EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3 (EBC/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/29


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3

(EBC/2013/54)

(2014/106/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 16 i art. 34 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Traktatu oraz art. 16 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów euro w Unii. Prawo to obejmuje kompetencję do podejmowania działań mających na celu ochronę wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego.

(2)

EBC przyjął decyzję EBC/2008/3 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie procedur akredytacji bezpieczeństwa dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro (2), wprowadzając procedurę akredytacji bezpieczeństwa potwierdzającą przestrzeganie przez producentów minimalnych wymogów EBC dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do produkcji, przetwarzania, składowania oraz transportu banknotów euro oraz ich składników, jak również innych materiałów i informacji wymagających zabezpieczenia, których utrata, kradzież lub ujawnienie mogłyby zagrozić wiarygodności banknotów euro lub przyczynić się do produkcji fałszywych banknotów euro lub ich składników. Decyzja EBC/2008/3 wprowadziła ponadto procedury dla zapewnienia ciągłości przestrzegania powyższych wymogów bezpieczeństwa.

(3)

EBC przyjął decyzję EBC/2010/22 z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie procedury akredytacji jakości mającej zastosowanie do producentów banknotów euro (3) dla zapewnienia, aby akredytację do produkcji banknotów euro i surowców do ich produkcji posiadali wyłącznie producenci przestrzegający minimalnych wymogów jakościowych EBC w zakresie produkcji takich banknotów i surowców.

(4)

Zgodnie z art. 9 i art. 11 Traktatu, EBC przyjął decyzję EBC/2011/8 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro (4) dla zapewnienia, aby akredytację do produkcji banknotów euro posiadali wyłącznie producenci, którzy spełniają minimalne wymagania EBC dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

(5)

W świetle doświadczenia uzyskanego przez EBC przy stosowaniu decyzji EBC/2008/3, EBC/2010/22 i EBC/2011/8, konieczne jest wprowadzenie efektywnego jednolitego systemu akredytacyjnego, aby zapobiec przypadkom niespójności zasad materialnych i proceduralnych przy stosowaniu powyższych decyzji, takich jak nieproporcjonalne różnice w zakresie okresu ważności akredytacji, procedur ich przyznawania oraz stosowanej terminologii.

(6)

Dla uwzględnienia wskazanych powyżej kwestii oraz ograniczenia obciążeń administracyjnych producentów konieczne jest wprowadzenie jednolitego systemu akredytacji, który: a) umożliwi ocenę przestrzegania przez producentów odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przez EBC; b) ocenę przestrzegania tych wymogów oprze na zharmonizowanej procedurze inspekcyjnej; c) będzie przewidywał odpowiednie i proporcjonalne rodzaje sankcji, w tym sankcji finansowych, na wypadek nieprzestrzegania powyższych wymogów; oraz d) zapewni, że zabezpieczone elementy banknotów euro będą mogły być dostarczane wyłącznie KBC oraz przyszłym KBC Eurosystemu, z zastrzeżeniem decyzji Rady Prezesów, innym akredytowanym producentom lub EBC.

(7)

Nowy jednolity system akredytacyjny powinien obejmować wieloetapową procedurę oceny, w ramach której producent ubiegający się o akredytację podlega ocenie co do pełnego przestrzegania odpowiednich wymogów akredytacyjnych określonych w niniejszej decyzji, we wszystkich ich aspektach.

(8)

W celu ułatwienia tej oceny, w tym późniejszej oceny bieżącego spełniania wymogów przez akredytowanego producenta, należy wprowadzić usprawnione zasady inspekcji umożliwiające EBC przeprowadzanie inspekcji w miejscu prowadzenia działalności oraz poza tym miejscem.

(9)

Dla uniknięcia istniejącego obecnie podziału na kilka poszczególnych akredytacji powinno się przewidzieć przyznawanie jednolitej akredytacji tymczasowej, z możliwością jej przekształcenia w jednolitą akredytację, jeżeli dany producent wykazał, że przestrzega wszystkich wymogów akredytacyjnych, także w toku produkcji na oficjalne zamówienie akredytowanego producenta, EBC albo KBC zgodnie ze swoją akredytacją tymczasową.

(10)

Dla utrzymania elastyczności procesu akredytacyjnego EBC powinien mieć swobodę w zakresie sposobu organizacji etapów oceny w związku z wnioskiem o wszczęcie procedury akredytacji tymczasowej.

(11)

W celu poprawy zarządzania procedurą akredytacji, akredytacja tymczasowa oraz akredytacja powinny zachowywać ważność w sposób ciągły, chyba że zostanie stwierdzony brak spełniania przez producenta odpowiednich wymogów akredytacyjnych. W tym samym celu EBC powinien być uprawniony do przekształcenia akredytacji tymczasowej w akredytację, jeżeli dany producent produkował zabezpieczone elementy banknotów euro lub elementy banknotów euro na oficjalne zamówienie EBC albo KBC przez nieprzerwany okres 36 miesięcy. EBC będzie również uprawniony do obniżenia z własnej inicjatywy stopnia akredytacji z akredytacji do akredytacji tymczasowej, jeżeli producent nie produkował zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro przez nieprzerwany okres 36 miesięcy.

(12)

Należy zatem uchylić decyzje EBC/2008/3, EBC/2010/22 i EBC/2011/8 i zastąpić je niniejszą decyzją. W celu zapewnienia sprawnego przejścia między obecnymi systemami akredytacyjnymi a jednolitym systemem akredytacyjnym określonym w niniejszej decyzji należy wprowadzić okres przejściowy jednego roku od przyjęcia niniejszej decyzji. Umożliwi to producentom posiadającym odrębne akredytacje w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu spełnienia odpowiednich wymogów akredytacyjnych zgodnie z niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1)   „elementy banknotów euro”– banknoty euro, częściowo wydrukowane banknoty euro, papier, farbę drukarską, folię i paski zabezpieczające wykorzystywane do produkcji banknotów euro albo częściowo wydrukowanych banknotów euro;

2)   „działalność w zakresie elementów banknotów euro”– produkcję elementów banknotów euro;

3)   „zabezpieczone elementy banknotów euro”– elementy wymienione w materialnych wymogach bezpieczeństwa, w tym banknoty euro a) znajdujące się w obiegu, b) przygotowywane do zastąpienia banknotów euro w obiegu lub c) wycofane z obiegu, łącznie z ich składnikami i związanymi z nimi informacjami, wymagające zabezpieczenia ze względu na to, że ich utrata, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie mogłyby zagrozić wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego;

4)   „zabezpieczona działalność związana z euro”– następujące czynności: opracowywanie, produkcję, przetwarzanie, niszczenie, składowanie, przemieszczanie wewnątrz zakładu produkcyjnego oraz transport zabezpieczonych elementów banknotów euro

