Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0697

Rozporządzenie Rady (UE) nr 697/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

OJ L 198, 23.7.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj

23.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/28


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 697/2013

z dnia 22 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (1)

uwzględniając wspólne wnioski Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 (2) w celu wdrożenia decyzji Rady 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (3).

(2)

W dniu 29 listopada 2012 r., Rada przyjęła decyzję 2012/739/WPZiB (4), która uchyliła i zastąpiła decyzję 2011/782/WPZiB.

(3)

W dniu 1 czerwca 2013 r. decyzja 2012/739/WPZiB wygasła.

(4)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.

(5)

Załącznik IX do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 zawiera wykaz towarów, które podlegają obowiązkowi uzyskania wcześniejszego zezwolenia przed sprzedażą, dostawą, przekazywaniem lub wywozem zgodnie z art. 2b rozporządzenia nr 36/2012. Wykaz ten powinien zostać poszerzony o inne towary. Należy określić wyjątek dla produktów określonych jako dobra konsumcyjne.

(6)

Te środki wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz niezbędne działania regulacyjne na szczeblu unijnym są niezbędne, byzagwarantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Państwo członkowskie może zakazać lub nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na wywóz, sprzedaż, dostawę lub przekaz sprzętu, który mógłby być wykorzystany do represji wewnętrznych innych niż wymienione w załączniku IA lub w załączniku IX, niezależnie od tego czy pochodzi z Unii, jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie.

2.   Państwo członkowskie może zakazać lub nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczącego udzielania pomocy technicznej, finansowania oraz pomocy finansowej związanej ze sprzętem, o którym mowa w ust. 1 jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi w Syrii lub do użytku w tym państwie.”;

2)

art. 2a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2a

1.   Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, towarów lub technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do stosowania wewnętrznych represji lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby być wykorzystane do wewnętrznych represji, wymienionych w załączniku IA, niezależnie od tego, czy sprzęt ten, towary lub technologie pochodzą z Unii – jakimkolwiek osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w Syrii;

b)

świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, o których mowa w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję obejmującą sprzęt, towary lub technologie wymienione w załączniku IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, zastosowań medycznych, innych celów humanitarnych lub personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych, personelowi Unii lub jej państw członkowskich.”;

3)

art. 2c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Zajęcie i usunięcie sprzętu, towarów lub technologii, których dostawa, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy art. 2a niniejszego rozporządzenia, mogą – zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu – być przeprowadzone na koszt osoby lub podmiotu, o których mowa w ust. 1, lub, jeśli nie jest możliwe odzyskanie tych kosztów od tej osoby lub podmiotu, koszty mogą – zgodnie z prawem krajowym – być odzyskane od jakiejkolwiek osoby lub pomiotu ponoszących odpowiedzialność za przewóz towarów lub sprzętu stanowiący próbę nielegalnej dostawy, sprzedaży, przekazania lub wywozu.”;

4)

dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 2d

Państwo członkowskie może zakazać lub nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na wywóz do Syrii produktów podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 428/2009 wymagane jest zezwolenie.”;

5)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zakazuje się:

a)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, towarami lub technologiami, które mogłyby zostać użyte do represji wewnętrznych lub do produkcji i konserwacji produktów, które mogłyby zostać użyte do represji wewnętrznych, wymienionych w załączniku IA, wszelkim osobom, podmiotom lub organom w Syrii lub do użytku w tym państwie;

b)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi w załączniku I, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych jak również ubezpieczeń i reasekuracji na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom z Syrii albo do użytku w tym państwie;

c)

świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) i b).”;

b)

skreśla się ust. 2;

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, o których mowa w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na pomoc techniczną „lub usługi pośrednictwa lub finansowanie lub pomoc finansową związane ze sprzętem, towarami lub technologiami, wymienionymi w załączniku IA, pod warunkiem że sprzęt ten i te towary lub technologie służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, zastosowań medycznych, innych celów humanitarnych lub personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych, personelowi Unii lub jej państw członkowskich.

Odnośne państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję w terminie czterech tygodni o każdym zezwoleniu wydanym na mocy akapitu pierwszego.”;

6)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6a

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na przywóz, zakup lub transport ropy naftowej lub produktów ropopochodnych lub dostarczanie odpowiedniego finansowania lub pomocy finansowej, włącznie z pochodnymi instrumentami finansowymi, a także ubezpieczenia i reasekuracji, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwe organy ustaliły, że uzasadnionym jest stwierdzić, że

(i)

dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub w innych celach cywilnych;

(ii)

dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii)

dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b)

odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z odpowiednią osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie, między innymi:

(i)

ustaleń właściwego organu na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii)

dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (5) lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (6) lub z korzyścią dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c)

W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.   Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi kontrahentów uczestniczących w danej transakcji.

