EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 192 z 13.7.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 665/2013

z dnia 3 maja 2013 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie etykietowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Energia zużywana przez odkurzacze stanowi istotną część całkowitego zapotrzebowania na energię w Unii. Możliwości ograniczenia zużycia energii przez odkurzacze są znaczne.

(3)

Odkurzacze do czyszczenia na mokro, do czyszczenia na mokro i sucho, automatyczne, przemysłowe, centralne, i akumulatorowe oraz froterki do podłóg i odkurzacze do pracy na zewnątrz posiadają szczególne cechy i w związku z tym należy je wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

(4)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organizacje normalizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej (2).

(5)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla odkurzaczy.

(6)

Dodatkowo niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i kart dla odkurzaczy.

(7)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących odkurzaczy.

(8)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i dostarczania dodatkowych informacji o produktach w odniesieniu do zasilanych z sieci odkurzaczy elektrycznych, w tym odkurzaczy hybrydowych.

2.   Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a)

odkurzaczy do czyszczenia na mokro, do czyszczenia na mokro i sucho, akumulatorowych, automatycznych, przemysłowych i centralnych;

b)

froterek do podłóg;

c)

odkurzaczy do pracy na zewnątrz.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1.

„odkurzacz” oznacza urządzenie usuwające zanieczyszczenia z oczyszczanych powierzchni przepływem powietrza wytworzonym przez podciśnienie we wnętrzu urządzenia;

2.

„odkurzacz hybrydowy” oznacza odkurzacz, który może być zasilany zarówno sieciowo, jak i akumulatorowo;

3.

„odkurzacz do czyszczenia na mokro” oznacza odkurzacz usuwający z danej powierzchni materiał suchy lub mokry (zanieczyszczenia) poprzez pokrycie czyszczonej powierzchni parą lub wodą z detergentem, a następnie usunięcie jej wraz z zanieczyszczeniami przepływem powietrza wytworzonym przez podciśnienie we wnętrzu urządzenia, łącznie z odkurzaczami powszechnie znanymi jako odkurzacze do czyszczenia metodą natrysku i ekstrakcji;

4.

„odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho” oznacza odkurzacz przeznaczony do usuwania ponad 2,5 litra płynu, który jednocześnie posiada funkcję odkurzania na sucho;

5.

„odkurzacz do czyszczenia na sucho” oznacza odkurzacz przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń głównie suchych (kurz, włókna, nitki), w tym rodzaje wyposażone w aktywną ssawkę z zasilaniem akumulatorowym;

6.

„aktywna ssawka z zasilaniem akumulatorowym” oznacza głowicę czyszczącą wyposażoną w zasilane akumulatorowo urządzenie wibrujące ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń;

7.

„odkurzacz akumulatorowy” oznacza odkurzacz zasilany wyłącznie akumulatorowo;

8.

„odkurzacz automatyczny” oznacza odkurzacz akumulatorowy, który na określonym obszarze może działać bez udziału człowieka, składający się z części ruchomej oraz stacji dokującej lub innego wyposażenia wspomagającego jego działanie;

9.

„odkurzacz przemysłowy” oznacza odkurzacz przeznaczony do wykorzystania w procesie produkcyjnym, przeznaczony do usuwania materiałów niebezpiecznych, przeznaczony do usuwania ciężkiego pyłu w przemyśle budowlanym, odlewniczym, wydobywczym lub spożywczym, przeznaczony do wykorzystania jako część maszyny lub narzędzia przemysłowego lub odkurzacz profesjonalny posiadający głowicę o szerokości przekraczającej 0,50 m;

10.

„odkurzacz profesjonalny” oznacza odkurzacz do profesjonalnego utrzymania czystości przeznaczony do stosowania przez laików, personel sprzątający lub osoby świadczące usługi w zakresie sprzątania w biurach, sklepach, szpitalach i hotelach, zgodnie z oświadczeniem producenta w deklaracji zgodności przewidzianej w dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3);

11.

„odkurzacz centralny” oznacza odkurzacz ze stałym (nieruchomym) źródłem podciśnienia i przyłączami węży położonymi w stałych miejscach w budynku;

12.

