EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0023

2014/2/UE: Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2013/23)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 12–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/2/oj

7.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/12


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 25 lipca 2013 r.

dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

(wersja przekształcona)

(EBC/2013/23)

(2014/2/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2009/20 z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (3) wymagają wprowadzenia licznych zmian, w związku z czym, w celu zachowania spójności i przejrzystości, należy sporządzić ich wersję przekształconą.

(2)

Ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 nowelizacja założeń metodologicznych, wynikająca ze zmiany standardów ESA 1995 na ESA 2010, wymaga dostosowania metodologii statystycznej do obowiązujących standardów. W celu zachowania spójności wymogi Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w zakresie statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych powinny opierać się na standardach statystycznych Unii określonych w ESA 2010.

(3)

Realizowanie przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC) przypisanych mu zadań wymaga korzystania z wyczerpujących (tj. obejmujących wszelkie transakcje, w tym również te, w których sektor instytucji rządowych i samorządowych występuje w charakterze agenta instytucji Unii Europejskiej) i wiarygodnych danych dla celów analizy ekonomicznej i monetarnej. Procedury określone w niniejszych wytycznych nie uchybiają właściwości i kompetencjom państw członkowskich oraz Unii.

(4)

W celu zapewnienia ESBC zgodnej z jego potrzebami i aktualnej statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych, oraz w celu zapewnienia spójności tej statystyki z prognozami tych samych zmiennych przygotowywanymi przez krajowe banki centralne (KBC), niezależnie od tego, czy statystyka jest opracowywana przez KBC, czy też przez właściwe organy krajowe, niezbędne jest stworzenie skutecznych procedur wymiany statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych w ramach ESBC.

(5)

Część informacji potrzebnych do realizacji wymogów statystycznych ESBC w zakresie statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych jest opracowywana przez właściwe organy krajowe inne niż KBC. Niektóre zadania podejmowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi wymagają zatem współpracy pomiędzy ESBC i właściwymi organami krajowymi. Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (4) zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiedniej organizacji w dziedzinie statystyki oraz pełnej współpracy z ESBC w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”).

(6)

Źródła statystyczne oparte na rozporządzeniu (WE) nr 479/2009 oraz ESA 2010 nie odpowiadają potrzebom ESBC co do zakresu przekazywania statystyki zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych, statystyki powiązań pomiędzy deficytem a zmianą zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych oraz statystyki transakcji pomiędzy państwami członkowskimi a budżetem Unii. Konieczne jest zatem dalsze opracowywanie danych przez właściwe organy krajowe.

(7)

Niezbędne jest ustalenie procedury efektywnego wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, z takim zastrzeżeniem, że zmiany tego rodzaju nie powinny wpływać na ramy pojęciowe przyjętych rozwiązań ani na obciążenia sprawozdawcze. KBC mogą przedstawiać propozycje takich zmian technicznych Komitetowi ds. Statystyki ESBC, którego opinia zostanie uwzględniona podczas realizacji procedury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)

„państwo członkowskie strefy euro” – państwo członkowskie, którego walutą jest euro;

2)

„statystyka finansowa sektora instytucji rządowych i samorządowych” – statystykę dochodów, wydatków oraz deficytu/nadwyżki, statystykę powiązań między deficytem a zmianą zadłużenia oraz statystykę długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z załącznikiem I);

3)

„dług sektora instytucji rządowych i samorządowych” ma znaczenie nadane terminowi „dług publiczny” w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2009;

4)

„pierwsze przekazanie danych” oznacza przekazanie danych przez KBC przed 15 kwietnia;

5)

„drugie przekazanie danych” oznacza przekazanie danych przez KBC przed 15 października.

Artykuł 2

Obowiązki sprawozdawczości statystycznej KBC

1.   KBC przekazują EBC, zgodnie z załącznikiem I, statystykę finansową sektora instytucji rządowych i samorządowych za każdy rok kalendarzowy. Przekazywane dane zgodne są z zasadami i definicjami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009 oraz w ESA 2010, szczegółowo określonymi w załączniku II.

2.   KBC przekazują, zgodnie z definicjami metodycznymi zawartymi, dla sektorów i podsektorów – w części 1 załącznika II do niniejszych wytycznych, a dla poniższych pozycji – w jego części 2:

a)

„statystykę dochodów, wydatków oraz deficytu/nadwyżki” obejmującą dane zawarte w tabelach 1A, 1B oraz 1C załącznika I;

b)

„statystykę powiązań pomiędzy deficytem a zmianą zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych” obejmującą dane zawarte w tabelach 2A oraz 2B załącznika I;

c)

„statystykę długu sektora instytucji rządowych i samorządowych” obejmującą dane zawarte w tabelach 3A oraz 3B załącznika I.

3.   Pełen zakres danych obejmuje wszystkie kategorie określone z załączniku I (statystyka dochodów, wydatków oraz deficytu/nadwyżki, statystyka powiązań między deficytem a zmianą zadłużenia oraz statystyka długu sektora instytucji rządowych i samorządowych). Dane obejmują również dane wsteczne za okres od 1995 roku do roku, za który są przekazywane (rok t-1).

4.   W drodze wyłączenia od postanowień ust. 3 KBC nie są zobowiązane do przekazywania danych wstecznych, które są objęte wyłączeniami uzgodnionymi między Komisją Europejską (Eurostat) a państwem członkowskim.

5.   Przekazywanie danych określonych w tabelach 1A-C, 2A-B i 3A-B załącznika I rozpocznie się w październiku 2014 r.

6.   Do danych dotyczących deficytu/nadwyżki, długu, dochodów oraz nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) dołącza się uzasadnienie naniesionych korekt, jeżeli zmiana deficytu/nadwyżki wynikająca z tych korekt wynosi co najmniej 0,3 % PKB, lub jeżeli zmiana długu, dochodów, wydatków albo nominalnego PKB wynikająca z tych korekt wynosi co najmniej 0,5 % PKB.

Artykuł 3

Obowiązki sprawozdawczości statystycznej EBC

1.   Na podstawie danych przekazywanych przez KBC EBC prowadzi „bazę danych statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych”, która zawiera dane dla strefy euro i dane dla poszczególnych krajów. EBC udostępnia bazę danych statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych.