5)   „opracowywanie”– przetwarzanie podstawowych wzorów banknotów euro będących w fazie rozwoju na układy kompozycyjne, separację kolorów, grafikę i płyty do druku oraz przygotowywanie układów kompozycyjnych i prototypów dla składników zaproponowanych w tych podstawowych wzorach;

6)   „producent”– dowolny podmiot, który prowadzi albo zamierza prowadzić zabezpieczoną działalność związaną z euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro, z wyjątkiem podmiotów, które uczestniczą albo zamierzają uczestniczyć jedynie w transporcie zabezpieczonych elementów banknotów euro albo udostępnianiu specjalistycznych urządzeń niszczących;

7)   „zakład produkcyjny”– dowolne miejsce, które producent wykorzystuje albo zamierza wykorzystywać do prowadzenia działalności w zakresie opracowywania zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro, ich produkcji, przetwarzania, niszczenia oraz składowania;

8)   „wymogi akredytacyjne”– wymogi materialne EBC, procedurę akredytacji oraz wymogi co do miejsca, jak również stałe obowiązki określone w niniejszej decyzji, które producent musi spełniać, aby otrzymać lub zachować swoją akredytację tymczasową albo akredytację;

9)   „akredytowany producent”– producenta posiadającego akredytację tymczasową lub akredytację;

10)   „wymogi materialne”– odpowiednie wymogi z zakresu bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, określone odrębnie przez EBC, które producent musi spełniać, aby móc prowadzić zabezpieczoną działalność związaną z euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro;

11)   „środki”– środki w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podejmowane przez producenta w celu spełniania odpowiednich wymogów materialnych;

12)   „dotychczasowe akredytacje”– ważne tymczasowe albo pełne akredytacje, w szczególności akredytacje bezpieczeństwa, jakości, w zakresie ochrony środowiska i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przyznane przez EBC producentowi dla wykonywania zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro zgodnie z decyzjami EBC/2008/3, EBC/2010/22 i EBC/2011/8;

13)   „uchylone decyzje EBC dotyczące akredytacji”– łącznie decyzje EBC/2008/3, EBC/2010/22 i EBC/2011/8;

14)   „KBC”– krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;

15)   „przyszły KBC Eurosystemu”– krajowy bank centralny państwa członkowskiego objętego derogacją, które spełniło warunki dla przyjęcia euro i w stosunku do którego przyjęto decyzję o uchyleniu derogacji zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu;

16)   „organ certyfikacyjny”– niezależny organ certyfikacyjny oceniający stosowane przez producentów systemy zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, uprawniony do poświadczania spełniania przez producenta wymogów norm serii ISO 9001, ISO 14000 lub OHSAS 18000;

17)   „dzień roboczy”– dni robocze EBC od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w EBC podanych na stronie internetowej EBC;

18)   „inspekcja”– procedurę akredytacji mającą na celu ocenę spełniania przez producenta wymogów akredytacyjnych, mającą formę inspekcji na miejscu albo inspekcji poza miejscem wykonywania działalności, zakończoną sporządzeniem odpowiedniego końcowego sprawozdania inspekcyjnego przedstawiającego wynik tej oceny;

19)   „inspekcja na miejscu”– wizytę zespołu inspekcyjnego EBC w zakładzie produkcyjnym w celu oceny, czy środki stosowane w zakładzie produkcyjnym spełniają odpowiednie wymogi akredytacyjne;

20)   „inspekcja poza miejscem wykonywania działalności”– ocenę przez EBC dokumentacji przedłożonej przez producenta w związku z inspekcją, dokonywaną poza zakładem produkcyjnym, w celu sprawdzenia, czy producent spełnia odpowiednie wymogi akredytacyjne;

21)   „szczególne kontrole bezpieczeństwa przez KBC”– przeprowadzanie przez zamawiający KBC kontroli inwentarza, kontroli niszczenia lub kontroli transportu w akredytowanym zakładzie produkcyjnym w związku z oficjalnym zamówieniem na produkcję udzielonym akredytowanemu producentowi zgodnie z art. 11;

22)   „kontrola inwentarza”– wizytę zamawiającego KBC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym w celu oceny dokładności inwentarza zabezpieczonych elementów banknotów euro znajdujących się w posiadaniu danego producenta;

23)   „kontrola niszczenia”– wizytę zamawiającego KBC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym w celu monitorowania niszczenia zabezpieczonych elementów banknotów euro i w celu dokonywania kontroli inwentarza podczas niszczenia zabezpieczonych elementów banknotów euro zgodnie z art. 11;

24)   „kontrola transportu”– ocenę zgodności stosowanych przez akredytowanego producenta środków dotyczących transportu banknotów euro albo papieru służącego do produkcji banknotów euro z odpowiednimi wymogami w zakresie bezpieczeństwa transportu;

25)   „produkcja”– wytwarzanie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro zgodnie z oficjalnym zamówieniem od innego akredytowanego producenta, KBC albo EBC, z wyłączeniem wytwarzania na potrzeby testowych albo badań i rozwoju, gdy jego efekty nie są przeznaczone do emisji, oraz z wyłączeniem produkcji na cele wewnętrznych zapasów.

Artykuł 2

Ogólne zasady akredytacji

1.   Producent może prowadzić zabezpieczoną działalność związaną z euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro w odniesieniu do zabezpieczonego elementu banknotów euro lub elementu banknotów euro wyłącznie w zakładzie produkcyjnym, dla którego EBC przyznał mu akredytację lub akredytację tymczasową.

2.   W sytuacji gdy producent nie prowadził jeszcze produkcji, EBC może przyznać mu akredytację tymczasową dla danej zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro zgodnie z procedurą określoną w art. 4, 5 i 6.

3.   Akredytacja tymczasowa może zostać przekształcona w akredytację, jeżeli producent przeszedł z pozytywnym wynikiem odpowiednie inspekcje podczas produkcji zgodnie z procedurą określoną w art. 7.

4.   W przypadku gdy akredytowany producent nie prowadził produkcji przez nieprzerwany okres 36 miesięcy, EBC może przekształcić jego akredytację w akredytację tymczasową zgodnie z art. 8.

5.   Dla otrzymania od EBC akredytacji tymczasowej lub akredytacji i jej utrzymania, oprócz spełniania wymogów określonych w niniejszej decyzji, producent powinien spełniać:

a)

odpowiednie wymogi materialne, które są wymogami minimalnymi. Producenci mogą przyjąć i wdrożyć bardziej rygorystyczne środki w zakresie bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)

następujące wymogi co do lokalizacji:

(i)

w odniesieniu do podmiotów innych niż zakłady drukarskie – jego zakład produkcyjny powinien znajdować się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu; albo

(ii)

w odniesieniu do zakładów drukarskich – jego zakład produkcyjny powinien znajdować się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

6.   W przypadkach uzasadnionych okolicznościami Zarząd może wyłączyć stosowanie wymogu dotyczącego lokalizacji określonego w ust. 5 lit. b). Wyłączając stosowanie tego wymogu, Zarząd podaje motywy swojej decyzji.