„froterka do podłóg” oznacza urządzenie elektryczne przeznaczone do ochrony, wygładzania lub nabłyszczania niektórych rodzajów podłóg, zwykle w połączeniu ze stosowaniem środków polerujących wcieranych przez urządzenie w podłogę i posiadające zwykle również dodatkową funkcję odkurzania;

13.

„odkurzacz do pracy na zewnątrz” oznacza urządzenie przeznaczone do użytku na zewnątrz pomieszczeń do zbierania do pojemnika pozostałości, takich jak ścięta trawa i liście, za pomocą przepływu powietrza wytworzonego przez podciśnienie we wnętrzu urządzenia i które może zawierać urządzenia do rozdrabniania oraz funkcjonować jako dmuchawa;

14.

„pełnowymiarowy odkurzacz akumulatorowy” oznacza odkurzacz zasilany akumulatorowo, który po pełnym naładowaniu może oczyścić 15 m2 powierzchni podłogi przy odkurzaniu z zastosowaniem 2 suwów podwójnych do każdej części podłogi bez doładowywania;

15.

„odkurzacz z filtrem wodnym” oznacza odkurzacz do czyszczenia na sucho, w którym jako główny środek filtrujący stosuje się ponad 0,5 litra wody, przez którą przepuszczane jest zasysane powietrze i która zatrzymuje usunięty suchy materiał;

16.

„odkurzacz domowy” oznacza odkurzacz przeznaczony do wykorzystania w gospodarstwach domowych lub w pracach domowych, zgodnie z oświadczeniem producenta w deklaracji zgodności przewidzianej w dyrektywie 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4);

17.

„odkurzacz uniwersalny” oznacza odkurzacz dostarczany ze stałą lub co najmniej jedną wymienną ssawką przeznaczoną do czyszczenia zarówno dywanów, jak i podłóg twardych lub z co najmniej jedną wymienną ssawką przeznaczoną do czyszczenia dywanów i z co najmniej jedną wymienną ssawką przeznaczoną do czyszczenia podłóg twardych;

18.

„odkurzacz do podłóg twardych” oznacza odkurzacz dostarczany ze stałą ssawką przeznaczoną specjalnie do czyszczenia podłóg twardych lub dostarczany wyłącznie z jedną lub wieloma wymiennymi ssawkami przeznaczonymi do czyszczenia podłóg twardych;

19.

„odkurzacz do dywanów” oznacza odkurzacz dostarczany ze stałą ssawką przeznaczoną specjalnie do czyszczenia dywanów lub dostarczany wyłącznie z jedną lub wieloma wymiennymi ssawkami przeznaczonymi specjalnie do czyszczenia dywanów;

20.

„odkurzacz równoważny” oznacza wprowadzony do obrotu model odkurzacza, którego mocy wejściowa, roczne zużycie energii, wskaźnik zbierania kurzu na dywanie i podłodze twardej, reemisja kurzu oraz poziom mocy akustycznej są takie same jak innego modelu odkurzacza wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego producenta.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców i harmonogram

1.   Dostawcy dopilnowują, aby od dnia 1 września 2014 r.:

a)

każdy odkurzacz był dostarczany wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku II;

b)

karta produktu określona w załączniku III była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku IV była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu odkurzacza uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu odkurzacza, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

2.   Format etykiety określonej w załączniku II stosuje się zgodnie z następującym harmonogramem:

a)

dla odkurzaczy wprowadzanych do obrotu od dnia 1 września 2014 r. etykiety są zgodne z etykietą 1 w załączniku II;

b)

dla odkurzaczy wprowadzanych do obrotu od dnia 1 września 2017 r. etykiety są zgodne z etykietą 2 w załączniku II;

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby od dnia 1 września 2014 r.:

a)

każdy model udostępniony w punkcie sprzedaży był opatrzony etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 umieszczoną na zewnątrz urządzenia lub zawieszoną na nim, tak aby była wyraźnie widoczna;

b)

odkurzacze oferowane na sprzedaż, do wynajmu lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, jak określono w art. 7 dyrektywy 2010/30/UE, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

c)

każda reklama konkretnego modelu odkurzacza zawierała odniesienie do klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu odkurzacza, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiaru

Informacje, które należy dostarczyć na podstawie art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarów i obliczeń zgodnie z załącznikiem VI.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku VII do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, klas skuteczności odkurzania, klasy reemisji kurzu, rocznego zużycie energii elektrycznej oraz poziomu mocy akustycznej.

