EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0776

2013/776/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia „Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” i uchylenia decyzji 2009/336/WE

OJ L 343, 19.12.2013, p. 46–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/776/oj

19.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/46


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustanowienia „Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” i uchylenia decyzji 2009/336/WE

(2013/776/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 58/2003 upoważniono Komisję do przekazania agencjom wykonawczym uprawnień do realizacji, w całości lub w części, danego programu lub projektu unijnego w imieniu Komisji i na jej odpowiedzialność oraz zgodnie z tymże rozporządzeniem.

(2)

Celem powierzenia agencjom wykonawczym zadań związanych z realizacją programów jest umożliwienie Komisji skupienia się na jej podstawowych działaniach i funkcjach, których wykonanie nie może być zlecone na zewnątrz, bez zrzekania się kontroli nad działaniami, którymi zarządzają te agencje, ani ostatecznej odpowiedzialności za te działania.

(3)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programu wymaga wyraźnego oddzielenia fazy formułowania programu, które przeprowadza Komisja, korzystając z szerokiego zakresu uznania przy dokonywaniu wyborów w oparciu o względy polityczne, od realizacji programu, którą powinno się powierzyć agencji wykonawczej.

(4)

Decyzją 2005/56/WE (2) Komisja utworzyła Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwaną dalej „Agencją”) i powierzyła jej zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.

(5)

Komisja zmieniała kilkakrotnie mandat Agencji, rozszerzając go na zarządzanie nowymi projektami i programami w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego, obywatelstwa i młodzieży, a następnie zastąpiła decyzję 2005/56/WE decyzją Komisji 2009/336/WE (3).

(6)

W swym komunikacie z dnia 29 czerwca 2011 r.„Budżet z perspektywy »Europy 2020«” (4) Komisja zaproponowała, aby w szerszym zakresie wykorzystywać istniejące agencje wykonawcze do realizacji programów unijnych w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi.

(7)

Agencja wykazuje się wysokim poziomem fachowej wiedzy technicznej i finansowej w zarządzaniu programami unijnymi. Z ankiet badających poziom zadowolenia, przeprowadzonych w ramach pierwszej i drugiej oceny okresowej Agencji (w 2009 i 2013 r.) wynika, że beneficjenci i inne zainteresowane strony uważają, iż Agencja świadczy usługi lepszej jakości niż usługi świadczone w ramach wcześniejszego systemu (Biuro Pomocy Technicznej). Agencja jest w stanie przyciągnąć i zatrzymać wysoko wykwalifikowanych pracowników, co z kolei zapewnia stabilność zatrudnienia. Usprawnia ona wciąż swe operacje wewnętrzne w celu zwiększenia własnej skuteczności i stara się stosować jednolite podejście do wszystkich programów. Korzysta ze swego statusu organu publicznego specjalnie utworzonego do zarządzania programami w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, a dzięki tej specjalizacji programy unijne bardziej przyciągają uwagę zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Istnienie jednego podmiotu zarządzającego szeregiem uzupełniających się programów prowadzi do powstania efektu synergii, jeśli chodzi o wyeksponowanie działań unijnych ze wspólną korzyścią dla wszystkich programów. Poziomy błędu stwierdzone w ramach kontroli ex post przeprowadzanej w odniesieniu do Agencji są niskie i sytuują się znacznie poniżej dopuszczalnej granicy wynoszącej 2 %. W drugiej ocenie okresowej odnotowano stały postęp, jeśli chodzi o fachową wiedzę techniczną i finansową, jaką dysponuje Agencja, co z kolei znajduje odbicie w ogólnej poprawie efektywności Agencji, czego wyrazem są jej kluczowe wskaźniki efektywności.

