EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1030

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1030/2013 z dnia 24 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

OJ L 283, 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/15


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1030/2013

z dnia 24 października 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 2 i art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 ustanawia podstawowe wymogi dotyczące ekologicznej produkcji wodorostów morskich i zwierząt akwakultury. Szczegółowe przepisy wykonawcze odnoszące się do tych wymogów są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2), zmienionym w szczególności rozporządzeniem Komisji (WE) nr 710/2009 (3).

(2)

Na podstawie art. 95 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 organy krajowe mogą, w okresie upływającym w dniu 1 lipca 2013 r., zezwolić tym jednostkom produkcji zwierząt akwakultury i wodorostów morskich, które powstały i prowadziły produkcję zgodnie z krajowymi zasadami produkcji ekologicznej przed dniem 1 stycznia 2009 r., na zachowanie statusu ekologicznego na określonych warunkach.

(3)

Siedem państw członkowskich przedłożyło niedawno wnioski o zmianę przepisów dotyczących produktów, substancji i technik mogących znaleźć zastosowanie w produkcji w sektorze akwakultury ekologicznej. Wnioski te powinny być ocenione przez grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej, ustanowioną decyzją Komisji 2009/427/WE (4).

(4)

Ekologiczna produkcja wodorostów morskich i zwierząt akwakultury to stosunkowo nowe dziedziny, które charakteryzuje duża różnorodność i wysoki poziom technicznej złożoności; stało się zatem jasne, że potrzebny będzie dłuższy okres przejściowy.

(5)

W celu utrzymania ciągłości i zapewnienia czasu na przeprowadzenie niezbędnej oceny wniosków przedstawionych przez państwa członkowskie oraz aby uniknąć zakłóceń dla jednostek produkcyjnych, które powstały i prowadziły produkcję zgodnie z krajowymi zasadami produkcji ekologicznej przed dniem 1 stycznia 2009 r., należy przedłużyć okres przejściowy ustanowiony w art. 95 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(6)

Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zakłóceń w ekologicznym statusie tych jednostek produkcyjnych, niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 lipca 2013 r.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 95 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 datę „1 lipca 2013 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2015 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 października 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 204 z 6.8.2009, s. 15.

(4)  Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 29.


Top