Artykuł 7

Zmiany

Przed upływem pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku VII, możliwość objęcia zakresem niniejszego rozporządzenia pełnowymiarowych odkurzaczy akumulatorowych oraz możliwość stosowania metod pomiaru rocznego zużycia energii, wskaźnika zbierania kurzu i reemisji kurzu przy zbiorniku częściowo zapełnionym, a nie pustym.

Artykuł 8

Przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do odkurzaczy z filtrem wodnym od dnia 1 września 2017 r.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(3)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.

(4)  Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Klasy afektywności energetycznej, skuteczności odkurzania i reemisji kurzu

1.   Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej odkurzacza jest ustalana na podstawie jego rocznego zużycia energii określonego w tabeli 1. Roczne zużycie energii przez odkurzacz określa się zgodnie z załącznikiem VI.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Roczne zużycie energii (AE) [kWh/rok]

Etykieta 1

Etykieta 2

A+++

n/a

AE ≤ 10,0

A++

n/a

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

n/a

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

n/a

F

52,0 < AE ≤ 58,0

n/a

G

AE > 58,0

n/a

2.   Klasy skuteczności odkurzania

Klasa skuteczności odkurzania odkurzacza jest ustalana na podstawie jego wskaźnika zbierania kurzu (dpu) określonego w tabeli 2. Wskaźnik zbierania kurzu przez odkurzacz określa się zgodnie z załącznikiem VI.

Tabela 2

Klasy skuteczności odkurzania

Klasa skuteczności odkurzania

Wskaźnik zbierania kurzu na dywanie (dpuc )

Wskaźnik zbierania kurzu na podłodze twardej (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Reemisja kurzu

Klasa reemisji kurzu odkurzacza jest ustalana na podstawie jego reemisji kurzu określonej w tabeli 3. Reemisję kurzu odkurzacza określa się zgodnie z załącznikiem VI.

Tabela 3

Klasy reemisji kurzu

Klasa reemisji kurzu

Reemisja kurzu (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


ZAŁĄCZNIK II

Etykieta

1.   ETYKIETA 1

1.1.   Odkurzacze uniwersalne

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

Image

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model odkurzacza od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona w załączniku I; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej odkurzacza umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

średnie roczne zużycie energii określone w załączniku VI;

V.

klasa reemisji kurzu określona zgodnie z załącznikiem I;

VI.

klasa skuteczności odkurzania dywanów określona zgodnie z załącznikiem I;

VII.

klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych określona zgodnie z załącznikiem I;

VIII.

poziom mocy akustycznej określony w załączniku VI.

Wzór etykiety musi być zgodny z pkt 4,1 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 (1), można dołączyć kopię oznakowania ekologicznego UE.

1.2.   Odkurzacze do podłóg twardych

Image

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model odkurzacza od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona w załączniku I; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej odkurzacza umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

średnie roczne zużycie energii określone w załączniku VI;

V.

klasa reemisji kurzu określona zgodnie z załącznikiem I;

VI.

znak niestosowania;

VII.

klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych określona zgodnie z załącznikiem I;

VIII.

poziom mocy akustycznej określony w załączniku VI.

Wzór etykiety musi być zgodny z pkt 4,2 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, można dołączyć kopię oznakowania ekologicznego UE.

1.3.   Odkurzacze do dywanów

Image

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model odkurzacza od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona w załączniku I; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej odkurzacza umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

średnie roczne zużycie energii określone w załączniku VI;

V.

klasa reemisji kurzu określona zgodnie z załącznikiem I;

VI.

klasa skuteczności odkurzania dywanów określona zgodnie z załącznikiem I;

VII.

znak niestosowania;

VIII.

poziom mocy akustycznej określony w załączniku VI.

Wzór etykiety musi być zgodny z pkt 4.3 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, można dołączyć kopię oznakowania ekologicznego UE.

2.   ETYKIETA 2

2.1.   Odkurzacze uniwersalne

Image

Na etykiecie muszą się znajdować informacje wymienione w pkt 1,1.

Wzór etykiety musi być zgodny z pkt 4,1 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, można dołączyć kopię oznakowania ekologicznego UE.

2.2.   Odkurzacze do podłóg twardych

Image

Na etykiecie muszą się znajdować informacje wymienione w pkt 1,2.