3.   Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.;

7)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9a

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 8 i 9 właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na sprzedaż, dostawę, tranzyt lub wywóz kluczowego sprzętu lub technologii wymienionych w załączniku VI lub na dostarczanie odpowiedniej pomocy technicznej lub usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwy organ ustalił, że uzasadnionym jest stwierdzić, że;

(i)

dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub innych celach cywilnych;

(ii)

dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii)

dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b)

odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie między innymi:

(i)

ustaleń właściwego organu na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii)

dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 lub z korzyścia dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c)

W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.   Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi użytkownika końcowego oraz miejsca docelowego dostawy.

3.   Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.”;

8)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 13a

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 1 właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na udzielenie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów finansowych lub na nabycie lub zwiększenie udziałów w spółce joint venture lub stworzenie takiej spółki z jakimkolwiek obywatelem, podmiotem lub organem z Syrii, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. a), jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwy organ ustalił, że uzasadnionym jest stwierdzić, że

(i)

dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub w innych celach cywilnych;

(ii)

dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii)

dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b)

odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie między innymi:

(i)

ustaleń właściwego organu na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii)

dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 lub z korzyścia dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c)

W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.   Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi celu transakcji i uczestniczących w niej kontrahentów.

3.   Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.”;

9)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 25a

1.   Na zasadzie odstępstwa art. 25 ust. 1 lit. c) i d) właściwe organy w państwach członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą udzielić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na otwarcie nowego rachunku bankowego lub nowego przedstawicielstwa lub na ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

na podstawie dostępnych informacji, w tym informacji dostarczonych przez osoby, podmioty lub oragny występujące z wnioskiem o zezwolenie, właściwy organ ustalił, że uzasadnionym jest stwierdzić, że

(i)

dane działania mają na celu niesienie pomocy cywilnej populacji Syrii, w szczególności w związku z aspektami humanitarnymi, pomocą w zapewnianiu podstawowych potrzeb, odbudową lub przywróceniem działalności gospodarczej lub w innych celach cywilnych;

(ii)

dane działania nie odbywają się przy pomocy środków finansowych ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio dla osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 14 lub z korzyścią dla nich;

(iii)

dane działania nie stanowią naruszenia jakiegokolwiek zakazu określonego w niniejszym rozporządzeniu;

b)

odnośne państwo członkowskie skonsultowało się uprzednio z osobą, podmiotem lub organem wyznaczonym przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w sprawie między innymi:

(i)

ustaleń właściwych organów, na mocy lit. a) ppkt (i) oraz (ii);

(ii)

dostępności informacji wskazujących, że dane działania mogą odbywać się przy pomocy środków finansowych lub zasobów gospodarczych, udostępnionych bezpośrednio lub pośrednio osobie, podmiotowi lub organowi, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 lub w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2002 lub z korzyścia dla nich;

a osoba, podmiot lub organ wyznaczony przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych wyraziła swoje opinie odpowiednim państwom członkowskim.

c)

W przypadku nieotrzymania opinii od osoby, podmiotu lub organu wyznaczonego przez Narodową Koalicję Syryjskich Sił Rewolucyjnych i Opozycyjnych w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, właściwy organ może podjąć decyzję czy udzielić zezwolenia.

2.   Stosując warunki z ust. 1 lit. a) i b) właściwy organ żąda odpowiednich informacji dotyczących wykorzystywania udzielonego zezwolenia, włącznie z informacjami dotyczącymi celu danych działań i uczestniczących w nich stron.

3.   Odnośne państwo członkowskie informuje, w ciągu dwóch tygodni, pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na mocy niniejszego artykułu.”;

10)

skreśla się załącznik I.

11)

W załączniku IX wprowadza się następujące zmiany:

a)

po tytule „Wykaz sprzętu, towarów i technologii, o których mowa w art. 2b” wprowadza się ustęp w następującym brzmieniu:

„Wykaz określony w niniejszym załączniku nie obejmuje wyrobów określanych jako towary konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku, z wyjątkiem isopropanolu.”;

b)

w sekcji IX.A1 „Materiały, substancje chemiczne, »mikroorganizmy« i »toksyny« ” pozycje określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako pkt IX.A1.004;

c)

w sekcji IX.A2 „Przetwarzanie materiałów”, pozycję określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako pkt IX.A2.010.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2013 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

(2)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(3)  Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.