7.   Producenci posiadający akredytację lub akredytację tymczasową są w równym stopniu uprawnieni do brania udziału w przetargach.

8.   Akredytowany producent może produkować lub dostarczać zabezpieczone elementy banknotów euro wyłącznie w celu wykonania oficjalnego zamówienia złożonego przez jeden z następujących podmiotów:

a)

innego akredytowanego producenta potrzebującego zabezpieczonych elementów banknotów euro dla swojej zabezpieczonej działalności związanej z euro;

b)

KBC;

c)

z zastrzeżeniem decyzji Rady Prezesów, przyszłego KBC Eurosystemu;

d)

EBC.

9.   Producent ponosi wszelkie koszty w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji oraz związane z tym straty.

Artykuł 3

Podejmowanie decyzji przez Zarząd

1.   Zarząd jest właściwy do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących akredytacji producenta zgodnie z art. 6, art. 16–18 i art. 20.

2.   Zarząd może podjąć decyzję o delegowaniu swojego uprawnienia do przyznania akredytacji tymczasowej zgodnie z art. 6 na swojego członka lub członków.

DZIAŁ II

PROCEDURA AKREDYTACJI

Artykuł 4

Wniosek o wszczęcie procedury akredytacji tymczasowej

1.   W celu wszczęcia procedury akredytacji tymczasowej producent nieposiadający akredytacji żadnego rodzaju, który zamierza wykonywać zabezpieczoną działalność związaną z euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro, składa pisemny wniosek do EBC.

2.   Wniosek o wszczęcie procedury:

a)

określa zabezpieczoną działalność związaną z euro i zabezpieczone elementy banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro i elementy banknotów euro, jak również dokładny adres zakładu produkcyjnego, dla którego wnioskuje się o akredytację tymczasową;

b)

zawiera oświadczenie producenta składającego wniosek, że zachowa w poufności treść wymogów materialnych;

c)

zawiera pisemne zobowiązanie do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów niniejszej decyzji.

3.   Jeżeli producent składa wniosek o wykonywanie działalności w zakresie elementów banknotów euro, dostarcza EBC odpisy certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 wydanych przez właściwe organy certyfikacyjne, stwierdzających, że odpowiada odpowiednim standardom w danym zakładzie produkcyjnym dla planowanej działalności w zakresie elementów banknotów euro.

4.   EBC ocenia informacje i dokumenty dostarczone przez producenta we wniosku o wszczęcie procedury i w razie potrzeby może żądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

5.   EBC może odrzucić wniosek o wszczęcie procedury, jeżeli pomimo żądania dodatkowych informacji lub wyjaśnień zgodnie z ust. 4 wniosek nie został uzupełniony lub jeżeli producent nie spełnia wymogów określonych w art. 2 ust. 5 lit. b).

Artykuł 5

Wstępna ocena wymogów materialnych

1.   Przyjmując wniosek o wszczęcie procedury, EBC przekazuje producentowi egzemplarz odpowiednich wymogów materialnych. EBC przekazuje ponadto dokumentację, w której producent wskazuje, w jaki sposób stosowane przez niego środki będą spełniać odpowiednie wymogi materialne. Producent wypełnia tę dokumentację i zwraca ją w celu umożliwienia EBC dokonania wstępnej oceny, czy producent może spełniać odpowiednie wymogi materialne.

2.   Jeżeli producent wnioskujący o akredytację tymczasową dla zabezpieczonej działalności związanej z euro ma zgodnie z prawem krajowym obowiązek korzystania ze specjalistycznych urządzeń niszczących, a nie jest możliwe udostępnienie takich urządzeń w zakładzie produkcyjnym, producent podaje także informacje dotyczące specjalistycznych urządzeń niszczących, z których zamierza korzystać, w tym szczegółowe informacje dotyczące:

a)

odpowiednich przepisów prawa krajowego wraz z wyjaśnieniem powodów, ze względu na które nie jest możliwe umieszczenie urządzeń niszczących w zakładzie produkcyjnym;

b)

specjalistycznego urządzenia niszczącego, z którego producent zamierza korzystać;

c)

zabezpieczonych elementów banknotów euro, które producent zamierza niszczyć w danym specjalistycznym urządzeniu niszczącym;

d)

środków bezpieczeństwa planowanych dla ochrony zabezpieczonych elementów banknotów euro podczas całego przebiegu transportu do i z urządzenia oraz niszczenia w urządzeniu.

3.   EBC ocenia informacje i dokumentację dostarczoną przez producenta zgodnie z ust. 1 i 2 i może zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień. EBC może odrzucić wniosek o akredytację tymczasową, jeżeli pomimo żądania dodatkowych informacji lub wyjaśnień wniosek nie został uzupełniony lub jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w niniejszym artykule.

Artykuł 6

Przyznanie akredytacji tymczasowej

1.   EBC może przyznać akredytację tymczasową producentowi, który przed rozpoczęciem wykonywania zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro wykaże, że ustanowił procedury i dysponuje infrastrukturą niezbędną dla spełnienia odpowiednich wymogów akredytacyjnych w zakładzie produkcyjnym.

2.   Zgodnie z art. 9 EBC przeprowadza inspekcje w celu oceny, czy producent spełnia wszystkie wymogi akredytacyjne.

3.   Producent wnioskujący o akredytację tymczasową dla planowanej zabezpieczonej działalności związanej z euro podlega w pierwszej kolejności inspekcji spełniania wymogów bezpieczeństwa. Pozostałe inspekcje mogą być rozpoczęte dopiero po przejściu przez producenta inspekcji bezpieczeństwa z wynikiem pozytywnym.

Artykuł 7

Przekształcenie akredytacji tymczasowej w akredytację

EBC może przekształcić akredytację tymczasową producenta w akredytację, jeżeli producent przeszedł z pozytywnym wynikiem odpowiednie inspekcje podczas produkcji, czym wykazał, że podczas faktycznego wykonywania danej zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro ustanowił wymagane procedury, dysponuje wymaganą infrastrukturą i skutecznie spełnia odpowiednie wymogi akredytacyjne w zakładzie produkcyjnym.

Artykuł 8

Przekształcenie akredytacji w akredytację tymczasową

EBC może przekształcić akredytację producenta w akredytację tymczasową, jeżeli producent nie prowadził produkcji na oficjalne zamówienie EBC albo KBC przez nieprzerwany okres 36 miesięcy.