Wzór etykiety musi być zgodny z pkt 4,2 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, można dołączyć kopię oznakowania ekologicznego UE.

2.3.   Odkurzacze do dywanów

Image

Na etykiecie muszą się znajdować informacje wymienione w pkt 1.3.

Wzór etykiet musi być zgodny z pkt 4.3 niniejszego załącznika. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, można dołączyć kopię oznakowania ekologicznego UE.

3.   WZÓR ETYKIETY

3.1.   Wzór etykiet dla odkurzaczy uniwersalnych jest następujący:

Image

gdzie:

a)

Etykieta ma co najmniej 75 mm szerokości i 150 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść pozostaje proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej.

b)

Tło etykiety jest białe.

c)

Kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego.

d)

Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania etykiety UE: 3,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm

Image

Logo UE: kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo energii: Kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo UE + logo energii: szerokość: 62 mm, wysokość: 12 mm

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 62 mm

Image

Skale A-G i A+++-D:

Strzałka: wysokość: 6 mm, przerwa: 1 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X-X-00,

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 13 pkt, wielkie litery, kolor biały.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 17 mm, wysokość: 9 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18,5 pkt, wielkie litery, kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 11 pkt, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 6 pkt, wielkie litery, kolor czarny.

Image

Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok:

Wartość „YZ”: czcionka Calibri pogrubiona 20 pkt, 100 % czarnego;

„kW/rok”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, 100 % czarnego.

Image

Skuteczność odkurzania dywanu:

Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm;

Napis: czcionka Calibri zwykła 13,5 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, 100 % czarnego.

Image

Skuteczność odkurzania podłogi twardej:

Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm;

Napis: czcionka Calibri zwykła 13,5 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, 100 % czarnego.

Image

Reemisja kurzu

Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm;

Napis: czcionka Calibri zwykła 13,5 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom mocy akustycznej:

Obramowanie: 1,5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – promień krzywizny narożnika: 2,5 mm;

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 16 pkt, 100 % czarnego;

„dB”: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Oznaczenie modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu muszą się mieścić się na powierzchni 62 × 10 mm.

Image

Numer rozporządzenia i etykiety:

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 8 pkt.

3.2.   Wzór etykiet dla odkurzaczy do podłóg twardych jest następujący:

Image

gdzie:

wzór etykiety jest zgodny z pkt 4.1 niniejszego załącznika, z wyjątkiem pozycji 9, która odpowiada poniższym wymogom:

Image

Skuteczność odkurzania dywanu:

znak niestosowania: obramowanie 3 pkt – kolor: 00-X-X-00 (100 % czerwieni) – średnica 16 mm.

3.3.   Wzór etykiet dla odkurzaczy do dywanów jest następujący:

Image

gdzie:

wzór etykiety jest zgodny z pkt 4.1 niniejszego załącznika, z wyjątkiem pozycji 10, która odpowiada poniższym wymogom:

Image

Skuteczność odkurzania podłogi twardej:

znak niestosowania: obramowanie 3 pkt – kolor: 00-X-X-00 (100 % czerwieni) – średnica 16 mm.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK III

Karta

1.

Informacje w karcie produktu odkurzacza muszą być podawane w poniższej kolejności oraz muszą być zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy, który oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model odkurzacza od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem I;

d)

roczne zużycie energii w kWh/rok, zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku, jak określono w załączniku VI; opisuje się je w następujący sposób: „Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh rocznie) przy założeniu, że odkurzacza używa się 50 razy w ciągu roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”;

e)

dla odkurzaczy uniwersalnych i odkurzaczy do dywanów klasa skuteczności odkurzania dywanów określona zgodnie z załącznikiem I. Dla odkurzaczy do podłóg twardych uwaga: „nie nadaje się do odkurzania dywanów przy zastosowaniu dostarczonej ssawki”;

f)

dla odkurzaczy uniwersalnych i odkurzaczy do podłóg twardych klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych określona zgodnie z załącznikiem I. Dla odkurzaczy do dywanów uwaga: „nie nadaje się do odkurzania podłóg twardych przy zastosowaniu dostarczonej ssawki”;

g)

klasa reemisji kurzu określona zgodnie z załącznikiem I;

h)

poziom mocy akustycznej określony w załączniku VI.

i)

znamionowa moc wejściowa określona w załączniku VI;

j)

w przypadku gdy odkurzaczowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli odkurzaczy pochodzących od jednego dostawcy.