2.   KBC oznaczają swoje krajowe informacje statystyczne, wskazując, komu mogą one zostać udostępnione. EBC uwzględnia powyższe oznaczenia przy udostępnianiu bazy danych statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Artykuł 4

Terminy przekazywania danych

1.   KBC przekazują pełne zestawienia danych dwa razy do roku – do 15 kwietnia i do 15 października.

2.   KBC z własnej inicjatywy przekazują (częściowe) zestawienia w dowolnym terminie, w przypadkach, gdy dostępne są nowe istotne informacje. Takie zestawienie danych może również zawierać szacunki w odniesieniu do kategorii, dla których nie pojawiły się nowe informacje.

3.   EBC udostępnia bazę danych statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych krajowym bankom centralnym przynajmniej raz w miesiącu, nie później niż w następnym dniu roboczym EBC po ostatecznym zatwierdzeniu danych do publikacji.

Artykuł 5

Współpraca z właściwymi władzami krajowymi

1.   W przypadku gdy źródłem niektórych lub wszystkich informacji opisanych w art. 2 są władze krajowe inne niż KBC, KBC podejmują starania mające na celu nawiązanie z tymi władzami stałej współpracy gwarantującej przekazywanie danych zgodnie ze standardami i wymogami określonymi w niniejszych wytycznych, chyba że ten sam skutek został już osiągnięty na podstawie ustawodawstwa krajowego.

2.   Jeśli podczas trwania tej współpracy KBC nie jest w stanie spełnić wymogów określonych w art. 2 i art. 4, ponieważ właściwe władze krajowe nie dostarczyły KBC niezbędnych danych czy informacji, EBC i KBC podejmują, wspólnie z władzami krajowymi, działania w tej sprawie, aby zapewnić terminowe udostępnianie informacji.

Artykuł 6

Standardy przekazywania danych

Obowiązkowe informacje statystyczne są przekazywane do EBC w sposób spełniający wymogi określone w załączniku III. Wymóg ten nie wyklucza możliwości stosowania innego rodzaju środków przekazywania informacji statystycznych do EBC przewidzianych jako rozwiązania rezerwowe. Wymogi te nie wykluczają użycia innych uzgodnionych sposobów przekazywania EBC informacji statystycznych w trybie awaryjnym.

Artykuł 7

Jakość

1.   EBC oraz KBC monitorują oraz promują jakość danych przekazywanych do EBC.

2.   Zarząd EBC składa Radzie Prezesów EBC roczne sprawozdania w sprawie jakości rocznej statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3.   Sprawozdania takie zawierają co najmniej zagadnienia dotyczące zakresu przekazywanych danych, stopnia zgodności danych z właściwymi definicjami oraz wielkości korekt.

Artykuł 8

Uproszczona procedura wprowadzania zmian

Zarząd EBC uprawniony jest, po uwzględnieniu opinii Komitetu ds. Statystyki, do wprowadzania zmian technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że zmiany takie nie zmienią podstawowych ram pojęciowych ani obciążenia sprawozdawczego. Zarząd EBC niezwłocznie zawiadamia Radę Prezesów o wszelkich takich zmianach.

Artykuł 9

Utrata mocy obowiązującej

1.   Z dniem 1 września 2014 r. tracą moc wytyczne EBC/2009/20.

2.   Odniesienia do uchylonych wytycznych traktuje się jak odniesienia do niniejszych wytycznych i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku IV.

Artykuł 10

Przepisy końcowe

1.   Niniejsze wytyczne adresowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

2.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem 1 września 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 lipca 2013 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1.

(3)  Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 25.

(4)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.


ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI SPRAWOZDAWCZE

Statystyka dochodów, wydatków i deficytu/nadwyżki

Tabela 1A

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Deficyt (–) lub nadwyżka (+)

Formula

Formula

w tym: deficyt pierwotny (–) lub nadwyżka pierwotna (+)

Formula

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym

3

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym

4

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym

5

Fundusze zabezpieczenia społecznego

6

Dochody ogółem

Formula

Dochody bieżące ogółem

Formula

Podatki bezpośrednie

9

w tym: od przedsiębiorstw

10

w tym: od gospodarstw domowych

11

Podatki pośrednie

12

w tym: podatek VAT

13

Składki netto na ubezpieczenia społeczne

14

w tym: faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców

15

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe

16

Pozostałe dochody bieżące

17

w tym: odsetki do otrzymania

18

Sprzedaż

19

Dochody kapitałowe ogółem

20

w tym: podatki od kapitału

21

Wydatki ogółem

Formula

Wydatki bieżące ogółem

Formula

Transfery bieżące

Formula

Świadczenia socjalne

25

Dotacje do zapłacenia

26

Pozostałe transfery bieżące do zapłacenia

27

Odsetki do zapłacenia

28

Koszty związane z zatrudnieniem

29

w tym: wynagrodzenia

30

Zużycie pośrednie

31

Wydatki kapitałowe ogółem

Formula

Inwestycje

33

Pozostałe nabycie netto aktywów niefinansowych i przyrost rzeczowych środków obrotowych

34

Transfery kapitałowe do zapłacenia

35

Pozycje uzupełniające:

 

Oszczędności brutto

Formula

Odsetki w tym rozliczenia w ramach swapów i kontraktów typu forward

37

Procedura nadmiernego deficytu (–) lub nadwyżki (+)

Formula

Dochody ze sprzedaży licencji na telefonię UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems)

39

Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne

Formula

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze

41


Tabela 1B

Kategoria

Numer pozycji i zależność liniowa

Wpłaty państwa członkowskiego do budżetu Unii Europejskiej (UE)

Formula

Podatki pośrednie

2

Bieżąca współpraca międzynarodowa

3

Różne transfery bieżące

4

w tym: trzecia część środków własnych z tytułu podatku VAT

5

w tym: czwarta część środków własnych z tytułu DNB

6

Transfery kapitałowe

7

Dochody państwa członkowskiego z tytułu budżetu UE

Formula

Dotacje

9

Transfery bieżące z budżetu do instytucji rządowych i samorządowych

10

Transfery bieżące do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych

11

Transfery kapitałowe do instytucji rządowych i samorządowych

12

Transfery kapitałowe do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych

13

Wynik państwa członkowskiego w odniesieniu do budżetu UE (beneficjent netto +, płatnik netto –)

Formula

Pozycja uzupełniająca:

