EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0280

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 280/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 84, 23.3.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 132 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Uchylony przez 32014R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/280/oj

23.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 280/2013

z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 4b rozporządzenia Komisji (WE) nr 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącego technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2) wskazano, że Europejska Agencja Kolejowa jest odpowiedzialna za aktualizację dokumentów, o których mowa w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 62/2006, na podstawie wniosków o wprowadzenie zmian, które zostały potwierdzone przed dniem 13 maja 2012 r.

(2)

Komisja otrzymała zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej ERA/REC/06a-2012/INT z dnia 24 lipca 2012 r., aby zaktualizować załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 62/2006 w celu wprowadzenia odesłań do dokumentów technicznych, które zostały zmienione zgodnie z procesem zarządzania zmianami (Final Baseline 5.2 [Ostateczna podstawowa linia procesu wdrażania 5.2]).

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 62/2006.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 62/2006 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.

(2)  Dz.U. L 13 z 18.1.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK A

WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

Wykaz obowiązkowych specyfikacji

Indeks

Oznaczenie

Tytuł dokumentu

Wersja

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

TAF TSI — ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages [Załącznik A.5: Dane liczbowe i schematy sekwencyjne komunikatów TSI TAF]

1.0


Dodatek

Oznaczenie

Tytuł dokumentu

Wersja

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING) [Załącznik D.2: Dodatek A (Planowanie podróży wagony/ILU)]

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) [Załącznik D.2: Dodatek B – Operacyjna baza danych transportu kolejowego towarowego i intermodalnego (WIMO)]

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX C — REFERENCE FILES [Załącznik D.2: Dodatek C – Pliki referencyjne]

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX D — INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA [Załącznik D.2: Dodatek D – Dane na temat powiadomień o ograniczeniach infrastruktury]

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX E — COMMON INTERFACE [Załącznik D.2: Dodatek E – Interfejs wspólny]

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX F — TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL [Załącznik D.2: Dodatek F – Model danych i komunikatów TSI TAF]

1.1”


Top