3.

Informacje zawarte w karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku muszą również zostać podane informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie.


ZAŁĄCZNIK IV

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3, musi zawierać:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis typu lub modelu lub kodu handlowego odkurzacza, wystarczający do jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

dane identyfikacyjne i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem VI:

(i)

jednostkowe zużycie energii podczas badania przeprowadzanego na dywanie, w stosownych przypadkach;

(ii)

jednostkowe zużycie energii podczas badania przeprowadzanego na podłodze twardej, w stosownych przypadkach;

(iii)

wskaźnik zbierania kurzu, odpowiednio, na dywanie lub podłodze twardej;

(iv)

reemisja kurzu;

(v)

poziom mocy akustycznej;

(vi)

znamionowa moc wejściowa;

(vii)

określone wartości jak wskazano odpowiednio w pkt 3 i 4 załącznika VI.

g)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VI.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu odkurzacza otrzymano na podstawie obliczeń opartych na danych dotyczących odkurzacza równoważnego, dokumentacja musi uwzględniać szczegóły takich obliczeń, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje techniczne obejmują także wykaz wszystkich pozostałych modeli odkurzaczy równoważnych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.

3.

Informacje ujęte w tej dokumentacji technicznej można łączyć z dokumentacją techniczną przedstawianą zgodnie ze środkami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2009/125/WE.


ZAŁĄCZNIK V

Informacje, które należy podawać w przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), muszą być podawane w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z załącznikiem I;

b)

roczne zużycie energii określone w załączniku VI;

c)

dla odkurzaczy uniwersalnych i odkurzaczy do dywanów klasa skuteczności odkurzania dywanów określona zgodnie z załącznikiem I. Dla odkurzaczy do podłóg twardych uwaga: „nie nadaje się do odkurzania dywanów”;

d)

dla odkurzaczy uniwersalnych i odkurzaczy do podłóg twardych klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych określona zgodnie z załącznikiem I. Dla odkurzaczy do dywanów uwaga: „nie nadaje się do odkurzania podłóg twardych”;

e)

klasa reemisji kurzu określona zgodnie z załącznikiem I;

f)

poziom mocy akustycznej określony w załączniku VI.

2.

Jeżeli podaje się inne informacje zawarte na karcie informacyjnej produktu, muszą one mieć formę i kolejność określone w załączniku III.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK VI

Metody pomiarów i obliczeń

1.   Do celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia pomiarów i obliczeń dokonuje się przy użyciu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe i obliczeniowe, w tym zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Muszą one odpowiadać definicjom technicznym, warunkom, równaniom i parametrom określonym w niniejszym załączniku.

2.   Definicje techniczne

a)

„badanie przeprowadzane na podłodze twardej” oznacza badanie, na które składają się dwa cykle odkurzania, podczas których głowica czyszcząca odkurzacza pracującego przy najwyższym ustawieniu ssania przesuwa się po powierzchni testowej drewnianej płytki próbnej o szerokości równej szerokości głowicy czyszczącej i odpowiednio długiej, z umieszczoną po przekątnej (45°) szczeliną testową, przy stałym pomiarze i zapisie z odpowiednią częstotliwością upływu czasu, zużycia energii elektrycznej i położenia środka głowicy czyszczącej względem powierzchni testowej; na koniec każdego cyklu odkurzania odpowiednio szacuje się ubytek masy szczeliny testowej;

b)

„szczelina testowa” oznacza odłączaną wkładkę w kształcie litery U, o odpowiednich wymiarach, napełnioną na początku cyklu odkurzania odpowiednim sztucznym kurzem;

c)

„badanie przeprowadzane na dywanie” oznacza badanie, na które składa się odpowiednia liczba cykli odkurzania na stanowisku badawczym z dywanem Wilton, podczas których głowica czyszcząca odkurzacza pracującego przy najwyższym ustawieniu ssania przesuwa się po powierzchni testowej o szerokości równej szerokości głowicy czyszczącej i odpowiednio długiej, zanieczyszczonej równomiernie rozmieszczonym i właściwie osadzonym kurzem testowym o odpowiednim składzie, przy stałym pomiarze i zapisie z odpowiednią częstotliwością upływu czasu, zużycia energii elektrycznej i położenia środka głowicy czyszczącej względem powierzchni testowej; na koniec każdego cyklu odkurzania odpowiednio szacuje się przyrost masy znajdującego się w urządzeniu zbiornika na kurz;

d)

