EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0342

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 342/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

OJ L 107, 17.4.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 230 - 230

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/342/oj

17.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 342/2013

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 589/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. d) w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 (2) państwa członkowskie zapewniają kontrolę jaj na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, co można rozumieć jako obowiązek kontrolowania zgodności z każdym wymogiem, który został wprowadzony rozporządzeniem, na każdym etapie wprowadzania do obrotu.

(2)

Niektóre wymogi wprowadzone rozporządzeniem mają jednak zastosowanie do szczególnego etapu wprowadzania do obrotu i należy kontrolować zgodność z nimi na tym etapie. W zależności od przypadku, niektóre wymogi należy kontrolować np. w miejscu produkcji lub w zakładzie pakowania, a inne na etapie sprzedaży detalicznej.

(3)

W związku z powyższym należy zapewnić pewną elastyczność kontroli przeprowadzanych na różnych etapach wprowadzania do obrotu.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 589/2008.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 589/2008 otrzymuje brzmienie:

„2.   Służby inspekcyjne, o których mowa w ust. 1, kontrolują produkty objęte niniejszym rozporządzeniem na różnych etapach wprowadzania do obrotu, w zależności od przypadku. Obok losowego pobierania próbek, kontrole są przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, z uwzględnieniem rodzaju i wydajności danego zakładu, jak również historii podmiotu gospodarczego w zakresie zgodności z normami handlowymi w odniesieniu do jaj.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6.


Top