 

Koszty uzyskania środków własnych

15


Tabela 1C

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Spożycie

Formula

Formula

Spożycie indywidualne

2

Spożycie ogólnospołeczne

3

Transfery socjalne w naturze – nabyta produkcja rynkowa

4

Amortyzacja środków trwałych

5

Zapłacone podatki związane z produkcją pomniejszone o otrzymane dotacje

6

Nadwyżka operacyjna netto

7

Pozycje uzupełniające:

 

Spożycie w cenach roku poprzedniego

8

Inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych w cenach roku poprzedniego

9

Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach bieżących

10

PKB w cenach roku poprzedniego

11

Statystyka powiązań pomiędzy deficytem a zmianą zadłużenia

Tabela 2A

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych

Formula

Transakcje finansowe netto (skonsolidowane)

Formula

Aktywa finansowe (skonsolidowane)

Formula

Gotówka i depozyty

4

Dłużne papiery wartościowe

5

Kredyty i pożyczki

6

Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

7

Prywatyzacje (netto)

8

Zastrzyki kapitałowe (netto)

9

Pozostałe

10

Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji

11

Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników

12

Pozostałe aktywa finansowe

13

w tym: naliczone, ale niezapłacone, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne

14

Pasywa (skonsolidowane)

Formula

Gotówka i depozyty

16

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

17

Długoterminowe papiery wartościowe

18

Kredyty i pożyczki

19

w tym: kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny

20

Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji

21

Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników

22

Pozostałe pasywa

23

Potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

Formula

Formula

Formula

w tym: długoterminowe

25

Wyrażone w walucie krajowej

26

Wyrażone w walucie państw członkowskich strefy euro

27

Wyrażone w innych walutach

28

Pozostałe przepływy

Formula

Wpływ zmiany wyceny na wysokość długu

Formula

Zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych

31

Pozostałe efekty zmiany wyceny – wartość nominalna

Formula

Pozostałe zmiany wysokości długu

33

Zmiana wysokości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

Formula

Formula

Formula


Tabela 2B

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Transakcje na instrumentach dłużnych sektora instytucji rządowych i samorządowych – nieskonsolidowane

Formula

Gotówka i depozyty

2

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

3

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

4

Kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny

5

Pozostałe kredyty i pożyczki

6

Transakcje konsolidujące

Formula

Gotówka i depozyty

Formula

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

Formula

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

Formula

Kredyty i pożyczki

Formula

Statystyka długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

Tabela 3A

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (skonsolidowany)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Gotówka i depozyty

2

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

3

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

4

Kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny

5

Pozostałe kredyty i pożyczki

6

Dług wobec rezydentów państwa członkowskiego

Formula

Bank centralny

8

Pozostałe monetarne instytucje finansowe

9

Pozostałe instytucje finansowe

10

Pozostali rezydenci

11

Dług wobec nierezydentów państwa członkowskiego

12

Wyrażone w walucie krajowej

13

Wyrażone w walucie państw członkowskich strefy euro

14

Wyrażone w innych walutach

15

Dług krótkoterminowy

16

Dług długoterminowy

17

w tym: o zmiennym oprocentowaniu

18

Z pozostałym terminem zapadalności do jednego roku włącznie

19

Z pozostałym terminem zapadalności od jednego roku do pięciu lat włącznie

20

w tym: z oprocentowaniem zmiennym

21

Z pozostałym terminem zapadalności powyżej pięciu lat

22

w tym: o zmiennym oprocentowaniu

23

Pozycje uzupełniające:

 

Średni pozostały termin zapadalności

24

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – obligacje zerokuponowe

25


Tabela 3B

Kategoria

Numer i zależność liniowa

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (nieskonsolidowany między podsektorami)

Formula

Elementy konsolidujące

Formula

Formula

Formula

Gotówka i depozyty

3

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

4

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

5

Kredyty i pożyczki

6

Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym (skonsolidowany)

7

w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

8

Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (skonsolidowany)

9

w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

10

Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (skonsolidowany)

11

w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

12

Dług funduszy zabezpieczenia społecznego (skonsolidowany)

13

w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

14

Pozycje uzupełniające:

 

Dług pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym

15

Dług pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym

16

Dług pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

17

Dług pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec funduszy zabezpieczenia społecznego

18


ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE METODOLOGICZNE

1.   Definicje sektorów i podsektorów

Sektory i podsektory w ESA 2010

Gospodarka ogółem

S.1

Przedsiębiorstwa niefinansowe

S.11

Instytucje finansowe

S.12

Bank centralny

S.121

Instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego

S.122

Fundusze rynku pieniężnego

S.123

Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

S.124

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych

S.125

Pomocnicze instytucje finansowe

S.126

Instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

S.127

Instytucje ubezpieczeniowe

S.128

Fundusze emerytalno-rentowe

S.129

Monetarne instytucje finansowe

S.121 + S.122 + S.123

Instytucje rządowe i samorządowe

S.13

Instytucje rządowe na szczeblu centralnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)

S.1311

Instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)

S.1312

Instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym (z wyjątkiem funduszy zabezpieczenia społecznego)

S.1313

Fundusze zabezpieczenia społecznego

S.1314

Gospodarstwa domowe

S.14

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

S.15

Zagranica

S.2

Państwa członkowskie, instytucje i organy Unii Europejskiej

S.21

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

S.211

Instytucje i organy Unii Europejskiej

S.212

Europejski Bank Centralny (EBC)

S.2121

Instytucje i organy Unii Europejskiej, z wyjątkiem EBC

S.2122

Państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami Unii Europejskiej

S.22

2.   Definicje kategorii  (1), (2)

Tabela 1A

1.

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] to wierzytelności netto (+)/dług netto (–) (B.9) sektora S.13, dochody ogółem [1A.7] minus wydatki ogółem [1A.22] oraz deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych na szczeblu centralnym [1A.3], plus deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [1A.4] plus deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [1A.5], plus deficyt (–) lub nadwyżka (+) funduszy zabezpieczenia społecznego [1A.6].

2.

Deficyt pierwotny (–) lub nadwyżka pierwotna (+) [1A.2] to deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] plus odsetki do zapłacenia [1A.28].

3.

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych na szczeblu centralnym [1A.3] to wierzytelności netto (+)/dług netto (–) (B.9) sektora S.1311.

