EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0345

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 115, 25.4.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 75 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj

25.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 345/2013

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie europejskich funduszy venture capital

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Venture capital zapewnia finansowanie na rzecz przedsiębiorstw, które są z reguły bardzo małe, które znajdują się na początkowych etapach rozwoju działalności gospodarczej i które wykazują duży potencjał wzrostu i rozwoju. Ponadto fundusze venture capital zapewniają przedsiębiorstwom cenną wiedzę fachową i doświadczenie, kontakty biznesowe, wartość marki oraz doradztwo strategiczne. Zapewniając finansowanie i doradztwo na rzecz takich przedsiębiorstw, fundusze venture capital stymulują wzrost gospodarczy, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do mobilizacji kapitału, wspierają tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększają ich inwestycje w badania i rozwój, a także wspierają przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność zgodnie z celami strategii Europa 2020 ustanowionej w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r.„Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (Europa 2020) oraz w kontekście długofalowych wyzwań, przed jakimi stoją państwa członkowskie, takich jak wyzwania wskazane w sprawozdaniu europejskiego systemu analiz strategicznych i politycznych (ESPAS) z marca 2012 r. zatytułowanym „Globalne tendencje do 2030 r. – obywatele w połączonym i wielocentrycznym świecie”.

(2)

Konieczne jest ustanowienie wspólnych przepisów ramowych w zakresie posługiwania się nazwą „EuVECA” dla określenia kwalifikowalnych funduszy venture capital, dotyczących w szczególności struktury portfela funduszy działających pod tą nazwą, ich kwalifikowalnych celów inwestycyjnych, narzędzi inwestycyjnych, z których mogą korzystać, oraz kategorii inwestorów uprawnionych do inwestowania w te fundusze w Unii, zgodnie z jednolitymi przepisami. W przypadku braku takich wspólnych przepisów istnieje ryzyko, że państwa członkowskie podejmą rozbieżne środki na szczeblu krajowym, co miałoby bezpośredni negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i stworzyłoby przeszkody w jego funkcjonowaniu, ponieważ fundusze venture capital, które chciałyby prowadzić działalność na terenie Unii, podlegałyby różnym przepisom w różnych państwach członkowskich. Ponadto rozbieżne wymogi jakościowe dotyczące struktury portfela, celów inwestycyjnych oraz kwalifikowalnych inwestorów mogłyby doprowadzić do powstania różnych poziomów ochrony inwestorów i spowodować niejasność w zakresie oferty inwestycyjnej związanej z kwalifikowalnymi funduszami venture capital. Inwestorzy powinni mieć ponadto możliwość porównania ofert inwestycyjnych różnych kwalifikowalnych funduszy venture capital. Niezbędne jest wyeliminowanie znaczących przeszkód w transgranicznym pozyskiwaniu środków finansowych przez kwalifikowalne fundusze venture capital, aby uniknąć zakłóceń konkurencji między tymi funduszami, a także zapobiec wszelkim możliwym przeszkodom w wymianie handlowej i powstawaniu znaczących zakłóceń konkurencji w przyszłości. W związku z powyższym odpowiednią podstawę prawną dla niniejszego rozporządzenia stanowi art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), interpretowany zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(3)

Konieczne jest przyjęcie rozporządzenia ustanawiającego jednolite przepisy mające zastosowanie do kwalifikowalnych funduszy venture capital i nakładające odpowiednie obowiązki na zarządzających tymi funduszami we wszystkich państwach członkowskich, którzy chcieliby pozyskiwać kapitał w całej Unii, posługując się nazwą „EuVECA”. Wymogi te powinny zapewnić zaufanie inwestorów, którzy chcą inwestować w fundusze venture capital.

(4)

Określenie wymogów jakościowych w odniesieniu do posługiwania się nazwą „EuVECA” w formie rozporządzenia zapewni bezpośrednie stosowanie tych wymogów do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy pozyskują środki finansowe, posługując się tą nazwą. Zapewni to również jednolite warunki stosowania tej nazwy, zapobiegając pojawieniu się rozbieżnych wymogów krajowych w wyniku transpozycji dyrektywy. Zarządzający przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy posługują się tą nazwą, powinni przestrzegać jednakowych przepisów w całej Unii, co zwiększy również zaufanie inwestorów. Niniejsze rozporządzenie zmniejszy złożoność przepisów regulacyjnych oraz ponoszone przez zarządzających koszty przestrzegania często rozbieżnych przepisów krajowych dotyczących funduszy venture capital, szczególnie w przypadku tych zarządzających, którzy chcieliby pozyskiwać kapitał na poziomie transgranicznym. Przyczyni się ono również do wyeliminowania zakłóceń konkurencji.

(5)

Jak oznajmiono w komunikacie Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. zatytułowanym „Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP”, Komisja miała zakończyć badanie przeszkód podatkowych utrudniających transgraniczne inwestycje venture capital w 2012 r., tak aby w 2013 r. przedstawić rozwiązania mające na celu wyeliminowanie tych przeszkód i jednocześnie zapobieżenie unikaniu opodatkowania oraz uchylaniu się od opodatkowania.

(6)

Należy umożliwić zewnętrzne lub wewnętrzne zarządzanie kwalifikowalnym funduszem venture capital. W przypadku gdy kwalifikowalny fundusz venture capital jest zarządzany wewnętrznie, fundusz jest jednocześnie zarządzającym i w związku z tym powinien spełniać wszystkie odpowiednie wymogi dotyczące zarządzających ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia oraz powinien być zarejestrowany jako zarządzający zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Nie należy jednak zezwalać, aby wewnętrznie zarządzany kwalifikowalny fundusz venture capital był zewnętrznym zarządzającym innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS).

(7)

Aby wyjaśnić związek między niniejszym rozporządzeniem a innymi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i zarządzających nimi, należy zaznaczyć, że niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania innymi niż UCITS objętymi zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (4), którzy mają swoją siedzibę w Unii i zostali zarejestrowani przez właściwy organ swojego państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (5), pod warunkiem że zarządzający ci zarządzają portfelami kwalifikowalnych funduszy venture capital. Należy jednak zezwolić, aby zewnętrzni zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital zarejestrowani zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zarządzali również UCITS, pod warunkiem uzyskania zezwolenia zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE.

(8)

Ponadto niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do zarządzających tymi przedsiębiorstwami inwestowania zbiorowego, w których łączna wartość aktywów objętych zarządzaniem nie przekracza progu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE. Obliczanie tego progu do celów niniejszego rozporządzenia odbywa się w taki sam sposób jak obliczanie progu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE.

(9)

Jednakże zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital zarejestrowani zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, którzy sprawują zarząd aktywami, których łączna wartość przekroczy następnie próg, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE, i którzy w związku z tym zaczną podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia właściwych organów swojego państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 6 tej dyrektywy, powinni mieć możliwość dalszego posługiwania się nazwą „EuVECA” w związku z wprowadzaniem do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w Unii, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w tej dyrektywie i że nadal stale spełniają niektóre wymogi dotyczące posługiwania się nazwą „EuVECA” określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital. Ma to zastosowanie zarówno do już istniejących kwalifikowalnych funduszy venture capital, jak i do kwalifikowalnych funduszy venture capital ustanowionych po przekroczeniu progu.

(10)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania w przypadku, gdy zarządzający przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania nie chcą posługiwać się nazwą „EuVECA”. W takich przypadkach istniejące przepisy krajowe oraz ogólne przepisy unijne powinny w dalszym ciągu mieć zastosowanie.

(11)

W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić jednolite przepisy dotyczące charakteru kwalifikowalnych funduszy venture capital, w szczególności w odniesieniu do kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które kwalifikowalne fundusze venture capital mogą inwestować, oraz instrumentów inwestycyjnych, z których mają korzystać. Jest to konieczne, aby umożliwić wyznaczenie wyraźnej granicy między kwalifikowalnym funduszem venture capital a alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które stosują inne, mniej specjalistyczne strategie inwestycyjne, na przykład wykupy lub spekulacyjne inwestycje nieruchomościowe, których wspieranie nie jest celem niniejszego rozporządzenia.