DZIAŁ III

INSPEKCJE I SZCZEGÓLNE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ KBC

Artykuł 9

Inspekcje

1.   EBC ocenia, czy producent spełnia odpowiednie wymogi akredytacyjne, za pomocą inspekcji. Inspekcje mogą być przeprowadzane na miejscu lub poza miejscem wykonywania działalności.

2.   Inspekcje poza miejscem wykonywania działalności przeprowadzi się w odniesieniu do jakiejkolwiek dokumentacji dostarczonej przez producenta, która ma znaczenie dla oceny spełniania przez niego wymogów akredytacyjnych.

3.   Inspekcje na miejscu oceniają przestrzeganie przez producenta odpowiednich wymogów materialnych w zakładzie produkcyjnym, w szczególności w zakresie wymogów bezpieczeństwa i jakości. EBC może podjąć decyzję o przeprowadzeniu inspekcji na miejscu, gdy uzna to za konieczne, ale co najmniej raz na 36 miesięcy w odniesieniu do materialnych wymogów bezpieczeństwa i jakości dla działalności w zakresie elementów banknotów euro lub zabezpieczonej działalności związanej z euro.

4.   Inspekcje na miejscu dotyczące materialnych wymogów bezpieczeństwa i jakości mogą być zapowiedziane z wyprzedzeniem. Inspekcje na miejscu dotyczące bezpieczeństwa i jakości, które zostały zapowiedziane, rozpoczynają się w dniu wspólnie uzgodnionym przez producenta i EBC. Po rozpoczęciu wykonywania przez producenta zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro inspekcje na miejscu dotyczące bezpieczeństwa i jakości można również przeprowadzać bez zapowiedzi.

5.   Nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zapowiedzianej inspekcji na miejscu EBC może zwrócić się do producenta o wypełnienie wstępnej dokumentacji inspekcji na miejscu. Producent zwraca taką dokumentację EBC nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem inspekcji na miejscu.

6.   Jeżeli zgodnie z przepisami krajowymi producent ma obowiązek korzystania ze specjalistycznych urządzeń niszczących, zespół inspekcji na miejscu może również udać się do miejsca położenia urządzenia w celu oceny, czy środki proponowane przez producenta są wystarczające dla ochrony wiarygodności danych zabezpieczonych elementów banknotów euro.

Artykuł 10

Pismo z ustaleniami i sprawozdanie inspekcyjne

1.   W razie stwierdzenia w toku inspekcji naruszenia mających zastosowanie wymogów akredytacyjnych EBC przesyła producentowi pismo z ustaleniami, wskazując naruszenia, w następujących terminach:

a)

15 dni roboczych od dnia zakończenia danej inspekcji na miejscu;

b)

40 dni roboczych od otrzymania przez EBC jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej inspekcji poza miejscem wykonywania działalności, w szczególności w związku ze zobowiązaniami ciągłymi określonymi w art. 12;

c)

15 dni roboczych od otrzymania sprawozdania KBC dla EBC w przypadku, gdy przeprowadzono szczególne kontrole bezpieczeństwa przez KBC zgodnie z art. 11.

2.   W terminie 15 dni roboczych od otrzymania pisma z ustaleniami producent może zwrócić się do EBC na piśmie, przekazując swoje uwagi oraz szczegóły wszelkich środków lub ulepszeń, które zamierza podjąć w związku z treścią pisma z ustaleniami.

3.   EBC przygotowuje projekt sprawozdania inspekcyjnego w terminie 25 dni roboczych od: a) zakończenia inspekcji, w trakcie której nie stwierdzono naruszeń; b) otrzymania przez EBC pisemnych uwag producenta do pisma z ustaleniami; albo c) upływu terminu do wniesienia takich uwag, jeżeli uwag nie wniesiono. Projekt sprawozdania inspekcyjnego zawiera ustalenia z inspekcji i odpowiednie uwagi otrzymane od producenta. Projekt sprawozdania inspekcyjnego zawiera ponadto wnioski co do przestrzegania przez producenta wymogów akredytacyjnych.

4.   W terminie 15 dni roboczych od otrzymania projektu sprawozdania inspekcyjnego producent może przekazać EBC na piśmie swoje uwagi oraz szczegóły wszelkich środków lub ulepszeń, które zamierza podjąć w związku z treścią projektu sprawozdania inspekcyjnego. Po otrzymaniu uwag producenta albo po upływie terminu do ich wniesienia EBC w ciągu 30 dni roboczych sporządza ostateczną wersję sprawozdania inspekcyjnego i przedstawia ją producentowi.

5.   W celu sprawdzenia, czy po wprowadzeniu takich środków lub ulepszeń producent spełnia odpowiednie wymogi akredytacyjne, mogą zostać przeprowadzone dodatkowe inspekcje na miejscu. Dodatkowe inspekcje na miejscu mogą doprowadzić do opóźnienia w sporządzeniu ostatecznej wersji sprawozdania inspekcyjnego.

6.   W razie poważnych naruszeń wymogów akredytacyjnych, które wymagają pilnej decyzji EBC i mogą być uznane za uzasadniające decyzję o zawieszeniu zgodnie z art. 17 albo decyzję o cofnięciu zgodnie z art. 18, EBC może podjąć decyzję o skróceniu procedury opisanej w ust. 1, 2 i 3, przy czym w takim przypadku producent może wnieść uwagi dotyczące danego naruszenia w terminie 5 dni roboczych. EBC uzasadnia uznanie danego przypadku za pilny.

7.   EBC może podjąć decyzję o przedłużeniu terminów, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 11

Szczególne kontrole bezpieczeństwa przez KBC

1.   Każdy KBC, który udzielił oficjalnego zamówienia na produkcję banknotów euro, może w związku z takim zamówieniem przeprowadzać kontrole inwentarza i kontrole niszczenia zabezpieczonych elementów banknotów euro w zakładzie produkcyjnym, w którym produkowane są banknoty euro, lub w każdym innym zakładzie produkcyjnym, w którym produkowane, przetwarzane, składowane lub niszczone są składniki tych banknotów euro.

2.   KBC, o którym mowa w ust. 1, może również przeprowadzać kontrole transportu banknotów euro oraz papieru służącego do produkcji banknotów euro.

3.   W przypadku stwierdzenia naruszenia przez producenta zasad transportu EBC określonych w wymogach materialnych lub w razie ujawnienia niezgodności podczas kontroli inwentarza lub kontroli niszczenia, KBC przesyła EBC pisemne sprawozdanie w terminie trzech dni roboczych od zakończenia kontroli.

