralnych i FRP, w zakresie terminów przekazywania sprawozdań, pod warunkiem że łączny udział wszystkich umów tych podmiotów w krajowym bilansie MIF, wyliczony według zasad określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (ECB/2013/33), nie przekracza 5 %. Zamiast danych miesięcznych instytucje objęte ograniczonym obowiązkiem sprawozdawczym mogą przekazywać dane w zakresie statystyki stóp procentowych MIF z częstotliwością kwartalną.

2.   KBC sprawdzają z częstotliwością roczną w odpowiednim czasie realizację warunków określonych w ust. 1 w celu udzielenia lub – gdy zachodzi taka konieczność – cofnięcia wyłączenia z mocą obowiązującą od początku każdego roku kalendarzowego.

3.   Instytucje objęte ograniczonym obowiązkiem sprawozdawczym mogą nie skorzystać z wyłączeń i stosować się do pełnych wymogów sprawozdawczych.

4.   Aby uzupełnić stan danych do 100 % populacji, KBC mogą wybrać procedurę przeniesienia przekazanych danych do okresów, za które danych brakuje, z zastosowaniem odpowiednich technik oszacowań statystycznych pozwalających na uwzględnienie tendencji zmian danych lub czynników sezonowych. KBC raz w roku monitorują liczbę instytucji objętych ograniczonym obowiązkiem sprawozdawczym.

Artykuł 5

Weryfikacja i obowiązkowe zbieranie danych

KBC wykonują prawo weryfikowania lub obowiązkowego zbierania danych przekazywanych przez podmioty sprawozdające zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem uprawnień EBC w tym zakresie. KBC korzystają z tego prawa w szczególności wówczas, gdy podmiot sprawozdający nie przestrzega określonych w załączniku II wymogów minimum w zakresie trybu przekazywania, dokładności, zgodności metodologicznej i wprowadzania korekt.

Artykuł 6

Pierwsze sprawozdanie

Pierwsze sprawozdanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dotyczy danych za grudzień 2014 r.

Artykuł 7

Utrata mocy obowiązującej

1.   Z dniem 1 stycznia 2015 r. traci moc rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18).

2.   Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy rozumieć jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku IV.

Artykuł 8

Przepis końcowy

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z postanowieniami Traktatów.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 września 2013 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(2)  Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 24.

(3)  Dz. U. L 174 z 26.6.2013, s. 1.

(4)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.

(5)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(6)  Dz.U. L 15 z 20.1.2009, s. 14.

(7)  Dz.U. L 341 z 27.12.2007, s. 1.

(8)  Dz.U. L 226 z 28.8.2010, s. 48.


ZAŁĄCZNIK I

SPRAWOZDAWCZOŚĆ STÓP PROCENTOWYCH MONETARNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

CZĘŚĆ 1

Rodzaj oprocentowania

I.    Ustalona roczna stopa procentowa

Zasada ogólna

1.

Rodzajem oprocentowania przekazywanym przez podmioty sprawozdające w odniesieniu do wszystkich kategorii instrumentów depozytów oraz kredytów i pożyczek w zakresie nowych umów i wszystkich umów jest ustalona roczna stopa procentowa (URSP). Jest to stopa procentowa dla depozytów lub kredytów i pożyczek przeliczona na stawkę roczną i wyrażona w stosunku rocznym, ustalona indywidualnie między podmiotem sprawozdającym a gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym. W URSP wykazuje się płatności odsetkowe z tytułu depozytów oraz kredytów i pożyczek, z pominięciem pozostałych opłat. Disagio, określone jako różnica pomiędzy nominalną kwotą kredytów i pożyczek i kwotą otrzymaną przez klienta, jest uważane za płatność odsetkową w momencie zawarcia umowy (okres t0) i w związku z tym jest wykazywane w URSP.

2.

Jeżeli oprocentowanie ustalone pomiędzy podmiotem sprawozdającym i gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym jest kapitalizowane w równych odstępach czasu w okresie roku, na przykład miesięcznie lub kwartalnie, a nie rocznie, ustalona roczna stopa procentowa jest wyliczana według poniższego wzoru:

Formula

gdzie:

x

URSP,

rag

oprocentowanie depozytów lub kredytów i pożyczek w skali roku uzgodnione pomiędzy podmiotem sprawozdającym i gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym, gdzie kapitalizacja odsetek od depozytów oraz wszystkie płatności z tytułu kredytów i pożyczek i ich spłaty są dokonywane w równych odstępach czasu przez okres roku, oraz

n

liczba okresów kapitalizacji odsetek od depozytów i okresów spłaty kredytów i pożyczek w okresie roku, tj. 1 dla płatności rocznych, 2 dla płatności półrocznych, 4 dla płatności kwartalnych i 12 dla płatności miesięcznych.

3.

Krajowe banki centralne (KBC) mogą zażądać od swoich podmiotów sprawozdających przekazywania wąsko definiowanej efektywnej stopy procentowej (WDESP) zamiast URSP dla wszystkich lub wybranych depozytów lub kredytów i pożyczek w zakresie nowych umów oraz wszystkich umów. WDESP definiuje się jako stopę procentową w stosunku rocznym zrównującą aktualną wartość wszelkich zobowiązań, z wyłączeniem opłat (depozyty lub kredyty i pożyczki, płatności lub spłaty, wypłaty odsetek) przyszłych lub istniejących, uzgodnionych pomiędzy podmiotem sprawozdającym a gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym. WDESP stanowi odpowiednik stopy procentowej stanowiącej składnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) zdefiniowanej w art. 3 lit. i) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (1). Przy wyliczaniu WDESP stosuje się kolejne przybliżenia, przez co stopa ta ma zastosowanie do wszystkich kategorii depozytów lub kredytów i pożyczek, podczas gdy do wyliczenia URSP wykorzystuje się wzór algebraiczny określony w pkt 2, w związku z czym ma ona zastosowanie jedynie do depozytów oraz kredytów i pożyczek o stałych okresach kapitalizacji odsetek. Wszystkie pozostałe wymogi są identyczne, co oznacza, że odniesienia do URSP w dalszej części niniejszego załącznika mają również zastosowanie do WDESP.

Podatki, dopłaty i ustalenia normatywne

4.

Płatności odsetkowe w ramach URSP odpowiadają kwotom wypłaconym przez podmiot sprawozdający z tytułu depozytów i kwotom otrzymanym przez podmiot sprawozdający z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku gdy kwoty wypłacone przez jedną stronę i otrzymywane przez drugą różnią się, stopę procentową sprawozdawaną w ramach statystyki stóp procentowych MIF ustala się z perspektywy podmiotu sprawozdającego.

5.

Stosownie do tej zasady stopy procentowe są wykazywane w ujęciu brutto przed opodatkowaniem, ponieważ stopy procentowe przed opodatkowaniem odzwierciedlają kwoty wypłacone przez podmiot sprawozdający z tytułu depozytów i kwoty otrzymane przez podmiot sprawozdający z tytułu kredytów i pożyczek.

6.

Ponadto przy ustalaniu płatności odsetkowych nie są brane pod uwagę dopłaty dla gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw niefinansowych przyznane przez osoby trzecie, ponieważ takie dopłaty nie stanowią przychodu ani rozchodu podmiotu sprawozdającego.

7.

W statystyce stóp procentowych MIF wykazywane jest oprocentowanie preferencyjne oferowane przez podmioty sprawozdające własnym pracownikom.

8.