(12)

Zgodnie z celem, jakim jest precyzyjne określenie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które mają zostać objęte zakresem niniejszego rozporządzenia, a także w celu zapewnienia koncentracji wysiłków na dostarczaniu kapitału małym przedsiębiorstwom na początkowym etapie ich działalności, za kwalifikowalne fundusze venture capital należy uznawać te fundusze, które zamierzają inwestować w takie przedsiębiorstwa co najmniej 70 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego. Kwalifikowalnym funduszom venture capital nie należy zezwalać na inwestowanie więcej niż 30 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w aktywa inne niż kwalifikowalne inwestycje. Oznacza to, że próg 30 % powinien stale stanowić maksymalną wysokość niekwalifikowalnych inwestycji, a próg 70 % powinien być zarezerwowany dla kwalifikowalnych inwestycji przez okres istnienia kwalifikowalnego funduszu venture capital. Progi te powinny być obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Niniejsze rozporządzenie powinno określać szczegółowe zasady niezbędne do obliczania progów.

(13)

Celem niniejszego rozporządzenia jest zwiększanie wzrostu i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w Unii. Inwestycje w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe ustanowione w państwach trzecich mogą pozwolić kwalifikowalnym funduszom venture capital na pozyskanie dodatkowego kapitału, a tym samym przynieść korzyści MŚP w Unii. Niniejsze rozporządzenie nie powinno jednak w żadnym wypadku sprzyjać inwestycjom w przedsiębiorstwa portfelowe ustanowione w państwach trzecich w przypadku, gdy brak jest odpowiednich umów o współpracy między właściwymi organami państwa członkowskiego pochodzenia zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital oraz z poszczególnymi państwami członkowskimi, w których jednostki lub udziały kwalifikowalnego funduszu venture capital mają być wprowadzane do obrotu, lub gdy brak jest skutecznej wymiany informacji w kwestiach podatkowych.

(14)

Aby można było posługiwać się nazwą „EuVECA” ustanowioną na mocy niniejszego rozporządzenia, kwalifikowalny fundusz venture capital powinien najpierw zostać ustanowiony w Unii. W ciągu dwóch lat od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna dokonać przeglądu ograniczeń w zakresie posługiwania się nazwą „EuVECA” w odniesieniu do funduszy ustanowionych w Unii, z uwzględnieniem doświadczeń wynikających ze stosowania zalecenia Komisji dotyczącego środków mających zachęcać państwa trzecie do stosowania minimalnych standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

(15)

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital powinni móc przyciągać dodatkowe wkłady kapitałowe przez cały okres trwania tego funduszu. Takie dodatkowe wkłady kapitałowe w okresie trwania kwalifikowalnego funduszu venture capital powinny być uwzględniane przy rozważaniu kolejnej inwestycji w aktywa inne niż aktywa kwalifikowalne. Na dodatkowe wkłady kapitałowe należy zezwalać zgodnie z kryteriami i na warunkach określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu venture capital.

(16)

Kwalifikowalne inwestycje powinny mieć postać instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych. Instrumenty quasi-kapitałowe obejmują typ instrumentu finansowego stanowiący połączenie instrumentu kapitałowego i dłużnego, w którym to przypadku zwrot jest powiązany z zyskami lub stratami kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego, a wykup nie jest w pełni zabezpieczony na wypadek niewykonania zobowiązań. Takie instrumenty obejmują różnego rodzaju instrumenty finansowe, takie jak pożyczki podporządkowane, ciche udziały, pożyczki partycypacyjne, prawa do udziału w zyskach, obligacje zamienne i obligacje opcyjne. Kredyty zabezpieczone lub niezabezpieczone, takie jak finansowanie pomostowe, przyznawane przez kwalifikowalny fundusz venture capital kwalifikowalnemu przedsiębiorstwu portfelowemu, w którym kwalifikowalny fundusz venture capital posiada już kwalifikowalne inwestycje, powinny być dozwolone – jako ewentualne uzupełnienie – ale nie zastępstwo – instrumentów kapitałowych i quasi-kapitałowych – pod warunkiem że do takich kredytów wykorzystywanych jest nie więcej niż 30 % łącznej wartości wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego kwalifikowalnych funduszy venture capital. Ponadto w celu uwzględnienia praktyk biznesowych stosowanych na rynku venture capital należy umożliwić kwalifikowalnym funduszom venture capital kupowanie istniejących udziałów kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego od istniejących udziałowców tego przedsiębiorstwa. Poza tym, aby zapewnić jak najszersze ewentualne możliwości pozyskiwania środków finansowych, należy zezwolić na inwestycje w inne kwalifikowalne fundusze venture capital. Aby zapobiec rozmyciu inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, należy zezwolić kwalifikowalnym funduszom venture capital na inwestowanie w inne kwalifikowalne fundusze venture capital, pod warunkiem że te kwalifikowalne fundusze venture capital same nie zainwestowały więcej niż 10 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w inne kwalifikowalne fundusze venture capital.

(17)

Podstawową działalnością funduszy venture capital jest zapewnianie finansowania MŚP poprzez inwestycje podstawowe. Fundusze venture capital nie powinny uczestniczyć w systemowo ważnej działalności bankowej wykraczającej poza zwyczajowe ostrożnościowe ramy regulacyjne (tzw. „równoległy system bankowy”) ani stosować typowych strategii typu private equity, takich jak wykup wspomagany dźwignią finansową.

(18)

Zgodnie ze strategią „Europa 2020” niniejsze rozporządzenie ma wspierać inwestycje venture capital w innowacyjne MŚP zakorzenione w realnej gospodarce. Instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, finansowe spółki holdingowe i spółki holdingowe o profilu mieszanym powinny zatem zostać wyłączone z definicji kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych na mocy niniejszego rozporządzenia.

(19)

Aby wprowadzić istotne zabezpieczenie, które pozwala odróżnić kwalifikowalne fundusze venture capital objęte zakresem niniejszego rozporządzenia od szerszej kategorii alternatywnych funduszy inwestycyjnych prowadzących obrót emitowanymi papierami wartościowymi na rynkach wtórnych, konieczne jest ustanowienie przepisów stanowiących, że kwalifikowalne fundusze venture capital będą inwestować przede wszystkim w instrumenty emitowane bezpośrednio.

(20)

Aby zapewnić zarządzającym kwalifikowalnymi funduszami venture capital pewien stopień elastyczności w zarządzaniu inwestycjami i płynnością ich kwalifikowalnych funduszy venture capital, należy zezwolić na obrót, taki jak obrót akcjami lub udziałami w niekwalifikowalnych przedsiębiorstwach portfelowych lub nabywanie inwestycji niekwalifikowalnych, do wartości maksymalnego progu wynoszącego 30 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału.

(21)

Aby zapewnić wiarygodność i rozpoznawalność nazwy „EuVECA” wśród inwestorów w całej Unii, jedynie zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy spełniają jednolite kryteria jakościowe określone w niniejszym rozporządzeniu, powinni być uprawnieni do posługiwania się nazwą „EuVECA” przy wprowadzaniu do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w całej Unii.

(22)

W celu zapewnienia, aby kwalifikowalne fundusze venture capital posiadały odrębny i możliwy do zidentyfikowania profil, który jest dostosowany do ich celu, należy ustanowić jednolite przepisy dotyczące struktury portfela oraz technik inwestycyjnych dozwolonych w przypadku takich funduszy.