(4)  Dz.U. L 330 z 30.11.2012, s. 21.

(5)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(6)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.”


ZAŁĄCZNIK I

Pozycje, o których mowa w pkt 11 lit. b)

Odrębne związki chemiczne, zdefiniowane zgodnie z pkt 1 uwag do działów 28 i 29 nomenklatury scalonej (1), o stężeniu 90 % lub większym, o ile nie określono inaczej, takie jak:

aceton,

(CAS RN 67-64-1)

(kod CN 2914 11 00)

acetylen,

(CAS RN 74-86-2)

(kod CN 2901 29 00)

amoniak,

(CAS RN 7664-41-7)

(kod CN 2814 10 00)

antymon,

(CAS RN 7440-36-0)

(pozycja 8110)

benzaldehyd,

(CAS RN 100-52-7)

(kod CN 2912 21 00)

benzoina,

(CAS RN 119-53-9)

(kod CN 2914 40 90)

1-butanol,

(CAS RN 71-36-3)

(kod CN 2905 13 00)

2-butanol,

(CAS RN 78-92-2)

(kod CN 2905 14 90)

iso-butanol,

(CAS RN 78-83-1)

(kod CN 2905 14 90)

trzeciorzędowy butanol,

(CAS RN 75-65-0)

(kod CN 2905 14 10)

węglik wapnia,

(CAS RN 75-20-7)

(kod CN 2849 10 00)

tlenek węgla,

(CAS RN 630-08-0)

(kod CN 2811 29 90)

chlor,

(CAS RN 7782-50-5)

(kod CN 2801 10 00)

cykloheksanol,

(CAS RN 108-93-0)

(kod CN 2906 12 00)

dicykloheksyloamina,

(CAS RN 101-83-7)

(kod CN 2921 30 99)

etanol,

(CAS RN 64-17-5)

(kod CN 2207 10 00)

etylen,

(CAS RN 74-85-1)

(kod CN 2901 21 00)

tlenek etylenu,

(CAS RN 75-21-8)

(kod CN 2910 10 00)

fluoroapatyt,

(CAS RN 1306-05-4)

(kod CN 2835 39 00)

chlorowodór,

(CAS RN 7647-01-0)

(kod CN 2806 10 00)

siarkowodór,

(CAS RN 7783-06-4)

(kod CN 2811 19 80)

isopropanol o stężeniu 95 % lub większym,

(CAS RN 67-63-0)

(kod CN 2905 12 00)

kwas migdałowy,

(CAS RN 90-64-2)

(kod CN 2918 19 98)

metanol,

(CAS RN 67-56-1)

(kod CN 2905 11 00)

chlorek metylu,

(CAS RN 74-87-3)

(kod CN 2903 11 00)

jodek metylu,

(CAS RN 74-88-4)

(kod CN 2903 39 90)

methyl mercaptan,

(CAS RN 74-93-1)

(kod CN 2930 90 99)

monoetylenoglikol,

(CAS RN 107-21-1)

(kod CN 2905 31 00)

chlorek oksalilu,

(CAS RN 79-37-8)

(kod CN 2917 19 90)

siarczek potasu,

(CAS RN 1312-73-8)

(kod CN 2830 90 85)

roztwór rodanku potasu (KSCN),

(CAS RN 333-20-0)

(kod CN 2842 90 80)

podchloryn sodu,

(CAS RN 7681-52-9)

(kod CN 2828 90 00)

siarka,

(CAS RN 7704-34-9)

(kod CN 2802 00 00)

ditlenek siarki,

(CAS RN 7446-09-5)

(kod CN 2811 29 05)

iritlenek siarki,

(CAS RN 7446-11-9)

(kod CN 2811 29 10)

chlorek tiofosforylu,

(CAS RN 3982-91-0)

(kod CN 2853 00 90)

fosforan triizobutylu,

(CAS RN 1606-96-8)

(kod CN 2920 90 85)

fosfor biały lub żółty,

(CAS RN 12185-10-3 7723-14-0)

(kod CN 2804 70 00)


(1)  Tak jak określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 304 z 31.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Pozycje, o których mowa w pkt 11 lit. c)

IX.A2.010

Sprzęt

Sprzęt laboratoryjny włącznie z częściami i akcesoriami do takiego sprzętu do (niszczących lub nieniszczących) analiz lub wykrywania substancji chemicznych, z wyjątkiem sprzętu włącznie z częściami i akcesoriami, zaprojektowanego specjalnie do użytku medycznego.


Top