Jeżeli wpływ na wysokość płatności odsetkowych mają ustalenia normatywne, na przykład górne limity stóp procentowych lub zakaz oprocentowania depozytów bieżących, taka sytuacja jest odzwierciedlana w statystyce stóp procentowych MIF. Każda zmiana zasad składających się na ustalenia normatywne, na przykład regulowane stopy procentowe lub górne limity stóp procentowych, jest wykazywana w statystyce stóp procentowych MIF jako zmiana oprocentowania.

II.    Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

9.

Oprócz WDESP podmioty sprawozdające przekazują RRSO dla nowych umów z tytułu kredytów i pożyczek na cele konsumpcyjne oraz kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe, tj.:

jedną RRSO dla nowych umów dla kredytów i pożyczek na cele konsumpcyjne (zob. kategoria 30 w dodatku 2), oraz

jedną RRSO dla nowych umów dla kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe (zob. kategoria 31 w dodatku 2) (2).

10.

RRSO obejmuje „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta” w rozumieniu art. 3 lit. g) dyrektywy 2008/48/WE. Na ten koszt składa się część odsetkowa oraz pozostałe opłaty, takie jak koszt weryfikacji zdolności kredytowej, koszty administracyjne, koszt przygotowania dokumentacji, gwarancji, ubezpieczenia kredytu itd.

11.

Składniki pozostałych opłat mogą być różne w każdym państwie z powodu różnic w zastosowaniu definicji zawartych w dyrektywie 2008/48/WE oraz różnic między krajowymi systemami finansowymi i procedurami zabezpieczania kredytów.

III.    Konwencja

12.

Przy wyliczaniu WDESP podmioty sprawozdające przyjmują, że rok ma 365 dni, tj. należy pominąć jeden dodatkowy dzień występujący w roku przestępnym.

CZĘŚĆ 2

Rodzaje umów

13.

Podmioty sprawozdające przekazują MIF statystykę stóp procentowych w zakresie wszystkich umów i nowych umów.

IV.    Oprocentowanie wszystkich umów

14.

Wszystkie umowy to stany wszystkich depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych przyjętych przez podmiot sprawozdający oraz stany wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych przez podmiot sprawozdający gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym.

15.

Oprocentowanie wszystkich umów to średnie ważone oprocentowanie stanów depozytów lub kredytów i pożyczek w odpowiedniej kategorii instrumentów, obowiązujące w terminie określonym w pkt 29. Średnie ważone oprocentowanie jest rozumiane jako iloczyn WDESP i odpowiedniej wartości wszystkich umów, podzielony przez całkowitą wartość wszystkich umów. Obejmuje ono salda wszystkich umów dla wszystkich okresów przed zakończeniem okresu referencyjnego.

V.    Nowe umowy dla depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym

16.

W przypadku depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym określonych w pkt 46–49 oraz pkt 55, nowe umowy rozumie się jako stany wszystkich umów. A zatem saldo debetowe lub kredytowe, tj. wartość umów w terminie określonym w pkt 32, stanowi wartość nowych umów depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym.

17.

Oprocentowanie depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym odzwierciedla średnie ważone oprocentowanie stanów tych instrumentów w terminie określonym w pkt 32. Obejmuje ono aktualne pozycje bilansowe dla wszystkich umów we wszystkich okresach poprzedzających okres referencyjny.

18.

W celu wyliczenia stóp procentowych MIF dla rachunków, które – w zależności od salda – mogą być depozytami lub kredytami i pożyczkami, podmioty sprawozdające rozróżniają okresy z saldem kredytowym i okresy z saldem debetowym. Podmioty sprawozdające wykazują średnie ważone oprocentowanie sald kredytowych jako depozyty bieżące, a średnie ważone oprocentowanie sald debetowych jako kredyty i pożyczki w rachunku bieżącym. Podmioty sprawozdające nie uśredniają (niskich) stóp procentowych z tytułu stóp depozytów bieżących oraz (wysokich) stóp procentowych z tytułu kredytów w rachunku bieżącym.

VI.    Nowe umowy dla kategorii instrumentów innych niż depozyty bieżące, depozyty z terminem wypowiedzenia, kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych, kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym

19.

Punkty 20–27 dotyczą depozytów terminowych, operacji z przyrzeczeniem odkupu oraz kredytów i pożyczek innych niż kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych zgodnie z definicją w pkt 46–49 oraz pkt 55. Punkty 22–23 dotyczące umów renegocjowanych odnoszą się wyłącznie do kredytów i pożyczek innych niż kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych.

20.

Nowa umowa to każda nowa umowa zawarta między gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym a podmiotem sprawozdającym. Nowe umowy obejmują:

wszystkie umowy finansowe, dla których po raz pierwszy określona została stopa procentowa z tytułu depozytów lub kredytów i pożyczek, oraz

wszystkie renegocjacje istniejących umów depozytów oraz kredytów i pożyczek zgodnie z definicją w pkt 21.

21.

Renegocjacja zakłada czynny udział gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa niefinansowego w zmianie warunków umowy, w tym oprocentowania, depozytu lub kredytu i pożyczki. Przedłużenie umowy i inne zmiany warunków umowy, które następują automatycznie, tj. bez czynnego udziału gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa niefinansowego, nie są uznawane za renegocjacje.

22.

Na potrzeby osobnego wykazywania w statystyce stóp procentowych MIF stanów nowych umów z tytułu renegocjowanych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw niefinansowych renegocjacja odnosi się do nowych umów kredytów i pożyczek innych niż kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych, kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym, zaksięgowanych przez podmiot sprawozdający na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc referencyjny.

23.

Kredyty i pożyczki na restrukturyzację zadłużenia nie są wyłączone z kategorii renegocjowanych kredytów i pożyczek per se. Jednak jeżeli restrukturyzacja polega na renegocjacji warunków oprocentowania, w rezultacie czego kredyt oprocentowany jest poniżej warunków rynkowych, o czym mowa w pkt 28, nie należy jej wykazywać w kategorii renegocjowanych kredytów i pożyczek ani w nowych umowach.

24.

Oprocentowanie nowej umowy stanowi średnią ważoną oprocentowania depozytów oraz kredytów i pożyczek w odpowiedniej kategorii instrumentów w zakresie nowych umów zawartych pomiędzy gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami niefinansowymi a podmiotem sprawozdającym w okresie referencyjnym zdefiniowanym w pkt 35.

25.

Automatyczne zmiany zmiennych stóp procentowych wprowadzone przez podmiot sprawozdający nie są wykazywane jako nowe umowy. Dla istniejących umów takie zmiany zmiennych stóp procentowych nie są wykazywane jako oprocentowanie nowych umów, ale jako średnie oprocentowanie wszystkich umów.

26.

Przejście ze stałych stóp procentowych na zmienne lub odwrotnie (okres t1) w okresie obowiązywania umowy, które zostały ustalone w momencie zawarcia umowy (okres t0), nie jest nową umową, lecz jednym z warunków umowy ustalonych w okresie t0. W związku z powyższym taka zmiana nie jest wykazywana jako nowa umowa.

27.

Zwyczajowo gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa niefinansowe otrzymują kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym, w pełnej kwocie w momencie zawarcia umowy. Gospodarstwa domowe lub przedsiębiorstwa niefinansowe mogą jednakże pobierać kredyty i pożyczki w transzach w okresach t1, t2, t3 itd., zamiast pobrania całej kwoty w momencie rozpoczęcia umowy (okres t0). Podejmowanie kredytów i pożyczek w transzach jest bez znaczenia dla statystyki stóp procentowych MIF. Umowa pomiędzy gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym a podmiotem sprawozdającym w okresie t0, obejmująca oprocentowanie i pełną kwotę kredytu lub pożyczki, jest wykazywana w statystyce stóp procentowych MIF jako nowa umowa. Jeżeli po okresie t0 nastąpiła renegocjacja warunków umowy, wówczas pełna wartość kredytu lub pożyczki udzielonego i niespłaconego przed rozpoczęciem renegocjacji powinna zostać wykazana w kategorii renegocjowanych kredytów i pożyczek.

