EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (EBC/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/34


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 25 lipca 2013 r.

w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych

(wersja przekształcona)

(EBC/2013/24)

(2014/3/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2002/7 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych sprawozdań finansowych (1) były wielokrotnie w znacznym stopniu zmieniane. Ponieważ konieczna jest kolejna nowelizacja wytycznych, powinny one zostać przekształcone z uwagi na wymogi przejrzystości.

(2)

W celu realizacji swoich zadań Europejski System Banków Centralnych (ESBC) potrzebuje kompleksowych i rzetelnych kwartalnych rachunków finansowych w podziale według sektorów instytucjonalnych, w tym zarówno zbiorów danych krajowych, jak i agregatów strefy euro.

(3)

Część informacji niezbędnych do spełnienia wymogów statystycznych ESBC w zakresie kwartalnych rachunków finansowych sporządzana jest przez właściwe władze krajowe inne niż krajowe banki centralne (KBC). Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (2) zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiedniej organizacji w dziedzinie statystyki oraz podjęcia pełnej współpracy z ESBC w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

(4)

Z uwagi na wymogi spójności wymogi Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych powinny być oparte na standardach statystycznych Unii określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (zwanego dalej „ESA 2010”) (3).

(5)

Dane uzupełniające dotyczące kwartalnych krajowych rachunków finansowych powinny być przekazywane w terminach umożliwiających sporządzenie zintegrowanego zbioru kwartalnych finansowych i niefinansowych rachunków strefy euro odpowiednich na potrzeby polityki pieniężnej.

(6)

Kwartalne krajowe rachunki finansowe są również coraz częściej wykorzystywane do innych celów, w tym analizy makroostrożnościowej i monitorowania nadmiernej nierównowagi. Publikowanie przez EBC odpowiednich agregatów strefy euro sporządzonych w oparciu o niniejsze wytyczne, na podstawie zebranych danych krajowych, ułatwi realizację powyższych celów, jak również działań w obszarze współpracy międzynarodowej i badań.

(7)

Dla lepszego zrozumienia wzajemnych powiązań pomiędzy sektorami instytucjonalnymi kwartalne krajowe rachunki finansowe powinny zawierać informacje o sektorze partnera operacji (nazywane również „informacjami kto-komu”) w odniesieniu do aktywów i zobowiązań finansowych.

(8)

Aby poprawić zrozumienie wpływu zmiany wyceny na bilanse, pełne kwartalne krajowe rachunki finansowe powinny zawierać również podział tzw. „innych przepływów” na „przeszacowania” i „pozostałe zmiany wolumenu”.

(9)

EBC, we współpracy z KBC, będzie nadal doskonalić metody i źródła wykorzystywane do sporządzania kwartalnych krajowych rachunków finansowych w celu poprawy jakości danych, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz podnoszenia zrozumienia powiązań pomiędzy danymi przekazywanymi do EBC zgodnie z różnymi instrumentami prawnymi EBC.

(10)

Ocena jakości kwartalnych rachunków finansowych strefy euro w podziale według sektorów instytucjonalnych powinna być przeprowadzana zgodnie z ramowymi zasadami oceny jakości danych (Statistics Quality Framework) EBC (4). KBC, we współpracy z innymi właściwymi władzami tam gdzie to właściwe, powinny również dokonywać oceny jakości danych przekazywanych do EBC.

(11)

Zgodnie z art. 3a rozporządzenia (WE) nr 2533/98 oraz publicznym zobowiązaniem ESBC dotyczącym statystyki europejskiej (5), opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie przez ESBC statystyk europejskich odbywa się zgodnie z zasadami bezstronności, obiektywności, niezależności zawodowej, opłacalności, poufności informacji statystycznych, a także zasadami minimalizacji obciążeń sprawozdawczych oraz wysokiej jakości produktu.

(12)

Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 przekazywanie w ramach ESBC poufnych informacji statystycznych odbywa się w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie. W przypadku gdy źródłem informacji statystycznych oznaczonych jako poufne są właściwe władze inne niż KBC, takie poufne informacje statystyczne powinny być wykorzystywane przez EBC zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 2533/98.

