EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do dodatku do żywności dioctan potasu Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 25/2013

z dnia 16 stycznia 2013 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do dodatku do żywności dioctan potasu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3, art. 14 oraz art. 30 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 (3) ustanowiono specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(4)

Wykazy te mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(6)

W dniu 27 września 2010 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie dioctanu potasu jako substancji konserwującej i udostępniono go państwom członkowskim.

(7)

Wnioskuje się o dopuszczenie stosowania dioctanu potasu jako alternatywy dla dodatku do żywności dioctan sodu E 262 (ii), który jest stosowany jako inhibitor wzrostu mikroorganizmów. Zastąpienie dioctanu sodu E 262 (ii) dioctanem potasu może przyczynić się do zmniejszenia spożycia sodu z dietą.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Urzędu w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Dioctan potasu jest związkiem równocząsteczkowym dwóch dopuszczonych dodatków do żywności (octanu potasu E 261 i kwasu octowego E 260). W 1990 r. Komitet Naukowy ds. Żywności poddał ocenie dodatki do żywności o różnych funkcjach technologicznych. W przypadku kwasów, zasad i ich soli podstawę ocen stanowiły wymienione aniony i kationy. Kwas octowy (E 260), jak również jego sole, octany i dioctany amonu, sodu, potasu i wapnia, zostały objęte oceną. Komitet ustalił dopuszczalne dzienne spożycie dla całej grupy, nie określając spożycia dla poszczególnych wyżej wspomnianych substancji. Oznacza to, że ich stosowanie w celu osiągnięcia pożądanego efektu technologicznego nie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia. Zezwolenie na stosowanie dioctanu potasu w podobny sposób jak octanu potasu nie ma wpływu na zdrowie człowieka, a zatem zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(9)

Należy zezwolić na stosowanie dioctanu potasu w taki sam sposób jak octanu potasu. W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 obecną nazwę dodatku E 261, tj. „octan potasu”, należy zatem zastąpić określeniem „octany potasu” obejmującym zarówno octan potasu, jak i dioctan potasu.

(10)

Do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 należy włączyć specyfikacje dla dioctanu potasu. W załączniku do tego rozporządzenia dioctanowi potasu należy przydzielić numer E 261 (ii), a numer przypisany octanowi potasu, obecnie oznaczony jako E 261, należy zmienić na E 261 (i). Ta zmiana numeracji nie ma wpływu na wymagania dotyczące etykietowania określone w art. 22 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(11)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności (4) załącznik II, w którym ustanawia się unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania, stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r. Aby umożliwić stosowanie dioctanu potasu przed tą datą, konieczne jest określenie wcześniejszej daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do tego dodatku do żywności.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 oraz (UE) nr 231/2012.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

A.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części B w pkt 3 „Dodatki inne niż barwniki i substancje słodzące” pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu (1)

2)

w części C w grupie I pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu (2)

quantum satis

3)

w części E:

a)

w kategorii żywności 04.2.3 „Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach” pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

 

Okres stosowania:

od dnia 6 lutego 2013 r.”

b)

w kategorii żywności 07.1.1 „Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól” pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

 

Okres stosowania:

od dnia 6 lutego 2013 r.”

c)

w kategorii żywności 07.1.2 „Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek” pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

 

Tylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Okres stosowania:

od dnia 6 lutego 2013 r.”

d)

w kategorii żywności 08.1.2 „Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004” pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

 

Tylko pakowane wyroby mięsne ze świeżego mięsa mielonego

Okres stosowania:

od dnia 6 lutego 2013 r.”

e)

w kategorii żywności 13.1.3 „Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 2006/125/WE” pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

 

Tylko przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci, tylko do regulacji pH

Okres stosowania:

od dnia 6 lutego 2013 r.”

B.

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części 3 pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

w części 5 w sekcji A pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu

quantum satis

Wszystkie składniki odżywcze”

 

c)

w części 6 w tabeli 1 pozycja dotycząca dodatku E 261 otrzymuje brzmienie:

„E 261

Octany potasu”


(1)  Okres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.”

(2)  Okres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pozycji dotyczącej dodatku E 261 nagłówek otrzymuje brzmienie:

E 261 (i) OCTAN POTASU”;

b)

po pozycji dotyczącej dodatku E 261 (i) dodaje się pozycję w brzmieniu:

E 261 (ii) DIOCTAN POTASU

Nazwy synonimowe

 

Definicja

Dioctan potasu jest molekularnym związkiem octanu potasu i kwasu octowego

Numer wg EINECS

224-217-7

Nazwa chemiczna

Wodorodioctan potasu

Wzór chemiczny

C4H7KO4

Masa cząsteczkowa

158,2

Oznaczenie zawartości

Zawiera 36–38 % wolnego kwasu octowego i 61–64 % octanu potasu

Opis

Białe kryształy

Identyfikacja

pH

4,5–5 (10 % roztwór wodny)

Próba na obecność octanów

Wynik dodatni

Próba na obecność potasu

Wynik dodatni

Czystość

Zawartość wody

Nie więcej niż 1 % (metoda Karla Fischera)

Kwas mrówkowy, mrówczany i inne substancje łatwo ulegające utlenieniu

Nie więcej niż 1 000 mg/kg w przeliczeniu na kwas mrówkowy

Arsen

Nie więcej niż 3 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 2 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 1 mg/kg”


Top