VII.    Kredyty i pożyczki zagrożone oraz kredyty i pożyczki na restrukturyzację zadłużenia oprocentowane poniżej warunków rynkowych

28.

Kredyty i pożyczki zagrożone oraz kredyty i pożyczki na restrukturyzację zadłużenia oprocentowane poniżej warunków rynkowych nie są wykazywane w średnim ważonym oprocentowaniu ani w stanach nowych umów. Kredyty i pożyczki zagrożone rozumiane są zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia 1071(WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32), a suma kredytów i pożyczek częściowo lub całkowicie skalsyfikowanych jako kredyty i pożyczki zagrożone nie jest wykazywana w statystyce stóp procentowych MIF. Kategorię kredytów i pożyczek na restrukturyzację zadłużenia, tj. udzielanych dłużnikom zagrożonym niewypłacalnością, ustala się zgodnie z obowiązującymi definicjami krajowymi.

CZĘŚĆ 3

Terminy

VIII.    Terminy dla stóp procentowych MIF dotyczących wszystkich umów

29.

KBC określają, czy na szczeblu krajowym stopy procentowe MIF dotyczące wszystkich umów, tj. kategorie 1–26 opisane w dodatku 1, oblicza się jako dane punktowe na koniec okresu, czy jako średnie wyliczane oprocentowanie w danym okresie. W tym przypadku obowiązuje miesięczny okres sprawozdawczy.

30.

Oprocentowanie wszystkich umów jako dane punktowe na koniec miesiąca jest obliczane jako średnie ważone oprocentowanie stanów depozytów oraz kredytów i pożyczek w określonym momencie ostatniego dnia miesiąca. W rzeczonym momencie podmiot sprawozdający zbiera właściwe dane dotyczące stóp procentowych oraz wartości wszystkich depozytów oraz kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych oraz zestawia średnią ważoną oprocentowania dla każdej kategorii instrumentów. W odróżnieniu od średnich miesięcznych stopy procentowe MIF dotyczące wszystkich umów zestawione jako dane punktowe na koniec miesiąca obejmują jedynie umowy obowiązujące w momencie zbierania danych.

31.

Oprocentowanie wszystkich umów jako średnie wyliczane oprocentowanie w miesiącu jest wyliczane jako iloraz, gdzie w liczniku występują narosłe odsetki do zapłacenia z tytułu depozytów i odsetki do otrzymania z tytułu kredytów i pożyczek w danym miesiącu referencyjnym, a w mianowniku średnia wartość stanów w danym miesiącu. Na koniec miesiąca referencyjnego podmiot sprawozdający wykazuje odsetki do zapłacenia lub do otrzymania narosłe w ciągu miesiąca dla każdej kategorii instrumentów, a także średnie stany depozytów oraz kredytów i pożyczek dla tego samego miesiąca. W odróżnieniu od danych punktowych, stopy procentowe MIF dotyczące wszystkich umów zestawione jako średnie miesięczne obejmują również umowy, które obowiązywały przez pewien czas w danym miesiącu, lecz które nie obowiązywały już na koniec miesiąca. Średnie stany depozytów oraz kredytów i pożyczek w okresie miesiąca referencyjnego wylicza się jako średnią stanów dziennych w miesiącu. Zgodnie z normą minimalną średnie stany miesięczne uzyskuje się z sald dziennych zmiennych kategorii instrumentów, tj. co najmniej depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym. Dla wszystkich pozostałych kategorii instrumentów średnie stany miesięczne uzyskuje się z sald tygodniowych lub częstszych.

IX.    Terminy dla nowych umów dotyczących depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym

32.

KBC decydują, czy na szczeblu krajowym stopy procentowe MIF dla depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym, tj. kategorie 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 i 36 opisane w dodatku 2, będą zestawiane jako dane punktowe, czy jako średnie wyliczane oprocentowanie w miesiącu. W tym przypadku obowiązuje miesięczny okres sprawozdawczy.

33.

Analogicznie do zasad zestawiania oprocentowania wszystkich umów, określonych w dodatku 1, oprocentowanie depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym zestawia się z wykorzystaniem jednego z poniższych sposobów:

(a)

jako dane punktowe na koniec miesiąca, tj. średnie ważone oprocentowanie stanów depozytów oraz kredytów i pożyczek w określonym momencie na ostatni dzień miesiąca. W rzeczonym momencie podmiot sprawozdający zbiera dane dotyczące stóp procentowych oraz wartości wszystkich depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, oraz zestawia średnią ważoną oprocentowania dla każdej kategorii instrumentów. W odróżnieniu od średnich miesięcznych, stopy procentowe MIF dotyczące wszystkich umów zestawione jako dane punktowe na koniec miesiąca obejmują wyłącznie umowy obowiązujące w momencie zbierania danych;

(b)

jako średnie wyliczane oprocentowanie w miesiącu, tj. iloraz, gdzie w liczniku występują narosłe odsetki do zapłacenia z tytułu depozytów i odsetki do otrzymania z tytułu kredytów i pożyczek, a w mianowniku średnia dzienna wartość stanów. Na koniec miesiąca w odniesieniu do depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym podmiot sprawozdający wykazuje odsetki do zapłacenia lub do otrzymania narosłe w ciągu miesiąca dla każdej kategorii instrumentów, a także średnią wartość depozytów oraz kredytów i pożyczek dla tego samego miesiąca. Średnie stany miesięczne depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym są wyliczane z sald dziennych. W odróżnieniu od danych na koniec miesiąca, stopy procentowe MIF dotyczące nowych umów zestawione jako średnie miesięczne obejmują również umowy, które obowiązywały przez pewien czas w danym miesiącu, lecz które nie obowiązywały już na koniec miesiąca.

34.

Dla rachunków, które – w zależności od salda – mogą być depozytami lub kredytami i pożyczkami, jedynym kryterium oceny tego, czy w danym miesiącu rachunek jest depozytem bieżącym, czy kredytem lub pożyczką w rachunku bieżącym, jest saldo w określonym momencie ostatniego dnia tego miesiąca, o ile stopy procentowe MIF są zestawiane jako dane punktowe na koniec miesiąca. Jeżeli stopy procentowe MIF są wyliczane jako średnie wyliczane oprocentowanie w miesiącu, każdego dnia saldo podlega ocenie, czy stanowi depozyt, czy kredyt lub pożyczkę. Następnie zostaje wyliczona średnia dziennych sald kredytowych i dziennych sald debetowych w celu uzyskania średniej wielkości stanów do mianownika wyliczanego oprocentowania. Ponadto strumień odsetkowy z licznika odróżnia narosłe odsetki do zapłacenia z tytułu depozytów i odsetki do otrzymania z tytułu kredytów i pożyczek. Podmioty sprawozdające nie uśredniają (niskich) stóp procentowych z tytułu stóp depozytów bieżących oraz (wysokich) stóp procentowych z tytułu kredytów w rachunku bieżącym.

X.    Terminy dla nowych umów (innych niż depozyty bieżące, depozyty z terminem wypowiedzenia, kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych oraz kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym)

35.