4.

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [1A.4] to wierzytelności netto (+)/dług netto (–) (B.9) sektora S.1312.

5.

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [1A.5] to wierzytelności netto (+)/dług netto (–) (B.9) sektora S.1313.

6.

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) funduszy zabezpieczenia społecznego [1A.6] to wierzytelności netto (+)/dług netto (–) (B.9) sektora S.1314.

7.

Dochody ogółem [1A.7] to dochody bieżące ogółem [1A.8] plus dochody kapitałowe ogółem [1A.20].

8.

Dochody bieżące ogółem [1A.8] to podatki bezpośrednie [1A.9] plus podatki pośrednie [1A.12], plus składki netto na ubezpieczenia społeczne [1A.14], plus pozostałe dochody bieżące [1A.17] plus sprzedaż [1A.19].

9.

Podatki bezpośrednie [1A.9] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

10.

Podatki bezpośrednie (w tym: od przedsiębiorstw) [1A.10] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektorów S.11 i S.12.

11.

Podatki bezpośrednie (w tym: od gospodarstw domowych) [1A.11] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.14.

12.

Podatki pośrednie [1A.12] to podatki od produkcji i importu (D.2) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

13.

Podatki pośrednie (w tym: podatek od towarów i usług (VAT)) [1A.13] to podatki typu podatku od towarów i usług (VAT) (D.211) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

14.

Składki netto na ubezpieczenia społeczne [1A.14] to składki na ubezpieczenia społeczne (D.61) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

15.

Składki netto na ubezpieczenia społeczne (w tym: faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców) [1A.15] to faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców (D.611) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

16.

Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe) [1A.16] to faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe (D.613) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

17.

Pozostałe dochody bieżące [1A.17] to dochody z tytułu własności (D.4), plus pozostałe transfery bieżące (D.7) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13, z wyjątkiem przychodów sektora S.13 z tytułu odsetek (D.41), które są także rozchodami sektora S.13, plus wpływy z pozostałych dochodów związanych z produkcją (D.39), które są rozchodami sektora S.13.

18.

Pozostałe przychody bieżące (w tym: odsetki do otrzymania) [1A.18] to odsetki (D.41) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów wszystkich sektorów, z wyjątkiem sektora S.13.

19.

Sprzedaż [1A.19] to produkcja globalna rynkowa (P.11) plus produkcja globalna na własne cele finalne (P.12) plus płatności za produkcję globalną nierynkową (P.131) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

20.

Dochody kapitałowe ogółem [1A.20] to transfery kapitałowe, do otrzymania (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 i zapisywane jako transfery kapitałowe, do zapłacenia we wszystkich sektorach oprócz sektora S.13.

21.

Dochody kapitałowe ogółem (w tym: podatki od kapitału) [1A.21] to podatki od kapitału (D.91) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

22.

Wydatki ogółem [1A.22] to wydatki bieżące ogółem [1A.23] plus wydatki kapitałowe ogółem [1A.32].

23.

Wydatki bieżące ogółem [1A.23] to transfery bieżące [1A.24] plus odsetki do zapłacenia [1A.28] plus koszty związane z zatrudnieniem [1A.29] plus zużycie pośrednie [1A.31].

24.

Transfery bieżące [1A.24] to płatności społeczne [1A.25] plus dotacje do zapłacenia [1A.26] plus pozostałe transfery bieżące do zapłacenia [1A.27].

25.

Świadczenia socjalne [1A.25] to świadczenia socjalne inne niż transfery socjalne w naturze (D.62) plus transfery socjalne w naturze dotyczące produkcji rynkowej nabytej przez sektor instytucji rządowych i samorządowych (D.632) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 plus różne transfery bieżące (D.75) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów sektora S.15.

26.

Dotacje do zapłacenia [1A.26] to dotacje ze znakiem ujemnym (- D.3) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

27.

Pozostałe transfery bieżące do zapłacenia [1A.27] to podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5), plus pozostałe podatki związane z produkcją (D.29), plus dochody z tytułu własności (D.4) inne niż odsetki (D.41), plus pozostałe transfery bieżące (D.7) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 z wyłączeniem różnych transferów bieżących (D.75) zapisywanych po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów sektora S.15.

28.

Odsetki do zapłacenia [1A.28] to odsetki (D.41) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

29.

Koszty związane z zatrudnieniem [1A.29] to koszty związane z zatrudnieniem (D.1) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

30.

Koszty związane z zatrudnieniem (w tym: wynagrodzenia) [1A.30] to wynagrodzenia (D.11) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

31.

Zużycie pośrednie [1A.31] to zużycie pośrednie (P.2) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

32.

Wydatki kapitałowe ogółem [1A.32] to inwestycje [1A.33] plus pozostałe rodzaje nabycia aktywów niefinansowych [1A.34] plus transfery kapitałowe do zapłacenia [1A.35].

33.

Inwestycje [1A.33] to nakłady brutto na środki trwałe (P.51 g) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

34.

Pozostałe nabycie netto aktywów niefinansowych i przyrost rzeczowych środków obrotowych [1A.34] to przyrost rzeczowych środków obrotowych (P.52) plus nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) plus nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (NP) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13.

35.

Transfery kapitałowe do zapłacenia [1A.35] to transfery kapitałowe do zapłacenia (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zapisywane jako transfery kapitałowe do otrzymania przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13.

36.

Oszczędności brutto [1A.36] to dochody bieżące ogółem [1A.8], minus wydatki bieżące ogółem [1A.23].

37.

Odsetki, w tym rozliczenia swapów i kontraktów typu forward [1A.37] to odsetki od procedury nadmiernego deficytu (EDP) (D.41) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 i przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

38.

Procedura nadmiernego deficytu (–) lub nadwyżki (+) [1A.38] to wierzytelności netto (+)/dług netto (–) w ramach EDP (EDP B9) sektora S.13 i deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] plus odsetki do zapłacenia [1A.28], minus odsetki w tym rozliczenia swapów i kontraktów typu forward [1A.37].

39.

Dochody ze sprzedaży licencji na telefonię UTMS (Universal Mobile Telecommunication System) [1A.39] to dochody ze sprzedaży licencji na telefonię komórkową trzeciej generacji zapisywane w pozycji rozdysponowanie aktywów niefinansowych, zgodnie z decyzją Eurostatu w sprawie przyznawania licencji na telefonię komórkową.