(13)

Niezbędne jest ustanowienie procedury wprowadzania w skuteczny sposób zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że zmiany takie nie zmienią podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego. W procedurze tej zostaną uwzględnione opinie Komitetu ds. Statystyki ESBC (STC). KBC mogą proponować takie zmiany techniczne do załączników za pośrednictwem STC,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)   „strefa euro”– terytorium państw członkowskich strefy euro, EBC i europejski mechanizm stabilności;

2)   „państwo członkowskie strefy euro”– państwo członkowskie, którego walutą jest euro;

3)   „dane krajowe”– dane odpowiadające wszystkim komórkom w tabelach 1–9 załącznika I;

4)   „dane uzupełniające”– dane odpowiadające komórkom zaznaczonym kolorem czarnym w tabelach 1, 2, 4 i 5 załącznika I;

5)   „kwartał referencyjny”– ostatnią kwartalną obserwację wymaganych szeregów czasowych.

Artykuł 2

Obowiązki KBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej

1.   KBC przekazują EBC kwartalne dane określone w załączniku I, począwszy od września 2014 r. Dane zgodne są z zasadami i definicjami ESA 2010.

2.   Wymogi odnośnie do „danych uzupełniających” obejmują transakcje i stany za okres od ostatniego kwartału 2012 r. do kwartału referencyjnego. Takie dane uzupełniające powinny być przekazane na zasadzie najlepszych szacunków, a wymogi dotyczące danych uzupełniających określone w kolumnach „H”, „H.1” i „H.2” tabel 1, 2, 4 i 5 załącznika I (dane uzupełniające dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów) są przekazywane na zasadzie dobrowolności.

3.   Wymogi dotyczące „danych krajowych”, określone w tabelach 1–5 załącznika I, obejmują:

a)

dane dotyczące transakcji, stanów oraz pozostałych zmian wolumenu (transakcje i stany tylko dla wiersza 33 tabeli 2 „transakcje finansowe netto/wartość finansowa netto”) za okres od ostatniego kwartału 2012 r. do kwartału referencyjnego; oraz

b)

dane dotyczące transakcji i stanów za okres od pierwszego kwartału 1999 r. do trzeciego kwartału 2012 r. Takie dane powinny być przekazane na zasadzie najlepszych szacunków, a wymogi określone w kolumnach „J” i „K” tabel 1 i 2 załącznika I (podział sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych) są przekazywane na zasadzie dobrowolności.

4.   Wymogi dotyczące „danych krajowych”, określone w tabelach 6–9 załącznika I obejmują dane dotyczące transakcji, stanów oraz pozostałych zmian wolumenu za okres od czwartego kwartału 2013 r. do kwartału referencyjnego.

5.   Sektory partnerów operacji „rezydenci innych państw członkowskich strefy euro” i „rezydenci spoza strefy euro”, określone w wierszach 12–21 tabel 3–9 załącznika I, są odpowiednio korygowane dla odzwierciedlenia składu strefy euro w dniu sprawozdawczym. Korekta ta dokonywana jest każdorazowo kiedy państwo członkowskie przyjmie walutę euro. Dane korygowane są zgodnie ze zróżnicowanymi wymogami określonymi w ust. 3 i 4, na zasadzie najlepszych szacunków.

6.   W wyniku zwolnienia z postanowień ust. 1–5, nie wymaga się od KBC:

a)

przekazywania danych dotyczących kwartałów poprzedzających pierwszy kwartał roku, w którym dane państwo członkowskie przystąpiło do Unii Europejskiej;

b)

przekazywania danych, o których mowa w ust. 3 lit. b), przed wrześniem 2017 r.;

c)

przekazywania danych, o których mowa w ust. 4, przed wrześniem 2015 r.

7.   Wymogi dotyczące danych, określone w ust. 3–5, opatrzone są informacjami wyjaśniającymi dotyczącymi:

a)

pojedynczych istotnych zdarzeń zaistniałych w kwartale referencyjnym, jeżeli skala takich pojedynczych istotnych zdarzeń wynosi co najmniej 0,2 % kwartalnego produktu krajowego brutto strefy euro albo jeżeli EBC zażąda takich informacji; oraz

b)

przyczyn korekt w stosunku do ostatnich „danych krajowych” przekazanych EBC w ramach niniejszych wytycznych, jeżeli skala zmian danych spowodowanych takimi korektami wynosi co najmniej 0,2 % kwartalnego produktu krajowego brutto strefy euro, albo jeżeli EBC zażąda takich informacji.

Artykuł 3

Przekazywanie i publikowane danych przez EBC

1.   EBC przekazuje KBC publikowane przez siebie agregaty strefy euro, jak również „dane krajowe” zebrane na mocy art. 2, w sposób zgodny z ust. 3–5 tego artykułu.