(23)

W celu zapewnienia, aby kwalifikowalne fundusze venture capital nie przyczyniały się do rozwoju zagrożeń systemowych oraz aby fundusze te koncentrowały swoje działania inwestycyjne na wspieraniu kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, nie powinno się zezwalać na stosowanie dźwigni finansowej na poziomie funduszu. Zarządzającym kwalifikowalnym funduszem venture capital należy zezwolić na zaciąganie pożyczek, emitowanie papierów dłużnych lub udzielanie gwarancji, na poziomie kwalifikowalnego funduszu venture capital, pod warunkiem że takie pożyczki, papiery dłużne lub gwarancje znajdują pokrycie w niewniesionych wkładach zadeklarowanych i tym samym nie powodują wzrostu wartości ekspozycji funduszu powyżej poziomu kapitału zadeklarowanego. Zaliczki gotówkowe od inwestorów kwalifikowalnych funduszy venture capital, które mają pełne pokrycie we wkładach kapitałowych od tych inwestorów, nie powodują wzrostu ekspozycji kwalifikowalnego funduszu venture capital, a zatem powinny być dozwolone. Ponadto, aby fundusz mógł pokrywać nadzwyczajne potrzeby w zakresie płynności, które mogą pojawić się w okresie od wezwania inwestorów do wniesienia kapitału zadeklarowanego do faktycznego wpłynięcia kapitału na rachunki funduszu, powinno być dozwolone zaciąganie pożyczek krótkoterminowych, pod warunkiem że kwota takich pożyczek nie przekroczy wysokości niewniesionego kapitału zadeklarowanego funduszu.

(24)

W celu zapewnienia, aby kwalifikowalne fundusze venture capital były wprowadzane do obrotu jedynie wśród inwestorów, którzy posiadają doświadczenie, wiedzę i kompetencje umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi funduszami, oraz aby utrzymać zaufanie inwestorów do kwalifikowalnych funduszy venture capital, należy ustanowić pewne szczególne zabezpieczenia. W związku z tym kwalifikowalne fundusze venture capital należy wprowadzać do obrotu jedynie wśród inwestorów, którzy są klientami branżowymi lub którzy mogą być za takich uznani na mocy dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (6). W celu zapewnienia dostatecznie szerokiej bazy inwestorów dla inwestycji w kwalifikowalne fundusze venture capital wskazane jest jednak również, aby dostęp do kwalifikowalnych funduszy venture capital mieli również niektórzy z pozostałych inwestorów, w tym zamożni klienci indywidualni. W odniesieniu do tych pozostałych inwestorów należy jednak ustanowić szczególne zabezpieczenia w celu zapewnienia, aby kwalifikowalne fundusze venture capital były wprowadzane do obrotu jedynie wśród inwestorów, których profil jest odpowiedni do dokonywania takich inwestycji. Zabezpieczenia takie wykluczają wprowadzanie do obrotu z wykorzystaniem okresowych planów oszczędnościowych. Ponadto należy umożliwić kadrze kierowniczej, dyrektorom lub pracownikom uczestniczącym w zarządzaniu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital dokonywanie inwestycji w kwalifikowalny fundusz venture capital, którym zarządzają, gdyż osoby takie mają wystarczająco dużą wiedzę, aby brać udział w inwestycjach venture capital.

(25)

W celu zapewnienia, aby nazwą „EuVECA” posługiwali się jedynie zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy spełniają jednolite kryteria jakościowe dotyczące zachowania na rynku, należy ustanowić zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz określić relacje między takimi zarządzającymi a ich inwestorami. Z tego samego względu należy ustanowić jednolite warunki dotyczące rozwiązywania konfliktów interesów przez takich zarządzających. Takie zasady i warunki powinny również zawierać wymóg, aby zarządzający stosowali niezbędne ustalenia organizacyjne i administracyjne w celu zapewnienia właściwego rozwiązywania konfliktów interesów.

(26)

W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital zamierza przekazać funkcje osobom trzecim, przekazanie to nie powinno mieć wpływu na odpowiedzialność zarządzającego wobec funduszu capital venture i jego inwestorów. Ponadto zarządzający nie powinien przekazywać funkcji w zakresie uniemożliwiającym w gruncie rzeczy dalsze uznawanie go za zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital i powodującym, że stanie się on podmiotem-skrzynką pocztową. Zarządzający powinien w każdym przypadku pozostawać odpowiedzialny za właściwe wykonywanie przekazanych funkcji i zgodność z niniejszym rozporządzeniem. Przekazanie funkcji nie powinno zagrażać skutecznemu nadzorowi nad zarządzającym, a w szczególności nie powinno uniemożliwiać zarządzającemu działania, a funduszowi bycia zarządzanym, w sposób najkorzystniejszy dla jego inwestorów.

(27)

Aby zapewnić integralność nazwy „EuVECA”, należy ustanowić kryteria jakościowe dotyczące organizacji zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital. W związku z tym należy określić jednolite, proporcjonalne wymogi dotyczące potrzeby utrzymywania odpowiednich zasobów technicznych i ludzkich.

(28)

Aby zapewnić właściwe zarządzanie kwalifikowalnych funduszy venture capital oraz zdolność zarządzających nimi do pokrycia potencjalnego ryzyka wynikającego z ich działalności, należy określić jednolite, proporcjonalne wymogi, zgodnie z którymi zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital muszą utrzymywać wystarczające środki własne. Wysokość tych środków własnych powinna być wystarczająca dla zapewnienia ciągłości i właściwego zarządzania kwalifikowalnymi funduszami venture capital.

(29)

W celu ochrony inwestorów konieczne jest zapewnienie właściwego oszacowania aktywów kwalifikowalnego funduszu venture capital. W związku z tym regulamin lub dokumenty założycielskie kwalifikowalnych funduszy venture capital powinny zawierać przepisy dotyczące wyceny aktywów. Powinno to zapewnić rzetelność i przejrzystość wyceny.

(30)

W celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital posługujący się nazwą „EuVECA” udzielali wystarczających informacji na temat swojej działalności, należy określić jednolite zasady dotyczące sprawozdań rocznych.

(31)

Do celów zapewnienia integralności nazwy „EuVECA” w oczach inwestorów konieczne jest, aby posługiwali się nią jedynie zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy prowadzą w pełni przejrzystą politykę inwestycyjną oraz realizują przejrzyste cele inwestycyjne. Dlatego też należy określić jednolite zasady w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji obowiązujące takich zarządzających w odniesieniu do ich inwestorów. W szczególności należy określić obowiązki w zakresie ujawniania przed zawarciem umowy informacji dotyczących strategii i celów inwestycyjnych kwalifikowalnych funduszy venture capital, stosowanych instrumentów inwestycyjnych, kosztów i związanych z nimi opłat, a także profilu ryzyka/zysku inwestycji proponowanej przez kwalifikowalny fundusz. W celu osiągnięcia wysokiego stopnia przejrzystości takie wymogi dotyczące ujawniania informacji powinny również obejmować informacje na temat sposobu obliczania wynagrodzenia zarządzających.

(32)

Aby zapewnić skuteczny nadzór w zakresie jednolitych wymogów zawartych w niniejszym rozporządzeniu, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia powinien nadzorować spełnianie przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital jednolitych wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. W tym celu zarządzający, którzy zamierzają wprowadzać do obrotu kwalifikowalne fundusze pod nazwą „EuVECA”, powinni poinformować o tym zamiarze właściwy organ swojego państwa członkowskiego pochodzenia. Właściwy organ powinien dokonać rejestracji zarządzającego, jeżeli przedstawiono wszystkie niezbędne informacje oraz jeżeli wprowadzono stosowne ustalenia zapewniające spełnianie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Rejestracja ta powinna być ważna na terytorium całej Unii.

(33)

Aby ułatwić skuteczne transgraniczne wprowadzanie do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital, rejestracja zarządzającego powinna odbywać się jak najszybciej.

(34)

Choć w niniejszym rozporządzeniu wprowadzono zabezpieczenia mające na celu upewnienie się, że fundusze wykorzystywane są we właściwy sposób, organy nadzoru powinny czuwać nad zapewnieniem przestrzegania tych zabezpieczeń.

(35)

Aby zapewnić skuteczny nadzór w zakresie spełniania jednolitych kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy ustanowić przepisy dotyczące okoliczności, w których konieczna jest aktualizacja informacji dostarczonych właściwemu organowi w państwie członkowskim pochodzenia.

(36)

Do celów skutecznego nadzoru w zakresie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy również ustanowić proces powiadamiania transgranicznego między właściwymi organami nadzoru, który byłby uruchamiany w wyniku rejestracji zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital w jego państwie członkowskim pochodzenia.