„szerokość głowicy czyszczącej”, w m, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, oznacza maksymalną szerokość zewnętrzną głowicy czyszczącej;

e)

„cykl odkurzania” oznacza sekwencję 5 suwów podwójnych odkurzacza po powierzchni testowej na odpowiedniej podłodze („dywan” lub „podłoga twarda”);

f)

„suw podwójny” oznacza jeden ruch głowicy czyszczącej do przodu i jeden do tyłu, wykonywane równolegle przy stałej prędkości przesuwu testowego oraz przy określonej długości suwu testowego;

g)

„prędkość przesuwu testowego”, w m/h, oznacza odpowiednią do badania prędkość głowicy czyszczącej, o ile to możliwe poruszanej przez urządzenie elektromechaniczne. Produkty wyposażone w głowice czyszczące z własnym napędem muszą zapewnić prędkość możliwie zbliżoną do właściwej, ale dopuszczalne jest odstępstwo, jeżeli jest wyraźnie zaznaczone w dokumentacji technicznej;

h)

„długość suwu testowego”, w m, oznacza długość powierzchni testowej powiększoną o odległość pokonywaną przez środek głowicy czyszczącej podczas przechodzenia przez odpowiednie strefy przyspieszenia przed i za powierzchnią testową;

i)

„wskaźnik zbierania kurzu” (dpu), z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, oznacza stosunek masy usuniętego sztucznego kurzu, ustalonej dla dywanu poprzez przyrost masy znajdującego się w urządzeniu zbiornika na kurz, a dla podłogi twardej poprzez ubytek masy szczeliny testowej, po wykonaniu określonej liczby suwów podwójnych głowicy czyszczącej, do masy sztucznego kurzu umieszczonego początkowo na powierzchni testowej, dla dywanów skorygowany w celu uwzględnienia szczególnych warunków badania, a dla podłogi twardej skorygowany w celu uwzględnienia długości i umiejscowienia szczeliny testowej;

j)

„referencyjny układ odkurzania” oznacza zasilany elektrycznie sprzęt laboratoryjny służący do pomiaru skalibrowanego i referencyjnego wskaźnika zbierania kurzu na dywanie przy określonych parametrach związanych z powietrzem, w celu poprawy odtwarzalności wyników badań;

k)

„znamionowa moc wejściowa”, w W, oznacza pobór mocy zadeklarowany przez producenta; w przypadku urządzeń, które posiadają inne funkcje niż odkurzanie, uwzględnia się jedynie moc wejściową podczas odkurzania;

l)

„reemisja kurzu” oznacza stosunek procentowy, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, liczby wszystkich cząstek kurzu o wielkości 0,3–10 μm emitowanych przez odkurzacz do liczby wszystkich cząstek kurzu tego samego rzędu wielkości zasysanych do otworu wlotowego z określonej ilości kurzu o wielkości cząstek tego samego rzędu. Wartość ta obejmuje nie tylko pył zmierzony na otworze wylotowym odkurzacza, ale również pył wydostający się z nieszczelności lub wytworzony przez odkurzacz;

m)

„poziom mocy akustycznej” oznacza poziom emitowanego hałasu podany w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.

3.   Roczne zużycie energii

Roczne zużycie energii AE oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

 

dla odkurzaczy do dywanów:

Formula

 

dla odkurzaczy do podłóg twardych:

Formula

 

dla odkurzaczy uniwersalnych:

Formula

gdzie:

ASEc jest średnim jednostkowym zużyciem energii w Wh/m2 podczas badania przeprowadzanego na dywanie, obliczonym w sposób określony poniżej;

ASEhf jest średnim jednostkowym zużyciem energii w Wh/m2 podczas badania przeprowadzanego na podłodze twardej, obliczonym w sposób określony poniżej;

dpuc jest wskaźnikiem zbierania kurzu na dywanie określonym zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika;

dpuhf jest wskaźnikiem zbierania kurzu na podłodze twardej określonym zgodnie z pkt 4 niniejszego załącznika;

50 oznacza standardową liczbę odkurzań rocznie;

87 oznacza standardową odkurzaną powierzchnię mieszkalną w m2;

4 określa ile razy standardowo odkurza się każdy punkt podłogi (dwa suwy podwójne);

0,001 oznacza współczynnik przeliczeniowy z Wh na kWh;

1 oznacza standardowy wskaźnik zbierania kurzu;

0,20 oznacza standardową różnicę między wskaźnikiem zbierania kurzu po pięciu i po dwóch suwach podwójnych.