(8)

Jeżeli chodzi o porównanie kosztów w zestawieniu z „opcją wewnętrzną”, analiza kosztów i korzyści przeprowadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 wykazała, że koszt zarządzania zadaniami przez Komisję, wyrażony w obecnych wartościach netto, byłby o 23 % wyższy. Nowe programy, co do których przewiduje się przekazanie ich Agencji, są zgodne z obecnym mandatem i misją Agencji i stanowią kontynuację jej aktualnej działalności. Przez szereg lat Agencja rozwinęła kompetencje, umiejętności i potencjał w dziedzinie zarządzania tymi programami. Nowe programy mogłyby zatem skorzystać ze zgromadzonego przez Agencję doświadczenia i wiedzy fachowej w dziedzinie zarządzania programami oraz wynikających z nich przyrostów wydajności. Przejście do systemu zarządzania wewnętrznego spowodowałoby zakłócenia, ponieważ większość programów nigdy nie była zarządzana wewnętrznie przez macierzyste dyrekcje generalne, którym brakuje potencjału potrzebnego do samodzielnego zarządzania programami. Przekazanie Agencji zarządzania programami zapewniłoby zatem ciągłość działania beneficjentom programów i zainteresowanym stronom. Ponadto nadal będzie ono umożliwiać Komisji lepszą koncentrację na jej zadaniach instytucjonalnych.

(9)

W celu nadania agencjom wykonawczym spójnej tożsamości Komisja w miarę możliwości grupowała prace według obszarów tematycznych polityki przy określaniu nowych mandatów agencji.

(10)

Agencję należy uczynić odpowiedzialną za realizację części wchodzących w skład następujących nowych programów i działań unijnych:

Erasmus+ (5) (następcy, między innymi, programów „Uczenie się przez całe życie” (6), „Młodzież w działaniu” (7) i Erasmus Mundus (8)),

Kreatywna Europa (9) (następcy, między innymi, programów „Media” (10) i „Kultura” (11)),

Europa dla Obywateli (12) (następcy programu „Europa dla Obywateli” (13)),

EU Aid Volunteers (14) (następcy działania przygotowawczego w ramach programu pilotażowego — Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego wchodzących w zakres instrumentów współpracy zewnętrznej (15) (zastępujących instrumenty współpracy zewnętrznej na okres do 2013 r. (16)),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi, dotyczących finansowania współpracy UE z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajami i terytoriami zamorskimi w latach 2014–2020 (11. Europejski Fundusz Rozwoju) (17).

(11)

Agencja powinna nadal odpowiadać za realizację następujących istniejących programów i działań unijnych:

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (Phare), jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3906/89 (18),

programu wspierającego tworzenie i dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA II — Twórczość i dystrybucja) (1996–2000), ustanowionego decyzją Rady 95/563/WE (19),

programu szkoleniowego dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA II — Szkolenie) (1996–2000), zatwierdzonego decyzją Rady 95/564/WE (20),

drugiej fazy wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (21),

drugiej fazy wspólnotowego programu działań w dziedzinie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją Rady 1999/382/WE (22),

wspólnotowego programu działań „Młodzież” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (23),

programu „Kultura 2000” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (24),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (2000–2006), jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 (25),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa (rezolucja RB ONZ nr 1244) (2000–2006), zatwierdzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 (26),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie środków finansowych i technicznych towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego (MEDA), zatwierdzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2698/2000 (27),

trzeciej fazy transeuropejskiego programu wspierania mobilności dla szkolnictwa wyższego (Tempus III) (2000–2006), zatwierdzonego decyzją Rady 1999/311/WE (28),

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady 2001/196/WE (29),

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady 2001/197/WE (30),

programu wspierającego tworzenie europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Twórczość, dystrybucja i promocja) (2001–2006), zatwierdzonego decyzją Rady 2000/821/WE (31),

programu szkoleniowego dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA – Szkolenie) (2001–2006), zatwierdzonego decyzją nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (32),

wieloletniego programu dotyczącego skutecznego włączania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do systemów kształcenia i szkolenia w Europie (e-Learning) (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (33),

wspólnotowego programu działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udziału społeczeństwa obywatelskiego) (2004–2006), zatwierdzonego decyzją Rady 2004/100/WE (34),

wspólnotowego programu działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (35),

wspólnotowego programu działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim oraz określone działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (36),

wspólnotowego programu działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim w dziedzinie kultury (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (37),

programu poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mundus) (2004–2008), zatwierdzonego decyzją nr 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (38),