(37)

Aby utrzymać przejrzyste warunki wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w całej Unii, należy powierzyć Europejskiemu Urzędowi Nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) („EUNGiPW”), ustanowionemu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (7), zadanie prowadzenia centralnej bazy danych zawierającej wykaz zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital oraz kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi oni zarządzają, zarejestrowanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(38)

W przypadku gdy właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego ma wyraźne i możliwe do udowodnienia podstawy do uznania, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital działa na jego terytorium z naruszeniem niniejszego rozporządzenia, powinien powiadomić o tym niezwłocznie właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia, który powinien podjąć odpowiednie środki.

(39)

Jeżeli zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital nadal działa w sposób wyraźnie sprzeczny z niniejszym rozporządzeniem, pomimo środków podjętych przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub z powodu niepodjęcia przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia środków w rozsądnych granicach czasowych, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego powinien mieć możliwość, po poinformowaniu właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia, podjęcia wszystkich odpowiednich środków w celu ochrony inwestorów, w tym uniemożliwienia danemu zarządzającemu dalszego wprowadzania do obrotu swoich funduszy venture capital na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

(40)

Aby zapewnić skuteczny nadzór w zakresie jednolitych kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, zawiera ono wykaz uprawnień nadzorczych, którymi muszą dysponować właściwe organy.

(41)

Aby zapewnić właściwe egzekwowanie przepisów, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać sankcje administracyjne i inne środki stosowane w przypadku naruszenia kluczowych przepisów niniejszego rozporządzenia, a mianowicie dotyczących struktury portfela, zabezpieczeń związanych z tożsamością kwalifikowalnych inwestorów oraz posługiwania się nazwą „EuVECA” jedynie przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy są zarejestrowani zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Naruszenie tych kluczowych przepisów powinno pociągać za sobą, w stosownych przypadkach, zakaz posługiwania się powyższą nazwą oraz usunięcie danego zarządzającego z rejestru.

(42)

Informacje nadzorcze powinny być przedmiotem wymiany między właściwymi organami w państwie członkowskim pochodzenia i w przyjmującym państwie członkowskim a EUNGiPW.

(43)

Skuteczna współpraca regulacyjna między podmiotami, które sprawują nadzór w zakresie spełniania jednolitych kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu, wymaga, aby wszystkie odpowiednie organy krajowe i EUNGiPW były zobowiązane do zachowania wysokiego poziomu tajemnicy służbowej.

(44)

W celu sprecyzowania wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do rodzajów konfliktów interesów, których zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital muszą unikać, oraz czynności, jakie należy podjąć w tym zakresie. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(45)

Standardy techniczne usług finansowych powinny zapewniać spójną harmonizację oraz wysoki poziom nadzoru w całej Unii. Ponieważ EUNGiPW jest organem dysponującym wysoce specjalistyczną wiedzą, skutecznym i właściwym krokiem byłoby powierzenie mu zadania opracowania projektów wykonawczych standardów technicznych w przypadku, gdy nie obejmują one wariantów polityki, celem ich przedłożenia Komisji.

(46)

Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych w drodze aktów wykonawczych na mocy art. 291 TFUE i zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Należy powierzyć EUNGiPW zadanie opracowania wykonawczych standardów technicznych w odniesieniu do formatu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

(47)

Przed upływem czterech lat od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przeprowadzić przegląd niniejszego rozporządzenia, aby dokonać oceny rozwoju rynku venture capital. Przegląd powinien obejmować ogólną analizę funkcjonowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz doświadczenia zdobyte podczas ich stosowania. Na podstawie tego przeglądu Komisja powinna sporządzić sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, dołączając do niego, w stosownych przypadkach, wnioski ustawodawcze.

(48)

Ponadto przed upływem czterech lat od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna rozpocząć przegląd wzajemnego oddziaływania między niniejszym rozporządzeniem a innymi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i zarządzających nimi, w szczególności przepisami dyrektywy 2011/61/UE. Przegląd ten powinien dotyczyć w szczególności zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia i obejmować ocenę tego, czy konieczne jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić posługiwanie się nazwą „EuVECA” zarządzającym większymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Na podstawie tego przeglądu Komisja powinna przedłożyć sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, dołączając do niego, w stosownych przypadkach, wnioski ustawodawcze.

(49)

W kontekście tego przeglądu Komisja powinna ocenić wszelkie przeszkody, które mogą utrudniać wykorzystanie funduszy przez inwestorów, w tym wpływ, jaki na inwestorów instytucjonalnych mogą wywierać inne mające do nich zastosowanie przepisy o charakterze ostrożnościowym. Ponadto Komisja powinna gromadzić dane służące ocenie wkładu nazwy „EuVECA” w inne programy Unii, takie jak program „Horyzont 2020”, które również mają na celu wspieranie innowacyjności w Unii.

(50)

W świetle komunikatu Komisji z dnia 6 października 2010 r. zatytułowanego „Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji” oraz komunikatu Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. zatytułowanego „Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP”, ważne jest, aby zapewnić skuteczność programów publicznych prowadzonych w Unii w celu wsparcia rynku venture capital oraz koordynację i wzajemną spójność różnych obszarów polityki Unii mających na celu sprzyjanie innowacyjności, w tym polityk w zakresie konkurencyjności i badań naukowych. Jednym z kluczowych punktów unijnej polityki na rzecz innowacyjności i rozwoju jest technologia ekologiczna, ze względu na cel Unii, jakim jest bycie w światowej czołówce w dziedzinie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami, w tym w zakresie finansowania MŚP. Przy przeglądzie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna ocenić jego wpływ na postęp w realizacji tego celu.

(51)

EUNGiPW powinien dokonać oceny swoich potrzeb związanych z personelem i zasobami, wynikających z przyjęcia uprawnień i obowiązków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, oraz przedłożyć sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

(52)

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) inwestuje między innymi w fundusze venture capital w całej Unii. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, mające umożliwiać łatwą identyfikację funduszy venture capital na podstawie określonych cech wspólnych, powinny ułatwiać EFI identyfikację funduszy venture capital na mocy niniejszego rozporządzenia jako potencjalnych celów inwestycyjnych. Należy zatem zachęcać EFI do inwestowania w kwalifikowalne fundusze venture capital.

(53)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych ani zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 7) oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16).

(54)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (8) reguluje kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich w kontekście niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem właściwych organów państw członkowskich, w szczególności niezależnych organów publicznych wyznaczonych przez państwa członkowskie. Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (9) reguluje kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez EUNGiPW w ramach niniejszego rozporządzenia i pod nadzorem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

(55)

Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital.

(56)

Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie stosowania jednolitych wymogów do wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital oraz ustanowienie prostego systemu rejestracji zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, a tym samym ułatwienie wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w całej Unii, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu potrzeby zrównoważenia bezpieczeństwa i wiarygodności związanych z posługiwaniem się nazwą „EuVECA” oraz skutecznego funkcjonowania rynku venture capital i kosztów ponoszonych przez różne zainteresowane strony, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na ich rozmiary i skutki możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się jednolite wymogi i warunki dla zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, którzy chcą posługiwać się nazwą „EuVECA” przy wprowadzaniu do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w Unii, przyczyniając się tym samym do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W rozporządzeniu ustanawia się również jednolite zasady dotyczące wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital wśród kwalifikowalnych inwestorów w całej Unii, struktury portfela kwalifikowalnych funduszy venture capital, kwalifikowalnych instrumentów i technik inwestycyjnych, którymi mają się posługiwać kwalifikowalne fundusze venture capital, jak również organizacji, sposobu postępowania i przejrzystości działalności zarządzających, którzy wprowadzają do obrotu kwalifikowalne fundusze venture capital w całej Unii.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania określonymi w art. 3 lit. a), którzy spełniają następujące warunki:

a)

zarządzają aktywami o łącznej wartości nieprzekraczającej progu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

b)

mają siedzibę w Unii;

c)

podlegają rejestracji przez właściwe organy swoich państw członkowskich pochodzenia zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE; oraz

d)

zarządzają portfelami kwalifikowalnych funduszy venture capital.