2.   EBC publikuje sporządzone przez siebie agregaty strefy euro, jak również „dane krajowe” zebrane na mocy art. 2, w sposób zgodny z ust. 3–5 tego artykułu, w zależności od decyzji STC, z wyjątkiem danych dotyczących komórek w wierszach 12–21 tabel 3–9 załącznika I (dotyczących sektorów partnerów operacji „rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro” i „rezydenci spoza strefy euro”).

3.   „Dane krajowe” publikowane są z zastrzeżeniem następujących postanowień:

a)

„dane krajowe” nie są publikowane przed upływem siedmiu dni po terminach przekazywania danych, określonych w art. 4;

(b)

w kwietniu i październiku każdego roku „dane krajowe” dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych publikowane są dopiero po opublikowaniu przez Komisję Europejską rzeczywistych danych dotyczących deficytu budżetowego i długu publicznego wykorzystywanych na potrzeby Protokołu w sprawie procedury nadmiernego deficytu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (6) (z późniejszymi zmianami); oraz

(c)

„dane krajowe”, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit. b), publikowane są wraz z oznaczeniem ich wstępnego lub szacunkowego charakteru. Zasada ta może zostać również zastosowana do innych „danych krajowych” zebranych na mocy art. 2, w sposób zgodny z ust. 3–5 tego artykułu, po przekazaniu przez sprawozdający KBC wniosku wraz z uzasadnieniem.

Artykuł 4

Termin przekazywania danych

1.   „Dane uzupełniające” określone w art. 2 ust. 2 przekazywane są EBC w terminie nieprzekraczającym 85 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału referencyjnego. Począwszy od pierwszego przekazania danych w 2017 r., „dane uzupełniające” przekazywane są EBC w terminie nieprzekraczającym 82 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału referencyjnego.

2.   „Dane krajowe”, o których mowa w art. 2 ust. 3–5 oraz metadane, o których mowa w art. 2 ust. 7, przekazywane są EBC w terminie nieprzekraczającym 100 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału referencyjnego. Począwszy od pierwszego przekazania danych w 2017 r., „dane krajowe” i dotyczące ich metadane przekazywane są EBC w terminie nieprzekraczającym 97 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału referencyjnego.

3.   Dane określone w art. 3 ust. 1 przekazywane są przez EBC do KBC nie później niż następnego dnia roboczego EBC po opublikowaniu tych danych przez EBC.

Artykuł 5

Współpraca z właściwymi władzami krajowymi

1.   W przypadku gdy źródłem niektórych lub wszystkich informacji opisanych w art. 2 są władze krajowe inne niż KBC, KBC podejmują starania mające na celu nawiązanie z tymi władzami stałej współpracy gwarantującej przekazywanie danych zgodnie ze standardami i wymogami określonymi w niniejszych wytycznych, chyba że ten sam skutek został już osiągnięty na podstawie ustawodawstwa krajowego.

2.   Jeśli podczas trwania tej współpracy KBC nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w art. 2 i 4, ponieważ właściwe władze krajowe nie dostarczyły KBC niezbędnych danych czy informacji, EBC i KBC podejmują, wspólnie z władzami krajowymi, działania w tej sprawie, aby zapewnić terminowe udostępnianie informacji.

Artykuł 6

Standardy przekazywania danych

Wymagane informacje statystyczne udostępniane są EBC w formie zgodnej z wymogami określonymi w załączniku II. Wymogi te nie wykluczają użycia innych, uzgodnionych pomiędzy EBC i KBC, sposobów przekazywania EBC informacji statystycznych w trybie awaryjnym.

Artykuł 7

Jakość

1.   EBC i KBC monitorują i wspierają jakość danych przekazywanych EBC.

2.   Zarząd EBC składa Radzie Prezesów EBC coroczny raport w sprawie jakości kwartalnych rachunków finansowych. Raport ten zawiera co najmniej omówienie zakresu danych, ich zgodności z odpowiednimi definicjami oraz wielkości korekt.

Artykuł 8

Uproszczona procedura wprowadzania zmian

Zarząd EBC uprawniony jest, po uwzględnieniu opinii STC, do wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że zmiany takie nie zmienią podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego. Zarząd EBC niezwłocznie zawiadamia Radę Prezesów o wszelkich takich zmianach.

