Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0780

2013/780/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i  Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9166)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

20.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/61


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

ustanawiająca odstępstwo od art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 9166)

(2013/780/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje środki ochrony przed wprowadzaniem do Wspólnoty z państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych.

(2)

Okorowana tarcica gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objęta jednym z kodów CN oraz opisów podanych w pkt 6 sekcja I część B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE, nie może być wprowadzana do Unii, o ile nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne określone w art. 13 ust. 1 ppkt (ii) tej dyrektywy.

(3)

Dyrektywa 2000/29/WE dopuszcza odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 ppkt (ii) w przypadku drewna, jeżeli zapewnione są równorzędne środki ochronne w formie zastępczych dokumentów lub oznakowania.

(4)

Na podstawie informacji dostarczonych przez Stany Zjednoczone Ameryki Komisja odnotowała, że Urząd Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin w amerykańskim Departamencie Rolnictwa zatwierdził oficjalny program – Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (program certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej) – który będzie realizowany przez National Hardwood Lumber Association (NHLA) (Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej).

(5)

Program ten służy zagwarantowaniu, aby zatwierdzone zakłady obróbki drewna drzew liściastych w USA działały na podstawie normy Kiln Drying Sawn Hardwood Standard (norma dotycząca suszenia komorowego tarcicy liściastej). Dzięki tej normie wszystkie elementy tarcicy liściastej eksportowanej w ramach programu są suszone komorowo do wilgotności poniżej 20 % według masy, zgodnie z zasadami suszenia komorowego i są okorowane.

(6)

Zgodnie z normą wszystkie wiązki drewna suszonego komorowo są opatrzone metalowym identyfikatorem NHLA oznakowanym „NHLA – KD” oraz unikalnym numerem przypisanym każdej wiązce. Każdy numer jest wymieniony w odpowiednim świadectwie suszenia komorowego drewna liściastego („świadectwo suszenia komorowego”).

(7)

Państwa członkowskie należy zatem upoważnić do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli zamiast świadectwa fitosanitarnego towarzyszy im świadectwo suszenia komorowego i jeżeli spełnione są pewne warunki.

(8)

Komisja powinna dopilnować, aby Stany Zjednoczone Ameryki udostępniły wszystkie informacje techniczne konieczne do oceny funkcjonowania programu. Ponadto państwa członkowskie powinny stale kontrolować stosowanie identyfikatorów NHLA oraz powiązanych świadectw suszenia komorowego.

(9)

Odstępstwo przewidziane w niniejszej decyzji powinno przestać obowiązywać w przypadku stwierdzenia, że szczególne warunki ustanowione w niniejszej decyzji nie są wystarczające, aby zapobiec wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Unii lub nie zostały spełnione lub istnieją dowody, które mogłyby wskazywać, że program nie funkcjonuje w sposób skuteczny.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 13 ust. 1 ppkt (ii) dyrektywy 2000/29/WE państwa członkowskie upoważnia się do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objętej jednym z kodów CN oraz opisami podanymi w pkt 6 sekcja I część B załącznika V do tej dyrektywy, jeżeli nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, pod warunkiem że tarcica ta spełnia wymagania określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie informują Komisję i inne państwa członkowskie na piśmie o przypadkach skorzystania z odstępstwa przewidzianego w art. 1.

Państwa członkowskie, które skorzystały z odstępstwa, do dnia 15 lipca każdego roku podają Komisji i innym państwom członkowskim informacje o liczbie przesyłek przywiezionych w roku poprzedzającym zgodnie z art. 1 niniejszej decyzji oraz przekazują szczegółowe sprawozdanie dotyczące wszystkich przypadków przechwycenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie nie później niż dwa dni robocze od dnia przejęcia o każdej przesyłce wprowadzonej na ich terytorium na mocy art. 1, która nie spełnia warunków określonych w załączniku.

3.   Komisja zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o przekazanie jej informacji technicznych umożliwiających Komisji ocenę funkcjonowania programu certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 listopada 2016 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

Wymagania, o których mowa w art. 1

Państwa członkowskie upoważnia się do zezwalania na wprowadzanie na ich terytoria okorowanej tarcicy gatunków Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i objętej jednym z kodów CN oraz opisami podanymi w pkt 6 sekcja I część B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE, jeżeli nie towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, pod warunkiem że tarcica ta spełnia następujące wymagania:

1)

drewno jest produkowane w tartakach lub poddawane obróbce w odpowiednich pomieszczeniach zatwierdzonych oraz kontrolowanych przez amerykańskie krajowe stowarzyszenie producentów tarcicy liściastej (NHLA) oraz uprawnionych do udziału w programie certyfikacji suszenia komorowego tarcicy liściastej (Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) („program”);

2)

drewno zostało wysuszone komorowo w piecu i poziom wilgotności wyrażony w procentach suchej masy został obniżony do poziomu poniżej 20 % po zastosowaniu odpowiedniej kombinacji czasowo-termicznej;

3)

jeżeli spełniony jest warunek określony w pkt 2, wyznaczony pracownik tartaku, o którym mowa w pkt 1, umieszcza na każdej wiązce drewna standardowy metalowy identyfikator lub czynność ta dokonywana jest od jego nadzorem. Każdy identyfikator jest oznakowany stemplem „NHLA – KD” oraz unikalnym numerem przypisanym każdej wiązce;

4)

aby zapewniona była zgodność z wymogami określonymi w pkt 2 i 3, drewno podlega systemowi kontroli utworzonemu w ramach programu i obejmującemu inspekcję przedwysyłkową oraz monitorowanie w zatwierdzonych tartakach, prowadzone przez niezależnych zewnętrznych audytorów wykwalifikowanych i upoważnionych do tego celu. Urząd Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin w amerykańskim Departamencie Rolnictwa przeprowadza sporadyczne inspekcje przedwysyłkowe oraz co sześć miesięcy kontroluje rejestry i procedury NHLA związane z programem oraz niezależnych audytorów zewnętrznych, tartaki i inne stosowne pomieszczenia wykorzystywane w ramach programu;

5)

przesyłkom drewna towarzyszy standardowe „świadectwo suszenia komorowego”, które jest zgodne z wzorem znajdującym się w części II niniejszego załącznika i jest wystawione przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do udziału w programie oraz zostało zatwierdzone przez inspektora NHLA. Świadectwo suszenia komorowego musi być wypełnione i zawierać informacje na temat ilości okorowanej tarcicy w stopach deskowych oraz metrach sześciennych. W świadectwie podaje się również łączną liczbę wiązek i wszystkie numery identyfikatorów przypisane tym wiązkom.

CZĘŚĆ II

Wzór świadectwa suszenia komorowego

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and are bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top