4.   EBC może wyznaczyć specjalny zespół do inspekcji bezpieczeństwa na miejscu dla przeprowadzenia inspekcji na miejscu w zakładzie produkcyjnym w celu zweryfikowania naruszeń lub niezgodności stwierdzonych przez KBC. Ustalenia poczynione przez EBC na podstawie wyników inspekcji specjalnego zespołu do inspekcji bezpieczeństwa podlegają sprawozdaniu zgodnie z art. 10.

DZIAŁ IV

ZOBOWIĄZANIA CIĄGŁE

Artykuł 12

Zobowiązania ciągłe akredytowanych producentów

1.   W terminie trzech miesięcy od każdego przedłużenia lub zmiany odpowiedniego certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 3, akredytowany producent dostarcza EBC jego odpis dla danego zakładu produkcyjnego.

2.   Akredytowany producent natychmiast zawiadamia EBC o cofnięciu któregokolwiek z wymaganych certyfikatów.

3.   Akredytowany producent natychmiast zawiadamia EBC na piśmie o następujących okolicznościach:

a)

wszczęciu jakiegokolwiek postępowania w celu likwidacji albo restrukturyzacji producenta, albo jakiegokolwiek podobnego postępowania;

b)

powołaniu likwidatora, syndyka, zarządcy albo podobnego organu dla producenta;

c)

zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą lub włączenia osób trzecich w działalność w zakresie elementów banknotów euro lub zabezpieczoną działalność związaną z euro, dla której producent posiada akredytację;

d)

każdej zmianie w środkach stosowanych w zakładzie produkcyjnym, do której dochodzi po przyznaniu akredytacji i która wpływa, albo może wpłynąć, na przestrzeganie odpowiednich wymogów akredytacyjnych, w tym także zmianach w zakresie szczegółów wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. a)–d);

e)

każdej planowanej zmianie w zakresie kontroli nad akredytowanym producentem lub jego struktury własnościowej;

f)

upływie nieprzerwanego okresu 34 miesięcy od ostatniego prowadzenia produkcji przez producenta.

4.   Akredytowany producent nie jest uprawniony do przekazywania swoich akredytacji lub ich przenoszenia na osoby trzecie, w tym swoje spółki zależne lub spółki powiązane z producentem.

5.   Akredytowany producent nie jest uprawniony do przenoszenia jakiejkolwiek części swojej zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, jak również zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro do innego zakładu będącego własnością, wynajmowanego albo będącego w inny sposób pod kontrolą producenta, chyba że dla tego zakładu otrzymał odpowiednią akredytację zgodnie z art. 2, a EBC wyraził wcześniej na piśmie zgodę na przeniesienie.

6.   Akredytowany producent nie jest uprawniony do powierzenia wykonywania lub przekazywania jakiejkolwiek części swojej zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, jak również zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro osobom trzecim, w tym swoim spółkom zależnym lub spółkom powiązanym z producentem, chyba że dana osoba trzecia otrzymała odpowiednią akredytację zgodnie z art. 2, a EBC wyraził wcześniej na piśmie zgodę na powierzenie albo przekazanie.

7.   Wcześniejsza pisemna zgoda EBC jest wymagana dla powierzenia przez akredytowanego producenta wykonywania jakiejkolwiek części swojej zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro innemu zakładowi produkcyjnemu.

8.   Producent posiadający akredytację tymczasową natychmiastowo informuje EBC o otrzymaniu oficjalnego zamówienia na produkcję od innego akredytowanego producenta, KBC lub EBC, tak aby umożliwić niezwłoczne przeprowadzenie odpowiednich inspekcji. Zawiadomienie obejmuje informację o oficjalnym zamówieniu na produkcję oraz planowanych datach rozpoczęcia i zakończenia produkcji.

9.   Producent posiadający akredytację tymczasową udziela EBC informacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich wymogach materialnych.

10.   Akredytowany producent będący zakładem drukarskim zapewnia przeprowadzenie analizy substancji chemicznych w ukończonych banknotach euro i składa EBC sprawozdanie zgodnie z odpowiednimi wymogami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

11.   Akredytowany producent jest obowiązany do zachowania poufności wymogów materialnych.

Artykuł 13

Zobowiązania ciągłe EBC

EBC informuje akredytowanych producentów o aktualizacjach wymogów materialnych dotyczących zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, dla której dany producent otrzymał akredytację lub akredytację tymczasową.

DZIAŁ V

SKUTKI NARUSZENIA

Artykuł 14

Naruszenia

1.   Za naruszenie uznaje się następujące działania lub zaniechania producenta:

a)

nieprzestrzeganie odpowiednich wymogów akredytacyjnych;

b)

niewprowadzenie ulepszeń uzgodnionych z EBC;

c)

odmowa natychmiastowego udostępnienia zakładu produkcyjnego zespołowi inspekcji na miejscu lub osobom wyznaczonym przez KBC do przeprowadzenia kontroli inwentarza, kontroli niszczenia lub kontroli transportu;

d)

złożenie EBC lub, w odpowiednich przypadkach, KBC nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd oświadczenia lub podrobionego dokumentu w ramach jakiejkolwiek procedury określonej w niniejszej decyzji;

e)

naruszenie obowiązku zachowania poufności wymogów materialnych.

2.   Producent dopuszczający się naruszenia jest zawiadamiany o każdym naruszeniu odpowiednich wymogów akredytacyjnych zgodnie z art. 10 ust. 4 albo w inny sposób. Naruszenie powinno być usunięte w uzgodnionym terminie. Termin na usunięcie powinien odpowiadać wadze naruszenia.

3.   Poważnym naruszeniem jest naruszenie, które ma lub miało bezpośredni poważny negatywny wpływ na bezpieczeństwo zabezpieczonej działalności związanej z euro lub bezpośredni poważny negatywny wpływ na działalność w zakresie elementów banknotów euro w zakresie jakości, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.   EBC może wydać rekomendacje dla producenta, będące sugestią ulepszenia środka odpowiadającego wymogom akredytacyjnym.

Artykuł 15

Decyzje EBC w sprawie naruszeń

1.   EBC podejmuje decyzje, o których mowa w art. 16–18 i art. 20, w formie pisemnej. Decyzje te obejmują:

a)

wskazanie naruszenia oraz uwagi producenta, o ile zostały złożone;

b)

wskazanie zakładu produkcyjnego, zabezpieczonego elementu banknotów euro lub elementu banknotów euro, jak również zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, której dotyczy decyzja;

c)

wskazanie dnia, z którym decyzja stanie się skuteczna;

d)

wskazanie terminu na usunięcie naruszenia, jeżeli ma to zastosowanie;

e)

uzasadnienie decyzji.