2.   W przypadku gdy łączna wartość aktywów objętych zarządzaniem zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy są zarejestrowani zgodnie z art. 14, przekroczy następnie próg, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE, oraz w przypadku gdy w związku z tym ci zarządzający zaczną podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 6 tej dyrektywy, mogą oni nadal posługiwać się nazwą „EuVECA” przy wprowadzaniu do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w Unii, pod warunkiem że stale w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają:

a)

spełniają wymogi określone w dyrektywie 2011/61/UE; oraz

b)

nadal spełniają przepisy art. 3 i 5 oraz art. 13 ust. 1 lit. c) i i) niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital są zarządzającymi zewnętrznymi i są zarejestrowani zgodnie z art. 14, mogą oni dodatkowo zarządzać przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) objętymi wymogiem uzyskania zezwolenia na mocy dyrektywy 2009/65/WE.

Artykuł 3

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania” oznacza AFI określone w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

b)

„kwalifikowalny fundusz venture capital” oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, które:

(i)

zamierza inwestować co najmniej 70 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w aktywa, które stanowią kwalifikowalne inwestycje, obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w ramach czasowych określonych w jego regulaminie lub dokumentach założycielskich;

(ii)

nie wykorzystuje więcej niż 30 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego do nabycia aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje, obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów;

(iii)

zostało ustanowione na terytorium państwa członkowskiego;

c)

„zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital” oznacza osobę prawną, której regularna działalność gospodarcza polega na zarządzaniu co najmniej jednym kwalifikowalnym funduszem venture capital;

d)

„kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe” oznacza przedsiębiorstwo, które:

(i)

w chwili dokonania inwestycji przez kwalifikowalny fundusz venture capital:

nie jest dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu (MTF), określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 i 15 dyrektywy 2004/39/WE,

zatrudnia mniej niż 250 osób, oraz

ma obrót roczny o wartości nieprzekraczającej 50 mln EUR lub roczną sumę bilansową nieprzekraczającą 43 mln EUR;

(ii)

samo nie jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania;

(iii)

nie jest jednym z następujących:

instytucją kredytową określoną w art. 4 pkt 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (10),

przedsiębiorstwem inwestycyjnym określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE,

przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym określonym w art. 13 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II) (11),

finansową spółką holdingową określoną w art. 4 pkt 19 dyrektywy 2006/48/WE, lub

spółką holdingową o profilu mieszanym określoną w art. 4 pkt 20 dyrektywy 2006/48/WE;

(iv)

zostało ustanowione na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, pod warunkiem że państwo trzecie:

nie jest sklasyfikowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jako państwo lub terytorium odmawiające współpracy,

podpisało umowę z państwem członkowskim pochodzenia zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital i z każdym z pozostałych państw członkowskich, w którym zamierza się wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały kwalifikowalnego funduszu venture capital, w celu zapewnienia, aby państwo trzecie w pełni stosowało się do standardów określonych w art. 26 Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, oraz zapewnia skuteczną wymianę informacji w kwestiach podatkowych, w tym wszelkich wielostronnych porozumień w sprawie podatków;

e)

„kwalifikowalne inwestycje” oznaczają którykolwiek z poniższych instrumentów:

(i)

instrumenty kapitałowe lub quasi-kapitałowe, które zostały wyemitowane przez:

kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe i nabyte bezpośrednio przez kwalifikowalny fundusz venture capital od kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego,

kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe w zamian za udziałowy papier wartościowy wyemitowany przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, lub

przedsiębiorstwo, którego jednostką zależną, w której posiada ono większościowy udział, jest kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, i które zostało nabyte przez kwalifikowalny fundusz venture capital w zamian za instrument kapitałowy wyemitowany przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe;

(ii)

zabezpieczone lub niezabezpieczone pożyczki przyznawane przez kwalifikowalny fundusz venture capital kwalifikowalnemu przedsiębiorstwu portfelowemu, w którym kwalifikowalny fundusz venture capital posiada już kwalifikowalne inwestycje, pod warunkiem że do takich kredytów wykorzystywanych jest nie więcej niż 30 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w kwalifikowalnym funduszu venture capital;

(iii)

udziały kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego nabyte od istniejących udziałowców tego przedsiębiorstwa;

(iv)

jednostki lub udziały jednego lub większej liczby innych kwalifikowalnych funduszy venture capital, pod warunkiem że te kwalifikowalne fundusze venture capital same nie zainwestowały więcej niż 10 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w kwalifikowalne fundusze venture capital;

f)

„uzasadnione koszty” oznaczają wszystkie opłaty, koszty i wydatki ponoszone bezpośrednio lub pośrednio przez inwestorów i uzgodnione między zarządzającym kwalifikowalnym funduszem venture capital a jego inwestorami;

g)

„kapitał własny” oznacza udziały własnościowe w przedsiębiorstwie, mające postać akcji lub innych form udziału w kapitale kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego, wyemitowane na rzecz jego inwestorów;

h)

„quasi-kapitałowy instrument inwestycyjny” oznacza każdy rodzaj instrumentu finansowego będący połączeniem instrumentu kapitałowego i dłużnego, w przypadku gdy zwrot z inwestycji jest powiązany z zyskiem lub stratą kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego i w przypadku gdy spłata instrumentu w przypadku niewywiązania się z płatności nie jest w pełni zabezpieczona;

i)

„wprowadzanie do obrotu” oznacza bezpośrednie lub pośrednie oferowanie lub plasowanie, z inicjatywy zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital lub w jego imieniu, jednostek lub udziałów funduszu venture capital, którym taki zarządzający zarządza, na rzecz inwestorów lub wśród inwestorów zamieszkałych lub mających siedzibę statutową na terytorium Unii;

j)

„kapitał zadeklarowany” oznacza każde zobowiązanie, na mocy którego inwestor jest zobowiązany, w ramach czasowych określonych w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu venture capital, do nabycia udziału w funduszu venture capital lub dokonania wpłat na poczet kapitału na rzecz tego funduszu;

k)

„państwo członkowskie pochodzenia” oznacza państwo członkowskie, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital ma swoją siedzibę i podlega rejestracji przez właściwe organy zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

l)

„przyjmujące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie inne niż państwo członkowskie pochodzenia, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital wprowadza do obrotu kwalifikowalne fundusze venture capital zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

m)

„właściwy organ” oznacza organ krajowy wyznaczony przez państwo członkowskie pochodzenia w drodze przepisów ustawowych lub wykonawczych do celów rejestracji zarządzających przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. c), w przypadku gdy forma prawna kwalifikowalnego funduszu venture capital pozwala na zarządzanie wewnętrzne oraz w przypadku gdy organ zarządzający funduszem nie powoła zarządzającego zewnętrznego, sam kwalifikowalny fundusz venture capital rejestrowany jest jako zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital zgodnie z art. 14. Kwalifikowalny fundusz venture capital, który zarejestrowany jest jako wewnętrzny zarządzający kwalifikowalnego funduszu venture capital, nie może być zarejestrowany jako zewnętrzny zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI STOSOWANIA NAZWY „EuVECA”

Artykuł 4

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital spełniający wymogi określone w niniejszym rozdziale są uprawnieni do posługiwania się nazwą „EuVECA” w odniesieniu do wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w Unii.

Artykuł 5

1.   Przy nabywaniu aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital zapewniają, aby do nabycia takich aktywów wykorzystywać nie więcej niż 30 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego. Próg 30 % oblicza się na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów. Przy obliczaniu tego progu nie bierze się pod uwagę posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ponieważ środki pieniężne i ich ekwiwalenty nie są uznawane za inwestycje.

2.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital nie mogą stosować na poziomie kwalifikowalnego funduszu venture capital jakichkolwiek metod powodujących wzrost wartości ekspozycji w funduszu powyżej wartości jego kapitału zadeklarowanego, poprzez zaciąganie pożyczek środków pieniężnych lub papierów wartościowych, inwestycje w instrumenty pochodne ani w żaden inny sposób.

3.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital mogą zaciągać pożyczki, emitować papiery dłużne lub udzielać gwarancji na poziomie kwalifikowalnego funduszu venture capital jedynie pod warunkiem, że takie pożyczki, papiery dłużne lub gwarancje znajdują pokrycie w niewniesionych wkładach zadeklarowanych.

