Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0759

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 759/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 213, 8.8.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/759/oj

8.8.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 759/2013

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (2) określa minimalny zakres informacji, jaki musi być zawarty w prospekcie emisyjnym w przypadku poszczególnych typów papierów wartościowych, aby spełnione zostały wymogi określone w art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/71/WE.

(2)

Schemat dokumentu rejestracyjnego dla akcji powinien mieć zastosowanie do akcji i innych zbywalnych papierów wartościowych równoważnych akcjom, a także do innych papierów wartościowych uprawniających do udziału w kapitale emitenta w drodze zamiany lub wymiany, w przypadku gdy akcje bazowe nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

(3)

W przypadku gdy emitent akcji bazowych należy do tej samej grupy co emitent zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych, a akcje bazowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacje na temat emitenta nie są w łatwy sposób dostępne dla inwestorów. W związku z tym do tych akcji bazowych powinien mieć zastosowanie schemat dokumentu rejestracyjnego dla akcji, który należy również dodać do zestawień wykorzystywanych do sporządzania prospektu.

(4)

W przypadku gdy papiery wartościowe z warrantami lub pochodne papiery wartościowe dają prawo do nabycia akcji emitenta lub grupy, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, inwestorom powinny zostać udostępnione odpowiednie informacje określone w schemacie dokumentu ofertowego dla pochodnych papierów wartościowych.

(5)

W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są wymienne lub zamienne na akcje już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacje na temat akcji bazowych są już dostępne dla akcjonariuszy i inwestorów. W związku z tym należy wyjaśnić, że w zestawieniach wykorzystanych do sporządzenia dokumentu ofertowego prospektu wystarczy dodać oświadczenie, w którym zostanie określony rodzaj akcji bazowych oraz zostanie podana informacja na temat tego, gdzie można uzyskać informacje na temat akcji bazowych.

(6)

W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są zamienne lub wymienne na akcje, które są lub będą emitowane przez emitenta danego papieru wartościowego lub przez podmiot należący do grupy danego emitenta, a te akcje bazowe nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, inwestorom należy również dostarczyć oświadczenie o kapitale obrotowym oraz oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu emitenta akcji bazowych. Oświadczenia te powinny zapewniać inwestorom w dokumencie ofertowym te same informacje na temat zdolności emitenta akcji bazowych do kontynuowania jego działalności oraz na temat jego zadłużenia w stosunku do jego kapitalizacji, które byłyby dostępne dla inwestora, gdyby inwestował on bezpośrednio w akcje.

(7)

W przypadku gdy akcje bazowe są emitowane przez osobę trzecią i nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, inwestorzy nie mają łatwego dostępu do opisu tych akcji bazowych. W związku z tym do zestawień wykorzystywanych do sporządzania prospektu należy dodać dodatkowy moduł opisujący akcje bazowe.

(8)

Z uwagi na pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie w tabeli zamieszczonej w załączniku XVIII do rozporządzenia (WE) nr 809/2004, w jaki sposób należy zestawiać schematy i moduły przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, w tym w przypadku gdy wymagane są tylko niektóre informacje zawarte w schematach i modułach, gdy niektóre informacje mogą nie mieć zastosowania ze względu na specyficzne zestawienia schematów i modułów w konkretnych przypadkach oraz gdy emitent, oferent lub osoba zwracająca się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym mogą wybierać między różnymi schematami i modułami zgodnie z określonymi progami, takimi jak minimalna wartość nominalna dłużnych papierów wartościowych, lub z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 809/2004.

(9)

Termin „obligacje” należy zastąpić terminem „dłużne papiery wartościowe” w celu zapewnienia spójności z terminologią w ramach rozporządzenia (WE) nr 809/2004.

(10)

Zastosowanie modułu informacji finansowych pro forma określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 809/2004 uzależnione jest znacznej zmiany brutto wielkości emitenta, a zatem do nagłówka kolumny zatytułowanej „MODUŁ” mającej zastosowanie do dokumentu rejestracyjnego w załączniku XVIII do wspomnianego rozporządzenia należy dodać słowa „(w stosownym przypadku)”, tak by odzwierciedlić warunkowe zastosowanie załącznika II do wspomnianego rozporządzenia.

(11)

Zamienne lub wymienne dłużne papiery wartościowe mogą zapewniać dostęp do nowych akcji emitenta w przypadku wykonania prawa poboru przez osoby posiadające te prawo. W konsekwencji w przypadku emisji praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na nowe akcje emitenta powinna również istnieć możliwość korzystania z proporcjonalnego systemu obowiązków informacyjnych określonego w art. 26a rozporządzenia (WE) nr 809/2004, pod warunkiem że akcje bazowe są nowymi akcjami wyemitowanymi przez ten sam podmiot, który wyemitował dłużne papiery wartościowe. Możliwość skorzystania z proporcjonalnego systemu obowiązków informacyjnych określonego w art. 26b rozporządzenia (WE) nr 809/2004 powinna również istnieć w przypadku prospektu emisyjnego w celu oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta wyemitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej. W konsekwencji do załącznika XVIII należy włączyć zestawienie schematów i modułów mających zastosowanie do emisji praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta lub do zamiennych lub wymiennych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej.