Stopy procentowe MIF dotyczące nowych umów innych niż depozyty bieżące, depozyty z terminem wypowiedzenia, kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych oraz kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym, tj. wszystkie kategorie w dodatku 2 z wyjątkiem kategorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 i 36, są zestawiane jako średnie w okresie. W tym przypadku okres ten wynosi jeden (pełny) miesiąc.

36.

Dla każdej kategorii instrumentów podmioty sprawozdające wyliczają oprocentowanie nowych umów jako średnią ważoną wszystkich stóp procentowych dotyczących nowych umów w danej kategorii instrumentów w miesiącu referencyjnym. Wymienione stopy procentowe dotyczące średniej miesięcznej są przekazywane do KBC państwa członkowskiego, którego walutą jest euro (zwanego dalej „państwem członkowskim strefy euro”), w którym podmiot sprawozdający jest rezydentem, łącznie z informacją na temat nowych umów zawartych w miesiącu sprawozdawczym dla każdej kategorii instrumentów. Podmioty sprawozdające uwzględniają nowe umowy zawarte w okresie całego miesiąca.

37.

W odniesieniu do kategorii dotyczących renegocjowanych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, tj. kategorii 88–91 opisanych w dodatku 2, wymagana jest jedynie informacja o wartości nowych umów. Należy uwzględnić wszystkie renegocjacje istniejących depozytów oraz kredytów i pożyczek zdefiniowane w pkt 22–27, nawet jeśli ta sama umowa była renegocjowana więcej niż raz w okresie miesiąca referencyjnego.

CZĘŚĆ 4

Kategorie instrumentów

XI.    Zasady ogólne

38.

Podmioty sprawozdające przekazują statystykę stóp procentowych MIF w zakresie wszystkich umów dla kategorii instrumentów określonych w dodatku 1, a w zakresie nowych umów – dla kategorii instrumentów określonych w dodatku 2. Jak wskazano w pkt 16, oprocentowanie depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym jest wykazywane w kategorii nowych umów, mimo tego że nowe umowy obejmują wszystkie umowy, w związku z czym zostały ujęte w dodatku 2.

39.

Kategoria instrumentów określona w dodatkach 1 i 2 nie znajduje zastosowania na poziomie krajowym w niektórych państwach członkowskich strefy euro, w związku z tym jest ignorowana, jeżeli instytucje kredytowe i inne instytucje będące rezydentami państw członkowskich strefy euro nie oferują gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym produktów należących do danej kategorii. Dane są przekazywane dla istniejących umów, nawet jeśli ich wartość jest znikoma.

40.

Dla każdej kategorii instrumentów określonej w dodatkach 1 i 2 i oferowanej gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym będącym rezydentami państw członkowskich strefy euro przez instytucje kredytowe i inne instytucje będące rezydentami statystyka stóp procentowych MIF sporządzana jest w oparciu o wszystkie stopy procentowe dotyczące wszystkich produktów w danej kategorii instrumentów. Oznacza to, że KBC nie mogą określać krajowych produktów wchodzących do każdej kategorii instrumentów, dla której zbierane są dane statystyczne w zakresie stóp procentowych MIF; natomiast wykazują oprocentowanie wszystkich produktów oferowanych przez podmioty sprawozdające. Zgodnie z art. 16 wytycznych EBC/2007/9 z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (3) KBC nie muszą uwzględniać w próbie każdego produktu oferowanego na rynku krajowym. Nie mogą one jednak wyłączać całej kategorii instrumentów tylko na podstawie niskich wartości tych produktów. Zatem, jeżeli jakaś kategoria instrumentów oferowana jest tylko przez jedną instytucję, wówczas ta instytucja jest reprezentowana w próbie. Jeżeli jakaś kategoria instrumentów nie istniała w państwie członkowskim strefy euro w okresie dobierania próby, ale później nowy produkt należący do danej kategorii został wprowadzony przez jedną instytucję, wówczas ta instytucja zostaje włączona do próby w czasie następnej kontroli reprezentatywności. Jeżeli nowy produkt został utworzony w ramach istniejącej kategorii instrumentów na poziomie krajowym, instytucje znajdujące się w próbie wykazują go w następnym sprawozdaniu, ponieważ wszystkie podmioty sprawozdające są zobowiązane do przekazywania informacji o wszystkich swoich produktach.

41.

Wyjątek od zasady wykazywania wszystkich stóp procentowych dla wszystkich produktów stanowi oprocentowanie kredytów i pożyczek zagrożonych oraz kredytów i pożyczek na restrukturyzację zadłużenia. Jak wskazano w pkt 28, wszystkie kredyty i pożyczki zagrożone oraz kredyty i pożyczki na restrukturyzację zadłużenia oprocentowane poniżej warunków rynkowych, tj. oferowanych dłużnikom zagrożonym niewypłacalnością, nie są wykazywane w statystyce stóp procentowych MIF.

XII.    Podział według waluty

42.

Statystyka stóp procentowych MIF obejmuje stopy procentowe stosowane przez populację sprawozdawczą. Na szczeblu wszystkich państw członkowskich strefy euro nie są wymagane dane dotyczące depozytów oraz kredytów i pożyczek w walutach innych niż euro. Zostało to określone w dodatkach 1 i 2, gdzie wszystkie kategorie dotyczą depozytów oraz kredytów i pożyczek w euro.

XIII.    Podział według sektora

43.

Z wyjątkiem operacji z przyrzeczeniem odkupu podział sektorowy jest stosowany do wszystkich depozytów oraz kredytów i pożyczek wymaganych w ramach statystyki stóp procentowych MIF. W związku z tym w dodatkach 1 i 2 wyróżniono kategorie dotyczące sektora gospodarstw domowych (w tym instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych) (4) oraz dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych (5). Ponadto w ramach gospodarstw domowych odrębnie przekazuje się dane dotyczące przedsiębiorców indywidualnych, ale jedynie w odniesieniu do nowych umów w kategorii „pozostałe kredyty i pożyczki”. KBC mogą odstąpić od wymogu odrębnego przekazywania danych dotyczących kredytów i pożyczek udzielanych przedsiębiorcom indywidualnym w sytuacji, gdy takie kredyty i pożyczki stanowią mniej niż 5 % ogółu kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym w danym państwie członkowskim strefy euro, rozumianych jako 1071wszystkie umowy, wykazanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32).

44.

Kategoria 5 w dodatku 1 oraz kategoria 11 w dodatku 2 dotyczą operacji z przyrzeczeniem odkupu. Chociaż wynagrodzenie z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu nie jest niezależne od sektora posiadacza we wszystkich państwach członkowskich strefy euro, to dla operacji z przyrzeczeniem odkupu nie wymaga się podziału sektorowego na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa niefinansowe na poziomie wszystkich państw członkowskich strefy euro. Ponadto nie jest wymagany na poziomie wszystkich państw członkowskich strefy euro podział według terminu, ponieważ operacje z przyrzeczeniem odkupu z założenia mają głównie charakter krótkoterminowy. Stopy procentowe MIF dotyczące operacji z przyrzeczeniem odkupu odnoszą się do obydwu sektorów łącznie.

45.

Kategorie 5 i 6 w dodatku 2 dotyczą depozytów z terminem wypowiedzenia gospodarstw domowych. Jednakże na szczeblu wszystkich państw członkowskich strefy euro stopa procentowa i wagi dla depozytów z terminem wypowiedzenia odnoszą się zarówno do depozytów z terminem wypowiedzenia gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw niefinansowych, tj. obydwa sektory są wykazywane łącznie jako gospodarstwa domowe. Na szczeblu wszystkich państw członkowskich strefy euro nie jest wymagany podział sektorowy.

XIV.    Podział według rodzaju instrumentu

46.