Średnie jednostkowe zużycie energii (ASE)

Średnie jednostkowe zużycie energii podczas badania przeprowadzanego na dywanie (ASEc ) oraz badania przeprowadzanego na podłodze twardej (ASEhf ) określa się jako średnią jednostkowego zużycia energii (SE) dla liczby cykli odkurzania, które składają się na badanie przeprowadzane odpowiednio na dywanie oraz na podłodze twardej. Ogólne równanie dotyczące jednostkowego zużycia energii SE w Wh/m2 powierzchni testowej, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, stosowane z odpowiednimi przyrostkami w przypadku odkurzaczy do dywanów, podłóg twardych i odkurzaczy uniwersalnych, jest następujące:

Formula

gdzie:

P jest średnią mocą, w W, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, podczas cyklu odkurzania, gdy środek głowicy czyszczącej przesuwa się po powierzchni testowej;

NP jest średnim równoważnikiem mocy, w W, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, aktywnej ssawki z zasilaniem akumulatorowym, jeżeli odkurzacz jest w nią wyposażony, obliczanym w sposób określony poniżej;

t jest całkowitym czasem w godzinach, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, w cyklu odkurzania, podczas którego środek głowicy czyszczącej, tj. punkt w połowie odległości między krawędziami bocznymi, krawędzią przednią i tylną głowicy czyszczącej, porusza się po powierzchni testowej;

A jest powierzchnią w m2, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, po której przesuwa się głowica czyszcząca w cyklu odkurzania, obliczoną jako 10-krotny iloczyn szerokości głowicy i odpowiedniej długości powierzchni testowej. Jeżeli odkurzacz domowy ma głowicę o szerokości ponad 0,320 m, to w obliczeniu tym szerokość głowicy zastępuje się wartością 0,320 m.

W przypadku badania przeprowadzanego na podłodze twardej w powyższym równaniu stosuje się przyrostek hf i nazwy parametrów SEhf, Phf, NPhf, thf oraz Ahf . W przypadku badania przeprowadzanego na dywanie w powyższym równaniu stosuje się przyrostek c i nazwy parametrów SEc, Pc, NPc, tc oraz Ac . Dla każdego z cykli odkurzania wartości SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf lub odpowiednio SEc, Pc, NPc, tc , Ac należy podać w dokumentacji technicznej.

Równoważnik mocy aktywnych ssawek z zasilaniem akumulatorowym (NP)

Ogólne równanie dla średniego równoważnika mocy aktywnych ssawek z zasilaniem akumulatorowym NP, w W, stosowane z odpowiednimi przyrostkami w przypadku odkurzaczy do dywanów, podłóg twardych i odkurzaczy uniwersalnych, jest następujące:

Formula

gdzie:

E jest zużyciem energii elektrycznej, w Wh, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, przez aktywną ssawkę z zasilaniem akumulatorowym, które jest konieczne, aby początkowo w pełni naładowany akumulator powrócił do stanu pełnego naładowania po cyklu odkurzania;

tbat jest całkowitym czasem w godzinach, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, pracy aktywnej ssawki z zasilaniem akumulatorowym w cyklu odkurzania, zgodnie z zaleceniami producenta;

W przypadku gdy odkurzacz nie jest wyposażony w aktywną ssawkę z zasilaniem akumulatorowym wartość NP jest równa zero.

W przypadku badania przeprowadzanego na podłodze twardej w powyższym równaniu stosuje się przyrostek hf i nazwy parametrów NPhf, Ehf oraz tbathf . W przypadku badania przeprowadzanego na dywanie w powyższym równaniu stosuje się przyrostek c i nazwy parametrów NPc, Ec oraz tbatc . Dla każdego z cykli odkurzania wartości Ehf, tbathf lub odpowiednio Ec, tbatc należy podać w dokumentacji technicznej.

