EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0022

Dyrektywa Rady 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

OJ L 158, 10.6.2013, p. 356–361 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 284 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/22/oj

10.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356


DYREKTYWA RADY 2013/22/UE

z dnia 13 maja 2013 r.

dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia Chorwacji, w przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystąpienia wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje w tym celu niezbędne akty, jeśli pierwotny akt nie został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach której przygotowano i przyjęto Traktat o przystąpieniu Chorwacji, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań do aktów przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 91/672/EWG (1), 92/106/EWG (2), 1999/37/WE (3), 1999/62/WE (4), 2003/59/WE (5), 2006/87/WE (6) oraz 2006/126/WE (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywy 91/672/EWG, 92/106/EWG, 1999/37/WE, 1999/62/WE, 2003/59/WE, 2006/87/WE oraz 2006/126/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą do dnia przystąpienia Chorwacji do Unii. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia przystąpienia Chorwacji do Unii.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dyrektywa Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29).

(2)  Dyrektywa Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych przepisów dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów pomiędzy państwami członkowskimi (Dz.U. L 368 z 17.12.1992, s. 38).

(3)  Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 57).

(4)  Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. L 187 z 20.7.1999, s. 42).

(5)  Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).

(6)  Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1).

(7)  Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18).


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

TRANSPORT DROGOWY

1.

W art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/106/EWG, w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

Chorwacja:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;”.

2.

W dyrektywie 1999/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt II.4 tiret drugie, w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

:

Chorwacja”;

(ii)

w pkt III.1 ppkt A lit. b), w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Chorwacja”;

b)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w pkt II.4 tiret drugie, w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

:

Chorwacja”;

(ii)

w pkt III.1 ppkt A lit. b), w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Chorwacja”.

3.

W art. 3 ust. 1 dyrektywy 1999/62/WE, w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

Chorwacja:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,”.

4.

W pkt 2 załącznika II do dyrektywy 2003/59/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. c), poniżej wyrazów „na stronie pierwszej znajdują się:”, w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

:

Chorwacja”;

b)

w lit. e), poniżej wyrazów „na stronie pierwszej znajdują się:”, w wykazie po pozycji „cárta cáilíochta tiomána” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„kvalifikacijska kartica vozača”;

c)

w lit. b), poniżej wyrazów „na stronie drugiej znajdują się:”, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli państwo członkowskie zamierza dokonać wpisów w językach narodowych innych niż jeden z poniżej wymienionych języków: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski oraz włoski, państwo członkowskie sporządzi dwujęzyczną wersję karty, używając jednego z wyżej wymienionych języków, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego załącznika.”.

5.

W pkt 3 załącznika I do dyrektywy 2006/126/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. c), pod wyrazami „Strona 1 zawiera:”, w wykazie po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

:

Chorwacja”;

b)

w lit. e), pod wyrazami „Strona 1 zawiera:”, po pozycji „Ceadúas Tiomána” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Vozačka dozvola”;

c)

w lit. b), pod wyrazami „Strona 2 zawiera”, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli państwo członkowskie życzy sobie wprowadzać pozycje w języku narodowym innym niż następujące języki: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski lub włoski, opracowuje dwujęzyczną wersję prawa jazdy przy użyciu jednego z wymienionych języków, bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego załącznika;”.

CZĘŚĆ B

TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

1.

W załączniku I do dyrektywy 91/672/EWG, w części zatytułowanej „GRUPA B” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Republika Chorwacji:

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(Świadectwo kwalifikacji zawodowych – Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategorii A)

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(Świadectwo kwalifikacji zawodowych – Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategorii B)

(zgodnie z rozporządzeniem o tytułach i kwalifikacjach zawodowych członków załogi statków, Dziennik Ustaw nr 73/09)”.

2.

W dyrektywie 2006/87/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w rozdziale 2 rejon 3, po pozycji dotyczącej Republiki Francuskiej dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Republika Chorwacji

Dunaj: od 1 295,5 km do 1 433 km

Rzeka Drawa: od 0 km do 198,6 km

Rzeka Sawa: od 211 km do 594 km

Rzeka Kupa: od 0 km do 5,9 km

Rzeka Una: od 0 km do 15 km”;

(ii)

w rozdziale 3 rejon 4, po pozycji dotyczącej Republiki Francuskiej dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Republika Chorwacji

Wszystkie pozostałe śródlądowe drogi wodne niewymienione w rejonie 3”;

b)

w części IV dodatku VI do załącznika II, po pozycji dotyczącej Irlandii, w wykazie w pkt 1 sekcja 1 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25 Chorwacja”;

c)

w załączniku IX wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w art. 7 ust. 2 części I, po pozycji dotyczącej Irlandii, w wykazie dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25= Chorwacja”;

(ii)

w art. 1.06 ust. 2 w części II, w wykazie dodaje się pozycję w brzmieniu:

„25= Chorwacja”;

(iii)

w części V wprowadza się następujące zmiany:

tabela w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Państwo

Nazwa

Adres

Numer telefonu

E-mail

Belgia

 

 

 

 

Bułgaria

 

 

 

 

Dania

 

 

 

 

Niemcy

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

Grecja

 

 

 

 

Włochy

 

 

 

 

Irlandia

 

 

 

 

Chorwacja

 

 

 

 

Łotwa

 

 

 

 

Litwa

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Niderlandy

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

Portugalia

 

 

 

 

Rumunia

 

 

 

 

Szwecja

 

 

 

 

Szwajcaria

 

 

 

 

Hiszpania

 

 

 

 

Słowacja

 

 

 

 

Słowenia

 

 

 

 

Republika Czeska

 

 

 

 

Węgry

 

 

 

 

Zjednoczone Królestwo

 

 

 

 

Cypr

 

 

 

 

Jeżeli nie podano organu, dane państwo nie wskazało właściwego organu.”

w pkt 4, po pozycji dotyczącej Irlandii dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

Pozycja nr

Nazwa

Adres

Numer telefonu

E-mail

Jeżeli nie określono dopuszczonej firmy, w danym państwie nie przyznano firmom dopuszczenia.”.


Top