Artykuł 6

1.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital wprowadzają do obrotu jednostki i udziały kwalifikowalnych funduszy venture capital wyłącznie wśród inwestorów, których uznaje się za klientów branżowych zgodnie z sekcją I załącznika II do dyrektywy 2004/39/WE lub których, na życzenie, można traktować jako klientów branżowych zgodnie z sekcją II załącznika II do dyrektywy 2004/39/WE, lub wśród pozostałych inwestorów, którzy:

a)

zobowiązali się do zainwestowania co najmniej 100 000 EUR; oraz

b)

oświadczyli na piśmie, w dokumencie odrębnym w stosunku do zawieranej umowy, której przedmiotem ma być zobowiązanie do dokonania inwestycji kapitałowej, że są świadomi ryzyka związanego z przewidywanym zobowiązaniem lub inwestycją.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do inwestycji dokonywanych przez kadrę kierowniczą, dyrektorów lub pracowników uczestniczących w zarządzaniu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital, inwestujących w kwalifikowalne fundusze venture capital, którymi zarządzają.

Artykuł 7

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają, muszą:

a)

postępować uczciwie, rzetelnie i z należytą fachowością, dbałością i starannością przy realizacji swoich działań;

b)

stosować odpowiednie polityki i procedury w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom, w przypadku których można w sposób racjonalny oczekiwać, że będą miały wpływ na interesy inwestorów oraz kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych;

c)

prowadzić działalność gospodarczą w taki sposób, aby działać w najlepszym interesie kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają, ich inwestorów oraz integralności rynku;

d)

zapewniać wysoki poziom staranności przy doborze i bieżącym monitorowaniu inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe;

e)

posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które inwestują;

f)

sprawiedliwie traktować swoich inwestorów;

g)

zapewniać, aby żaden inwestor nie był traktowany w sposób preferencyjny, chyba że takie preferencyjne traktowanie jest przewidziane w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu venture capital.

Artykuł 8

1.   Przekazanie przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital funkcji osobom trzecim nie ma wpływu na odpowiedzialność zarządzającego wobec kwalifikowalnego funduszu venture capital lub jego inwestorów. Zarządzający nie może przekazywać funkcji w takim zakresie, że w praktyce nie może być już uznawany za zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital i sprawiającym, że staje się on podmiotem – skrzynką pocztową.

2.   Jakiekolwiek przekazanie funkcji na podstawie ust. 1 nie może podważać skuteczności nadzoru nad zarządzającym kwalifikowalnym funduszem venture capital, a w szczególności nie może uniemożliwiać temu zarządzającemu działania, lub kwalifikowalnemu funduszowi venture capital bycia zarządzanym, w sposób najkorzystniejszy dla jego inwestorów.

Artykuł 9

1.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital wykrywają konflikty interesów i unikają ich oraz, w przypadku gdy konfliktów takich nie można uniknąć, zarządzają nimi i monitorują je, a także – zgodnie z ust. 4 – niezwłocznie je ujawniają, aby nie dopuścić do sytuacji, w której takie konflikty interesów miałyby niekorzystny wpływ na interesy kwalifikowalnych funduszy venture capital oraz ich inwestorów, oraz aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają.

2.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital wykrywają w szczególności te konflikty interesów, które mogą się pojawić pomiędzy:

a)

zarządzającymi kwalifikowalnymi funduszami venture capital, osobami faktycznie prowadzącymi działalność tych zarządzających, ich pracownikami lub wszelkimi innymi osobami, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują lub podlegają kontroli tych zarządzających, a kwalifikowalnym funduszem venture capital zarządzanym przez tych zarządzających, lub jego inwestorami;

b)

kwalifikowalnym funduszem venture capital lub jego inwestorami a innym kwalifikowalnym funduszem venture capital zarządzanym przez tego samego zarządzającego, lub jego inwestorami;

c)

kwalifikowalnym funduszem venture capital lub jego inwestorami a przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania lub UCITS zarządzanym przez tego samego zarządzającego, lub jego inwestorami.

3.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital utrzymują i stosują skuteczne ustalenia organizacyjne i administracyjne w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w ust. 1 i 2.

4.   Konflikty interesów, o których mowa w ust. 1, ujawnia się w przypadku, gdy ustalenia organizacyjne wprowadzone przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital w celu wykrywania konfliktów interesów, zapobiegania im, zarządzania nimi i monitorowania ich nie są wystarczające, aby z uzasadnioną pewnością zapewnić wyeliminowanie ryzyka naruszenia interesów inwestorów. Zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital w wyraźny sposób informuje inwestorów o ogólnym charakterze lub źródłach konfliktów interesów przed zawarciem transakcji w ich imieniu.

5.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25, w celu określenia:

a)

rodzajów konfliktów interesów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

b)

czynności, jakie muszą podjąć zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital w zakresie struktur oraz procedur organizacyjnych i administracyjnych w celu wykrywania konfliktów interesów, zapobiegania im, zarządzania nimi oraz ich monitorowania i ujawniania.

Artykuł 10

1.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital muszą stale dysponować wystarczającymi środkami własnymi i wykorzystują odpowiednie i stosowne zasoby techniczne i ludzkie, które są niezbędne do właściwego zarządzania kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którymi zarządzają.

2.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital są stale zobowiązani do zapewniania, aby byli w stanie wykazać wystarczającą ilość swoich środków własnych do utrzymania ciągłości operacyjnej, oraz ujawnienia swego uzasadnienia wystarczającej ilości tych środków zgodnie z art. 13.

Artykuł 11

1.   Zasady wyceny aktywów są określone w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu venture capital i zapewniają rzetelny i przejrzysty proces wyceny.

2.   Stosowane procedury wyceny zapewniają właściwą wycenę aktywów i obliczanie wartości aktywów co najmniej raz do roku.

Artykuł 12

1.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital udostępniają właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia sprawozdanie roczne w odniesieniu do każdego kwalifikowalnego funduszu venture capital, którym zarządzają, przed upływem sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W sprawozdaniu opisuje się strukturę portfela kwalifikowalnego funduszu venture capital oraz działalność prowadzoną w poprzednim roku. W sprawozdaniu ujawnia się również zyski osiągnięte przez kwalifikowalny fundusz venture capital na koniec okresu jego trwania oraz, w stosownych przypadkach, zyski wypłacone w okresie jego trwania. Zawiera ono zbadane sprawozdanie finansowe dotyczące kwalifikowalnego funduszu venture capital.

Sprawozdanie roczne sporządza się zgodnie z obowiązującymi standardami sprawozdawczości oraz z warunkami ustalonymi pomiędzy zarządzającymi kwalifikowalnymi funduszami venture capital a inwestorami. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital przekazują sprawozdanie inwestorom na życzenie. Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital i inwestorzy mogą uzgodnić, że będą ujawniać sobie nawzajem dodatkowe informacje.

2.   Audyt kwalifikowalnego funduszu venture capital jest przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Audyt potwierdza, że środki pieniężne i aktywa są przechowywane w imieniu kwalifikowalnego funduszu venture capital oraz że zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital ustanowił i prowadził odpowiednią ewidencję oraz kontrolę w związku z korzystaniem z jakiegokolwiek pełnomocnictwa lub kontroli w odniesieniu do środków pieniężnych i aktywów kwalifikowalnego funduszu venture capital i jego inwestorów.

3.   W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital ma obowiązek podać do wiadomości publicznej swoje roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 4 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (12) w odniesieniu do kwalifikowalnego funduszu venture capital, informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można przedstawić osobno lub jako dodatkową część rocznego sprawozdania finansowego.