O ile nie stwierdzono inaczej w pkt 47–55 poniżej, podział stóp procentowych MIF według instrumentów oraz definicje rodzajów instrumentów odpowiadają kategoriom aktywów i pasywów określonym w części 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32).

47.

Stopy procentowe MIF dla depozytów bieżących, tj. kategorie 1 i 7 w dodatku 2, dotyczą wszystkich depozytów bieżących, oprocentowanych i nieoprocentowanych. W związku z tym depozyty bieżące nieoprocentowane są ujmowane w statystyce stóp procentowych MIF.

48.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF kredyty i pożyczki odnawialne oraz w rachunku bieżącym, tj. kategorie 12 i 23 w dodatku 2, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w części 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 1071(EBC/2008/32), bez względu na termin przeszacowania. Kary przewidziane za przekroczenia stanu rachunku zaliczane do innych opłat, na przykład jako opłaty specjalne, nie są ujmowane w URSP zdefiniowanej w pkt 1, ponieważ ten rodzaj oprocentowania dotyczy jedynie stopy procentowej dla kredytów i pożyczek. Kredytów i pożyczek wykazywanych w tej kategorii nie wykazuje się w żadnej innej kategorii nowych umów.

49.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF kredyt i pożyczka z tytułu karty kredytowej mają znaczenie zgodne z definicją kredytu z tytułu karty kredytowej zawartą w 1071części 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 25/2009 (EBC/2008/32). Dane dotyczące tych stóp procentowych przekazuje się wyłącznie w zakresie oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych w kategorii 32 i 36. Danych o stopach procentowych dotyczących nieoprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych nie przekazuje się odrębnie, ponieważ są one z definicji równe 0 %. Jednakże dane o stanie nieoprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych włącza się do statystyki stóp procentowych MIF dla wszystkich umów wraz z oprocentowanymi kredytami i pożyczkami z tytułu kart kredytowych. Kredyty i pożyczki nieoprocentowane i oprocentowane z tytułu kart kredytowych nie są wykazywane w żadnej innej kategorii nowych umów.

50.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF nowe umowy dla kredytów i pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyjątkiem kredytów i pożyczek odnawialnych, w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych), tj. kategorie 37–54, 80, 82, 84 i 91 w dodatku 2, obejmują wszystkie kredyty i pożyczki z wyjątkiem kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym dla przedsiębiorstw niefinansowych, bez względu na ich wartość, natomiast kategorie 62–79, 81, 83 i 85 dotyczą kredytów i pożyczek zabezpieczonych zdefiniowanych w pkt 64. Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorstw niefinansowych, o których mowa w dodatku 1 odnoszącym się do wszystkich umów, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i obejmują kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych.

51.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF nowe umowy dla kredytów i pożyczek na cele konsumpcyjne dla gospodarstw domowych, tj. kategorie 13–15, 30 i 88 w dodatku 2, definiuje się jako kredyty i pożyczki inne niż kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych oraz kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym, udzielane na cele osobiste związane z konsumpcją dóbr i usług, natomiast kategorie 55–57 odnoszą się do kredytów i pożyczek zabezpieczonych zdefiniowanych w pkt 64. Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne, o których mowa w dodatku 1 odnoszącym się do wszystkich umów, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i obejmują kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych.

52.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF nowe umowy dla kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe, tj. kategorie 16–19, 31 i 89, definiuje się jako kredyty i pożyczki inne niż kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych, udzielone na cele inwestowania w budownictwo mieszkaniowe, w tym budowę domów, garaży i modernizacje (remonty), natomiast kategorie 58–61 odnoszą się do kredytów i pożyczek zabezpieczonych zdefiniowanych w pkt 64. Kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe, o których mowa w dodatku 1 dotyczącym wszystkich umów, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i obejmują kredyty i pożyczki odnawialne, w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych.

53.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF nowe umowy dla pozostałych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, tj. kategorie 20–22, 33–35 i 90 w dodatku 2, definiuje się jako kredyty i pożyczki niebędące kredytami i pożyczkami odnawialnymi i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych, udzielane na takie cele, jak działalność gospodarcza, konsolidacja zadłużenia, kształcenie itd. Pozostałe kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych, o których mowa w dodatku 1 odnoszącym się do wszystkich umów, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i obejmują kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych.

54.

W przypadku stóp procentowych MIF dotyczących wszystkich umów kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne, kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe oraz pozostałe kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych obejmują wszystkie kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym przez instytucje kredytowe i inne instytucje będące rezydentami, w tym kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz z tytułu kart kredytowych.

55.

W przypadku stóp procentowych MIF dotyczących nowych umów oprocentowane kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych, kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym, kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne, na nieruchomości mieszkaniowe oraz pozostałe kredyty i pożyczki dla gospodarstw domowych obejmują wszystkie kredyty i pożyczki, z wyjątkiem nieprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, udzielone gospodarstwom domowym przez instytucje kredytowe i inne instytucje będące rezydentami. Nieoprocentowane kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych nie są odrębnie wykazywane w statystyce stóp procentowych MIF dotyczącej nowych umów, ale zawierają się w odpowiednich pozycjach dotyczących wartości wszystkich umów.

XV.    Podział według wartości

56.

W odniesieniu do pozostałych kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych, tj. kategorii 37–54 oraz 62–85 w dodatku 2, wyróżnia się trzy kategorie wartości: a) „do 0,25 miliona EUR włącznie”; b) „powyżej 0,25 miliona EUR do 1 miliona EUR włącznie”; oraz c) „powyżej 1 miliona EUR”. Wartości te dotyczą pojedynczej nowej umowy kredytowej, a nie wszystkich umów zwartych pomiędzy przedsiębiorstwem niefinansowym i podmiotem sprawozdającym.

XVI.    Podział według terminu pierwotnego, zapadalności, wypowiedzenia oraz przeszacowania

57.

W zależności od rodzaju instrumentu oraz od tego, czy stopy procentowe MIF odnoszą się do wszystkich umów, czy do nowych umów, statystyka stóp procentowych przewiduje podział według terminu pierwotnego, terminu zapadalności, terminu wypowiedzenia i terminu przeszacowania. Podziały te odnoszą się do przedziałów lub zakresów czasowych, na przykład stopa procentowa dla depozytu z terminem pierwotnym do dwóch lat włącznie oznacza średnie oprocentowanie wszystkich depozytów z terminem pierwotnym pomiędzy dwoma dniami i maksymalnie dwoma latami, ważone wartością depozytu.

58.

Podział według terminu pierwotnego i terminu zapadalności oraz terminu wypowiedzenia i terminu przeszacowania zgodny jest z definicjami określonymi w części 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33). Podział według terminu pierwotnego jest stosowany w odniesieniu do wszystkich kategorii depozytów, z wyjątkiem operacji z przyrzeczeniem odkupu, dla wszystkich umów oraz do wszystkich kategorii kredytów i pożyczek dla wszystkich umów określonych w dodatku 1. Podział według terminu pierwotnego oraz jednocześnie terminu zapadalności i terminu przeszacowania stosowany jest dla kategorii 15–26 określonych w dodatku 1. Podział według terminu pierwotnego jest również stosowany do nowych umów z tytułu depozytów terminowych, a podział według terminu wypowiedzenia do nowych umów z tytułu depozytów z terminem wypowiedzenia określonych w dodatku 2. Odrębne dane dotyczące kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych z terminem przeszacowania do 1 roku włącznie w połączeniu z terminem pierwotnym powyżej 1 roku przekazywane są, zgodnie z dodatkiem 2, dla każdego przedziału wartości kredytów i pożyczek określonego w pkt 56.