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (2006–2013), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/910/WE (39),

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży (2006–2013), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/964/WE (40),

programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (41),

programu „Kultura” (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (42),

programu „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (43),

programu „Młodzież w działaniu” (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (44),

programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (45),

programu działań na lata 2009–2013 „Erasmus Mundus” (II) na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi, zatwierdzonego decyzją nr 1298/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (46),

programu w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z państw trzecich (MEDIA Mundus) (2011–2013), ustanowionego decyzją nr 1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (47),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy na rzecz współpracy gospodarczej z krajami rozwijającymi się w Azji, zatwierdzonych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 443/92 (48),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1085/2006 (49),

projektów w dziedzinie kształcenia podstawowego i średniego, szkolnictwa wyższego oraz młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, utworzonego rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (50),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (51),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1934/2006 (52),

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju na podstawie Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r. (decyzja Rady 2003/159/WE) (53), zmienionej umową podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (decyzja Rady 2005/599/WE) (54).

(12)

Zarządzanie tymi częściami wspomnianych programów obejmuje realizację projektów technicznych, które nie pociągają za sobą decyzji politycznych i wymagają wysokiego poziomu technicznej i finansowej wiedzy fachowej w trakcie całego cyklu projektowego.

(13)

W celu zapewnienia jednolitego pod względem czasowym wykonania niniejszej decyzji i realizacji programów, których ona dotyczy, niezbędne jest zapewnienie wykonywania przez Agencję jej zadań związanych z realizacją tych programów pod warunkiem wejścia w życie tychże programów oraz począwszy od daty ich wejścia w życie.

(14)

Należy ustanowić Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Powinna ona zastąpić Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ustanowioną decyzją 2009/336/WE i zostać jej następcą prawnym. Nowa agencja powinna działać zgodnie ze statutem ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.

(15)

Należy uchylić decyzję 2009/336/WE ustanawiającą agencję wykonawczą oraz ustanowić przepisy przejściowe.

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ustanowienie i kadencja

Niniejszym ustanawia się – na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwaną dalej „Agencją”), której statut określony jest w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.

Artykuł 2

Siedziba

Siedzibą Agencji jest Bruksela.

Artykuł 3

Cele i zadania

1.   Niniejszym powierza się Agencji realizację niektórych części wchodzących w skład następujących programów unijnych:

a)

Erasmus+;

b)

programu „Kreatywna Europa”;

c)

programu „Europa dla Obywateli”;

d)

Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej – EU Aid Volunteers;

e)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach następujących instrumentów współpracy zewnętrznej:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (55),

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (56),

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (57),

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi (58),

rozporządzenia Rady w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (59).

Akapit pierwszy stosuje się pod warunkiem wejścia w życie każdego z tych programów oraz począwszy od daty ich wejścia w życie.

2.   Niniejszym powierza się Agencji realizację spuścizny po niektórych częściach wchodzących w skład następujących programów unijnych:

a)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (Phare), jak przewidziano w rozporządzeniu (EWG) nr 3906/89;

b)

programu wspierającego tworzenie i dystrybucję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA II — Twórczość i dystrybucja) (1996–2000), ustanowionego decyzją 95/563/WE;

c)

programu szkoleniowego dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA II — Szkolenie) (1996–2000), zatwierdzonego decyzją 95/564/WE;

d)

drugiej fazy wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją nr 253/2000/WE;

e)

drugiej fazy wspólnotowego programu działań w dziedzinie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją 1999/382/WE;

f)

wspólnotowego programu działań „Młodzież” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją nr 1031/2000/WE;

g)

programu „Kultura 2000” (2000–2006), zatwierdzonego decyzją nr 508/2000/WE;

h)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (2000–2006), jak przewidziano w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 99/2000;

i)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa (rezolucja RB ONZ nr 1244) (2000–2006), zatwierdzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2666/2000;

j)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie środków finansowych i technicznych towarzyszących reformom struktur gospodarczych i społecznych w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego (MEDA), zatwierdzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2698/2000;

k)

trzeciej fazy transeuropejskiego programu wspierania mobilności dla szkolnictwa wyższego (Tempus III) (2000–2006), zatwierdzonego decyzją 1999/311/WE;

l)