2.   W przypadku podjęcia przez EBC decyzji, o której mowa w art. 16–18 i art. 20, powinna ona być proporcjonalna do wagi naruszenia oraz do dotychczasowej postawy producenta w zakresie występowania oraz usuwania innych naruszeń.

3.   EBC może poinformować KBC i wszystkich akredytowanych producentów o decyzji podjętej zgodnie z niniejszym artykułem, jej zakresie i czasie obowiązywania, zapowiadając w takim przypadku, że KBC będą zawiadamiane o późniejszych zmianach w statusie producenta.

Artykuł 16

Decyzja ostrzegawcza

1.   EBC może wydać decyzję ostrzegawczą adresowaną do akredytowanego producenta w następujących przypadkach:

a)

poważnego naruszenia w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego zabezpieczonej działalności związanej z euro albo poważnego naruszenia w zakresie jakości, ochrony środowiska lub bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącego działalności w zakresie elementów banknotów euro;

b)

powtarzających się naruszeń;

c)

braku skutecznego usunięcia naruszenia w odpowiednim czasie.

2.   EBC bierze pod uwagę wszelkie wyjaśnienia udzielone przez producenta.

3.   Decyzja ostrzegawcza może również przewidywać, że w razie nieusunięcia naruszenia w określonym terminie zastosowane zostaną art. 17 albo art. 18.

4.   Jeżeli EBC uzna, że w świetle wagi stwierdzonego naruszenia decyzja ostrzegawcza nie byłaby wystarczająca, może podjąć decyzję, o której mowa w art. 17 albo 18.

Artykuł 17

Zawieszenie dotyczące nowych zamówień

1.   EBC może podjąć wobec akredytowanego producenta decyzję o zawieszeniu, wskutek której producent zachowuje możliwość dokończenia bieżącego zamówienia na produkcję, ale nie może przyjmować nowych zamówień, dopóki decyzja o zawieszeniu nie zostanie uchylona. Decyzja o zawieszeniu może być wydana w następujących przypadkach:

a)

poważnego naruszenia o bezpośrednim i poważnym negatywnym wpływie na bezpieczeństwo zabezpieczonej działalności związanej z euro, ale w przypadku, gdy producent jest w stanie wykazać, że nie doszło do utraty ani kradzieży zabezpieczonych elementów banknotów euro, ani nieuprawnionego ujawnienia informacji, które mogłyby zagrozić wiarygodności zabezpieczonych elementów banknotów euro;

b)

nieusunięcia przez producenta naruszenia wskazanego w decyzji ostrzegawczej.

2.   EBC bierze pod uwagę wszelkie wyjaśnienia udzielone przez producenta.

3.   Decyzja o zawieszeniu może również przewidywać, że w razie nieusunięcia naruszenia w określonym terminie zastosowany zostanie art. 18.

4.   Jeżeli EBC uzna, że w świetle wagi stwierdzonego naruszenia decyzja o zawieszeniu nie byłaby wystarczająca, może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji, o której mowa w art. 18.

5.   Decyzja o zawieszeniu może zostać uchylona jedynie w razie usunięcia wszystkich naruszeń, potwierdzonego przez inspekcję.

Artykuł 18

Cofnięcie akredytacji

1.   EBC może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji w następujących przypadkach:

a)

braku odpowiednich kroków producenta w reakcji na decyzję o zawieszeniu;

b)

nieprzestrzegania przez producenta art. 19;

c)

naruszenia wymogu natychmiastowego zawiadomienia EBC o okolicznościach, o których mowa w art. 12 ust. 3 lit. c)–f);

d)

wniosku akredytowanego producenta o przeniesienie całości albo części jego zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro do nowego zakładu produkcyjnego. Zakres cofnięcia akredytacji w takim przypadku obejmuje wcześniejszy zakład produkcyjny, z którego dana działalność zostaje przeniesiona;

e)

wniosku akredytowanego producenta o umorzenie jego akredytacji tymczasowej albo akredytacji.

2.   EBC może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji, jeżeli uzna, że cofnięcie akredytacji jest proporcjonalne do:

a)

wagi naruszenia albo naruszeń;

b)

rzeczywistych albo możliwych rozmiarów utraty, kradzieży lub szkody majątkowej lub utraty reputacji wynikających z nieuprawnionego ujawnienia informacji dotyczących zabezpieczonych elementów banknotów euro;

c)

adekwatności reakcji producenta, zdolności i umiejętności ograniczenia skutków naruszenia.

3.   EBC bierze pod uwagę wszelkie wyjaśnienia udzielone przez producenta.

4.   Jeżeli posiadanie zabezpieczonych elementów banknotów euro przez producenta po cofnięciu akredytacji zagrażałoby wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego, EBC może zobowiązać producenta do podjęcia kroków takich jak dostarczenie określonych zabezpieczonych elementów banknotów euro do EBC albo KBC albo ich zniszczenie, w celu zapewnienia, aby po uzyskaniu skuteczności przez cofnięcie akredytacji producent nie posiadał już takich zabezpieczonych elementów banknotów euro.

5.   Decyzja o cofnięciu akredytacji określa termin, po upływie którego producent może ponownie ubiegać się o akredytację tymczasową. Termin ten określa się na podstawie okoliczności prowadzących do cofnięcia akredytacji, przy czym wynosi on co najmniej jeden rok od wydania decyzji o cofnięciu akredytacji.

Artykuł 19

Natychmiastowe zaprzestanie zabezpieczonej działalności związanej z euro

1.   W wyjątkowych okolicznościach, w razie stwierdzenia poważnego naruszenia, które – o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania zaradcze – mogłoby skutkować utratą lub kradzieżą zabezpieczonych elementów banknotów euro lub nieuprawnionym ujawnieniem informacji mogącym zagrozić wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego, zespół inspekcji na miejscu może zobowiązać producenta dopuszczającego się naruszenia do zaprzestania danej zabezpieczonej działalności związanej z euro ze skutkiem natychmiastowym, dopóki naruszenie nie zostanie usunięte. W takim przypadku producent nie może wznowić tej działalności bez uprzedniej pisemnej zgody EBC.

2.   Producent informuje EBC o jakichkolwiek innych producentach, którzy będąc klientami albo dostawcami, mogliby pośrednio ponieść skutki zaprzestania zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro. Zespół inspekcji na miejscu może również zobowiązać akredytowanego producenta do podjęcia kroków, o których mowa w art. 18 ust. 4, w celu zapewnienia, aby nie posiadał on określonych zabezpieczonych elementów banknotów euro w okresie, dla którego doszło do zaprzestania zabezpieczonej działalności związanej z euro.