Artykuł 9

Utrata mocy obowiązującej

Z dniem 1 września 2014 r. tracą moc wytyczne EBC/2002/7. Odniesienia do uchylonych wytycznych traktuje się jak odniesienia do niniejszych wytycznych.

Artykuł 10

Przepisy końcowe

1.   Niniejsze wytyczne adresowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

2.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem 1 września 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 lipca 2013 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 334 z 11.12.2002, s. 24.

(2)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(3)  Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1.

(4)  Dostępne na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.

(5)  Dostępne na stronie internetowej EBC.

(6)  Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI SPRAWOZDAWCZE

Podsumowanie wymogów sprawozdawczych

Artykuł

Zawartość

Tabele

Rodzaj danych

Okres, którego dane dotyczą

Pierwsze przekazanie danych

Termin przekazywania danych

Uwagi

Stany

Transakcje

Pozostałe zmiany wolumenu

2 ust. 2

4 ust. 1

Dane uzupełniające; tylko komórki zaznaczone na czarno

T1

aktywa

T2

pasywa

T4

kredyty/pożyczki krótkoterminowe („kto-komu”)

T5

kredyty/pożyczki długoterminowe („kto-komu”)

Image

Image

 

Od IV kw. 2012 r.

Wrzesień 2014 r.

Do grudnia 2016 r.: t + 85

Od marca 2017 r.: t + 82

Najlepsze szacunki

Komórki zaznaczone na czarno w kolumnach H, H.1 i H.2, dobrowolnie

2 ust. 3 lit. a)

2 ust. 5

3 ust. 2

3 ust. 3 lit.

a) i lit. b)

4 ust. 2

Dane krajowe; wszystkie komórki

T1

aktywa

T2

pasywa

T3

depozyty („kto-komu”)

T4

kredyty/pożyczki krótkoterminowe („kto-komu”)

T5

kredyty/pożyczki długoterminowe („kto-komu”)

Image

Image

Image

Od IV kw. 2012 r.

Wrzesień 2014 r.

Do grudnia 2016 r.: t + 100

Od marca 2017 r.: t + 97

Opatrzone metadanymi

Dane w wierszach 12–21 tabel 3–5 skorygowane dla odzwierciedlenia składu strefy euro; najlepsze szacunki

Dane w wierszach 12–21 tabel 3–5 nie do publikacji

2 ust. 3 lit.

b)

2 ust. 5

3 ust. 2

3 ust. 3 lit. c)

4 ust. 2

Dane krajowe; wszystkie komórki

T1

aktywa

T2

pasywa

T3

depozyty („kto-komu”)

T4

kredyty/pożyczki krótkoterminowe („kto-komu”)

T5

kredyty/pożyczki długoterminowe („kto-komu”)

Image

Image

 

I kw.1999 r.–III kw. 2012 r.

Wrzesień 2017 r.

Do grudnia 2016 r.: t + 100

Od marca 2017 r.: t + 97

Najlepsze szacunki

Kolumny J, K tabel 1 i 2 dobrowolnie

Opatrzone metadanymi

Dane w wierszach 12–21 tabel 3–5 skorygowane dla odzwierciedlenia składu strefy euro; najlepsze szacunki

Dane w wierszach 12–21 tabel 3–5 nie do publikacji

2 ust. 4

2 ust. 5

3 ust. 2

3 ust. 3 lit.

a) i lit. b)

4 ust. 2

Dane krajowe; wszystkie komórki

T6

krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe („kto-komu”)

T7

długoterminowe dłużne papiery wartościowe („kto-komu”)

T8

akcje notowane („kto-komu”)

T9

udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych („kto-komu”)

Image

Image

Image

Od IV kw. 2013

Wrzesień 2015 r.

Do grudnia 2016 r.: t + 100

Od marca 2017 r.: t + 97

Opatrzone metadanymi

Dane w wierszach 12–21 skorygowane dla odzwierciedlenia składu strefy euro; najlepsze szacunki;

Dane w wierszach 12–21 tabel 3–5 nie do publikacji


Tabela 1

Aktywa finansowe  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor wierzyciela

Instrument finansowy

 

Ogółem

(S.1)

Rezydenci

Zagranica

(S.2)

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (3)

(S.121+…+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (4)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125+…+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne (5)

Ogółem

(S.13)

Instytucje rządowe szczebla centralnego

(S.1311)

Fundusze zabezpieczenia społecznego

(S.1314)