59.

Oprocentowanie nowych umów z tytułu kredytów i pożyczek, z wyjątkiem kategorii 88–91 renegocjowanych kredytów i pożyczek określonych w dodatku 2, wykazywane jest w podziale według terminu przeszacowania określonego w umowie. Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF termin przeszacowania definiuje się jako ustalony w momencie rozpoczęcia umowy okres, w czasie którego wysokość stopy procentowej nie zmienia się. Termin przeszacowania może być krótszy niż termin pierwotny kredytu i pożyczki lub mu równy. Wysokość stopy procentowej jest uważana za niezmienną jedynie wówczas, gdy jest określona jako wielkość dokładna, na przykład 10 %, lub jako różnica w stosunku do stawki referencyjnej w określonym momencie czasowym, na przykład jako sześciomiesięczny EURIBOR plus 2 punkty procentowe na określony z góry dzień i czas. Jeżeli w momencie rozpoczęcia umowy sposób wyliczania oprocentowania kredytu i pożyczki jest uzgodniony między gospodarstwem domowym lub przedsiębiorstwem niefinansowym a podmiotem sprawozdającym na określony okres, na przykład jako sześciomiesięczny EURIBOR plus 2 punkty procentowe na okres trzech lat, wówczas termin przeszacowania nie wynosi trzy lata, ale sześć miesięcy, ponieważ w okresie tych trzech lat wysokość stopy procentowej może się zmieniać co sześć miesięcy. Statystyka stóp procentowych MIF dla nowych umów z tytułu kredytów i pożyczek odzwierciedla jedynie stopę procentową uzgodnioną dla terminu przeszacowania w momencie rozpoczęcia umowy lub po renegocjacji kredytu i pożyczki. Jeżeli po terminie przeszacowania stopa procentowa automatycznie zmienia się na zmienną stopę procentową, to nie zostaje to odzwierciedlone w statystyce stóp procentowych MIF dla nowych umów, lecz jedynie w statystyce wszystkich umów.

60.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych należy wyodrębnić następujące terminy przeszacowania:

 

W odniesieniu do kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne oraz pozostałych kredytów i pożyczek:

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie,

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie, oraz

stopa stała powyżej 5 lat.

 

W odniesieniu do kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe:

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie,

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie,

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie, oraz

stopa stała powyżej 10 lat.

61.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych o wartości do 0,25 mln EUR włącznie, powyżej 0,25 mln EUR do 1 mln EUR włącznie oraz powyżej 1 mln EUR wyodrębnia się następujące terminy przeszacowania:

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie,

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie,

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie,

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie,

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie, oraz

stopa stała powyżej 10 lat.

62.

Dla celów statystyki stóp procentowych MIF „zmienną stopę procentową” definiuje się jako stopę podlegającą zmianom – regularnym, np. codziennym, lub według uznania MIF, z wyjątkiem banków centralnych i FRP.

XVII.    Podział kredytów i pożyczek zabezpieczonych lub objętych gwarancjami

63.

Dane o kredytach i pożyczkach dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, dla których ustanowiono zabezpieczenie lub gwarancje, przekazuje się dodatkowo odrębnie dla wszystkich kategorii nowych umów statystyki stóp procentowych MIF, z wyjątkiem kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym, a także pozostałych kredytów i pożyczek. Ponadto dla kategorii dotyczących nowych umów renegocjowanych kredytów i pożyczek nie jest wymagany podział ze względu na zabezpieczenia/gwarancji.

64.

Na potrzeby statystyki stóp procentowych MIF podział kredytów i pożyczek ze względu na zabezpieczenie/gwarancje obejmuje wszystkie nowe umowy kredytów i pożyczek, które zostały zabezpieczone z wykorzystaniem techniki „ochrony kredytowej rzeczywistej” w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 58 oraz art. 197–200 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (6) lub objęte gwarancjami zgodnie z techniką „ochrony kredytowej nierzeczywistej” w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 59 oraz art. 201, 202 i 203 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w taki sposób iż wartość zabezpieczenia lub gwarancji jest wyższa niż całkowita wartość kredytu i pożyczki lub jej równa. Jeżeli MIF, z wyjątkiem banków centralnych i FRP, stosuje inną metodę niż „metoda standardowa” zdefiniowana w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013 dla celów nadzorczych, może także stosować tę samą metodę w odniesieniu do przekazywania niniejszych danych o kredytach i pożyczkach.

CZĘŚĆ 5

Obowiązki sprawozdawcze

65.

W celu wyliczenia agregatów dla wszystkich państw członkowskich strefy euro dla każdej kategorii instrumentów określonych w dodatkach 1 i 2 stosuje się trzy poziomy agregacji.

XVIII.    Informacje statystyczne na poziomie podmiotów sprawozdających

66.

Agregacja na pierwszym poziomie jest przeprowadzana przez podmioty sprawozdające zgodnie z pkt 67–72. Jednakże KBC mogą również żądać od podmiotów sprawozdających przekazywania danych o indywidualnych depozytach oraz kredytach i pożyczkach. Dane te są przekazywane do KBC państwa członkowskiego strefy euro, w którym podmiot sprawozdający jest rezydentem.

67.

Jeżeli stopy procentowe dotyczące wszystkich umów, tj. kategorie 1–26 w dodatku 1, są wyliczane jako dane punktowe na koniec miesiąca, wówczas podmioty sprawozdające przekazują dla każdej kategorii instrumentów średnią ważoną stopę procentową na ostatni dzień miesiąca.

68.

Jeżeli stopy procentowe dotyczące wszystkich umów, tj. kategorie 1–26 w dodatku 1, są wyliczane jako średnie wyliczane oprocentowanie w miesiącu, wówczas podmioty sprawozdające przekazują dla każdej kategorii instrumentów dane o odsetkach do zapłacenia lub otrzymania narosłych w ciągu miesiąca oraz dane o średnim stanie depozytów oraz kredytów i pożyczek w tym samym miesiącu.

69.

Jeżeli stopy procentowe dla depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym, tj. kategorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 i 36 w dodatku 2, są wyliczane jako dane punktowe na koniec miesiąca, wówczas podmioty sprawozdające przekazują dla każdej kategorii instrumentów średnią ważoną stopę procentową na ostatni dzień miesiąca.

70.

Jeżeli stopy procentowe dla depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, oprocentowanych kredytów z tytułu kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym, tj. kategorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 i 36 w dodatku 2, są wyliczane jako średnie wyliczane oprocentowanie w miesiącu, wówczas podmioty sprawozdające przekazują dla każdej kategorii instrumentów dane o odsetkach do zapłacenia lub otrzymania narosłych w ciągu miesiąca oraz dane o średnim stanie depozytów oraz kredytów i pożyczek w tym samym miesiącu.

71.

Dla każdej kategorii instrumentów dotyczących nowych umów, tj. kategorii 2–4, 8–11, 13–22, 30–31, 33–35 oraz 37–85 w dodatku 2, podmioty sprawozdające przekazują średnią ważoną stopę procentową. Ponadto dla kategorii 2–4, 8–11, 13–22, 33–35 oraz 37–85 w dodatku 2 podmioty sprawozdające przekazują wartość nowych umów zawartych dla każdej kategorii instrumentów w ciągu miesiąca. Dla kategorii instrumentów dotyczących renegocjowanych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (kategorie 88–91 w dodatku 2) wymagane są wyłącznie dane o wartości nowych umów.

72.