Artykuł 13

1.   Przed podjęciem decyzji w sprawie inwestycji zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital przekazują swoim inwestorom, w sposób jasny i zrozumiały, następujące informacje w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają:

a)

tożsamość tego zarządzającego oraz wszelkich innych usługodawców, którym ten zarządzający zlecił zarządzanie kwalifikowalnymi funduszami venture capital, oraz opis ich obowiązków;

b)

kwotę środków własnych dostępnych dla tego zarządzającego oraz szczegółowe oświadczenie wyjaśniające, dlaczego ten zarządzający uważa tę kwotę za wystarczającą do utrzymania odpowiednich zasobów ludzkich i technicznych niezbędnych do właściwego zarządzania jego kwalifikowalnymi funduszami venture capital;

c)

opis strategii i celów inwestycyjnych kwalifikowalnego funduszu venture capital, w tym:

(i)

rodzajów kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które zamierza inwestować;

(ii)

wszelkich innych kwalifikowalnych funduszy venture capital, w które zamierza inwestować;

(iii)

rodzajów kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które zamierza inwestować jakikolwiek inny kwalifikowalny fundusz venture capital, o którym mowa w ppkt (ii);

(iv)

niekwalifikowalnych inwestycji, których zamierza dokonać;

(v)

technik, które zamierza stosować; oraz

(vi)

wszelkich mających zastosowanie ograniczeń inwestycyjnych;

d)

opis profilu ryzyka kwalifikowalnego funduszu venture capital oraz wszelkich rodzajów ryzyka związanych z aktywami, w które fundusz może inwestować, lub technikami inwestycyjnymi, które można stosować;

e)

opis procedury wyceny kwalifikowalnego funduszu venture capital oraz metodologii wyceny aktywów, w tym metod stosowanych do wyceny kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych;

f)

opis sposobu obliczania wynagrodzenia zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital;

g)

opis wszystkich uzasadnionych kosztów wraz z ich maksymalnymi kwotami;

h)

jeśli są dostępne, wyniki finansowe osiągnięte przez kwalifikowalny fundusz venture capital w przeszłości;

i)

usługi w zakresie wsparcia przedsiębiorstw oraz inne działania wspierające świadczone przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital lub zapewniane za pośrednictwem osób trzecich w celu ułatwienia rozwoju, wzrostu lub innych aspektów operacji prowadzonych przez kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe, w które inwestuje kwalifikowalny fundusz venture capital, lub, w przypadku gdy takie usługi lub działania nie są świadczone, wyjaśnienie takiego stanu rzeczy;

j)

opis procedur, na podstawie których kwalifikowalny fundusz venture capital może zmienić swoją strategię inwestycyjną lub politykę inwestycyjną.

2.   Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, muszą być rzetelne, jasne i nie mogą wprowadzać w błąd. W stosownych przypadkach są one uaktualniane i poddawane regularnemu przeglądowi.

3.   W przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital zobowiązany jest do opublikowania prospektu emisyjnego zgodnie z dyrektywą 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (13) lub zgodnie z prawem krajowym w odniesieniu do kwalifikowalnego funduszu venture capital, informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można przedstawić osobno lub jako część prospektu emisyjnego.

ROZDZIAŁ III

NADZÓR I WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Artykuł 14

1.   Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy zamierzają posługiwać się nazwą „EuVECA” do celów wprowadzania do obrotu swoich kwalifikowalnych funduszy venture capital, informują o swoim zamiarze właściwy organ swojego państwa członkowskiego pochodzenia oraz przedstawiają następujące informacje:

a)

tożsamość osób faktycznie prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu kwalifikowalnymi funduszami venture capital;

b)

dane określające kwalifikowalne fundusze venture capital, których jednostki lub udziały mają być wprowadzane do obrotu, oraz ich strategie inwestycyjne;

c)

informacje dotyczące ustaleń dokonanych do celów zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II;

d)

wykaz państw członkowskich, w których zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital zamierza wprowadzać do obrotu każdy kwalifikowalny fundusz venture capital;

e)

wykaz państw członkowskich, w których zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital ustanowił lub zamierza ustanowić kwalifikowalne fundusze venture capital.

2.   Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia rejestruje zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital, wyłącznie jeżeli zostały spełnione następujące kryteria:

a)

osoby faktycznie prowadzące działalność polegającą na zarządzaniu kwalifikowalnymi funduszami venture capital cieszą się wystarczająco dobrą opinią i posiadają wystarczające doświadczenie, również w odniesieniu do strategii inwestycyjnych stosowanych przez zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital;

b)

informacje wymagane na mocy ust. 1 są kompletne;

c)

ustalenia zgłoszone zgodnie z ust. 1 lit. c) są odpowiednie z punktu widzenia zgodności z wymogami określonymi w rozdziale II;

d)

z wykazu zgłoszonego na podstawie ust. 1 lit. e) niniejszego artykułu wynika, że wszystkie kwalifikowalne fundusze venture capital ustanowione są zgodnie z art. 3 lit. b) ppkt (iii).

3.   Rejestracja na podstawie niniejszego artykułu jest ważna na całym terytorium Unii i umożliwia zarządzającym kwalifikowalnymi funduszami venture capital wprowadzanie do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w całej Unii pod nazwą „EuVECA”.

Artykuł 15

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital informują właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia o tym, że zamierzają wprowadzać do obrotu:

a)

nowy kwalifikowalny fundusz venture capital; lub

b)

istniejący kwalifikowalny fundusz venture capital w państwie członkowskim, które nie figuruje w wykazie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. d).

Artykuł 16

1.   Natychmiast po rejestracji zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital, dodaniu nowego kwalifikowalnego funduszu venture capital, dodaniu nowej siedziby dla ustanowienia kwalifikowalnego funduszu venture capital lub dodaniu nowego państwa członkowskiego, w którym zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital zamierza wprowadzać do obrotu kwalifikowalne fundusze venture capital, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia powiadamia odpowiednio państwo członkowskie wskazane zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) oraz EUNGiPW.

2.   Przyjmujące państwa członkowskie wskazane zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) nie nakładają na zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital zarejestrowanego zgodnie z art. 14 żadnych wymogów ani procedur administracyjnych w związku z wprowadzaniem do obrotu jego kwalifikowalnych funduszy venture capital, ani nie wymagają od niego żadnego zatwierdzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu przed jego rozpoczęciem.

3.   Aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszego artykułu, EUNGiPW opracowuje projekt wykonawczych standardów technicznych w celu określenia formatu powiadomienia na podstawie niniejszego artykułu.

4.   EUNGiPW przedstawia ten projekt wykonawczych standardów technicznych Komisji do dnia 16 lutego 2014 r.

5.   Uprawnienia do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, powierza się Komisji zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 17

EUNGiPW prowadzi centralną bazę danych, powszechnie dostępną za pośrednictwem internetu i zawierającą wykaz wszystkich zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, zarejestrowanych zgodnie z art. 14, oraz kwalifikowalnych funduszy venture capital, które wprowadzają oni do obrotu, a także państw, w których fundusze te są wprowadzane do obrotu.

Artykuł 18

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia nadzoruje spełnianie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2.   W przypadku gdy istnieją wyraźne i możliwe do udowodnienia podstawy do uznania przez właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego, że zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital narusza na jego terytorium przepisy niniejszego rozporządzenia, niezwłocznie odpowiednio informuje o tym właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia. Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia podejmuje odpowiednie środki.

3.   Jeżeli zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital nadal działa w sposób wyraźnie sprzeczny z niniejszym rozporządzeniem pomimo środków podjętych przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia lub w przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia nie podejmuje środków w rozsądnych granicach czasowych, właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może, po poinformowaniu właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia, podjąć wszystkie odpowiednie środki w celu ochrony inwestorów, w tym zakazanie zarządzającemu kwalifikowalnym funduszem venture capital wprowadzania do obrotu jego kwalifikowalnych funduszy venture capital na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.