(12)

W związku z koniecznością zapewnienia emitentom okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wymogów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem powinno być ono stosowane wyłącznie do prospektów emisyjnych i prospektów emisyjnych podstawowych, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ w dniu jego wejścia w życie lub później.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 809/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 809/2004

W rozporządzeniu (WE) nr 809/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy akcje z warrantami dają prawo do nabycia akcji emitenta, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się informacje wymagane w schemacie określonym w załączniku XII z wyjątkiem pozycji 4.2.2.”;

2)

w art. 8 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są wymienne lub zamienne na akcje już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w pozycji 4.2.2 schematu określonego w załączniku XII.

4.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są zamienne lub wymienne na akcje, które są lub będą emitowane przez emitenta danego dłużnego papieru wartościowego lub przez podmiot należący do grupy danego emitenta, a te akcje bazowe nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje na temat emitenta akcji bazowych zgodnie z pozycjami 3.1 i 3.2 schematu określonego w załączniku III lub – w zależności od przypadku – proporcjonalnego schematu określonego w załączniku XXIV.

5.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe z warrantami dają prawo do nabycia akcji emitenta, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w schemacie określonym w załączniku XII z wyjątkiem pozycji 4.2.2.”;

3)

art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Schemat ten ma zastosowanie do papierów wartościowych, które nie znajdują się w zakresie zastosowania innych schematów dokumentu ofertowego, o których mowa w art. 6, 8 i 16, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 3 i 5 oraz art. 16 ust. 3 i 5. Schemat ten ma zastosowanie do niektórych papierów wartościowych, w przypadku których obowiązki w zakresie płatności lub dostawy są powiązane z akcją bazową.”;

4)

w art. 16 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są wymienne lub zamienne na akcje już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w pozycji 4.2.2 schematu określonego w załączniku XII.

4.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe są zamienne lub wymienne na akcje, które są lub będą emitowane przez emitenta danego dłużnego papieru wartościowego lub przez podmiot należący do grupy danego emitenta, a te akcje bazowe nie są jeszcze dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje na temat emitenta akcji bazowych zgodnie z pozycjami 3.1 i 3.2 schematu określonego w załączniku III lub – w zależności od przypadku – proporcjonalnego schematu określonego w załączniku XXIV.

5.   W przypadku gdy dłużne papiery wartościowe z warrantami dają prawo do nabycia akcji emitenta, a akcje te nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, udostępnia się również informacje wymagane w schemacie określonym w załączniku XII z wyjątkiem pozycji 4.2.2.”;

5)

art. 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

wspomniane akcje lub inne zbywalne papiery wartościowe równoważne akcjom są lub będą emitowane przez emitenta papieru wartościowego, podmiot należący do grupy danego emitenta lub osobę trzecią, a nie są jeszcze przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub na równoważnym mu rynku poza Unią w momencie zatwierdzania prospektu emisyjnego tych papierów wartościowych, a także akcje bazowe lub inne zbywalne papiery wartościowe równoważne akcjom mogą zostać fizycznie dostarczone w ramach rozliczenia.”;

6)

tytuł załącznika XIV otrzymuje brzmienie:

Moduł informacji dodatkowych dotyczących akcji bazowych”;

7)

załącznik XVIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepisy przejściowe

1.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zatwierdzenia suplementu do prospektu emisyjnego lub prospektu emisyjnego podstawowego, jeżeli prospekt emisyjny lub prospekt emisyjny podstawowy został zatwierdzony przed datą, o której mowa w art. 3.

2.   W przypadku gdy zgodnie z art. 18 dyrektywy 2003/71/WE właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego powiadamia właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, przekazując świadectwo zatwierdzenia dotyczące prospektu emisyjnego lub prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przed datą, o której mowa w art. 3, właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego wskazuje wyraźnie i jednoznacznie w tym świadectwie zatwierdzenia, że prospekt emisyjny lub prospekt emisyjny podstawowy został zatwierdzony przed datą, o której mowa w art. 3.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.