Instytucje kredytowe i inne instytucje, które posiadają zgodę KBC na przekazywanie danych dla celów statystyki stóp procentowych MIF razem jako grupa, są uważane za jeden podmiot sprawozdający i przekazują dane określone w pkt 67–71 dotyczące grupy jako całości. Ponadto wskazane podmioty sprawozdające podają co roku dla każdej kategorii instrumentów liczbę instytucji sprawozdających w ramach grupy oraz wariancję stóp procentowych w tych instytucjach. Liczba instytucji sprawozdających w ramach grupy oraz wariancja odnoszą się do miesiąca października i powinny być przekazane z danymi za październik.

XIX.    Krajowe średnie ważone stopy procentowe oraz agregaty dla państw członkowskich strefy euro

73.

Agregacja danych na drugim poziomie jest przeprowadzana przez KBC, które agregują stopy procentowe i związane z nimi wartości dla wszystkich krajowych podmiotów sprawozdających do krajowej średniej ważonej stopy procentowej dla każdej kategorii instrumentów. Dane te są przekazywane do Europejskiego Banku Centralnego (EBC). EBC dokonuje ostatecznej agregacji danych dotyczących kategorii instrumentów poszczególnych państw członkowskich strefy euro do poziomu wszystkich państw członkowskich strefy euro.


(1)  Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.

(2)  KBC mogą udzielać wyłączeń instytucjom niekomercyjnym działających na rzecz gospodarstw domowych w zakresie wykazywania kredytów i pożyczek na cele konsumpcyjne oraz kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe.

(3)  Dz.U. L 341 z 27.12.2007, s. 1.

(4)  Połączone S.14 i S.15, zgodnie z definicjami ESA 2010 wprowadzonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.

(5)  S.11 zgodnie z definicją ESA 2010.

(6)  Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

Dodatek 1

Kategorie instrumentów w zakresie oprocentowania wszystkich umów

URSP lub WDESP jest wykazywana z częstotliwością miesięczną w odniesieniu do każdej kategorii wskazanej w tabeli 1.

Tabela 1

 

Sektor

Kategoria instrumentu

Termin pierwotny

Termin zapadalności

Termin przeszacowania

Numer kategorii wszystkich umów

Obowiązek sprawozdawczy

Depozyty w EUR

gospodarstwa domowe

z terminem pierwotnym

do 2 lat włącznie

 

 

1

URSP

powyżej 2 lat

 

 

2

URSP

przedsiębiorstwa niefinansowe

z terminem pierwotnym

do 2 lat włącznie

 

 

3

URSP

powyżej 2 lat

 

 

4

URSP

operacje z przyrzeczeniem odkupu

 

 

5

URSP

Kredyty i pożyczki w EUR

gospodarstwa domowe

na nieruchomości mieszkaniowe

do 1 roku włącznie

 

 

6

URSP

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

7

URSP

powyżej 5 lat

 

 

8

URSP

na cele konsumpcyjne

do 1 roku włącznie

 

 

9

URSP

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

10

URSP

powyżej 5 lat

 

 

11

URSP

Ogółem

powyżej 1 roku

 

 

15

URSP

do 1 roku włącznie

 

16

URSP

powyżej 1 roku

w ciągu najbliższych 12 miesięcy

17

URSP

powyżej 2 lat

 

 

18

URSP

do 2 lat włącznie

 

19

URSP

powyżej 2 lat

w ciągu najbliższych 24 miesięcy

20

URSP

przedsiębiorstwa niefinansowe

do 1 roku włącznie

 

 

12

URSP

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

 

 

13

URSP

Powyżej 5 lat

 

 

14

URSP

powyżej 1 roku

 

 

21

URSP

do 1 roku włącznie

 

22

URSP

powyżej 1 roku

w ciągu najbliższych 12 miesięcy

23

URSP

powyżej 2 lat

 

 

24

URSP

do 2 lat włącznie

 

25

URSP

powyżej 2 lat

w ciągu najbliższych 24 miesięcy

26

URSP

Dodatek 2

URSP lub WDESP jest wykazywana z częstotliwością miesięczną w odniesieniu do kategorii wskazanych w tabelach 2, 3 i 4. W odniesieniu do URSP podaje się również odpowiadające im wartości umów, jeżeli w tabelach zostało to oznaczone słowem „wartość”. W odniesieniu do renegocjowanych umów z tabeli 6 wymagane są jedynie wartości nowych umów.

Kategorie w tabeli 2 (z wyjątkiem kategorii 33–35), tabeli 3, 5 i 6 są rozłączne w każdej z tabel. Co za tym idzie, kredyt z jakiejkolwiek kategorii w tabeli 2 (z wyjątkiem kategorii 33–35), w tabeli 3, w tabeli 5 lub w tabeli 6 nie jest ponownie wykazywany w jakiejkolwiek innej kategorii w tej samej tabeli, z wyjątkiem kredytów i pożyczek wykazywanych w kategoriach 33–35, które muszą być również wykazane w kategoriach 20–22.

Wszystkie kredyty i pożyczki wykazywane w jakiejkolwiek kategorii w tabeli 3 muszą również być wykazane w odpowiadających im kategoriach w tabeli 2. Kategorie z tabeli 4 stanowią podpozycje kategorii z tabeli 2, oraz – jeżeli są to kredyty i pożyczki zabezpieczone – tabeli 3; dlatego też jakikolwiek kredyt lub pożyczka wykazany w tabeli 4 musi również zostać wykazany odpowiednio w tabeli 2 lub 3. Kredyty i pożyczki wykazane w jakiejkolwiek kategorii w tabeli 6 muszą również zostać wykazane w odpowiedniej kategorii w tabeli 2 oraz odpowiednio w tabelach 3 i 4.

Tabela 5 odnosi się wyłącznie do RRSO. Kredyty i pożyczki wykazane w tabeli 5 muszą również być wykazane odpowiednio w tabelach 2, 3, 4 i 6, z uwagi na odmienną metodologię ustalania RRSO wskazaną w ust. 9.

Pojęcie nowych umów obejmuje całą wartość, tj. wszystkie umowy depozytów bieżących, depozytów z terminem wypowiedzenia, kredytów i pożyczek odnawialnych i w rachunku bieżącym oraz oprocentowanych kredytów i pożyczek z tytułu kart kredytowych, tj. kategorii 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 i 36.

Tabela 2

 

Sektor

Kategoria instrumentu

Termin pierwotny, termin wypowiedzenia, termin przeszacowania

Numer kategorii nowej umowy

Obowiązek sprawozdawczy

Depozyty w EUR

gospodarstwa domowe

bieżące

1

URSP

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

2

URSP, wartość

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

3

URSP, wartość

powyżej 2 lat

4

URSP, wartość

z terminem wypowiedzenia (1)

do 3 miesięcy włącznie

5

URSP

powyżej 3 miesięcy

6

URSP

przedsiębiorstwa niefinansowe

bieżące

7

URSP

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

8

URSP, wartość

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

9

URSP, wartość

powyżej 2 lat

10

URSP, wartość

Operacje z przyrzeczeniem odkupu

11

URSP, wartość

Kredyty i pożyczki w EUR

gospodarstwa domowe

odnawialne i w rachunku bieżącym

12

URSP

oprocentowane z tytułu kart kredytowych

32

URSP

na cele konsumpcyjne

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie

13

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

14

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat

15

URSP, wartość

na nieruchomości mieszkaniowe

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie

16

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

17

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

18

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

19

URSP, wartość

pozostałe kredyty i pożyczki

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie

20

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

21

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat

22

URSP, wartość

pozostałe kredyty i pożyczki, w tym: dla przedsiębiorców indywidualnych

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie

33

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

34

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat

35

URSP, wartość

Kredyty i pożyczki w EUR

przedsiębiorstwa niefinansowe

odnawialne i w rachunku bieżącym

23

URSP

oprocentowane z tytułu kart kredytowych

36

URSP

o wartości do 0,25 mln EUR włącznie

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

37

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

38

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie

39

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie

40

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

41

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

42

URSP, wartość

o wartości powyżej 0,25 EUR mln do EUR 1 mln

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

43

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

44

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie

45

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie

46

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

47

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

48

URSP, wartość

o wartości powyżej EUR 1 mln

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

49

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

50

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie

51

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie

52

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

53

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

54

URSP, wartość


Tabela 3

Nowe umowy zabezpieczone lub objęte gwarancjami

 