Artykuł 19

Zgodnie z prawem krajowym właściwe organy muszą posiadać wszystkie uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków. Są one uprawnione w szczególności do:

a)

żądania dostępu do wszelkiego rodzaju dokumentów w jakiejkolwiek formie oraz otrzymywania lub pobierania ich kopii;

b)

żądania od zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital niezwłocznego udzielenia informacji;

c)

żądania informacji od każdej osoby związanej z działaniami zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital lub kwalifikowalnego funduszu venture capital;

d)

prowadzenia niezapowiedzianych lub zapowiedzianych kontroli na miejscu;

e)

podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital nadal spełniał wymogi niniejszego rozporządzenia;

f)

wydania nakazu w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital spełniał wymogi niniejszego rozporządzenia oraz powstrzymywał się od powtórzenia jakiegokolwiek działania, które może stanowić naruszenie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

1.   Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji administracyjnych i innych środków mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszystkie niezbędne środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje administracyjne i inne środki muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Do dnia 16 maja 2015 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję i EUNGiPW o przepisach, o których mowa w ust. 1. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i EUNGiPW o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Artykuł 21

1.   Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia podejmuje, z zachowaniem zasady proporcjonalności, odpowiednie środki, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital:

a)

nie spełnia wymogów mających zastosowanie do struktury portfela, naruszając tym samym art. 5;

b)

wprowadza do obrotu, naruszając tym samym art. 6, jednostki i udziały w kwalifikowalnym funduszu venture capital wśród niekwalifikowalnych inwestorów;

c)

posługuje się nazwą „EuVECA”, ale nie został zarejestrowany zgodnie z art. 14;

d)

posługuje się nazwą „EuVECA” w celu wprowadzania do obrotu funduszy, które nie zostały ustanowione zgodnie z art. 3 lit. b) ppkt (iii);

e)

uzyskał rejestrację na podstawie fałszywych oświadczeń lub w jakikolwiek inny nieprawidłowy sposób, naruszając tym samym art. 14;

f)

nie postępuje w sposób uczciwy i rzetelny, z należytą fachowością, dbałością lub starannością przy prowadzeniu swej działalności, naruszając tym samym art. 7 lit. a);

g)

nie stosuje odpowiednich polityk i procedur w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom, naruszając tym samym art. 7 lit. b);

h)

wielokrotnie nie spełnia wymogów art. 12 dotyczących sprawozdania rocznego;

i)

wielokrotnie nie wypełnia obowiązku informowania inwestorów zgodnie z art. 13.

2.   W przypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia w razie potrzeby:

a)

podejmuje środki w celu zapewnienia, aby zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital spełniał wymogi art. 5 i 6, art. 7 lit. a) i b) oraz art. 12, 13 i 14;

b)

wydaje zakaz posługiwania się nazwą „EuVECA” oraz usuwa zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital z rejestru.

3.   Właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia niezwłocznie informuje właściwe organy przyjmujących państw członkowskich zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) oraz EUNGiPW o usunięciu zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital z rejestru, o którym mowa w ust. 2 lit. b) niniejszego artykułu.

4.   Prawo do wprowadzania do obrotu jednego lub większej liczby kwalifikowalnych funduszy venture capital pod nazwą „EuVECA” w Unii wygasa ze skutkiem natychmiastowym w dniu wydania przez właściwy organ decyzji, o której mowa w ust. 2 lit. b).

Artykuł 22

1.   Właściwe organy i EUNGiPW współpracują na potrzeby wykonywania swoich odnośnych obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010.

2.   Właściwe organy i EUNGiPW prowadzą wymianę wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania swoich odnośnych obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1095/2010, w szczególności do wykrywania i usuwania naruszeń niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

1.   Wszystkie osoby, które pracują lub pracowały dla właściwych organów lub EUNGiPW, a także audytorzy i eksperci wykonujący prace na zlecenie właściwych organów lub na zlecenie EUNGiPW są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Żadne poufne informacje, jakie osoby te otrzymują w trakcie wykonywania swoich obowiązków, nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom lub organom w innej formie niż skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital i kwalifikowalnych funduszy venture capital, bez uszczerbku dla przypadków objętych przepisami prawa karnego oraz postępowaniem na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.   Właściwym organom państw członkowskich lub EUNGiPW nie można uniemożliwiać wymieniania informacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub innymi przepisami prawa Unii mającymi zastosowanie do zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital oraz kwalifikowalnych funduszy venture capital.

3.   Właściwe organy lub EUNGiPW, które otrzymały poufne informacje zgodnie z ust. 2, mogą wykorzystywać te informacje jedynie podczas wykonywania swoich obowiązków oraz do celów postępowań administracyjnych i sądowych.

Artykuł 24

W przypadku braku zgody między właściwymi organami państw członkowskich w odniesieniu do oceny, działania lub zaniechania jednego z właściwych organów w obszarach, w których na mocy niniejszego rozporządzenia wymagana jest współpraca lub koordynacja między właściwymi organami z więcej niż jednego państwa członkowskiego, właściwe organy mogą przekazać sprawę EUNGiPW, który może działać zgodnie z uprawnieniami powierzonymi mu na mocy art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, jeżeli brak zgody nie ma związku z art. 3 lit. b) ppkt (iii) lub lit. d) ppkt (iv) niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 25

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 5, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia 15 maja 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 5 wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 26

1.   Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 2. Przegląd obejmuje ogólną analizę funkcjonowania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz doświadczenia zdobyte podczas ich stosowania, w tym:

a)

zakres stosowania nazwy „EuVECA” przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital w różnych państwach członkowskich, na poziomie krajowym lub transgranicznym;

b)

geograficzny i sektorowy rozkład inwestycji dokonywanych przez kwalifikowalne fundusze venture capital;

c)

stosowność wymogów dotyczących informacji na mocy art. 13, w szczególności sprawdzenie, czy są one wystarczające, aby umożliwić inwestorom podjęcie świadomej decyzji o inwestycji;

d)

wykorzystywanie różnych kwalifikowalnych inwestycji przez zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital, a w szczególności kwestię, czy w niniejszym rozporządzeniu zachodzi potrzeba dostosowania kwalifikowalnych inwestycji;

e)

możliwość rozszerzenia zakresu wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital na inwestorów detalicznych;

f)

skuteczność, proporcjonalność i stosowanie sankcji administracyjnych i innych środków przewidzianych przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

g)

wpływ niniejszego rozporządzenia na rynek venture capital;

h)

możliwość zezwolenia funduszom venture capital mającym siedzibę w państwie trzecim na posługiwanie się nazwą „EuVECA”, z uwzględnieniem doświadczenia w stosowaniu zalecenia Komisji dotyczącego środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych standardów dobrych rządów w kwestiach podatkowych;

i)

stosowność uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o system depozytariuszy;

j)

ocena wszelkich przeszkód, jakie mogą zakłócać inwestowanie w fundusze posługujące się nazwą „EuVECA”, w tym wpływ na inwestorów instytucjonalnych innych przepisów prawa Unii o charakterze ostrożnościowym.

2.   Przegląd, o którym mowa w ust. 1, odbywa się:

a)

do dnia 22 lipca 2017 r. w odniesieniu do lit. a)–g), i) i j); oraz

b)

do dnia 22 lipca 2015 r. w odniesieniu do lit. h).

3.   Po przeglądzie, o którym mowa w ust. 1, i po konsultacji z EUNGiPW Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, dołączając do niego – w stosownych przypadkach – wniosek ustawodawczy.

Artykuł 27

1.   Do dnia 22 lipca 2017 r. Komisja rozpocznie przegląd wzajemnego oddziaływania między niniejszym rozporządzeniem a innymi przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania i zarządzających nimi, a w szczególności przepisami dyrektywy 2011/61/UE. Przegląd ten dotyczy zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. W ramach tego przeglądu gromadzone są dane służące do oceny, czy konieczne jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić zarządzającym funduszami venture capital o łącznej wartości aktywów przekraczającej próg określony w art. 2 ust. 1, stanie się zarządzającymi kwalifikowalnymi funduszami venture capital zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Po przeglądzie, o którym mowa w ust. 1, i po konsultacji z EUNGiPW Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, dołączając do niego – w stosownych przypadkach – wniosek ustawodawczy.

Artykuł 28

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 lipca 2013 r., z wyjątkiem art. 9 ust. 5, który stosuje się od dnia 15 maja 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 kwietnia 2013 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

M. SCHULZ

Przewodniczący

W imieniu Rady

L. CREIGHTON

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 175 z 19.6.2012, s. 11.

(2)  Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 72.

(3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 21 marca 2013 r.

(4)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

(5)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1.

(6)  Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

(7)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(8)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(9)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(10)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

(11)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

(12)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(13)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64.


Top