4.   Wskaźnik zbierania kurzu

Wskaźnik zbierania kurzu na podłodze twardej (dpuhf ) określa się jako średnią wyników dwóch cykli odkurzania w badaniu przeprowadzanym na podłodze twardej.

Wskaźnik zbierania kurzu na dywanie (dpuc ) określa się jako średnią wyników cykli odkurzania w badaniu przeprowadzanym na dywanie. W celu skorygowania odchyleń od pierwotnych właściwości dywanu próbnego wskaźnik zbierania kurzu na dywanie (dpuc ) oblicza się w następujący sposób:

Formula

gdzie:

dpum jest zmierzonym wskaźnikiem zbierania kurzu przez odkurzacz;

dpucal jest wskaźnikiem zbierania kurzu przez referencyjny układ odkurzania, zmierzonym gdy dywan próbny był w stanie pierwotnym;

dpuref jest zmierzonym wskaźnikiem zbierania kurzu przez referencyjny układ odkurzania.

Wartości dpum dla każdego z cykli odkurzania, dpuc , dpucal i dpuref , należy podać w dokumentacji technicznej.

5.   Reemisja kurzu

Reemisję kurzu określa się, kiedy odkurzacz pracuje przy maksymalnym przepływie powietrza.

6.   Poziom mocy akustycznej

Poziom mocy akustycznej określa się dla odkurzania dywanu.

7.   Odkurzacze hybrydowe

W przypadku odkurzaczy hybrydowych wszystkie pomiary należy przeprowadzać przy zasilaniu odkurzacza z sieci oraz stosując ewentualną aktywną ssawkę z zasilaniem akumulatorowym.


ZAŁĄCZNIK VII

Procedura weryfikacji na potrzeby nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji:

1.

Organy państw członkowskich przeprowadzają badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu.

2.

Uznaje się, że model odkurzacza jest zgodny z obowiązującymi wymogami, jeżeli wartości i klasy na etykiecie i w karcie produktu odpowiadają wartościom podanym w dokumentacji technicznej oraz jeżeli badanie istotnych parametrów modelu wymienionych w tabeli 4 wykazuje zgodność dla każdego z tych parametrów.

3.

W przypadku nieuzyskania wyniku określonego w pkt 2 organy państw członkowskich wykonują badania trzech dodatkowych egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo. Alternatywnie, trzy wybrane dodatkowe urządzenia mogą być egzemplarzami jednego lub kilku różnych modeli, które zostały wymienione jako odkurzacz równoważny w dokumentacji technicznej producenta.

4.

Uznaje się, że model odkurzacza jest zgodny z obowiązującymi wymogami, jeżeli badanie istotnych parametrów modelu wymienionych w tabeli 4 wykazuje zgodność dla każdego z tych parametrów.

5.

Jeżeli wyniki, o których mowa w pkt 4, nie zostaną uzyskane, uznaje się, że dany model oraz wszystkie modele odkurzaczy równoważnych nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

Organy państw członkowskich stosują metody pomiarów i obliczeń określone w załączniku VI.

Określone w niniejszym załączniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszą się wyłącznie do weryfikacji mierzonych parametrów przez organy państw członkowskich i nie mogą być stosowane przez dostawcę jako dopuszczalne tolerancje do określania wartości w dokumentacji technicznej. Wartości i klasy podane na etykiecie lub w karcie produktu nie mogą być bardziej korzystne dla dostawcy niż wartości podane w dokumentacji technicznej.

Tabela 4

Parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Ustalona wartość (1) nie jest wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 10 %.

Wskaźnik zbierania kurzu na dywanie

Ustalona wartość (1) nie jest niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,03.

Wskaźnik zbierania kurzu na podłodze twardej

Ustalona wartość (1) nie jest niższa od wartości deklarowanej o więcej niż 0,03.

Reemisja kurzu

Ustalona wartość (1) nie jest wyższa od wartości deklarowanej o więcej niż 15 %.

Poziom mocy akustycznej

Ustalona wartość (1) nie jest wyższa od wartości deklarowanej.


(1)  Średnia arytmetyczna ustalonych wartości w przypadku badania trzech dodatkowych egzemplarzy zgodnie z pkt 3.


Top