Ogółem

(S14+S15)

Gospodarstwa domowe

(S.14)

Instytucje niekomercyjne (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aktywa ogółem (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Złoto monetarne i SDR-y (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Złoto monetarne (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Specialne prawa ciągnienia (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Gotówka i depozyty (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Gotówka (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depozyty (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Depozyty bieżące rozliczeniowe (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Pozostałe depozyty (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dłużne papiery wartościowe (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kredyty i pożyczki (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kredyty/pożyczki krótkoterminowe (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kredyty/pożyczki długoterminowe (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Udziały kapitałowe (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Akcje notowane (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Akcje nienotowane i pozostałe udziały kapitałowe (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Akcje nienotowane (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Pozostałe udziały kapitałowe (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (F. 61) oraz rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancji (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnich (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Uprawnienia emerytalno-rentowe (F.63), należności funduszy emerytalno-rentowych od podmiotów nimi zarządzających (F.64), uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowe (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Pozostałe kwoty do otrzymania (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kredyty handlowe i zaliczki (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Pozostałe kwoty do otrzymania, z wyjątkiem kredytów handlowych i zaliczek (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2

Pasywa  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sektor dłużnika

Instrument finansowy

 

Ogółem

(S.1)

Rezydenci

Zagranica

(S.2)

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (8)

(S.121+…+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (9)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125+...+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne (10)

Ogółem

(S.13)

Instytucje rządowe szczebla centralnego

(S.1311)

Fundusze zabezpieczenia społecznego

(S.1314)

Ogółem

(S14+S15)

Gospodarstwa domowe

(S.14)

Instytucje niekomercyjne (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aktywa ogółem (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Złoto monetarne i SDR-y (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Złoto monetarne (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Specialne prawa ciągnienia (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Gotówka i depozyty (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Gotówka (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depozyty (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Depozyty bieżące rozliczeniowe (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Pozostałe depozyty (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dłużne papiery wartościowe (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kredyty i pożyczki (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kredyty/pożyczki krótkoterminowe (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kredyty/pożyczki długoterminowe (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Udziały kapitałowe (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Akcje notowane (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Akcje nienotowane i pozostałe udziały kapitałowe (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Akcje nienotowane (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Pozostałe udziały kapitałowe (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Udziały/jednostki uczestnictwa w FRP (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRP (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (F. 61) oraz rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancji (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnich (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Uprawnienia emerytalno-rentowe (F.63), należności funduszy emerytalno-rentowych od podmiotów nimi zarządzających (F.64), uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowe (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Pozostałe kwoty do zapłacenia (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kredyty handlowe i zaliczki (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Pozostałe kwoty do zapłacenia, z wyjątkiem kredytów handlowych i zaliczek (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Transakcje finansowe netto/wartość finansowa netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 3

Depozyty (F.22 + F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Sektor dłużnika

Sektor wierzyciela

 

Rezydenci

 

Ogółem

(S.1) (12)

MIF (13)

(S.121 + … + S.123)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 


Tabela 4

Kredyty/pożyczki krótkoterminowe (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor wierzyciela

Sektor dłużnika

 

Rezydenci

 

Ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (15)

(S.121+...+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (16)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125+...+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Gospodarstwa domowe, w tym instytucje niekomercyjne (17)

(S.14+S.15)

Ogółem

(S.13)

Instytucje rządowe szczebla centralnego

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 5

Kredyty/pożyczki długoterminowe (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sektor wierzyciela

Sektor dłużnika

 

Rezydenci

 

Ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (19)

(S.121+…+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (20)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125+…+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Gospodarstwa domowe, w tym instytucje niekomercyjne (21)

(S.14+S.15)

Ogółem

(S.13)

Instytucje rządowe szczebla centralnego

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 6

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor wierzyciela

Sektor dłużnika

 

Rezydenci

 

Ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (23)

(S.121+...+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (24)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125+...+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Gospodarstwa domowe, w tym instytucje niekomercyjne (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 7

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor wierzyciela

Sektor dłużnika

 

Rezydenci

 

Ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (27)

(S.121+…+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (28)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125+…+S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Gospodarstwa domowe, w tym instytucje niekomercyjne (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 8

Akcje notowane (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor wierzyciela

Sektor dłużnika

 

Rezydenci

 

Ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (31)

(S.121+...+S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (32)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125 + … + S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Gospodarstwa domowe, w tym instytucje niekomercyjne (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 9

Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sektor wierzyciela

Sektor dłużnika

 

Rezydenci

 

Ogółem

Przedsiębiorstwa niefinansowe

(S.11)

MIF (35)

(S.121 + … + S.123)

Fundusze inwestycyjne niebędące FRP (36)

(S.124)

Pozostałe instytucje finansowe

(S.125 + … + S.127)

Instytucje ubezpieczeniowe

(S.128)

Fundusze emerytalno-rentowe

(S.129)

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

(S.13)

Gospodarstwa domowe, w tym instytucje niekomercyjne (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezydenci

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nierezydenci

Ogółem (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Rezydenci pozostałych państw członkowskich strefy euro

Ogółem (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + S.126 + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezydenci spoza strefy euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji, z wyjątkiem złota monetarnego (F.11) jako pozycji z zagranicą, która wymagana jest wyłącznie dla transakcji oraz pozostałych zmian wolumenu.

(2)  Do klasyfikacji sektorów instytucjonalnych oraz transakcji finansowych, pozostałych zmian wolumentu i bilansów używane są kody ESA 2010 (odpowiednio rozdział 2 oraz rozdziały 5, 6 i 7 ESA 2010).

(3)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123)

(4)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP; S.123).

(5)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(6)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji, z wyjątkiem złota monetarnego (F.11) jako pozycji z zagranicą, która wymagana jest wyłącznie dla transakcji oraz pozostałych zmian wolumenu.

(7)  Do klasyfikacji sektorów instytucjonalnych oraz transakcji finansowych, pozostałych zmian wolumentu i bilansów używane są kody ESA 2010 (odpowiednio rozdział 2 oraz rozdziały 5, 6 i 7 ESA 2010).

(8)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(9)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP; S.123).

(10)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(11)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(12)  Zgodnie z ESA 2010 (5.79) depozyty są oferowane przez instytucje przyjmujące depozyty (S.121 i S.122), a także, w niektórych przypadkach, przez instytucje rządowe szczebla centralnego. Ponadto, zgodnie z pkt 5.86, zwrotne depozyty zabezpieczające związane z instrumentami pochodnymi i krótkoterminowe umowy odkupu, stanowiące zobowiązania MIF (S.121, S.122 i S.123), są zaliczane do depozytów.

(13)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(14)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(15)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123). Zgodnie z ESA 2010 (5.118), kredyty i pożyczki krótkoterminowe udzielane instytucjom przyjmującym depozyty (S.121 + S.122) są zaliczane do depozytów (F.22 lub F.29).

(16)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP S.123).

(17)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(18)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(19)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(20)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP S.123).

(21)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(22)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(23)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(24)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP S.123).

(25)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(26)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(27)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(28)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP S.123).

(29)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(30)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(31)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(32)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP S.123).

(33)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).

(34)  Wymogi w odniesieniu do stanów, transakcji i pozostałych zmian wolumenu są takie same dla wszystkich pozycji.

(35)  Monetarne instytucje finansowe (MIF; S.121 + S.122 + S.123).

(36)  Fundusze rynku pieniężnego (FRP S.123).

(37)  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Instytucje niekomercyjne; S.15).


ZAŁĄCZNIK II

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

W zakresie elektronicznego przekazywania informacji statystycznych wymaganych przez Europejski Bank Centralny (EBC) krajowe banki centralne (KBC) wykorzystują infrastrukturę udostępnioną przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC), która opiera się na informatycznej infrastrukturze ESBC. Wymiana danych w ESBC oparta jest na formacie Statistical Data and Metadata eXchange. Wymóg ten nie wyklucza użycia innych uzgodnionych sposobów przekazywania EBC informacji statystycznych w trybie awaryjnym.

KBC przestrzegają poniższych zaleceń w celu zagwarantowania zadowalającego funkcjonowania przekazu danych:

(i)

kompletność: KBC przekazują wszystkie wymagane klucze szeregów. Nieprzekazanie kluczy szeregów lub przekazanie niewymienionych kluczy szeregów będzie uznane za niekompletny raport. W przypadku brakującej obserwacji brak oznaczany jest odpowiednią flagą statusu obserwacji;

(ii)

tożsamości rachunkowe i konwencja znaku: KBC muszą wdrożyć zasady walidacji przed przekazaniem danych do EBC.

W przypadku korygowania tylko podzbioru kluczy szeregów, zasady walidacji stosuje się do całego raportu.


Top