EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0090

2013/90/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 lutego 2013 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych tych świń na niektórych obszarach Łotwy (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 720)

OJ L 47, 20.2.2013, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/90/oj

20.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/70


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 18 lutego 2013 r.

zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych tych świń na niektórych obszarach Łotwy

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 720)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny)

(2013/90/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi oraz art. 20 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2001/89/WE wprowadza minimalne unijne środki w zakresie zwalczania klasycznego pomoru świń, w tym środki, które należy stosować w przypadku potwierdzenia występowania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń.

(2)

W listopadzie 2012 r. Łotwa potwierdziła występowanie klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń we wschodniej części jej terytorium, wzdłuż granicy z Rosją i Białorusią.

(3)

Po stwierdzeniu przypadków wśród dzików, w listopadzie 2012 r. występowanie klasycznego pomoru świń zostało także potwierdzone w przydomowych hodowlach na tym samym obszarze.

(4)

Łotwa przyjęła środki w zakresie zwalczania choroby określone w dyrektywie 2001/89/WE, co doprowadziło do zwalczenia choroby w tych hodowlach.

(5)

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, w dniu 15 stycznia 2013 r. Łotwa przedłożyła Komisji, zgodnie z dyrektywą 2001/89/WE, plan zwalczania klasycznego pomoru świń na określonym obszarze tego państwa członkowskiego. Ponadto, jako że Łotwa zamierza wprowadzić szczepienia zdziczałych świń, tego samego dnia przedłożyła plan szczepień do zatwierdzenia przez Komisję.

(6)

Plany przedłożone przez Łotwę zostały zbadane przez Komisję i uznane za zgodne z dyrektywą 2001/89/WE.

(7)

Ze względu na przejrzystość w niniejszej decyzji należy określić obszary geograficzne Łotwy, na których zostanie wdrożony plan zwalczania klasycznego pomoru świń, oraz zastosowany plan szczepień interwencyjnych zdziczałych świń.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedstawiony przez Łotwę w dniu 15 stycznia 2013 r. plan zwalczania klasycznego pomoru świń na obszarach wskazanych w części 1 załącznika zostaje zatwierdzony.

Artykuł 2

Przedstawiony przez Łotwę w dniu 15 stycznia 2013 r. plan szczepień interwencyjnych zdziczałych świń na obszarach wskazanych w części 2 załącznika zostaje zatwierdzony.

Artykuł 3

Łotwa wprowadza w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu wprowadzenia w życie planów określonych w art. 1 i 2.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ 1

Obszary objęte planem zwalczania klasycznego pomoru świń

W powiecie Alūksnes – gminy Pededzes i Liepnas. W powiecie Rēzeknes – gminy Pušas, Mākoņkalna i Kaunatas. W powiecie Daugavpils – gminy Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes i Laucesas. W powiecie Balvu – gminy Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu i Bērzpils. W powiecie Rugāju – gminy Rugāju i Lazdukalna. W powiecie Viļakas – gminy Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas i Šķilbēnu. W powiecie Baltinavas, gmina Baltinavas. W powiecie Kārsavas – gminy Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes i Mežvidu. W powiecie Ciblas – gminy Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes i Blontu. W powiecie Ludzas – gminy Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu i Istras. W powiecie Zilupes – gminy Zaļesjes, Lauderu i Pasienes. W powiecie Dagdas – gminy Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas i Andrupenes. W powiecie Aglonas – gminy Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas i Aglonas. W powiecie Krāslavas – gminy Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu i Izvaltas.

CZĘŚĆ 2

Obszary objęte planem szczepień interwencyjnych

W powiecie Alūksnes – gminy Pededzes i Liepnas. W powiecie Rēzeknes – gminy Pušas, Mākoņkalna i Kaunatas. W powiecie Daugavpils – gminy Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes i Laucesas. W powiecie Balvu – gminy Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu i Bērzpils. W powiecie Rugāju – gminy Rugāju i Lazdukalna. W powiecie Viļakas – gminy Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas i Šķilbēnu. W powiecie Baltinavas – gmina Baltinavas. W powiecie Kārsavas – gminy Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes i Mežvidu. W powiecie Ciblas – gminy Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes i Blontu. W powiecie Ludzas – gminy Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu i Istras. W powiecie Zilupes – gminy Zaļesjes, Lauderu i Pasienes. W powiecie Dagdas – gminy Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas i Andrupenes. W powiecie Aglonas – gminy Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas i Aglonas. W powiecie Krāslavas – gminy Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu i Izvaltas.


Top