40.

Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne [1A.40] to faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców (D.611) [1A.15]plus faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe (D.613) [1A.16] zapisywane po stronie przychodów sektora S.13.

41.

Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze [1A.41] to świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze (D.62) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

Tabela 1B

1.

Wpłaty państwa członkowskiego do budżetu Unii Europejskiej (UE) [1B.1] to podatki pośrednie wpłacane do budżetu UE [1B.2] plus wpłaty instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4] z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej (D.74) plus różne transfery bieżące (D.75) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5] plus transfery kapitałowe (D.9) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7].

2.

Podatki pośrednie [1B.2] to podatki od produkcji i importu (D.2) zapisywane po stronie przychodów sektora S.2122.

3.

Bieżąca współpraca międzynarodowa [1B.3] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) zapisywana po stronie przychodów sektora S.2122 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

4.

Różne transfery bieżące [1B.4] to różne transfery bieżące (D.75) plus zasoby własne UE z tytułu VAT i DNB (D.76) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.2122 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

5.

Różne transfery bieżące w tym trzecia część zasobów własnych UE z tytułu podatku VAT [1B.5] to trzecia część zasobów własnych z tytułu VAT (D.761) zapisywana po stronie przychodów sektora S.2122 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

6.

Różne transfery bieżące w tym czwarta część zasobów własnych UE z tytułu DNB [1B.6] to czwarta część zasobów własnych z tytułu dochodu narodowego brutto (D.762) zapisywana po stronie przychodów sektora S.2122 oraz po stronie rozchodów sektora S.13.

7.

Transfery kapitałowe [1B.7] to transfery kapitałowe do zapłacenia (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfer kapitałowy do otrzymania przez sektor S.2122.

8.

Dochody państwa członkowskiego z tytułu budżetu UE [1B.8] to dotacje (D.3) wypłacone z budżetu UE [1B.9] plus pozostałe transfery bieżące (D.7) z budżetu UE do instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] plus pozostałe transfery bieżące (D.7) z budżetu UE do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.11] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE do instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.13].

9.

Dotacje [1B.9] to dotacje (D.3) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.2122.

10.

Transfery bieżące do instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) plus różne transfery bieżące (D.75) zapisywane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów sektora S.2122.

11.

Transfery bieżące do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.11] to różne transfery bieżące (D.75) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.2122 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

12.

Transfery kapitałowe do instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] to transfery kapitałowe do otrzymania (D.9) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.2122.

13.

Transfery kapitałowe do jednostek spoza sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.13] to transfery kapitałowe do zapłacenia (D.9) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.2122 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

14.

Wynik państwa członkowskiego w odniesieniu do budżetu UE (beneficjent netto +, płatnik netto –) [1B.14] to dochody państwa członkowskiego z tytułu budżetu UE [1B.8] minus wydatki państwa członkowskiego na rzecz budżetu UE [1B.1].

15.

Koszty uzyskania środków własnych [1B.15] to ta część produkcji globalnej nierynkowej (P.13) zapisywanej po stronie przychodów sektora S.13, która stanowi ponoszone przez budżet UE koszty uzyskania środków własnych.

Tabela 1C

1.

Spożycie [1C.1] to spożycie (P.3) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

2.

Spożycie indywidualne [1C.2] to spożycie indywidualne (P.31) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

3.

Spożycie ogólnospołeczne [1C.3] to spożycie ogólnospołeczne (P.32) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

4.

Transfery socjalne w naturze – nabyta produkcja rynkowa [1C.4] to transfery socjalne w naturze – nabyta produkcja rynkowa (D.632) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

5.

Amortyzacja środków trwałych [1C.5] to amortyzacja środków trwałych (P.51c) zapisywana w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

6.

Zapłacone podatki związane z produkcją pomniejszone o otrzymane dotacje [1C.6] to zapłacone pozostałe podatki związane z produkcją (D.29) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13 minus otrzymane pozostałe dotacje związane z produkcją (D.39) zapisywane po stronie rozchodów sektora S.13.

7.

Nadwyżka operacyjna netto [1C.7] to nadwyżka operacyjna netto (B.2n) sektora S.13.

8.

Spożycie w cenach roku poprzedniego [1C.8] to nawiązany łańcuchowo wolumen spożycia (P.3) zapisywany po stronie rozchodów sektora S.13, w cenach roku poprzedniego.

9.

Inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych w cenach roku poprzedniego [1C.9] to nawiązany łańcuchowo wolumen nakładów brutto na środki trwałe (P.51 g) zapisywany w pozycji zmian aktywów sektora S.13, w cenach roku poprzedniego.

10.

Produkt krajowy brutto (PKB) w cenach bieżących [1C.10] to PKB (B.1*g) w cenach rynkowych.

11.

PKB w cenach roku poprzedniego [1C.11] to nawiązany łańcuchowo wolumen PKB (B1*g) w cenach roku poprzedniego.

Tabela 2A

1.

Dostosowanie rachunków finansowych i niefinansowych [2A.1] to deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] minus transakcje finansowe netto [2A.2].

2.

Transakcje finansowe netto (skonsolidowane) [2A.2] to transakcje netto z tytułu nabycia aktywów finansowych [2A.3] minus transakcje netto z tytułu zaciągnięcia zobowiązań [2A.15].

3.

Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane) [2A.3] to skonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.4] plus transakcje na dłużnych papierach wartościowych (F.3) [2A.5] plus transakcje na kredytach i pożyczkach (F.4) [2A.6] plus transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) [2A.7] plus transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6) [2A.11] plus transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników (F.7) [2A.12] plus transakcje na pozostałych aktywach finansowych [2A.13] zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

4.

Transakcje na gotówce i depozytach [2A.4] to nabycia netto gotówki i depozytów (F.2) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

5.

Transakcje na dłużnych papierach wartościowych [2A.5] to nabycie netto dłużnych papierów wartościowych (F.3) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

6.

Transakcje na kredytach i pożyczkach [2A.6] to nowe kredyty i pożyczki (F.4) udzielane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, po potrąceniu spłat otrzymywanych przez ten sektor, zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

7.

Transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych [2A.7] to nabycia netto udziałów kapitałowych i udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

8.