3.   W razie zaprzestania zabezpieczonej działalności związanej z euro akredytowanego producenta zgodnie z ust. 1, EBC zawiadamia zagrożonych skutkami producentów będących osobami trzecimi, o których mowa w ust. 2, uprzedzając w takim przypadku że zagrożeni skutkami producenci będący osobami trzecimi zostaną zawiadomieni, jeżeli dojdzie do zmiany w statusie producenta.

4.   W najkrótszym możliwym czasie po wydaniu przez zespół EBC inspekcji na miejscu nakazu zaprzestania zabezpieczonej działalności związanej z euro, z zastrzeżeniem innych decyzji podjętych zgodnie z art. 16–18, EBC niezwłocznie uchyla nakaz zaprzestania działalności, jeżeli kolejna inspekcja ujawni, że dane naruszenie zostało usunięte.

Artykuł 20

Sankcje pieniężne w razie niezgodności w zakresie ilości banknotów euro lub papieru służącego do produkcji banknotów

1.   Producent prowadzący produkcję papieru służącego do produkcji banknotów euro lub banknotów euro zgłasza EBC, zgodnie z materialnymi wymogami bezpieczeństwa, wszelkie niezgodności w zakresie ilości papieru służącego do produkcji banknotów euro lub ilości częściowo lub całkowicie wydrukowanych banknotów euro, stwierdzone przy jakiejkolwiek zabezpieczonej działalności związanej z euro w jego akredytowanym zakładzie produkcyjnym.

2.   EBC obciąża sankcją pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 50 000 EUR producenta, który mimo stwierdzenia niezgodności w zakresie ilości papieru służącego do produkcji banknotów euro lub ilości częściowo lub całkowicie wydrukowanych banknotów euro przy zabezpieczonej działalności związanej z euro w jego akredytowanym zakładzie produkcyjnym, nie zgłosił jej zgodnie z materialnymi wymogami bezpieczeństwa, a EBC powziął wiadomość o niezgodności w inny sposób. Jeżeli wartość nominalna odpowiadająca niezgodności przekracza 50 000 EUR, EBC obciąża producenta sankcją pieniężną w wysokości równej tej wartości nominalnej, do maksymalnej wysokości 500 000 EUR.

3.   Jeżeli producent zgłosił EBC niezgodność w zakresie ilości papieru służącego do produkcji banknotów euro lub ilości częściowo lub całkowicie wydrukowanych banknotów euro, stwierdzoną przy zabezpieczonej działalności związanej z euro w akredytowanym zakładzie produkcyjnym, ale następnie nie stwierdził i nie zgłosił EBC przyczyny niezgodności w terminach określonych przez materialne wymogi bezpieczeństwa, EBC rozważa zastosowanie sankcji pieniężnej w wysokości co najmniej 50 000 EUR. Jeżeli wartość nominalna odpowiadająca niezgodności przekracza 50 000 EUR, EBC obciąża producenta sankcją pieniężną w wysokości równej tej wartości nominalnej, do maksymalnej wysokości 500 000 EUR.

4.   Jeżeli producent nie stwierdził przy zabezpieczonej działalności związanej z euro w akredytowanym zakładzie produkcyjnym niezgodności w zakresie ilości papieru służącego do produkcji banknotów euro lub ilości częściowo lub całkowicie wydrukowanych banknotów euro, ale niezgodność została stwierdzona i dotarła do wiadomości EBC w inny sposób, EBC obciąża producenta sankcją pieniężną w wysokości co najmniej 50 000 EUR. Jeżeli wartość nominalna odpowiadająca niezgodności przekracza 50 000 EUR, EBC obciąża producenta sankcją pieniężną w wysokości równej tej wartości nominalnej, do maksymalnej wysokości 500 000 EUR.

5.   W każdym przypadku przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości sankcji pieniężnej bierze się pod uwagę wagę niezgodności, która uzasadnia sankcję pieniężną powyżej albo poniżej kwoty 50 000 EUR. Wagę niezgodności ocenia się na podstawie wartości nominalnej odpowiadającej danej niezgodności. Sankcje pieniężne nie mogą w żadnym wypadku przekraczać 500 000 EUR.

6.   Decyzje w sprawach sankcji pieniężnych podejmuje się zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 2157/1999 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (5). Równolegle z sankcjami pieniężnymi, EBC może wydać decyzję ostrzegawczą albo cofnąć lub zawiesić akredytację tymczasową albo akredytację.

Artykuł 21

Procedura odwoławcza

1.   EBC ocenia wszelkie wnioski i informacje dostarczone przez producenta w związku z niniejszą decyzją i powiadamia producenta na piśmie o swojej decyzji o uwzględnieniu albo odrzuceniu wniosku lub uznaniu albo braku uznania informacji w ciągu 50 dni roboczych od otrzymania:

a)

wniosku o wszczęcie procedury; albo

b)

jakichkolwiek dodatkowych informacji lub wyjaśnień, których zażądał EBC.

2.   W razie podjęcia przez EBC decyzji:

a)

o odrzuceniu wniosku o wszczęcie procedury akredytacji;

b)

o odmowie: (i) przyznania akredytacji tymczasowej; (ii) przekształcenia akredytacji tymczasowej w akredytację; albo (iii) przekształcenia akredytacji w akredytację tymczasową;

c)

o przekształceniu dotychczasowej akredytacji w akredytację tymczasową albo akredytację;

d)

zgodnie z art. 16–19,

producent może, w terminie 30 dni roboczych od zawiadomienia o takiej decyzji, złożyć do Rady Prezesów pisemny wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Producent uzasadnia swój wniosek oraz załącza wszelkie informacje na jego poparcie.

3.   Procedura odwoławcza nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jeżeli producent wyraźnie o to wnosi we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy i taką prośbę uzasadni, Rada Prezesów może zawiesić wykonanie decyzji będącej przedmiotem procedury odwoławczej.

4.   Rada Prezesów rozpatruje ponownie sprawę, biorąc pod uwagę wniosek producenta o ponowne rozpoznanie sprawy. W razie uznania, że decyzja narusza niniejszą decyzję, Rada Prezesów wydaje postanowienie o ponownym rozpoznaniu sprawy albo decyzję ostateczną. W przeciwnym przypadku wniosek producenta o ponowne rozpoznanie sprawy podlega oddaleniu. Producent powinien zostać zawiadomiony o wyniku ponownego rozpoznania sprawy na piśmie w terminie 60 dni roboczych od otrzymania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzję Rady Prezesów uzasadnia się.

5.   W sporach pomiędzy EBC a producentem dotyczących spraw z zakresu niniejszej decyzji jurysdykcja wyłączna przysługuje Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli w sprawie przysługuje procedura odwoławcza zgodnie z ust. 2, producent może wnieść środek zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości dopiero po rozstrzygnięciu przez EBC wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Terminy określone w Traktacie biegną od momentu otrzymania decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy.

