EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 699/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/36


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 699/2013

z dnia 19 lipca 2013 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1.

Żwirek dla kotów składający się z naturalnej wysuszonej glinki bentonitowej poddanej działaniu czynnika antybakteryjnego i wymieszanej z węglem aktywowanym w celu niedopuszczenia do rozwoju bakterii i zapachu. Glinka bentonitowa stanowi ponad 94 % masy produktu.

Produkt sprzedawany jest konsumentom w opakowaniach o różnej wielkości.

3824 90 97

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Produkt został otrzymany przez zmieszanie glinki bentonitowej z czynnikiem antybakteryjnym i węglem aktywowanym. Zatem wyklucza się klasyfikację jako pozostałe gliny objęte pozycją 2508 (uwaga 1 do działu 25).

Dodanie czynnika antybakteryjnego i węgla aktywowanego nie zmienia postaci ani charakteru materiału składowego. Zatem wyklucza się klasyfikację produktu do pozycji 6815 jako artykuł z kamienia lub substancji mineralnych gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony (zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do działu 68, uwagi ogólne, akapit trzeci).

Zatem produkt należy klasyfikować do kodu CN 3824 90 97 jako produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

2.

Żwirek dla kotów składający się okrągłych i owalnych przezroczystych granulek z ditlenku krzemu (żelu krzemionkowego). Produkt zawiera widoczną ilość barwionych granulek.

Barwione granulki otrzymuje się poprzez dodanie niebieskiego barwnika.

Produkt sprzedawany jest konsumentom w opakowaniach o różnej wielkości.

3824 90 97

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 3824, 3824 90 i 3824 90 97.

Niebieski barwnik dodaje się jedynie ze względów handlowych i promocyjnych, a nie w celu identyfikacji ditlenku krzemu. Ponadto ditlenek krzemu w postaci granulek nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zatem wyklucza się klasyfikację do pozycji 2811 (uwaga 1 e) do działu 28).

Zatem produkt należy klasyfikować do kodu CN 3824 90 97 jako produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.


Top