EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/UE: Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2013/13 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/75


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 28 czerwca 2013 r.

uchylająca decyzję EBC/2013/13 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską

(EBC/2013/21)

(2013/376/UE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 tiret drugie w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze i art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, mogą dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń operacji polityki pieniężnej Eurosystemu zostały określone w załączniku I do wytycznych EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”).

(2)

Zgodnie z pkt 1.6 dokumentacji ogólnej Rada Prezesów może w dowolnym czasie zmieniać instrumenty, zasady, kryteria i procedury prowadzenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu. Zgodnie z pkt 6.3.1 dokumentacji ogólnej Eurosystem zastrzega sobie prawo rozstrzygania – na podstawie informacji, które uzna za właściwe – czy określona emisja, emitent, dłużnik lub gwarant spełnia wymogi wysokiej jakości kredytowej.

(3)

Decyzja EBC/2013/13 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (2) wprowadziła nadzwyczajny środek w postaci tymczasowego zawieszenia stosowania minimalnych wymogów Eurosystemu w zakresie jakości kredytowej do rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską.

(4)

Republika Cypryjska zdecydowała o podjęciu działań w zakresie zarządzania długiem, dotyczących wyemitowanych przez Republikę Cypryjską rynkowych instrumentów dłużnych.

(5)

Wspomniana decyzja Republiki Cypryjskiej o podjęciu działań w zakresie zarządzania długiem dodatkowo negatywnie wpływa na ocenę rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską jako zabezpieczenia operacji Eurosystemu.

(6)

Należy uchylić decyzję EBC/2013/13,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Utrata mocy obowiązującej

Traci moc decyzja EBC/2013/13.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2013 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 czerwca 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1.

(2)  Dz.U. L 133 z 17.5.2013, s. 26.


Top