Prywatyzacje (netto) [2A.8] to transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12 przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli (ESA 2010 – par. 2.36 do 2.39) nad jednostką będącą dłużnikiem przez sektor S.13; transakcje takie mogą być przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem lub też z inną jednostką będącą wierzycielem.

9.

Zastrzyki kapitałowe (netto) [2A.9] to transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.11 lub S.12, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem.

10.

Pozostałe [2A.10] to transakcje na udziałach kapitałowych i udziałach/jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13, które nie są przeprowadzane w procesie pozbywania się lub przejmowania kontroli przez sektor S.13 nad jednostką będącą dłużnikiem oraz nie są przeprowadzane przez sektor S.13 bezpośrednio z jednostką będącą dłużnikiem, są natomiast przeprowadzane z inną jednostką będącą wierzycielem.

11.

Transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji [2A.11] to nabycie netto systemów ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6), zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

12.

Transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników [2A.12] to płatności netto dotyczące instrumentów pochodnych i opcji na akcje dla pracowników (F.7) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

13.

Transakcje na pozostałych aktywach finansowych [2A.13] to nabycia netto złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 plus nabycia netto pozostałych kwot do otrzymania/zapłacenia (F.8) zapisywane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

14.

Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym: naliczone, ale niezapłacone, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne) [2A.14] to część pozostałych kwot do otrzymania/zapłacenia (F.8 aktywa) dotycząca podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zapisywanych w pozycji D.2, D.5, D.61 oraz D.91 pomniejszona o kwotę faktycznie otrzymanych podatków, zapisywana w pozycji zmian aktywów sektora S.13 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

15.

Transakcje na pasywach (skonsolidowane) [2A.15] to skonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach (F.2) [2A.16], plus transakcje na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych (F.31) [2A.17], plus transakcje na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych (F.32) [2A.18], plus transakcje na kredytach i pożyczkach (F.4) [2A.19], plus transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6) [2A.21], plus transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników (F.7) [2A.22] plus transakcje na pozostałych pasywach [2A.23] zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

16.

Transakcje na gotówce i depozytach [2A.16] to nabycia netto gotówki i depozytów (F.2) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

17.

Transakcje na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2A.17] to nabycia netto krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych (F.31), z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

18.

Transakcje na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2A.18] to nabycia netto długoterminowych dłużnych papierów wartościowych (F.32), z pierwotnym terminem zapadalności powyżej jednego roku zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

19.

Transakcje na kredytach i pożyczkach [2A.19] to nowe kredyty i pożyczki (F.4) pomniejszone o spłaty pożyczek istniejących, zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

20.

Transakcje na kredytach i pożyczkach (w tym kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny) [2A.20] to transakcje na kredytach i pożyczkach (F.4) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121.

21.

Transakcje na systemach ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji [2A.21] to nabycie netto systemów ubezpieczeniowych, emerytalno-rentowych i standaryzowanych gwarancji (F.6) zapisane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

22.

Transakcje na instrumentach pochodnych i opcjach na akcje dla pracowników [2A.22] to płatności netto dotyczące instrumentów pochodnych i opcji na akcje dla pracowników (F.7) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

23.

Transakcje na pozostałych pasywach [2A.23] to zaciągnięte zobowiązania netto z tytułu złota monetarnego i specjalnych praw ciągnienia (F.1), zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13, plus udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (F.5) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13 plus pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia (F.8) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13.

24.

Potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.24] to zaciągnięcie netto zobowiązań w gotówce i depozytach (F.2) [2A.16], plus dłużnych papierach wartościowych [2A.17 oraz 2A.18] (F.3) oraz kredytach i pożyczkach (F.4) [2A.19]. Są to także skonsolidowane transakcje na papierach dłużnych sektora instytucji rządowych i samorządowych.

25.

Transakcje na długoterminowych instrumentach dłużnych [2A.25] to zaciągnięcie netto zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych [2A.24] z pierwotnym terminem zapadalności powyżej jednego roku.

26.

Transakcje na długu wyrażonym w walucie krajowej [2A.26] to zaciągnięcie netto zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych [2A.24] wyrażonych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego.

27.

Transakcje na długu wyrażonym w walucie państw członkowskich strefy euro [2A.27] to zaciągnięcie netto zobowiązań w instrumentach dłużnych [2A.24] wyrażonych w ECU, instrumentach dłużnych wyrażonych w euro przed przyjęciem euro przez państwo członkowskie oraz instrumentach dłużnych wyrażonych w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego strefy euro zanim stało się ono państwem członkowskim strefy euro.

28.

Transakcje na długu wyrażonym w innych walutach [2A.28] to zaciągnięcie zobowiązań netto z tytułu instrumentów dłużnych [2A.24] niewymienionych w kategoriach [2A.26] lub [2A.27].

29.

Pozostałe przepływy [2A.29] to wpływ zmiany wyceny na wysokość długu [2A.30] plus pozostałe zmiany wysokości długu [2A.33].

30.

Wpływ zmiany wyceny na wysokość długu [2A.30] to zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych [2A.31] plus pozostałe efekty zmiany wyceny – wartość nominalna [2A.32].

31.

Zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych [2A.31] to nominalne zyski i straty (K.7) z tytułu długu [3A.1] wpływające na zmianę jego wielkości po przeliczeniu na walutę krajową w związku z różnicami kursowymi.

32.

Pozostałe efekty zmiany wyceny – wartość nominalna [2A.32] to zmiana wielkości długu [2A.34] minus transakcje na instrumentach dłużnych (skonsolidowane) [2A.24] minus zyski i straty z tytułu posiadanych środków walutowych [2A.31] minus pozostałe zmiany wysokości długu [2A.33].

33.

Pozostałe zmiany wysokości długu [2A.33] to pozostałe zmiany wartości (K.1, K.2, K.3, K.4, K5 i K6) pasywów zaliczanych do kategorii „gotówka i depozyty” (AF.2), „dłużne papiery wartościowe” (AF.3), lub „kredyty i pożyczki” (AF.4), niestanowiących aktywów sektora S.13.

34.

Zmiana wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych [2A.34] to dług [3A.1] w roku t minus dług [3A.1] w roku t-1.

Tabela 2B

1.