Sektor

Kategoria instrumentu

Termin przeszacowania

Numer kategorii nowej umowy

Obowiązek sprawozdawczy

Kredyty i pożyczki w EUR

gospodarstwa domowe

na cele konsumpcyjne

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie

55

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

56

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat

57

URSP, wartość

na nieruchomości mieszkaniowe

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie

58

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

59

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

60

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

61

URSP, wartość

Kredyty i pożyczki w EUR

przedsiębiorstwa niefinansowe

o wartości do R 0,25 mln EU włącznie

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

62

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

63

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie

64

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie

65

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

66

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

67

URSP, wartość

o wartości powyżej 0,25 mln EUR do 1 mln EUR

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

68

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

69

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie

70

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie

71

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

72

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

73

URSP, wartość

o wartości powyżej 1 mln EUR

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

74

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie

75

URSP, wartość

stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat włącznie

76

URSP, wartość

stopa stała powyżej 3 lat do 5 lat włącznie

77

URSP, wartość

stopa stała powyżej 5 lat do 10 lat włącznie

78

URSP, wartość

stopa stała powyżej 10 lat

79

URSP, wartość


Tabela 4

Nowe umowy kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych z terminem przeszacowania poniżej jednego roku i terminem pierwotnym powyżej 1 roku

 

Sektor

Kategoria instrumentu

Wszystkie umowy/kredyty i pożyczki zabezpieczone/objęte gwarancjami w podziale według terminu pierwotnego

Numer kategorii nowej umowy

Obowiązek sprawozdawczy

Kredyty i pożyczki w EUR

przedsiębiorstwa niefinansowe

o wartości do 0,25 mln EUR włącznie

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie, termin pierwotny powyżej 1 roku

80

URSP, wartość

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie, termin pierwotny powyżej 1 roku, tylko zabezpieczone

81

URSP, wartość

o wartości powyżej 0,25 mln EUR do 1 mln EUR

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie, termin pierwotny powyżej 1 roku

82

URSP, wartość

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie, termin pierwotny powyżej 1 roku, tylko zabezpieczone

83

URSP, wartość

o wartości powyżej 1 mln EUR

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie, termin pierwotny powyżej 1 roku

84

URSP, wartość

stopa zmienna i stała do 1 roku włącznie, termin pierwotny powyżej 1 roku, tylko zabezpieczone

85

URSP, wartość


Tabela 5

Nowe umowy dla gospodarstw domowych

 

Sektor

Kategoria instrumentu

Wszystkie umowy

Numer kategorii nowej umowy

Obowiązek sprawozdawczy

Kredyty i pożyczki w EUR

gospodarstwa domowe

na cele konsumpcyjne

RRSO

30

RRSO

na nieruchomości mieszkaniowe

RRSO

31

RRSO


Tabela 6

Nowe renegocjowane umowy kredytów i pożyczek

 

Sektor

Kategoria instrumentu

Termin pierwotny, termin wypowiedzenia, termin przeszacowania

Numer kategorii nowej umowy

Obowiązek sprawozdawczy

Kredyty i pożyczki w EUR

gospodarstwa domowe

na cele konsumpcyjne

ogółem

88

Wartość

na nieruchomości mieszkaniowe

ogółem

89

Wartość

pozostałe kredyty i pożyczki

ogółem

90

Wartość

przedsiębiorstwa niefinansowe

ogółem

91

Wartość


(1)  W przypadku tej kategorii instrumentu gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa niefinansowe wykazywane są łącznie jako sektor gospodarstw domowych.


ZAŁĄCZNIK II

W celu realizacji wymogów statystycznych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podmioty sprawozdające zobowiązane są do przestrzegania następujących wymogów minimum.

1.

Wymogi minimum w zakresie przekazywania danych:

(a)

sprawozdania muszą być przekazywane w terminach wyznaczonych przez KBC państwa członkowskiego strefy euro” i w którym podmiot sprawozdający jest rezydentem (dalej „właściwy KBC”);

(b)

postać i format sprawozdań statystycznych muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi w zakresie sprawozdawczości ustalonymi przez właściwy KBC;

(c)

podmiot sprawozdający przekazuje właściwemu KBC dane osoby/osób do kontaktu;

(d)

specyfikacje techniczne dotyczące przekazywania danych do właściwego KBC muszą być przestrzegane.

2.

Wymogi minimum w zakresie dokładności:

(a)

informacje statystyczne muszą być poprawne;

(b)

podmioty sprawozdające są w stanie dostarczyć informacje na temat zmiany sytuacji wynikającej z dostarczonych danych;

(c)

informacje statystyczne muszą być kompletne i nie mogą zawierać luk ciągłych i strukturalnych; istniejące luki powinny być potwierdzone, wyjaśnione właściwemu KBC, oraz możliwie szybko uzupełnione;

(d)

przy technicznym przesyłaniu danych podmioty sprawozdające stosują wymiary, zasady zaokrąglania i jednostki miary ustalone przez właściwy KBC.

3.

Wymogi minimum w zakresie zgodności metodologicznej:

(a)

informacje statystyczne przekazane przez podmioty sprawozdające są zgodne z definicjami, konwencjami i klasyfikacjami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu;

(b)

w przypadku rozbieżności w stosunku do tych definicji i klasyfikacji i metod podmioty sprawozdające – tam gdzie to właściwe – regularnie monitorują i mierzą różnice pomiędzy miarami stosowanymi a miarami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu;

(c)

podmioty sprawozdające są w stanie wyjaśnić różnice pomiędzy dostarczonymi danymi a danymi za poprzednie okresy.

4.

Wymogi minimum w zakresie wprowadzania korekt:

Zasady i procedury w zakresie trybu wprowadzania korekt określonych przez EBC i właściwy KBC muszą być przestrzegane. Do korekt innych niż korekty standardowe należy muszą być dołączane noty wyjaśniające


ZAŁĄCZNIK III

UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I LISTA JEGO NOWELIZACJI

(o których mowa w art. 7)

Rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18)

(Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 24)

Zmienione przez:

 

Rozporządzenie (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21)

(Dz.U. L 371 z 18.12.2004, s. 42).

 

Rozporządzenie (WE) nr 290/2009 (EBC/2009/7)

(Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 75)

 

Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 (EBC/2010/7)

(Dz.U. L 196 z 28.7.2010, s. 23)


ZAŁĄCZNIK IV

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18)

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

 

Artykuł 2 ust. 2

 

Artykuł 2 ust. 3

 

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 2 ust. 6

Artykuł 3

Artykuł 3

 

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6

Artykuł 6

Artykuł 7

 

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Załącznik I (1)

 

Załącznik II

Załącznik I

Załącznik III

Załącznik II

 

Załącznik III

Załącznik IV

 


(1)  Załącznik zostanie umieszczony w wytycznych EBC przekształcających wytyczne EBC/2007/9.


Top