6.   W drodze wyjątku od przepisów ust. 1–4, procedurę odwoławczą od decyzji w sprawie sankcji pieniężnych, o których mowa w art. 20, przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98 i rozporządzeniu (WE) nr 2157/1999 (EBC/1999/4).

Artykuł 22

Rejestr akredytacji prowadzony przez EBC

1.   EBC prowadzi rejestr akredytacji, w którym:

a)

rejestruje się producentów, którym przyznano akredytację tymczasową lub akredytację;

b)

wskazuje się dla każdego zakładu produkcyjnego zabezpieczoną działalność związaną z euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro, zabezpieczone elementy banknotów euro oraz elementy banknotów euro, w odniesieniu do których przyznano akredytację tymczasową albo akredytację.

2.   EBC udostępnia dane z rejestru akredytacji wszystkim KBC, przyszłym KBC Eurosystemu i akredytowanym producentom. EBC regularnie aktualizuje rejestr akredytacji zgodnie z informacjami otrzymywanymi od akredytowanych producentów i KBC na podstawie niniejszej decyzji. Dla przeprowadzania regularnych aktualizacji rejestru akredytacji EBC może zbierać od akredytowanych producentów, KBC i przyszłych KBC Eurosystemu dalej idące informacje, które EBC uzna za konieczne dla zachowania dokładności i poprawności danych w rejestrze akredytacji.

3.   W razie podjęcia przez EBC decyzji o zawieszeniu zgodnie z art. 17 wpisowi do rejestru podlega zakres i czas obowiązywania zastosowanego środka, jak również wszelkie zmiany statusu producenta dotyczące jego nazwy, zakładu produkcyjnego, którego dotyczy decyzja, zabezpieczonych elementów banknotów euro, elementów banknotów euro, zabezpieczonej działalności związanej z euro oraz działalności w zakresie elementów banknotów euro, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o zawieszeniu.

4.   W razie podjęcia przez EBC decyzji o cofnięciu akredytacji zgodnie z art. 18, z rejestru akredytacji wykreśla się nazwę producenta i dane dotyczące zakładu produkcyjnego oraz zabezpieczonych elementów banknotów euro i zabezpieczonej działalności związanej z euro lub elementów banknotów euro i działalności w zakresie elementów banknotów euro, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o cofnięciu akredytacji.

DZIAŁ VI

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 23

Zmiana przepisów

W decyzji EBC/2008/3 art. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)   »zabezpieczone elementy banknotów euro«– elementy wymienione w regułach bezpieczeństwa, w tym banknoty euro: a) znajdujące się w obiegu, b) przygotowywane do zastąpienia banknotów euro w obiegu lub c) wycofane z obiegu, łącznie z ich składnikami i związanymi z nimi informacjami, wymagające zabezpieczenia ze względu na to, że ich utrata, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie mogłyby zagrozić wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego;”.

Artykuł 24

Uchylenie

Decyzje EBC/2008/3, EBC/2010/22 i EBC/2011/8 uchyla się z dniem określonym w art. 26 ust. 3. Odwołania do decyzji EBC/2008/3, EBC/2010/22 i EBC/2011/8 rozumie się jako odwołania do niniejszej decyzji.

Artykuł 25

Przepisy przejściowe

1.   Producenci posiadający dotychczasowe akredytacje są uprawnieni do wykonywania zabezpieczonej działalności związanej z euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro do dnia określonego w art. 26 ust. 3.

2.   Dwa miesiące przed dniem określonym w art. 26 ust. 3 producenci posiadający dotychczasowe akredytacje zawiadamiają EBC, czy wykonywali zabezpieczoną działalność związaną z euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro w ciągu poprzedzających 36 miesięcy.

3.   Dotychczasowe akredytacje przyznane na podstawie uchylonych decyzji EBC dotyczących akredytacji podlegają przekształceniu zgodnie z ust. 4 i 5 albo wygasają po dniu określonym w art. 26 ust. 3, niezależnie od ich pozostałego okresu ważności albo przyznania na czas nieokreślony.

4.   Ważne akredytacje bezpieczeństwa, jakości, w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przysługujące producentowi, który w ciągu 36 miesięcy przed dniem określonym w art. 26 ust. 3 prowadził produkcję zabezpieczonych elementów banknotów euro lub surowców do produkcji banknotów euro zgodnie z uchylonymi decyzjami EBC dotyczącymi akredytacji, podlegają przekształceniu w akredytację zgodnie z art. 7 niniejszej decyzji, z zachowaniem wymogów akredytacyjnych określonych w tym przepisie.

5.   Ważne akredytacje bezpieczeństwa, jakości, w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przysługujące producentowi, który w ciągu 36 miesięcy przed dniem określonym w art. 26 ust. 3 nie prowadził produkcji zabezpieczonych elementów banknotów euro lub surowców do produkcji banknotów euro zgodnie z uchylonymi decyzjami EBC dotyczącymi akredytacji, podlegają przekształceniu w akredytację tymczasową zgodnie z art. 8 niniejszej decyzji, z zachowaniem wymogów akredytacyjnych określonych w tym przepisie.

6.   Wszystkie rozpoczęte lub toczące się procedury na podstawie uchylonych decyzji EBC dotyczących akredytacji, dotyczące dotychczasowych akredytacji, w szczególności:

a)

wstępne i następcze inspekcje bezpieczeństwa, w tym audyty jakości i wstępne audyty jakości;

b)

przyznawanie akredytacji;

c)

wydawanie decyzji ostrzegawczych, w sprawie zawieszenia oraz cofnięcia akredytacji; oraz

d)

ponowne rozpoznanie spraw, o których mowa w lit. a)–c),

zostaną dokończone zgodnie z przepisami uchylonych decyzji EBC dotyczących akredytacji dla okresu przed dniem określonym w art. 26 ust. 3.

7.   Rozpoczynając od produkcji banknotów euro w 2016 r., KBC nie uznają ważności wydrukowanych banknotów euro zawierających substancje chemiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne limity określone w wymogach z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł 26

Przepisy końcowe

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Przepisy art. 23 i 25 stosuje się od następnego dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3.   Pozostałe przepisy niniejszej decyzji stosuje się po upływie 12 miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 27

Adresaci

Niniejsza decyzja jest adresowana do producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz do KBC, gdy dokonują one kontroli inwentarza, kontroli niszczenia lub kontroli transportu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 20 grudnia 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4.

(2)  Dz.U. L 140 z 30.5.2008, s. 26.

(3)  Dz.U. L 330 z 15.12.2010, s. 14.

(4)  Dz.U. L 176 z 5.7.2011, s. 52.

(5)  Dz.U. L 264 z 12.10.1999, s. 21.


Top