Transakcje na instrumentach dłużnych sektora instytucji rządowych i samorządowych (nieskonsolidowane) [2B.1] to nieskonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach [2B.2] plus transakcje na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2B.3], plus transakcje na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2B.4], plus transakcje na kredytach pożyczkach udzielonych przez bank centralny [2B.5] plus transakcje na pozostałych kredytach i pożyczkach [2B.6].

2.

Transakcje na gotówce i depozytach [2B.2] to nieskonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach (F.2) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

3.

Transakcje na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2B.3] to nieskonsolidowane transakcje na dłużnych papierach wartościowych z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie (F.31), zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

4.

Transakcje na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2B.4] to nieskonsolidowane transakcje na dłużnych papierach wartościowych z terminem pierwotnym powyżej jednego roku (F.32), zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13.

5.

Transakcje na kredytach i pożyczkach udzielonych przez bank centralny [2B.5] to nieskonsolidowane transakcje na kredytach i pożyczkach (F.4) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121.

6.

Transakcje na pozostałych kredytach i pożyczkach [2B.6] to nieskonsolidowane transakcje na kredytach i pożyczkach (F.4) zapisywane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.121.

7.

Transakcje konsolidujące [2B.7] to transakcje nieskonsolidowane na instrumentach dłużnych [2B.1] minus transakcje skonsolidowane na instrumentach dłużnych [2A.24].

8.

Transakcje konsolidujące – gotówka i depozyty [2B.8] to transakcje nieskonsolidowane na gotówce i depozytach [2B.2] minus transakcje skonsolidowane na gotówce i depozytach [2A.16].

9.

Transakcje konsolidujące – krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe [2B.9] to transakcje nieskonsolidowane na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2B.3] minus transakcje skonsolidowane na krótkoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2A.17].

10.

Transakcje konsolidujące – długoterminowe dłużne papiery wartościowe [2B.10] to transakcje nieskonsolidowane na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2B.4] minus transakcje skonsolidowane na długoterminowych dłużnych papierach wartościowych [2A.18].

11.

Transakcje konsolidujące – kredyty i pożyczki [2B.11] to transakcje nieskonsolidowane na pozostałych kredytach i pożyczkach [2B.6] minus skonsolidowane transakcje na pożyczkach [2A.19] plus transakcje skonsolidowane na kredytach i pożyczkach, w tym kredytach i pożyczkach udzielonych przez bank centralny [2A.20]).

Tabela 3A

1.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (skonsolidowany) [3A.1] jest tożsamy z długiem zdefiniowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 479/2009. Jest również równy skonsolidowanym należnościom sektora S.13 z tytułu gotówki i depozytów [3A.2] plus krótkoterminowym dłużnym papierom wartościowym [3A.3] plus długoterminowym dłużnym papierom wartościowym [3A.4] plus kredytom i pożyczkom udzielonym przez bank centralny [3A.5] plus pozostałym kredytom i pożyczkom [3A.6].

2.

Dług – gotówka i depozyty [3A.2] to część długu [3A.1] z tytułu gotówki i depozytów (AF.2).

3.

Dług – krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe [3A.3] to część długu [3A.1] z tytułu dłużnych papierów wartościowych, z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie (AF.31).

4.

Dług – długoterminowe dłużne papiery wartościowe [3A.4] to część długu [3A.1] z tytułu dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym powyżej jednego roku (AF.32).

5.

Dług – kredyty i pożyczki udzielone przez bank centralny [3A.5] to część długu [3A.1] z tytułu kredytów i pożyczek (AF.4) stanowiąca aktywo sektora S.121.

6.

Dług – pozostałe kredyty i pożyczki [3A.6] to część długu [3A.1] z tytułu kredytów i pożyczek (AF.4) niestanowiąca aktywa sektora S.121.

7.

Dług wobec rezydentów państwa członkowskiego [3A.7] to dług wobec banku centralnego [3A.8], plus dług wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych [3A.9], plus dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10], plus dług wobec pozostałych rezydentów państwa członkowskiego [3A.11].

8.

Dług wobec banku centralnego [3A.8] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.121.

9.

Dług wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych [3A.9] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.122 lub S.123.

10.

Dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 lub S.129.

11.

Dług wobec pozostałych rezydentów [3A.11] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.11, S.14 lub S.15.

12.

Dług wobec nierezydentów państwa członkowskiego [3A.12] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywo sektora S.2.

13.

Dług wyrażony w walucie krajowej [3A.13] to część długu [3A.1] wyrażona w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym państwa członkowskiego.

14.

Dług wyrażony w walucie państw członkowskich strefy euro [3A.14] – zanim państwo członkowskie stało się państwem członkowskim strefy euro – to część długu [3A.1] denominowana w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym jednego z państw członkowskich strefy euro (z wyjątkiem waluty krajowej [3A.13]) plus dług w ECU lub euro.

15.

Dług wyrażony w innych walutach [3A.15] to część długu [3A.1] nieuwzględniona w pozycji [3A.13] lub [3A.14].

16.

Dług krótkoterminowy [3A.16] to część długu [3A.1] z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie.

17.

Dług długoterminowy [3A.17] to część długu [3A.1] z terminem pierwotnym powyżej jednego roku.

18.

Dług długoterminowy (w tym: o zmiennym oprocentowaniu) [3A.18] to część długu długoterminowego [3A.17] o zmiennym oprocentowaniu.

19.

Dług z pozostałym terminem zapadalności do jednego roku włącznie [3A.19] to część długu [3A.1], dla której okres pozostały do terminu spłaty wynosi jeden rok lub mniej.

20.

Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej jednego roku do pięciu lat włącznie [3A.20] to część długu [3A.1], dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż rok, ale nie dłuższy niż pięć lat.

21.

Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej jednego roku do pięciu lat włącznie (w tym o zmiennym oprocentowaniu) [3A.21] to część długu [3A.1] o zmiennym oprocentowaniu, dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż jeden rok, ale nie dłuższy niż pięć lat [3A.20].

22.

Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej pięciu lat [3A.22] to część długu [3A.1], dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż pięć lat.

23.

Dług z pozostałym terminem zapadalności powyżej pięciu lat (w tym: o zmiennym oprocentowaniu) [3A.23] to część długu [3A.1] o zmiennym oprocentowaniu, dla której okres pozostały do terminu spłaty jest dłuższy niż pięć lat [3A.22].

