EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1047

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 310, 9.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1047/oj

9.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1047/2012

z dnia 8 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że oświadczenia żywieniowe dotyczące żywności są dozwolone jedynie w przypadku, gdy są wymienione w załączniku do tego rozporządzenia, w którym określono również warunki stosowania takich oświadczeń.

(2)

Po konsultacjach przeprowadzonych z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, zwłaszcza z podmiotami działającymi na rynku spożywczym i grupami konsumentów, stwierdzono, że konieczne jest dodanie nowych oświadczeń żywieniowych do wykazu dopuszczonych oświadczeń żywieniowych oraz zmiana warunków stosowania oświadczeń już dopuszczonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(3)

Sól jest stosowana jako substancja konserwująca i wzmacniająca smak. W miarę rozwoju nowych technologii oraz ogólnej akceptacji dla wytycznych żywieniowych odnoszących się do spożycia soli producenci starają się wytwarzać coraz więcej produktów bez dodatku soli, jeżeli jest to możliwe technologicznie. Jednakże oświadczenie, że do danego produktu żywnościowego nie dodano soli/sodu, nie jest obecnie dopuszczone. Biorąc pod uwagę szczególne, ze zdrowotnego punktu widzenia, zainteresowanie zachęcaniem do tego typu innowacji, odpowiednie byłoby umożliwienie producentom informowania konsumentów o tym szczególnym aspekcie procesu produkcji. Aby uniknąć stosowania takiego rodzaju oświadczenia w odniesieniu do żywności o naturalnie wysokiej zawartości sodu, jego stosowanie powinno być ograniczone do żywności o niskiej zawartości sodu.

(4)

Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 odnośnie do wykazu oświadczeń żywieniowych stwierdził, że nowe oświadczenie żywieniowe, umożliwiające podawanie informacji o mniejszych obniżeniach niż te dozwolone przy użyciu oświadczenia „lekki”, byłoby sprzeczne z celem i treścią aktu podstawowego.

(5)

Obniżenie zawartości tłuszczów nasyconych ma sens tylko wtedy, gdy tłuszcze te nie są zastąpione lub kiedy są zastąpione tłuszczami nienasyconymi. Zastąpienie tłuszczów nasyconych kwasami tłuszczowymi trans nie jest korzystne dla zdrowia, w związku z czym należy określić odpowiednie warunki stosowania oświadczenia żywieniowego odnoszącego się do obniżenia zawartości tłuszczów nasyconych, aby uniknąć takiej zamiany.

(6)

W obecnych warunkach możliwe jest umieszczanie oświadczeń o obniżonej zawartości cukrów, nawet jeżeli cukry zastąpione zostają tłuszczami, w wyniku czego produkt o zmienionym składzie ma wyższą wartość energetyczną. Oświadczenie, że zawartość cukrów została obniżona, powinno w związku z tym być dopuszczone tylko wtedy, kiedy wartość energetyczna żywności nie wzrośnie po zmianie składu. Bardziej rygorystyczne warunki wymagające obniżenia wartości energetycznej odpowiadającego obniżeniu zawartości cukrów byłyby osiągalne jedynie w przypadku bardzo niewielkiej ilości produktów, co znacznie ograniczałoby stosowanie oświadczenia.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Produkty wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2014 r., które nie są zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zmienionego niniejszym rozporządzeniem, mogą być obecne na rynku do wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po wpisie dotyczącym oświadczenia „NIE ZAWIERA SODU lub NIE ZAWIERA SOLI” dodaje się wpis w brzmieniu:

„BEZ DODATKU SODU/SOLI

Oświadczenie, że do środka spożywczego nie dodano sodu lub soli oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt nie zawiera dodanego sodu lub soli ani żadnych innych składników zawierających dodany sód lub sól i gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,12 g sodu lub równoważną wartość dla soli, na 100 g lub 100 ml.”;

2)

we wpisie dotyczącym oświadczenia „O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]” dodaje się akapity w brzmieniu:

„Oświadczenie »o obniżonej zawartości tłuszczów nasyconych« oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas:

a)

gdy suma nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych trans w produkcie opatrzonym oświadczeniem wynosi przynajmniej 30 % mniej niż suma nasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów tłuszczowych trans w produkcie podobnym; oraz

b)

gdy zawartość kwasów tłuszczowych trans w produkcie opatrzonym oświadczeniem jest równa lub mniejsza niż zawartość kwasów tłuszczowych trans w produkcie podobnym.

Oświadczenie »o obniżonej zawartości cukrów« oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy wartość energetyczna produktu opatrzonego oświadczeniem jest równa lub mniejsza od wartości energetycznej produktu podobnego.”.


Top