EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0335

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 335/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

OJ L 105, 13.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Uchylony przez 32014R0807 . Latest consolidated version: 20/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/335/oj

13.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 105/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 335/2013

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

(2)

W dniu 12 października 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3). Wniosek ten wprowadza nową strategię rozwoju obszarów wiejskich opierającą się na wariantach polityki wskazanych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów pt. „WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi” (4) oraz na szeroko zakrojonych dyskusjach, które miały następnie miejsce. Wniosek, po jego przyjęciu, wniesie zasadnicze zmiany do polityki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności jeśli chodzi o treść wielu środków, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, i wpisanych w programy rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich.

(3)

Ważne jest, aby środki EFRROW na okres programowania przypadający po okresie programowania 2007–2013 zostały przeznaczone w jak największym stopniu na wdrożenie nowej strategii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Nieuniknione jest nakładanie się realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich i odpowiadających im przepisów prawa okresu programowania 2007–2013 i następnego okresu programowania. Należy zatem ustanowić przepis służący zapewnieniu, by środki ustanowione w okresie programowania 2007–2013 były realizowane, nie zużywając nieproporcjonalnie dużej części środków finansowych z następnego okresu programowania.

(4)

Należy zatem zadbać, aby państwa członkowskie nie mogły podejmować nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów, jeśli chodzi o środki wieloletnie, które mogą rozciągać się na następny okres programowania lub które, w wyniku nowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, mogą zostać przerwane lub znacznie zmienione.

(5)

W art. 27 ust. 12 oraz art. 32a rozporządzenia (WE) nr 1974/2006 ogranicza się przedłużanie czasu trwania obowiązujących zobowiązań rolnośrodowiskowych, leśnośrodowiskowych i zobowiązań dotyczących dobrostanu zwierząt do końca okresu premiowego, do którego odnosi się wniosek o płatność z 2013 r. W celu zagwarantowania, że żadne opóźnienie w procesie przedkładania i zatwierdzania nowych programów rozwoju obszarów wiejskich nie ma negatywnych skutków dla ciągłości realizacji polityki, należy wprowadzić możliwość przedłużenia zobowiązań do końca okresu premiowego, do którego odnosi się wniosek o płatność z 2014 r.

(6)

Ponieważ koniec okresu programowania 2007–2013 zbliża się, należy ograniczyć przeszkody proceduralne wobec państw członkowskich, które dokonują zmian w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich, zachowując jednocześnie odpowiedni poziom oceny dokonywanej przez Komisję. Państwa członkowskie powinny zatem mieć większą możliwość przesuwania, w odpowiednim czasie oraz w drodze procedury notyfikacyjnej, kwot odnoszących się do niektórych środków, które nie będą już wymagały takiego finansowania, na rzecz innych środków. Należy zatem podwyższyć próg elastyczności w odniesieniu do przesuwania środków pomiędzy osiami.

(7)

Ważne jest, aby zapewnić ciągłość wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz sprawne przejście z jednego okresu programowania do drugiego. Należy zatem określić, że wydatki związane z ocenami ex ante nowych programów oraz koszty przygotowania strategii rozwoju na szczeblu lokalnym dla okresu programowania 2007–2013 są częścią działań przygotowawczych, które należy sfinansować za pomocą wsparcia technicznego. Ponadto powinno również być możliwe finansowanie innych działań przygotowawczych, o ile są one bezpośrednio związane z działaniami bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich oraz są niezbędne do zapewnienia ciągłości i sprawnego przejścia z jednego okresu programowania do drugiego.

(8)

Jeżeli państwa członkowskie wykorzystały już swoje środki z okresu programowania 2007–2013 na konkretny program lub działanie, nie powinny podejmować nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów tego programu lub działania. Ponadto należy przewidzieć jasne, ostateczne terminy do podejmowania zobowiązań prawnych wobec beneficjentów w ramach okresu programowania 2007–2013 oraz kolejnego okresu programowania.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1974/2006.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1974/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 9 ust. 2 i 4 wartość „1 %” zastępuje się wartością „3 %”;

2)

w art. 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;

3)

w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.”;

4)

w art. 27 ust. 12 akapit drugi rok „2013” zastępuje się rokiem „2014”;

5)

w art. 31 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, także w przypadku gdy środki te są wdrażane przez lokalne grupy działania zgodnie z art. 63 lit. a) tego rozporządzenia.”;

6)

w art. 32 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Po dniu 31 grudnia 2013 r. nie podejmuje się nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów na podstawie art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, także w przypadku gdy środki te są wdrażane przez lokalne grupy działania zgodnie z art. 63 lit. a) tego rozporządzenia.”;

7)

w art. 32a rok „2013” zastępuje się rokiem „2014”;

8)

dodaje się art. 41a w brzmieniu:

„Artykuł 41a

1.   Do celów art. 66 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 działalność dotycząca przygotowania programu wsparcia, w odniesieniu do okresu programowania następującego po okresie programowania na lata 2007–2013, obejmuje:

a)

wydatki związane z oceną ex ante programów;

b)

koszty przygotowania strategii rozwoju na szczeblu lokalnym;

c)

wydatki związane z innymi działaniami przygotowawczymi, o ile są one:

(i)

bezpośrednio związane z działaniami bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich; oraz

(ii)

niezbędne do zapewnienia ciągłości wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz do sprawnego przejścia z jednego okresu programowania do drugiego.

2.   Stosowanie ust. 1 wymaga włączenia odpowiedniego przepisu do programów rozwoju obszarów wiejskich.”;

9)

w rozdziale III sekcja 2 wprowadza się art. 41b w brzmieniu:

„Artykuł 41b

1.   Jeżeli kwota przyznana na programy lub środki zostanie wykorzystana przed ostatecznym terminem kwalifikowalności ustalonym w art. 71 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, państwa członkowskie nie podejmują nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów.

2.   Państwa członkowskie nie podejmują nowych zobowiązań prawnych wobec beneficjentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 od dnia, w którym zaczynają podejmować zobowiązania prawne wobec beneficjentów zgodnie z ramami prawnymi dla okresu programowania 2014–2020.

Państwa członkowskie mogą stosować akapit pierwszy albo na poziomie programu, albo na poziomie środka.

3.   W odniesieniu do programu LEADER państwa członkowskie mogą stosować ust. 2 na poziomie lokalnej grupy działania, o której mowa w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

4.   Ustępu 2 nie stosuje się do wsparcia przygotowawczego dla programu LEADER oraz wsparcia technicznego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15.

(3)  COM(2011) 627 final/3 z 12.10.2011.

(4)  COM(2010) 672 final z 18.11.2010.


Top