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (2001–2005), zatwierdzonej decyzją 2001/196/WE;

m)

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia (2001–2005), zatwierdzonej decyzją 2001/197/WE;

n)

programu wspierającego tworzenie europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Twórczość, dystrybucja i promocja) (2001–2006), zatwierdzonego decyzją 2000/821/WE;

o)

programu szkoleniowego dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA – Szkolenie) (2001–2006), zatwierdzonego decyzją nr 163/2001/WE;

p)

wieloletniego programu dotyczącego skutecznego włączania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do systemów kształcenia i szkolenia w Europie (e-Learning) (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 2318/2003/WE;

q)

wspólnotowego programu działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udziału społeczeństwa obywatelskiego) (2004–2006), zatwierdzonego decyzją 2004/100/WE;

r)

wspólnotowego programu działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 790/2004/WE;

s)

wspólnotowego programu działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim oraz określone działania w dziedzinie kształcenia i szkolenia (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 791/2004/WE;

t)

wspólnotowego programu działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim w dziedzinie kultury (2004–2006), zatwierdzonego decyzją nr 792/2004/WE;

u)

programu poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mundus) (2004–2008), zatwierdzonego decyzją nr 2317/2003/WE;

v)

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (2006–2013), zatwierdzonej decyzją 2006/910/WE;

w)

projektów kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży (2006–2013), zatwierdzonej decyzją 2006/964/WE;

x)

programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1720/2006/WE;

y)

programu „Kultura” (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1855/2006/WE;

z)

programu „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1904/2006/WE;

aa)

programu „Młodzież w działaniu” (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1719/2006/WE;

bb)

programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (2007–2013), zatwierdzonego decyzją nr 1718/2006/WE;

cc)

programu działań na lata 2009–2013 „Erasmus Mundus” (II) na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi, zatwierdzonego decyzją nr 1298/2008/WE;

dd)

programu w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z państw trzecich (MEDIA Mundus) (2011–2013), ustanowionego decyzją nr 1041/2009/WE;

ee)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów w sprawie pomocy na rzecz współpracy gospodarczej z krajami rozwijającymi się w Azji, zatwierdzonych na mocy rozporządzenia (EWG) nr 443/92;

ff)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1085/2006;

gg)

projektów w dziedzinie kształcenia podstawowego i średniego, szkolnictwa wyższego oraz młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, utworzonego rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006;

hh)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006;

ii)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży, kwalifikujących się do finansowania na mocy przepisów Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1934/2006;

jj)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju na podstawie Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r. (decyzja 2003/159/WE), zmienionej umową podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (decyzja 2005/599/WE).

3.   Agencja odpowiada za następujące zadania związane z realizacją części wchodzących w skład programów unijnych, o których mowa w ust. 1 i 2:

a)

zarządzanie wszystkimi etapami realizacji programów i wszystkimi fazami w trakcie określonych projektów na podstawie odpowiednich programów prac przyjętych przez Komisję, jeżeli Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

b)

przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w odniesieniu do dochodów i wydatków oraz wykonywanie wszelkich operacji niezbędnych do zarządzania programem, jeżeli Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień;

c)

wspieranie realizacji programu, jeżeli Komisja upoważniła do tego Agencję w akcie przekazania uprawnień, w tym wspieranie działań w zakresie rozpowszechniania, w stosownych przypadkach w ramach współpracy z agencjami krajowymi;

d)

realizację, na poziomie Unii, sieci informacji o edukacji w Europie (Eurydice) oraz działań mających poprawić rozumienie kwestii dotyczących młodzieży i wiedzę w tej dziedzinie;

e)

realizację, na poziomie Unii, działań mających poprawić rozumienie kwestii dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wiedzę w tej dziedzinie.

4.   Agencja może odpowiadać za świadczenie pomocniczych usług administracyjnych i logistycznych, jeżeli akt przekazania uprawnień tak stanowi, na rzecz organów realizujących program i w zakresie programów, o których mowa w tymże akcie.