24.

Średni pozostały termin zapadalności długu [3A.24] to średni okres, jaki pozostaje do terminu spłaty, ważony bieżącą wartością długu, wyrażony w latach.

25.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych – obligacje zerokuponowe [3A.25] to część długu [3A.1] w formie obligacji zerokuponowych, tj. obligacji bez płatności kuponowych, których oprocentowanie równe jest różnicy pomiędzy ceną wykupu a ceną emisji.

Tabela 3B

1.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (nieskonsolidowany między podsektorami) [3B.1] to nieskonsolidowane zobowiązania sektora S.13, z wyłączeniem a) należności sektora S.1311 będących jednocześnie aktywami sektora S.1311, b) należności sektora S.1312 będących jednocześnie aktywami sektora S.1312, c) należności sektora S.1313 będących jednocześnie aktywami sektora S.1313, d) należności sektora S.1314 będących jednocześnie aktywami sektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co dług sektora instytucji rządowych i samorządowych [3A.1].

2.

Elementy konsolidujące [3B.2] to zobowiązania sektora S.13, będące jednocześnie aktywami sektora S.13 z wyłączeniem a) należności sektora S.1311 będących jednocześnie aktywami sektora S.1311, b) należności sektora S.1312 będących jednocześnie aktywami sektora S.1312, c) należności sektora S.1313 będących jednocześnie aktywami sektora S.1313, d) należności sektora S.1314 będących jednocześnie aktywami sektora S.1314, z tytułu gotówki i depozytów [3B.3], plus krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych [3B.4] plus długoterminowych dłużnych papierów wartościowych [3B.5] plus kredytów i pożyczek [3B.6].

3.

Elementy konsolidujące dla kategorii gotówka i depozyty [3B.3] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „gotówka i depozyty” (F.2).

4.

Elementy konsolidujące dla kategorii krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe [3B.4] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „dłużne papiery wartościowe” z terminem pierwotnym do jednego roku włącznie (F.31).

5.

Elementy konsolidujące dla kategorii długoterminowe dłużne papiery wartościowe [3B.5] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „dłużne papiery wartościowe” z terminem pierwotnym powyżej jednego roku (F.32).

6.

Elementy konsolidujące dla kategorii kredyty i pożyczki [3B.6] to część elementów konsolidujących [3B.2] wyrażonych w instrumencie „kredyty i pożyczki” (F.4).

7.

Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym (skonsolidowany) [3B.7] to zobowiązania podsektora S.1311 niebędące aktywami podsektora S.1311, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

8.

Dług instytucji rządowych na szczeblu centralnym (w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.8] to zobowiązania podsektora S.1311, stanowiące aktywa podsektorów S.1312, S.1313 lub S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

9.

Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (skonsolidowany) [3B.9] to zobowiązania podsektora S.1312, niebędące aktywami podsektora S.1312, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

10.

Dług instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.10] to zobowiązania podsektora S.1312, stanowiące aktywa podsektora S.1311, S.1313 lub S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

11.

Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (skonsolidowany) [3B.11] to zobowiązania podsektora S.1313, niebędące aktywami podsektora S.1313, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

12.

Dług instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.12] to zobowiązania podsektora S.1313, stanowiące aktywa podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

13.

Dług funduszy zabezpieczenia społecznego (skonsolidowany) [3B.13] to zobowiązania podsektora S.1314, niebędące aktywami podsektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

14.

Dług funduszy zabezpieczenia społecznego (w tym: wobec pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych) [3B.14] to zobowiązania podsektora S.1314, stanowiące aktywa podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1313, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

15.

Dług jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji rządowych na szczeblu centralnym [3B.15] to zobowiązania podsektorów S.1312, S.1313 lub S.1314, stanowiące aktywa podsektora S.1311, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

16.

Dług jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym [3B.16] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1313 lub S.1314, stanowiące aktywa podsektora S.1312, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

17.

Dług jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym [3B.17] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1314, stanowiące aktywa podsektora S.1313, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].

18.

Dług jednostek pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec funduszy zabezpieczenia społecznego [3B.18] to zobowiązania podsektorów S.1311, S.1312 lub S.1313, stanowiące aktywa podsektora S.1314, z tytułu tych samych instrumentów co dług [3A.1].


(1)  [x.y] oznacza numer kategorii y w tabeli x.

(2)  O ile nie zaznaczono inaczej, określenie „kategoria” dotyczy sektora instytucji rządowych i samorządowych.


ZAŁĄCZNIK III

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

W zakresie elektronicznego przekazywania informacji statystycznych wymaganych przez Europejski Bank Centralny (EBC) krajowe banki centralne (KBC) wykorzystują infrastrukturę udostępnioną przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC), która opiera się na informatycznej infrastrukturze ESBC. Wymiana danych w ESBC oparta jest na formacie Statistical Data and Metadata eXchange. Wymóg ten nie wyklucza użycia innych uzgodnionych sposobów przekazywania EBC informacji statystycznych w trybie awaryjnym.

KBC przestrzegają poniższych zaleceń w celu zagwarantowania zadowalającego funkcjonowania przekazu danych:

Kompletność: KBC przekazują wszystkie wymagane klucze szeregów. Nieprzekazanie kluczy szeregów lub przekazanie niewymienionych kluczy szeregów będzie uznane za niekompletny raport. W przypadku brakującej obserwacji brak oznaczany jest odpowiednią flagą statusu obserwacji.

Tożsamości rachunkowe i konwencja znaku: KBC muszą wdrożyć zasady walidacji przed przekazaniem danych do EBC.

W przypadku korygowania tylko podzbioru kluczy szeregów zasady walidacji stosuje się do całego raportu.


ZAŁĄCZNIK IV

TABELA KORELACJI

Wytyczne EBC/2009/20

Niniejsze wytyczne

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 1

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 4

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 2 ust. 5

Artykuł 2 ust. 6

Artykuł 3–8

Artykuł 3–8

Artykuł 9 ust. 1

Artykuł 10 ust. 2

Artykuł 9 ust. 2

Artykuł 9 ust. 1

Artykuł 9 ust. 3

Artykuł 9 ust. 2

Artykuł 10

Artykuł 10 ust. 1

Artykuł 10 ust. 3

Załącznik I–III

Załącznik I–III


Top