(2)  Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK XVIII

CZĘŚĆ I

Tabela z wykazem zestawień

Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część I

DOKUMENT REJESTRACYJNY

SCHEMATY

MODUŁ

SCHEMATY

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne i pochodne

(< 100 000 EUR)

Dłużne i pochodne

(> lub = 100 000 EUR)

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Bankowe dłużne i pochodne

Informacje pro forma

(w stosownym przypadku)

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania typu zamkniętego

Państwa i ich władze regionalne i lokalne

Międzynarodowe instytucje o charakterze publicznym/dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez państwo członkowskie lub członka OECD

1

Akcje (akcje uprzywilejowane, akcje umarzalne, akcje z preferencyjnymi prawami poboru itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej poniżej 100 000 EUR

 

LUB

 

 

LUB

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej co najmniej 100 000 EUR

 

 

LUB

 

LUB

 

 

 

 

4

Dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

5

Pochodne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

6

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

8

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Emitent wymiennych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Emitent akcji (bazowych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Emitent wymiennych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Emitent akcji (bazowych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dłużne papiery wartościowe z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Akcje z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Pochodne papiery wartościowe dające prawo do nabycia akcji grupy niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

15

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta lub grupy dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz pochodne papiery wartościowe powiązane z dowolnym instrumentem bazowym innym niż akcje emitenta lub grupy, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (w tym wszelkie pochodne papiery wartościowe uprawniające do rozliczeń gotówkowych)

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 


Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część I

OPIS PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SCHEMATY

MODUŁY DODATKOWE

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne

(< 100 000 EUR)

Dłużne

(> lub = 100 000 EUR)

Pochodne papiery wartościowe

Zabezpieczenia

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Akcje bazowe

1

Akcje (akcje uprzywilejowane, akcje umarzalne, akcje z preferencyjnymi prawami poboru itp.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej poniżej 100 000 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

3

Dłużne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe typu „vanilla”, dochodowe dłużne papiery wartościowe, strukturyzowane dłużne papiery wartościowe itp.) o wartości nominalnej co najmniej 100 000 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

4

Dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

LUB

LUB

 

 

 

 

5

Pochodne papiery wartościowe gwarantowane przez osoby trzecie

 

 

 

 

 

 

 

6

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

 

LUB

LUB

 

 

 

 

7

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

ORAZ tylko pozycja 4.2.2

 

 

 

8

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

 

 

 

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 2

9

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

LUB

LUB

 

 

 

 

10

Dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Dłużne papiery wartościowe z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

12

Akcje z warrantami na nabycie akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

13

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

14

Pochodne papiery wartościowe dające prawo do nabycia akcji grupy niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 4.2.2

 

 

 

15

Pochodne papiery wartościowe dające prawo poboru lub nabycia akcji emitenta lub grupy dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz pochodne papiery wartościowe powiązane z dowolnym instrumentem bazowym innym niż akcje emitenta lub grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (w tym wszelkie pochodne papiery wartościowe uprawniające do rozliczeń gotówkowych)

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

Tabela z wykazem zestawień dotyczących emisji praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta oraz dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta, w przypadku gdy takie emisje praw poboru i dłużne papiery wartościowe emitowane są przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej (proporcjonalny system obowiązków informacyjnych)

Emitenci mogą jednak zadecydować o sporządzaniu prospektu zgodnie z pełnym systemem obowiązków informacyjnych.

Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część II: proporcjonalny system obowiązków informacyjnych

DOKUMENT REJESTRACYJNY

SCHEMATY

MODUŁ

SCHEMATY

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne i pochodne

(< 100 000 EUR)

Dłużne i pochodne

(> lub = 100 000 EUR)

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Bankowe dłużne i pochodne

Informacje pro forma

(w stosownym przypadku)

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania typu zamkniętego

Państwa i ich władze regionalne i lokalne

Międzynarodowe instytucje o charakterze publicznym/dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez państwo członkowskie lub członka OECD

1

Emisje praw poboru dłużnych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje emitenta, w przypadku gdy emitent posiada akcje tego samego rodzaju już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na MTF, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 26a ust. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

3

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr

ZAŁĄCZNIK XVIII

Część II: proporcjonalny system obowiązków informacyjnych

OPIS PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SCHEMATY

MODUŁY DODATKOWE

RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Akcje

Dłużne

(< 100 000 EUR)

Dłużne

(> lub = 100 000 EUR)

Pochodne papiery wartościowe

Zabezpieczenia

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

Akcje bazowe

1

Emisje praw poboru dłużnych papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje emitenta, w przypadku gdy emitent posiada akcje tego samego rodzaju już dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na MTF, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 26a ust. 2

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

LUB

LUB

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 2

2

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej, emitenta albo grupy, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

 

LUB

LUB

ORAZ tylko pozycja 4.2.2

 

 

 

3

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje osoby trzeciej niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Wymienne lub zamienne dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje bazowe

 

 

 

 

 

 

ORAZ z wyjątkiem pozycji 2

4

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje emitenta niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2

LUB

LUB

 

 

 

 

5

Emitowane przez MŚP i spółki o obniżonej kapitalizacji rynkowej dłużne papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje grupy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

Dłużne papiery wartościowe

 

LUB

LUB

 

 

 

 

Akcje (bazowe)

ORAZ tylko pozycje 3.1 i 3.2”

 

 

 

 

 

 


Top