Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0677

2013/677/UE: Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

OJ L 316, 27.11.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/677/oj

27.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/33


DECYZJA WYKONAWCZA RADY

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(2013/677/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 24 października 2012 r. Luksemburg zwrócił się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE, który to środek umożliwia Luksemburgowi zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) podatników, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR. W wyniku zastosowania tego środka podatnicy ci byliby zwolnieni ze wszystkich lub niektórych obowiązków związanych z VAT, o których mowa w tytule XI rozdziały 2–6 dyrektywy 2006/112/WE.

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 9 listopada 2012 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Luksemburg. Pismem z dnia 12 listopada 2012 r. Komisja powiadomiła Luksemburg, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(3)

Zgodnie z art. 285 dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie, które nie skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 14 drugiej dyrektywy Rady 67/228/EWG (2), mogą przyznać zwolnienie z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza kwoty 5 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej, mogą również zastosować stopniowe obniżenie podatku w odniesieniu do podatników, których roczny obrót przekracza pułap określony przez te państwa do celów stosowania zwolnienia.

(4)

Luksemburg poinformował Komisję, że zwalnia obecnie z VAT podatników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 10 000 EUR, i że korzysta z możliwości stopniowego obniżenia podatku w odniesieniu do podatników, których roczny obrót wynosi od 10 000 EUR do 25 000 EUR. Luksemburg wystąpił z wnioskiem o upoważnienie do zwolnienia z VAT, w drodze odstępstwa, podatników, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR.

(5)

Wyższy próg w ramach procedury szczególnej stanowi środek upraszczający, ponieważ może znacząco ograniczyć związane z VAT obowiązki w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, jego wprowadzenie umożliwiłoby również Luksemburgowi zaprzestanie stosowania procedury stopniowego obniżania podatku, która jest uciążliwa dla przedsiębiorców. Podatnicy powinni nadal móc wybierać korzystanie z systemu VAT na zasadach ogólnych.

(6)

W dniu 29 października 2004 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG (3) w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej; wniosek ten obejmował przepisy mające umożliwić państwom członkowskim ustalenie pułapu rocznego obrotu w ramach systemu zwolnienia z VAT na 100 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej, z możliwością corocznej aktualizacji tej kwoty. Niniejsza decyzja jest zgodna z tym wnioskiem.

(7)

Środek stanowiący odstępstwo ma jedynie nieznaczny wpływ na ogólną kwotę podatku pobieranego na etapie ostatecznej konsumpcji i nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii z tytułu VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Luksemburg do przyznania zwolnienia z VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia wejścia w życie przepisów unijnych zmieniających pułapy rocznego obrotu, poniżej których podatnicy mogą być zwolnieni z VAT, lub do dnia 31 grudnia 2016 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r.

W imieniu Rady

R. ŠADŽIUS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2)  Druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, struktury i procedur dotyczących stosowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1303/67).

(3)  Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1).


Top