Artykuł 4

Okresy mianowania

1.   Członków Komitetu Sterującego mianuje się na okres dwóch lat.

2.   Dyrektora mianuje się na okres czterech lat.

Artykuł 5

Wymagania w zakresie nadzoru i sprawozdawczości

Agencja podlega nadzorowi ze strony Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programów unijnych lub części tych programów, za które odpowiada, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością określoną w akcie przekazania uprawnień.

Artykuł 6

Wykonywanie budżetu operacyjnego

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1653/2004 (60).

Artykuł 7

Uchylenie i przepisy przejściowe

1.   Decyzja 2009/336/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.

2.   Agencję uznaje się za następcę prawnego agencji wykonawczej ustanowionej decyzją 2009/336/WE.

3.   Bez uszczerbku dla zmiany zaszeregowania urzędników oddelegowanych, przewidzianej w akcie przekazania uprawnień, niniejsza decyzja nie wpływa na prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych przez Agencję, w tym jej dyrektora.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 35.

(3)  Dz.U. L 101 z 21.4.2009, s. 26.

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Wniosek COM(2011) 788 z dnia 23 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus dla wszystkich”: program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (zwany dalej „programem Erasmus+”).

(6)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45.

(7)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30.

(8)  Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 83.

(9)  Wniosek COM(2011) 785 z dnia 23 listopada 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa”.

(10)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.

(11)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1.

(12)  Wniosek COM(2011) 884 z dnia 14 grudnia 2011 r. dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020.

(13)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32.

(14)  Wniosek COM(2012) 514 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej EU Aid Volunteers.

(15)  Wniosek COM(2011) 843 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi; wniosek COM(2011) 840 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju; wniosek COM(2011) 839 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa; wniosek COM(2011) 838 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II).

(16)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82; Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1; Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.

(17)  COM(2011) 837 final.

(18)  Dz.U. L 375 z 23.12.1989, s. 11.

(19)  Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 25.

(20)  Dz.U. L 321 z 30.12.1995, s. 33.

(21)  Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 1.

(22)  Dz.U. L 146 z 11.6.1999, s. 33.

(23)  Dz.U. L 117 z 18.5.2000, s. 1.

(24)  Dz.U. L 63 z 10.3.2000, s. 1.

(25)  Dz.U. L 12 z 18.1.2000, s. 1.

(26)  Dz.U. L 306 z 7.12.2000, s. 1.

(27)  Dz.U. L 311 z 12.12.2000, s. 1.

(28)  Dz.U. L 120 z 8.5.1999, s. 30.

(29)  Dz.U. L 71 z 13.3.2001, s. 7.

(30)  Dz.U. L 71 z 13.3.2001, s. 15.

(31)  Dz.U. L 336 z 30.12.2000, s. 82.

(32)  Dz.U. L 26 z 27.1.2001, s. 1.

(33)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 9.

(34)  Dz.U. L 30 z 4.2.2004, s. 6.

(35)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 24.

(36)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 31.

(37)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 40.

(38)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 1.

(39)  Dz.U. L 346 z 9.12.2006, s. 33.

(40)  Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 14.

(41)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45.

(42)  Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1.

(43)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32.

(44)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30.

(45)  Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.

(46)  Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 83.

(47)  Dz.U. L 288 z 4.11.2009, s. 10.

(48)  Dz.U. L 52 z 27.2.1992, s. 1.

(49)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.

(50)  Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.

(51)  Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.

(52)  Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 41.

(53)  Dz.U. L 65 z 8.3.2003, s. 27.

(54)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 26.

(55)  Wniosek COM(2011) 838 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II).

(56)  Wniosek COM(2011) 839 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa.

(57)  Wniosek COM(2011) 840 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju.

(58)  Wniosek COM(2011) 843 dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Partnerstwa na rzecz współpracy z państwami trzecimi.

(59)  Wniosek COM(2013) 445 dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju.

(60)  Dz.U. L 297 z 22.9.2004, s. 6.


Top